Az ügyfél a Microsoft Intune-ban való beállításának hibaelhárításaTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A következő szakaszokban található információk segítséget nyújtanak az ügyfelek beállításával kapcsolatban gyakran előforduló problémák elhárításában.Use the following information to help you troubleshoot common client setup problems. Ha ezekkel az információkkal nem tudja megoldani a problémát, a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben talál további részleteket a segítségkéréshez.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Nem sikerül az ügyfél telepítéseClient installation fails

 • Ha a Microsoft Intune felügyeleti konzol felületén nem jelennek meg az ügyfélszoftverek telepítési riasztásai, ellenőrizze a számítógép internetkapcsolatát és a proxy konfigurációját, továbbá ellenőrizze, hogy a számítógép tud-e kommunikálni a szolgáltatás URL-címével, amely a következő: https://manage.microsoft.com. Ezután próbálja meg újból az ügyfélszoftver telepítését.If no client software deployment alerts for the computer are displayed in the Microsoft Intune administration console check the computer’s Internet connectivity and proxy configuration and make sure that the computer can communicate with the service URL, https://manage.microsoft.com. Then retry the client software installation.

 • Ügyfélszoftver-telepítési hibával kapcsolatos riasztás esetén e-mailt küldhet a kiválasztott címzetteknek, ha konfigurál egy értesítési szabályt a Felügyelet munkaterületen.You can have an email sent to selected recipients when a client software deployment failure alert occurs by configuring a notification rule in the Admin workspace. További információ: Értesítések a Microsoft Intune riasztásaival.For more information, see Get notified by Microsoft Intune alerts.

 • Az Intune az Ügyfélszoftver telepítése sikertelen kritikus riasztást jeleníti meg, ha az ügyfélszoftver telepítése nem sikerült.Intune displays the critical alert Client Software Deployment Failure if the client software fails to deploy. Ez az üzenet a Microsoft Intune felügyeleti konzol Rendszer áttekintése és Riasztások lapjain jelenik meg.This will display in the System Overview page and Alerts pages of the Microsoft Intune administration console. Így ellenőrizheti, hogy vannak-e riasztások:Here's how to check for alerts:

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában kattintson a Riasztások > Áttekintés elemre.In the Microsoft Intune administration console, choose Alerts > Overview.

 2. A Riasztások áttekintése lapon a következő információkat tekintheti át:On the Alerts overview page, you can review the following information:

  • A három legfontosabb riasztást, amelyek dátum, kategória vagy súlyosság szerint rendezhetőkThe top three alerts, which can be sorted by date, category, or severity

  • Az aktív riasztások teljes számátThe total number of active alerts

 3. Válassza az Összes riasztás lehetőséget a következő információknak a Riasztások lapon való megjelenítéséhez.Choose All Alerts to display the following information on the Alerts page. Először a kritikus riasztások jelennek meg:Critical alerts are displayed first:

  • Név – Annak a riasztástípusnak a neve, amely a riasztást előidézte.Name – The name of the alert type that generated the alert.

  • Forrás – Hivatkozás a riasztás forrására.Source – A link to the source of the alert. Ha a riasztástípus megjelenítési küszöbértéke Összes, akkor ez a hivatkozás egyetlen érintett eszközt jelenít meg.If the display threshold of the alert type is set to All, then this link will display a single affected device. Ha a riasztástípus megjelenítési küszöbértéke valamilyen értékre van beállítva, akkor ez a hivatkozás a riasztás által érintett összes eszközt megjeleníti.If the display threshold of the alert type is set to a value, then this link will display a list of all the devices that are affected by this alert.

  • Utolsó frissítés – A riasztás legutóbbi módosításának időpontja.Last Updated – This indicates the time when the alert was last modified. Ha egy riasztás le van zárva, akkor a lezárás időpontja jelenik meg.If an alert is closed, the time when the alert was closed is displayed.

  • Súlyosság – A riasztás súlyosságaSeverity – This indicates the severity of the alert

Nem sikerül letölteni a számítógép-regisztrációs csomagotComputer enrollment package doesn't download

Probléma: számítógép regisztrálása során a következőt tapasztalja:Issue: While trying to enroll a computer you experience the following:

 • Nem sikerül letölteni a regisztrációs csomagotThe enrollment package fails to download
 • Megjelenik a letöltési párbeszédablak, de időtúllépés tapasztalhatóThe download dialog appears but times out

Megoldás: ellenőrizze, hogy a letöltéshez használt böngészőben a letöltés ideje alatt engedélyezve vannak-e a letöltések, valamint, hogy a rendszer engedélyezi-e a titkosított fájlok helyi lemezre mentését.Resolution: On the browser you're using for the download, for the period when the download takes place, ensure that downloads are enabled, and that encrypted files can be saved to your local disc.

Az ügyfél telepítése a következő hibakóddal lefagy: 0x80040154Client installation hangs with error code 0x80040154

Probléma:Issue:

 • A regisztráció során lefagy az ügyfél telepítéseClient installation during enrollment hangs

 • Nem sikerül regisztrálni az eszköztUnable to enroll device

 • A WindowsUpdate.log a következő hibaszámot tartalmazza: 0x80040154Error 0x80040154 in WindowsUpdate.log

Ezt a problémát az okozhatja, hogy a számítógépről kritikus szoftverfrissítések hiányoznak.This may be caused by the absence of critical software updates on the PC.

Megoldás: gondoskodjon róla, hogy a szoftverfrissítési szabályzat engedélyezze a kritikus frissítések telepítését, ennek menetéért lásd: Windows rendszerű számítógépek naprakészen tartása szoftverfrissítésekkel a Microsoft Intune-banResolution: Ensure that your software update policy enables installation of critical updates, as described in Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune

Nem mobileszköz-felügyelet alá tartozó Windows-eszközök esetén a policyplatform.log fájlban lévő házirendhibák az eszközön lévő Windows Felhasználói fiókok felügyelete (UAC) nem alapértelmezett beállításainak eredményei lehetnek.For non-MDM Windows devices, policy errors in the policyplatform.log file may be the result of non-default settings in the Windows User Account Control (UAC) on the device. Néhány nem alapértelmezett UAC-beállítás hatással lehet a Microsoft Intune ügyféltelepítéseire és a házirendek érvénybe léptetésére.Some non-default UAC settings can affect Microsoft Intune client installations and policy execution.

Az UAC-problémák megoldásaTo resolve UAC issues

 1. Vonja ki a számítógépet az Adatok és eszközök kivonása a Microsoft Intune-nal való felügyelet alól szakaszban leírtak szerint.Retire the computer, as described in Retire data and devices from Microsoft Intune management.

 2. Várjon 20 percet az ügyfélszoftver eltávolításáig.Wait 20 minutes for the client software to be removed.

  Megjegyzés

  Ne próbálja meg eltávolítani az ügyfelet a Programok és szolgáltatások területről.Do not attempt to remove the client from Programs and Features.

 3. A Start menüben írja be az UAC kifejezést a Felhasználói fiókok felügyelete beállításainak megnyitásához.On the start menu type UAC to open the User Account Control settings.

 4. Mozgassa az értesítési csúszkát az alapértelmezett beállításhoz.Move the notification slider to the default setting.

Mi a teendő, ha az ügyfelet nem lehet eltávolítani a Microsoft Intune felügyeleti konzolról?What to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console

Az ügyfélszoftver eltávolítása a Microsoft Intune parancssori eszközzelTo remove the client software by using the Microsoft Intune command line tool

 1. Nyisson meg egy parancssort rendszergazdai módban.Open a command prompt in administrator mode.

 2. Nyissa meg a %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common mappát.Go to the folder %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common

 3. Futtassa a következő parancsot: ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntuneRun the following command ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntune

Ügyfél-telepítési hibakódokClient installation error codes

A következő táblázat azokat a hibakódokat ismerteti, amelyek megjelenhetnek a Riasztások között, ha az ügyfélszoftver telepítése sikertelen.The following table describes error codes that are displayed in Alerts if client software installation fails. Továbbá javaslatokat is tartalmaz a hibakódok által jelölt problémák megoldására.It includes suggestions for resolving the problem that is represented by each error code.

HibakódError code Lehetséges problémaPossible problem Javasolt megoldásSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 Az ügyfélszámítógép órája nem a helyes időre van beállítva.The clock on the client computer is not set to the correct time. Győződjön meg róla, hogy az ügyfélszámítógép órája és időzónája a helyes értékre van beállítva.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B Nem lehet kapcsolódni az Intune szolgáltatáshoz.Cannot connect to the Intune service. Ellenőrizze az ügyfél proxybeállításait.Check the client proxy settings. Ellenőrizze, hogy az Intune támogatja-e az ügyfélszámítógép proxybeállításait, és hogy az ügyfélszámítógépnek van-e internetkapcsolata.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. A támogatott proxybeállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: Windows rendszerű számítógépek biztonságossá tétele a Microsoft Intune-hoz készült Endpoint Protection szolgáltatással.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x80CF402C0x80CF402C Nem lehet kapcsolódni az Intune szolgáltatáshoz.Cannot connect to the Intune service. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.Check network connectivity. Ellenőrizze, hogy a számítógépnek van-e hálózati kapcsolata.Verify the computer has network connectivity. Gondoskodjon róla, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva, a vezeték nélküli hálózat pedig engedélyezve legyen.Ensure the network cable is connected or wireless network is on.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Az Internet Explorer és a helyi rendszer proxybeállításai nincsenek konfigurálva.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. Ellenőrizze az ügyfél proxybeállításait, és győződjön meg arról, hogy az Intune támogatja őket, illetve hogy az ügyfélszámítógépnek van internetkapcsolata.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. A támogatott proxybeállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: Windows rendszerű számítógépek biztonságossá tétele a Microsoft Intune-hoz készült Endpoint Protection szolgáltatással.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x800430010x80043001 A beléptetési csomag elavult.Enrollment package is out of date. Töltse le és telepítse az aktuális ügyfélszoftver-csomagot a Felügyelet munkaterületen.Download and install the current client software package from the Admin workspace. Útmutatásért lásd A Windows rendszerű számítógépügyfél telepítése a Microsoft Intune-nal című témakört.For instructions, see the Install the Windows PC client with Microsoft Intune topic.
0x800430040x80043004 Az előfizetés nem létezik vagy le van tiltva.Subscription does not exist, or is disabled. Ellenőrizze, hogy az Intune-fiókja és -előfizetése aktív-e.Verify that your account and subscription to Intune is still active. A fiókbeállítások megtekintéséhez jelentkezzen be a fiókjába az Office 365 Felügyeleti központban.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430020x80043002 A fiók karbantartási módban van.Account is in maintenance mode. Nem tud új ügyfélszámítógépeket beléptetni, ha a fiók karbantartási módban van.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. A fiókbeállítások megtekintéséhez jelentkezzen be a fiókjába az Office 365 Felügyeleti központban.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430030x80043003 A fiókot törölték.Account is deleted. Ellenőrizze, hogy az Intune-fiókja és -előfizetése aktív-e.Verify that your account and subscription to Intune is still active. A fiókbeállítások megtekintéséhez jelentkezzen be a fiókba.To view your account settings, sign in to your account.
0x800430050x80043005 Az ügyfélszámítógépet eltávolították.The client computer is retired. Várjon néhány órát, távolítsa el az ügyfélszoftver minden régebbi verzióját a számítógépről, majd próbálja meg újból telepíteni az ügyfélszoftvert.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation. Útmutatásért lásd fent: Mi a teendő, ha az ügyfelet nem lehet eltávolítani a Microsoft Intune felügyeleti konzolról?.For instructions, see What to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console, above.
0x800430060x80043006 Elérte a fiókhoz engedélyezett munkaállomások maximális számát.The maximum number of seats allowed for the account is reached. A szervezetnek további munkaállomásokat kell vásárolnia, mielőtt további ügyfélszámítógépeket léptethet be a szolgáltatásba.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x800430070x80043007 A tanúsítványfájl nem található abban a mappában, amelyben a telepítőprogram van.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. A telepítés kezdete előtt az összes fájlt csomagolja ki.Extract all files before you start the installation. Ne nevezze át és ne helyezze át a kicsomagolt fájlokat: az összes fájlnak ugyanabban a mappában kell lennie, különben a telepítés sikertelen lesz.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail. További információkért lásd: A Windows rendszerű számítógépügyfél telepítése a Microsoft Intune-nal.For more information, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 A szoftvert nem lehet telepíteni, mert függőben van az ügyfélszámítógép újraindítása.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Indítsa újra a számítógépet, majd próbálja meg újból az ügyfélszoftver telepítését.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 Az ügyfélszámítógép nem felel meg az ügyfélszoftver telepítéséhez szükséges egy vagy több előfeltételnek.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Gondoskodjon róla, hogy minden szükséges frissítés telepítve legyen az ügyfélszámítógépen, majd próbálja meg újból az ügyfélszoftver telepítését.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation. Az ügyfélszoftver telepítésének előfeltételeivel kapcsolatos további információkért lásd: A Microsoft Intune hálózati infrastruktúrával kapcsolatos követelményei.For more information about prerequisites for installing the client software, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0x800430080x80043008 A Microsoft Online Management Updates szolgáltatás nem indítható el.Could not start the Microsoft Online Management Updates service. Lépjen kapcsolatba a Terméktámogatással a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című szakaszban leírtak szerint.Contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x800430090x80043009 Az ügyfélszámítógép már be van léptetve a szolgáltatásba.The client computer is already enrolled into the service. Az ügyfélszámítógépet el kell távolítania, mielőtt újból beléptetheti a szolgáltatásba.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service. Útmutatásért lásd az Eszközök kivonása a Microsoft Intune-nal való felügyelet alól című témakört.For instructions, see Retire devices from Microsoft Intune management.
0x8004300A0x8004300A (21. lépés) Ez a hiba akkor következik be, ha a regisztrációs csomagot a rendszer a felhasználói hatókörben és nem a számítógép-hatókörben telepíti a csoportházirend-objektumba.(Stage 21) Error occurs when the enrollment package is deployed to the GPO to be installed at user scope and not machine scope. Győződjön meg arról, hogy a csoportházirend-objektum megfelelően van számítógép-hatókörhöz rendelve a csoportházirend alapú telepítésen (GPSI) keresztül.Make sure the GPO is targeted correctly via GPSI at machine scope. A témával kapcsolatos fórumbejegyzések megtekintéséhez nyissa meg ezt a TechNet fórumot.To see forum postings on this subject, see this TechNet Forum.
0x8004300B0x8004300B Az ügyfélszoftver telepítési csomagja nem futtatható, mert az ügyfélen futó Windows-verzió nem támogatott.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Az Intune nem támogatja az ügyfélszámítógépen futó Windows-verziót.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer. A támogatott operációs rendszerek listájáért lásd: A Microsoft Intune hálózati infrastruktúrával kapcsolatos követelményei.For a list of supported operating systems, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0xAB20xAB2 A Windows Installer nem tud hozzáférni a VBScript futtatókörnyezethez egy egyéni művelet végrehajtásához.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. A hibát egy egyéni művelet okozza, amely dinamikus kötésű kódtárakon (DLL-eken) alapul.This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). Előfordulhat, hogy a DLL hibáinak elhárításához a következő témakörben ismertetett eszközöket kell használnia: Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues (Hasznos eszközök csomag- és telepítési problémák esetére).When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x8004300f0x8004300f A szoftver nem telepíthető, mert a System Center Configuration Manager-ügyfél már telepítve van.The software cannot be installed because the System Center Configuration Manager client is already installed. Távolítsa el a Configuration Manager-ügyfelet, majd próbálja meg újból az ügyfélszoftver telepítését.Remove the Configuration Manager client and then retry the client software installation.
0x800430100x80043010 A szoftver nem telepíthető, mert az Open Mobile Alliance Device Management- (OMADM-) ügyfél már telepítve van.The software cannot be installed because the Open Mobile Alliance Device Management (OMADM) client is already installed. Léptesse ki az OMADM-ügyfelet, majd próbálja meg újból az ügyfélszoftver telepítését.Un-enroll the OMADM client and then retry the client software installation.

Ha a telepítéssel kapcsolatos problémák továbbra is fennállnak, forduljon az támogatási szolgálathoz a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című szakaszban leírtak szerint.If installation problems persist, contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune. Tegye elérhetővé az ügyfélszámítógép beléptetési naplóját (%programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log és %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log) és a Windows Update naplóját (%windir%\windowsupdate.log) a támogatási szakemberek számára.Have the client computer enrollment log (located in %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log and %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log) and Windows Update log (%windir%\windowsupdate.log) available to show to support engineers.

Mi a teendő, ha a rendszer az ügyfél eltávolításakor nem távolítja el az Endpoint Protection összetevőt?What to do if Endpoint Protection is not uninstalled when you uninstall the client

A gazdagép-védelmi (Endpoint Protection-) ügynök néha a rendszerben maradhat, miután futtatta a fenti parancsokat.Sometimes the Host Protection (Endpoint Protection) agent may be left after you run the above commands. Ebben az esetben futtassa a következő parancsot egy rendszergazda jogú parancssorból:If that happens, run this command from an elevated prompt:

```
"C:\Program Files\Managed Defender\Setup.exe" /x /q /s
```

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.