Eszközök regisztrálásával kapcsolatos problémák elhárítása az Intune-banTroubleshoot device enrollment in Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör az eszközök regisztrálásával kapcsolatos problémák megoldásához nyújt segítséget.This topic provides suggestions for troubleshooting device enrollment issues. Ha ezekkel az információkkal nem tudja megoldani a problémát, a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben talál további részleteket a segítségkéréshez.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Első hibaelhárítási lépésekInitial troubleshooting steps

A hibaelhárítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az Intune megfelelően van-e konfigurálva a regisztráláshoz.Before you begin troubleshooting, check to make sure that you've configured Intune properly to enable enrollment. Ezekről a konfigurációs követelményekről itt olvashat:You can read about those configuration requirements in:

Azt is biztosíthatja, hogy a felhasználó eszközén megfelelően legyen beállítva a dátum és az idő:You can also make sure that the time and date on the user's device are set correctly:

 1. Indítsa újra az eszközt.Restart the device.
 2. Győződjön meg arról, hogy a dátum és az idő a végfelhasználó időzónájához képest a GMT-szabványokhoz közeli (+ vagy - 12 óra) értékre van beállítva.Make sure that the time and date are set close to GMT standards (+ or - 12 hours) relative to the end user's time zone.
 3. Távolítsa el, majd telepítse újra az Intune Céges portált (ha ez alkalmazható).Uninstall and reinstall the Intune company portal (if applicable).

A felügyelt eszközök felhasználói össze tudják gyűjteni a regisztrációs és diagnosztikai naplókat, hogy átnézhesse őket.Your managed device users can collect enrollment and diagnostic logs for you to review. A naplók felhasználók általi gyűjtésére vonatkozó utasítások itt találhatók:User instructions for collecting logs are provided in:

Eszközök regisztrálásával kapcsolatos általános problémákGeneral enrollment issues

Ezek a problémák az összes eszközplatformon előfordulhatnak.These issues may occur on all device platforms.

Eszközök maximális száma elérveDevice cap reached

Probléma: A regisztráció során hibaüzenet (például A Vállalati portál átmenetileg nem érhető el) jelenik meg egy iOS-eszközön, és a Configuration Managerben a DMPdownloader.log a DeviceCapReached hibát tartalmazza.Issue: A user receives an error on their device during enrollment, such as a Company Portal Temporarily Unavailable error on an iOS device, and the DMPdownloader.log on Configuration Manager contains the error DeviceCapReached.

Megoldás:Resolution:

A regisztrált és engedélyezett eszközök számának ellenőrzéseCheck number of devices enrolled and allowed

 1. Ellenőrizze az Intune felügyeleti portálon, hogy nincs-e a maximálisan megengedett 15 eszköznél több hozzárendelve a felhasználóhoz.Validate in the Intune admin portal that the user has no more than the allowable maximum of 15 devices assigned.

 2. Az Intune felügyeleti konzol Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Regisztráció szabályai részén ellenőrizze, hogy a regisztrált eszközök maximális száma 15-re van-e állítva.Under Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules in the Intune admin console, check that the Device enrollment limit is set to 15.

A rendszergazdák az Azure Active Directory portálon törölhetnek eszközöket.Administrators can delete devices in the Azure Active Directory portal.

Eszközök törlése az Azure Active Directory portálonTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Nyissa meg a http://aka.ms/accessaad weblapot, vagy válassza a Felügyelet > Azure AD lehetőséget a https://portal.office.com portálon.Browse to http://aka.ms/accessaad or choose Admin > Azure AD from https://portal.office.com.

 2. A lap bal oldalán található hivatkozást használva jelentkezzen be a szervezeti azonosítójával.Log in with your Org ID using the link on the left side of the page.

 3. Ha még nem rendelkezik ilyennel, az Ingyenes Azure Active Directory-fiók regisztrálása hivatkozásra kattintva hozzon létre egy Azure-előfizetést.If you don't already have one, create an Azure subscription by choosing the Register your free Azure Active Directory subscription link. Ha fizetős fiókot használ, ehhez nincs szükség hitelkártyára vagy befizetésre.If you have a paid account, you shouldn't need to use a credit card or payment.

 4. Válassza az Active Directory lehetőséget, és jelölje ki a szervezetét.Select Active Directory and then select your organization.

 5. Válassza a Felhasználók fület.Select the Users tab.

 6. Jelölje ki azokat a felhasználókat, akiknek az eszközeit törölni szeretné.Select the user whose devices you want to delete.

 7. Válassza az Eszközök lehetőséget.Choose Devices.

 8. Szükség szerint távolítson el eszközöket, többek között azokat, amelyeket már nem használnak vagy pontatlan definíciókkal rendelkeznek.Remove devices as appropriate, such as those that are no longer in use, or those that have inaccurate definitions.

Megjegyzés

Az eszközregisztráció-kezelői fiók használatával elkerülheti a maximális szám elérését az eszközregisztráció során. Lásd: Vállalati tulajdonban lévő eszközök regisztrálása az Eszközregisztráció-kezelővel a Microsoft Intune-ban.You can avoid the device enrollment cap by using Device Enrollment Manager account, as described in Enroll corporate-owned devices with the Device Enrollment Manager in Microsoft Intune.

Az eszközregisztráció-kezelői fiókba felvett felhasználói fiók nem tud regisztrálást végrehajtani, ha az adott felhasználói bejelentkezéshez a Feltételes hozzáférés szabályzat van érvényben.A user account that is added to Device Enrollment Managers account will not be able to complete enrollment when Conditional Access policy is enforced for that specific user login.

A Vállalati portál átmenetileg nem érhető elCompany Portal Temporarily Unavailable

Probléma: Az eszközön A Vállalati portál átmenetileg nem érhető el hibaüzenet jelenik meg.Issue: Users receive a Company Portal Temporarily Unavailable error on their device.

Megoldás:Resolution:

 1. Távolítsa el az eszközről az Intune Vállalati portál alkalmazást.Remove the Intune Company Portal app from the device.

 2. Nyissa meg a böngészőt az eszközön, keresse meg a https://portal.manage.microsoft.comportált, és tegyen kísérletet egy felhasználói bejelentkezésre.On the device, open the browser, browse to https://portal.manage.microsoft.com, and attempt a user login.

 3. Ha a felhasználó nem tud bejelentkezni, kérje meg, hogy próbálkozzon egy másik hálózattal.If the user fails to log in, have her try another network.

 4. Ha nem sikerül, ellenőrizze, hogy a felhasználói hitelesítő adatokat megfelelően szinkronizálta-e a rendszer az Azure Active Directoryval.If that fails, validate that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory.

 5. Ha a felhasználó bejelentkezése sikerül, egy iOS-eszköz kérni fogja, hogy telepítse az Intune Vállalati portál alkalmazást, és regisztráljon.If the user successfully logs in, an iOS device will prompt you to install the Intune Company Portal app and enroll. Az Android-eszközökön manuálisan kell telepítenie az Intune Vállalati portál alkalmazást, amelyet követően újból megpróbálkozhat a regisztrációval.On an Android device, you will need to manually install the Intune Company Portal app, after which you can retry enrolling.

Nincs megadva mobileszköz-kezelési szolgáltatóMDM authority not defined

Hiba: Megjelenik egy Nincs megadva mobileszköz-kezelési szolgáltató hibaüzenet.Issue: A user receives an MDM authority not defined error.

Megoldás:Resolution:

 1. Ellenőrizze, hogy a mobileszköz-kezelési szolgáltató megfelelően be van-e állítva a használt Intune szolgáltatáshoz, az Office 365-höz vagy a System Center Configuration Managerbe integrált Intune-hoz.Verify that the MDM Authority has been set appropriately for the type of Intune service you are using (that is, Intune, Office 365, or System Center Configuration Manager with Intune. Az Intune esetében a mobileszköz-kezelési szolgáltató a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés részen állítható be.For Intune, the MDM Authority is set in Admin > Mobile Device Management. Az Intune-ba integrált Configuration Manager esetében az Intune-összekötő konfigurálásakor adhatja meg, míg az Office 365 esetén ez a Mobileszközök beállításai közé tartozik.For Configuration Manager with Intune, you set it when configuring the Intune connector, and in Office 365, it's a setting Mobile Devices.

  Megjegyzés

  A Configuration Manager 1610-es vagy későbbi verziójában és a Microsoft Intune 1705-ös verziójában anélkül módosíthatja az MDM-szolgáltatót, hogy fel kellene vennie a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával, vagy hogy el kellene végeznie a már felügyelt eszközök regisztrációjának törlését és a regisztráció újbóli elvégzését.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. További információt a Mi a teendő, ha nem a megfelelő MDM-szolgáltatót választotta? című szakaszban talál.For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

 2. Győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően szinkronizálta a felhasználói hitelesítő adatokat az Azure Active Directoryval. Ehhez ellenőrizze, hogy az egyszerű felhasználónév megegyezik-e az Active Directory adataival az Office 365 portálon.Verify that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory by checking that the user's UPN matches the Active Directory information in the Office 365 portal. Ha a felhasználónév nem egyezik meg az Active Directory adataival:If the UPN does not match the Active Directory information:

  1. Kapcsolja ki a DirSync eszközt a helyi kiszolgálón.Turn off DirSync on the local server.

  2. Törölje a nem egyező felhasználót az Intune-fiókportál felhasználói listáról.Delete the mismatched user from the Intune Account Portal user list.

  3. Várjon körülbelül egy óráig, amíg az Azure szolgáltatás eltávolítja a helytelen adatokat.Wait about one hour to allow the Azure service to remove the incorrect data.

  4. Kapcsolja be újból a DirSync eszközt, és ellenőrizze, hogy most már megfelelően van-e szinkronizálva a felhasználó.Turn on DirSync again and check if the user is now synced properly.

 3. A System Center Configuration Managerbe integrált Intune használata esetén ellenőrizze, hogy a felhasználó érvényes felhőbeli felhasználói azonosítóval rendelkezik-e:In a scenario where you are using System Center Configuration Manager with Intune, verify that the user has a valid Cloud User ID:

  1. Nyissa meg az SQL Management Studiót.Open SQL Management Studio.

  2. Csatlakozzon a megfelelő adatbázishoz.Connect to the appropriate DB.

  3. Nyissa meg az adatbázismappát, és keresse meg, majd nyissa meg a CM_DBName mappát, ahol a DBName az ügyféladatbázis neve.Open the databases folder and find and open the CM_DBName folder, where DBName is the name of the customer database.

  4. A lap tetején kattintson az Új lekérdezés elemre, majd hajtsa végre az alábbi lekérdezéseket:At the top, choose New Query and execute the following queries:

   • Az összes felhasználó megjelenítése: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC].To see all users: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]

   • Adott felhasználók megjelenítéséhez használja a következő lekérdezést, ahol a %testuser1% képviseli a megkeresni kívánt felhasználóhoz tartozó username@domain.com-t: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'To see Specific Users, use the following query, where %testuser1% represents username@domain.com for the user you want to look up: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'

   A lekérdezés megírása után válassza az !Execute lehetőséget.After writing the query choose !Execute. Az eredmények visszaadása után keresse meg a felhő felhasználójának azonosítóját.Once the results have been returned, look for the clouduser ID. Ha nem található azonosító, a felhasználó nem rendelkezik Intune-licenccel.If no ID is found, the user isn't licensed to use Intune.

Nem lehet szabályzatot létrehozni vagy eszközöket regisztrálni, ha a vállalat neve speciális karaktereket tartalmaz.Unable to create policy or enroll devices if the company name contains special characters

Hiba: Nem lehet szabályzatot létrehozni vagy eszközöket regisztrálni.Issue: You can't create policy or enroll devices.

Megoldás: Az Office 365 felügyeleti központban törölje a speciális karaktereket a vállalat nevéből, és mentse a vállalati adatokat.Resolution: In the Office 365 admin center, remove the special characters from the company name and save the company information.

Nem lehet bejelentkezni vagy eszközöket regisztrálni több ellenőrzött tartomány esetén.Unable to log in or enroll devices when you have multiple verified domains

Hiba: Amikor a második ellenőrzött tartományt adja hozzá az AD FS-hez, a második tartomány egyszerű felhasználóneves (UPN) utótagjával rendelkező felhasználók nem tudnak bejelentkezni a portálokra vagy nem tudnak eszközöket regisztrálni.Issue: When you add a second verified domain to your ADFS, users with the user principal name (UPN) suffix of the second domain may not be able to log into the portals or enroll devices.

Megoldás: Az olyan Microsoft Office 365-ügyfeleknek, akik egyszeri bejelentkezést (SSO) használnak az AD FS 2.0-n keresztül, és a munkahelyükön több felső szintű tartomány szerepel az UPN-utótagban (például @contoso.com vagy @fabrikam.com), az AD FS 2.0 összevonási szolgáltatás külön példányát kell telepíteni minden utótag esetében.Resolution: Microsoft Office 365 customers who use single sign-on (SSO) through AD FS 2.0 and have multiple top level domains for users' UPN suffixes within their organization (for example, @contoso.com or @fabrikam.com) are required to deploy a separate instance of the AD FS 2.0 Federation Service for each suffix. Már létezik egy összegzés az AD FS 2.0-hoz, amelyhez használható a SupportMultipleDomain kapcsolóval, hogy az AD FS-kiszolgáló támogassa az ilyen helyzetet anélkül, hogy további AD FS 2.0 kiszolgálókra lenne szükség.There is now a rollup for AD FS 2.0 that works in conjunction with the SupportMultipleDomain switch to enable the AD FS server to support this scenario without requiring additional AD FS 2.0 servers. További információkat ebben a blogban talál.See this blog for more information.

Android-problémákAndroid issues

Android-eszközök regisztrálásának hibáiAndroid enrollment errors

A következő táblázat azon hibákat tartalmazza, melyeket Android-eszközök az Intune-ban való regisztrálásakor tapasztalhatnak a végfelhasználók.The following table lists errors that end users might see while enrolling Android devices in Intune.

HibaüzenetError message ProblémaIssue MegoldásResolution
A rendszergazdának hozzáférési licencet kell hozzárendelnieIT admin needs to assign license for access
A rendszergazda nem adott hozzáférést az alkalmazás használatához.Your IT admin has not given you access to use this app. Kérjen segítséget a rendszergazdától, vagy próbálkozzon újra később.Please get help from your IT admin or try again later.
Az eszközt nem lehet regisztrálni, mert a felhasználó fiókja nem rendelkezik a szükséges licenccel.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Ahhoz, hogy a felhasználók regisztrálhassák az eszközeiket, hozzájuk kell rendelni a szükséges licencet.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Ez az üzenet azt jelenti, hogy nem rendelkeznek a megfelelő licenctípussal a meghatározott mobileszköz-kezelő szolgáltatóhoz.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Ha például az Intune lett mobileszköz-kezelő szolgáltatóként meghatározva, és System Center 2012 R2 Configuration Manager-licencet használnak, ezt a hibaüzenetet látják.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

További információ az Intune-licencek a felhasználói fiókokhoz való hozzárendelésével kapcsolatban.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.
A rendszergazdának be kell állítania a mobileszköz-felügyeleti szolgáltatótIT admin needs to set MDM authority
Úgy tűnik, hogy a rendszergazda még nem állította be a mobileszköz-felügyeleti szolgáltatót.Looks like your IT admin has not set an MDM authority. Kérjen segítséget a rendszergazdától, vagy próbálkozzon újra később.Please get help from your IT admin or try again later.
A mobileszköz-kezelő szolgáltató még nincs megadva.The mobile device management authority has not been defined. A mobileszköz-kezelő szolgáltató nincs megadva az Intune-ban.The mobile device management authority has not been designated in Intune. További információ a mobileszköz-felügyeleti szolgáltató beállításáról.See information about how to set the mobile device management authority.

Az eszközök nem tudnak lejelentkezni az Intune szolgáltatásnál, és az Intune felügyeleti konzolján „Nem megfelelő” állapotúként jelennek megDevices fail to check in with the Intune service and display as "Unhealthy" in the Intune admin console

Probléma: Egyes, az Android 4.4.x és 5.x verzióját futtató Samsung-eszközök esetében előfordulhat, hogy egy idő után nem jelentkeznek le újra az Intune szolgáltatásnál.Issue: Some Samsung devices that are running Android versions 4.4.x and 5.x might stop checking in with the Intune service. Ha nem jelentkeznek le az eszközök:If devices don't check in:

 • Nem kaphatják meg a szabályzatot, az alkalmazásokat és a távoli parancsokat az Intune szolgáltatástól.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • A felügyeleti konzolon Nem megfelelő felügyeleti állapotúnak látszanak.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • A feltételes hozzáférési szabályzattal védett felhasználók elveszíthetik a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférésüket.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

A Samsung megerősítette, hogy az egyes Samsung-eszközökre előtelepített Samsung Smart Manager szoftver inaktiválhatja az Intune Munkahelyi portált és összetevőit.Samsung has confirmed that the Samsung Smart Manager software, which ships on certain Samsung devices, can deactivate the Intune Company Portal and its components. Ha a Munkahelyi portál inaktív állapotú, nem futhat a háttérben, ezért nem tud kapcsolatot létesíteni az Intune szolgáltatással.When Company Portal is in a deactivated state, it can't run in the background and therefore can't contact the Intune service.

1. megoldás:Resolution #1:

Kérje meg a felhasználókat, hogy manuálisan indítsák el a Munkahelyi portál alkalmazást.Tell your users to start the Company Portal app manually. Az alkalmazás az újraindítása után lejelentkezik az Intune szolgáltatásnál.Once the app restarts, the device checks in with the Intune service.

Fontos

A Munkahelyi portál manuális megnyitása átmeneti megoldás, mert a Samsung Smart Manager ismét inaktiválhatja a Munkahelyi portál alkalmazást.Opening the Company Portal app manually is a temporary solution, because Samsung Smart Manager may deactivate the Company Portal app again.

2. megoldás:Resolution #2:

Kérje meg a felhasználókat, hogy próbáljanak meg frissíteni az Android 6.0-s verziójára.Tell your users to try upgrading to Android 6.0. Az Android 6.0 rendszerű eszközökön nem jelentkezik az inaktiválás problémája.The deactivation issue doesn't occur on Android 6.0 devices. A felhasználók a Beállítások > Eszköz névjegye > Download updates manually (Frissítések manuális letöltése) területen ellenőrizhetik, hogy elérhető-e frissítés. A frissítést az eszközön megjelenő útmutatás szerint végezhetik el.To check if an update is available, users can go to Settings > About device > Download updates manually, and follow the prompts on the device.

3. megoldás:Resolution #3:

Ha a 2. megoldás nem működik, kérje a felhasználókat a következő lépések elvégzésére, hogy a Smart Manager ne felügyelje a Munkahelyi portál alkalmazást:If Resolution #2 doesn't work, have your users follow these steps to make Smart Manager exclude the Company Portal app:

 1. Indítsa el az eszközön a Smart Manager alkalmazást.Launch the Smart Manager app on the device.

  A Smart Manager ikon kiválasztása az eszközön

 2. Válassza a Battery (Akkumulátor) csempét.Choose the Battery tile.

  A Battery (Akkumulátor) csempe kiválasztása

 3. Válassza az App power saving (Alkalmazás energiatakarékossága) vagy App optimization (Alkalmazás optimalizálása) terület Detail (Részletek) elemét.Under App power saving or App optimization, select Detail.

  Az App power saving (Alkalmazás energiatakarékossága) vagy App optimization (Alkalmazás optimalizálása) terület Detail (Részletek) elemének kiválasztása

 4. Koppintson a Munkahelyi portál elemre az alkalmazáslistában.Choose Company Portal from the list of apps.

  A Munkahelyi portál kiválasztása az alkalmazáslistából

 5. Válassza a Turned off (Kikapcsolva) beállítást.Choose Turned off.

  A Turned off (Kikapcsolva) beállítás kiválasztása az App optimization (Alkalmazás optimalizálása) párbeszédpanelen

 6. Győződjön meg róla az App power saving (Alkalmazás energiatakarékossága) vagy az App optimization (Alkalmazás optimalizálása) területen, hogy a Munkahelyi portál ki van kapcsolva.Under App power saving or App optimization, confirm that Company Portal is turned off.

  Annak ellenőrzése, hogy a Munkahelyi portál ki van-e kapcsolva

Profiltelepítési hibaProfile installation failed

Hiba: Profiltelepítési hiba üzenet jelenik meg egy Android-eszközön.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an Android device.

Megoldás:Resolution:

 1. Ellenőrizze, hogy az Ön által használt Intune szolgáltatás verziójának megfelelő licenc van-e hozzárendelve a felhasználóhoz.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Győződjön meg arról, hogy az eszköz még nincs egy másik MDM szolgáltatóhoz regisztrálva, vagy még nincs hozzá felügyeleti profil telepítve.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. Ellenőrizze, hogy az Androidhoz készült Chrome az alapértelmezett böngésző-e, és a cookie-k engedélyezettek-e.Confirm that Chrome for Android is the default browser and that cookies are enabled.

Android-tanúsítványokkal kapcsolatos problémákAndroid certificate issues

Probléma: A felhasználó eszköze a következő üzenetet mutatja: Nem tud bejelentkezni, mert az eszközön hiányzik egy szükséges tanúsítvány.Issue: Users receive the following message on their device: You cannot sign in because your device is missing a required certificate.

1. megoldás:Resolution 1:

Előfordulhat, hogy a felhasználó Az eszközhöz hiányzik egy szükséges tanúsítvány című témakörben leírt útmutatás alapján be tudja szerezni a hiányzó tanúsítványt.The user might be able to retrieve the missing certificate by following the instructions in Your device is missing a required certificate. Ha a hiba továbbra is fennáll, próbálkozzon a 2. megoldással.If the error persists, try Resolution 2.

2. megoldás:Resolution 2:

Ha a felhasználók a vállalati hitelesítő adatok megadását, illetve az összevont bejelentkezési oldalra való átirányítást követően is a hiányzó tanúsítványra utaló hibát látják, elképzelhető, hogy az Active Directory összevonási szolgáltatások (AD FS) kiszolgálójáról hiányzik egy közbenső tanúsítvány.If users still see the missing certificate error after entering their corporate credentials and getting redirected for federated login, an intermediate certificate may be missing from your Active Directory Federation Services (AD FS) server.

A tanúsítványhiba azért fordul elő, mert az androidos eszközöknek közbenső tanúsítványokra van szükségük ahhoz, hogy szerepelhessenek az SSL-kiszolgáló hello üzeneteiben.The certificate error occurs because Android devices require intermediate certificates to be included in an SSL Server hello. Jelenleg az AD FS-kiszolgáló vagy a WAP és az AD FS közötti proxykiszolgáló alapértelmezett példányai csak az AD FS szolgáltatás SSL-tanúsítványát küldik el az SSL-kiszolgáló SSL-ügyfelek hello kérelmére adott hello válaszában.Currently, a default AD FS server or WAP - AD FS Proxy server installation sends only the AD FS service SSL certificate in the SSL server hello response to an SSL Client hello.

A probléma megoldásához importálja a tanúsítványt az AD FS-kiszolgálón vagy a proxykon található személyes számítógép-tanúsítványok tárába a következő módon:To fix the issue, import the certificates into the Computers Personal Certificates on the AD FS server or proxies as follows:

 1. Az AD FS- és proxykiszolgálókon kattintson a jobb gombbal a Start > Futtatás > certlm.msc lehetőségre.On the ADFS and proxy servers, right-click Start > Run > certlm.msc. Ezzel elindítja a helyi gép tanúsítványkezelő konzolját.This launches the Local Machine Certificate Management Console.
 2. Bontsa ki a Személyes elemet, majd válassza a Tanúsítványok lehetőséget.Expand Personal and choose Certificates.
 3. Keresse meg az AD FS szolgáltatással való kommunikációhoz szükséges tanúsítványt (ez egy nyilvános aláírású tanúsítvány), és kattintson rá duplán a tulajdonságok megjelenítéséhez.Find the certificate for your AD FS service communication (a publicly signed certificate), and double-click to view its properties.
 4. Válassza a Tanúsítványlánc lapot a tanúsítvány szülőtanúsítványának vagy -tanúsítványainak megjelenítéséhez.Choose the Certification Path tab to see the certificate’s parent certificate/s.
 5. Az összes szülőtanúsítványnál válassza a Tanúsítvány megtekintése lehetőséget.On each parent certificate, choose View Certificate.
 6. Válassza a Részletek lap > Másolás fájlba... lehetőséget.Choose the Details tab > Copy to file….
 7. A varázsló utasításait követve exportálja vagy mentse a szülőtanúsítvány nyilvános kulcsát a fájl kívánt helyére.Follow the wizard prompts to export or save the public key of the parent certificate to the desired file location.
 8. Kattintson a jobb gombbal a Tanúsítványok > Minden feladat > Importálás lehetőségre.Right-click Certificates > All Tasks > Import.
 9. A varázsló utasításait követve importálja a szülőtanúsítvány(oka)t a Helyi számítógép\Személyes\Tanúsítványok helyre.Follow the wizard prompts to import the parent certificate(s) to Local Computer\Personal\Certificates.
 10. Indítsa újra az AD FS-kiszolgálókat.Restart the AD FS servers.
 11. Ismételje meg a fenti lépéseket az összes AD FS- és proxykiszolgálón.Repeat the above steps on all of your AD FS and proxy servers.

A https://www.digicert.com/help/ címen elérhető diagnosztikai eszközzel ellenőrizheti, hogy a tanúsítvány megfelelően lett-e telepítve.To verify a proper certificate installation, you can use the diagnostics tool available on https://www.digicert.com/help/. A Kiszolgáló címe mezőbe írja be az AD FS-kiszolgáló teljes tartománynevét (példa: sts.contso.com), majd kattintson a Kiszolgáló vizsgálata lehetőségre.In the Server Address box, enter your ADFS server’s FQDN (IE: sts.contso.com) and click Check Server.

A tanúsítványok megfelelő telepítésének ellenőrzése:To validate that the certificate installed correctly:

A következő lépésekben csupán a tanúsítvány megfelelő telepítésének ellenőrzésére rendelkezésre álló számos módszer és eszköz egyikét mutatjuk be.The follow steps describe just one of many methods and tools that you can use to validate that the certificate installed correctly.

 1. Nyissa meg az ingyenes Digicert eszközt.Go to the free Digicert tool.
 2. Adja meg az AD FS-kiszolgáló teljes tartománynevét (például sts.contoso.com), majd válassza a CHECK SERVER (Kiszolgáló ellenőrzése) lehetőséget.Enter your AD FS server’s fully qualified domain name (e.g., sts.contoso.com) and select CHECK SERVER.

Ha a kiszolgálótanúsítványt megfelelően telepítette, az eredményeknél csak pipák jelennek meg.If the Server certificate is installed correctly, you see all check marks in the results. Ha a fenti probléma továbbra sem szűnt meg, piros X jelenik meg a jelentés „Certificate Name Matches” (Tanúsítványnév-egyezések) és „SSL Certificate is correctly Installed” (Az SSL-tanúsítvány megfelelő telepítése) részében.If the problem above exists, you see a red X in the "Certificate Name Matches" and the “SSL Certificate is correctly Installed” sections of the report.

iOS-problémákiOS issues

Az iOS beléptetési hibáiiOS enrollment errors

A következő táblázat azon hibákat tartalmazza, melyeket iOS-eszközök az Intune-ban való regisztrálásakor tapasztalhatnak a végfelhasználók.The following table lists errors that end users might see while enrolling iOS devices in Intune.

HibaüzenetError message ProblémaIssue MegoldásResolution
NoEnrollmentPolicyNoEnrollmentPolicy Nem található eszközregisztrációs szabályzatNo enrollment policy found Ellenőrizze, hogy az összes regisztrációs előfeltétel, mint például az Apple Push Notification szolgáltatás (APNs) tanúsítványa konfigurálva van-e, illetve azt, hogy az „iOS mint platform” engedélyezve van-e.Check that all enrollment prerequisites, like the Apple Push Notification Service (APNs) certificate, have been set up and that "iOS as a platform" is enabled. Útmutatásért tekintse meg a Set up iOS and Mac device management (iOS- és Mac-eszközök kezelésének beállítása) című cikket.For instructions, see Set up iOS and Mac device management.
DeviceCapReachedDeviceCapReached A már regisztrált mobileszközök száma túl magas.Too many mobile devices are enrolled already. A felhasználónak el kell távolítania az aktuálisan regisztrált mobileszközeit a Vállalati portálról, mielőtt másikat regisztrálhatna.The user must remove one of his or her currently enrolled mobile devices from the Company Portal before enrolling another. Kövesse a megfelelő eszköz típusára vonatkozó utasításokat: Android, iOS, Windows.See the instructions for the type of device you're using: Android, iOS, Windows.
APNSCertificateNotValidAPNSCertificateNotValid Probléma merült fel azzal a tanúsítvánnyal kapcsolatban, amely lehetővé teszi a mobileszköz és a céges hálózat közötti kommunikációt.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Az Apple Push Notification Service (APNs) révén elérhetők a beléptetett iOS-eszközök.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. Ha nem lettek végrehajtva az APN-tanúsítvány beszerzésének lépései, vagy ha az APN-tanúsítvány lejárt, a beléptetési kísérletek ezzel az üzenettel hiúsulnak meg.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

A felhasználók konfigurálásához olvassa el Az Active Directory szinkronizálása és felhasználók hozzáadása az Intune szolgáltatáshoz című szakaszt, valamint a felhasználók és eszközök rendszerezésével kapcsolatos tudnivalókat.Review the information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
AccountNotOnboardedAccountNotOnboarded Probléma merült fel azzal a tanúsítvánnyal kapcsolatban, amely lehetővé teszi a mobileszköz és a céges hálózat közötti kommunikációt.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Az Apple Push Notification Service (APNs) révén elérhetők a beléptetett iOS-eszközök.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. Ha nem lettek végrehajtva az APN-tanúsítvány beszerzésének lépései, vagy ha az APN-tanúsítvány lejárt, a beléptetési kísérletek ezzel az üzenettel hiúsulnak meg.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

További információ: Az iOS kezelésének beállítása a Microsoft Intune-nal.For more information, review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune.
DeviceTypeNotSupportedDeviceTypeNotSupported Lehet, hogy a felhasználó nem iOS-eszközzel próbált meg regisztrálni.The user might have tried to enroll using a non-iOS device. A regisztrálni próbált mobileszköz nem támogatott.The mobile device type that you are trying to enroll is not supported.

Győződjön meg róla, hogy az eszközön az iOS 8.0-ás vagy újabb verziója fut.Confirm that device is running iOS version 8.0 or later.

Győződjön meg róla, hogy a felhasználó eszközén 8.0-ás vagy újabb iOS-verziót fut.Ensure that your user's device is running iOS version 8.0 or later.
UserLicenseTypeInvalidUserLicenseTypeInvalid A mobileszköz nem regisztrálható, mert a felhasználói fiók még nem tagja egy szükséges felhasználói csoportnak.The device cannot be enrolled because the user's account is not yet a member of a required user group.

Ahhoz, hogy a felhasználók regisztrálhassák eszközeiket, a megfelelő felhasználói csoport tagjának kell lenniük.Before users can enroll their devices, they must be members of the right user group. Ez az üzenet azt jelenti, hogy nem rendelkeznek a megfelelő licenctípussal a meghatározott mobileszköz-kezelő szolgáltatóhoz.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Ha például az Intune lett mobileszköz-kezelő szolgáltatóként meghatározva, és System Center 2012 R2 Configuration Manager-licencet használnak, ezt a hibaüzenetet látják.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

Tekintse meg az alábbiakat a további információkért:Review the following for more information:

Olvassa el Az iOS és Mac kezelésének beállítása a Microsoft Intune-nal című szakaszt, illetve a felhasználók konfigurálásával kapcsolatban Az Active Directory szinkronizálása és felhasználók hozzáadása az Intune szolgáltatáshoz című szakaszt, valamint a felhasználók és eszközök rendszerezésével kapcsolatos tudnivalókat.Review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune and information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
MdmAuthorityNotDefinedMdmAuthorityNotDefined A mobileszköz-kezelő szolgáltató még nincs megadva.The mobile device management authority has not been defined.

A mobileszköz-kezelő szolgáltató nincs megadva az Intune-ban.The mobile device management authority has not been designated in Intune.

Tekintse meg az 1. elemet Az első lépések a Microsoft Intune 30 napos próbaverziójában „6. lépés: Mobileszközök regisztrálása és alkalmazások telepítése” szakaszában.Review item #1 in the "Step 6: Enroll mobile devices and install an app" section in Get started with a 30-day trial of Microsoft Intune.

Az eszközök inaktívak, vagy a felügyeleti konzol nem tud kommunikálni velükDevices are inactive or the admin console cannot communicate with them

Probléma: Az iOS-eszközök nem jelentkeznek be az Intune szolgáltatásba.Issue: iOS devices aren’t checking in with the Intune service. Az eszközök csak a szolgáltatásba való rendszeres bejelentkezéssel őrizhetik meg a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférési jogosultságukat.Devices must check in periodically with the service to maintain access to protected corporate resources. Ha az eszközök rendszeres bejelentkezése nem történik meg:If devices don’t check in:

 • Nem kaphatják meg a szabályzatot, az alkalmazásokat és a távoli parancsokat az Intune szolgáltatástól.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • A felügyeleti konzolon Nem megfelelő felügyeleti állapotúnak látszanak.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • A feltételes hozzáférési szabályzattal védett felhasználók elveszíthetik a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférésüket.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

Megoldás: Az alábbi megoldások megosztásával segíthet a végfelhasználóknak visszaszerezni a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférési jogosultságukat.Resolution: Share the following resolutions with your end users to help them regain access to corporate resources.

Amikor a felhasználók elindítják a Vállalati portál iOS-alkalmazást, megállapítható, hogy az eszköz kapcsolata megszakadt-e az Intune-nal.When users start the iOS Company Portal app, it can tell if their device has lost contact with Intune. Ha az alkalmazás azt észleli, hogy nincs kapcsolat, automatikusan megpróbál szinkronizálni az Intune-nal az újrakapcsolódáshoz, és a felhasználók a következő értesítést fogják látni: A szinkronizálási kísérlet folyamatban van...If it detects that there is no contact, it automatically tries to sync with Intune to reconnect, and users will see the Trying to sync… beágyazott értesítés.inline notification.

A szinkronizálási kísérlet folyamatban van – értesítés

Ha a szinkronizálás sikeres, a Sikeres szinkronizálás beágyazott értesítés jelenik meg a Vállalati portál iOS-alkalmazásban, amely azt jelzi, hogy az eszköz kifogástalan állapotban van.If the sync is successful, you see a Sync successful inline notification in the iOS Company Portal app, indicating that your device is in a healthy state.

Sikeres szinkronizálás – értesítés

Ha a szinkronizálás sikertelen, a felhasználók a Nem lehet szinkronizálni beágyazott értesítést fogják látni a Vállalati portál iOS-alkalmazásban.If the sync is unsuccessful, users see an Unable to sync inline notification in the iOS Company Portal app.

Nem lehet szinkronizálni – értesítés

A probléma elhárításához a felhasználóknak a Nem lehet szinkronizálni értesítés jobb oldalán lévő Beállítás gombot kell használniuk.To fix the issue, users must select the Set up button, which is to the right of the Unable to sync notification. A Beállítás gomb használatával a felhasználók a Vállalati hozzáférés beállítása folyamatképernyőre kerülnek, ahol a képernyőn megjelenő utasítások követésével regisztrálhatják az eszközüket.The Set up button takes users to the Company Access Setup flow screen, where they can follow the prompts to enroll their device.

A Vállalati hozzáférés beállítása képernyő

Regisztráció után az eszközök ismét kifogástalan állapotba kerülnek, és visszakapják a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférési jogosultságukat.Once enrolled, the devices return to a healthy state and regain access to company resources.

Ellenőrizze, hogy a WS-Trust 1.3 engedélyezve van-eVerify WS-Trust 1.3 is enabled

Probléma: Az eszközregisztrációs programhoz (DEP) tartozó iOS-eszközöket nem lehet regisztrálniIssue Device Enrollment Program (DEP) iOS devices cannot be enrolled

A felhasználói affinitással rendelkező DEP-eszközök regisztrációjához engedélyezni kell a WS-Trust 1.3 Username/Mixed végpontot a felhasználói jogkivonat kérelmezése céljából.Enrolling Device Enrollment Program devices with user affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint to be enabled to request user tokens. Az Active Directory alapértelmezés szerint engedélyezi ezt a végpontot.Active Directory enables this endpoint by default. A Get-AdfsEndpoint PowerShell-parancsmagot futtatva, majd a trust/13/UsernameMixed végpontot megkeresve láthatja az engedélyezett végpontok listáját.You get a list of enabled endpoints by using the Get-AdfsEndpoint PowerShell cmdlet and looking for the trust/13/UsernameMixed endpoint. Például:For example:

 Get-AdfsEndpoint -AddressPath “/adfs/services/trust/13/UsernameMixed”

További információt a Get-AdfsEndpoint dokumentációjában talál.For more information, see Get-AdfsEndpoint documentation.

További információt az Ajánlott eljárások az Active Directory összevonási szolgáltatások biztonságossá tételéhez című cikkben talál.For more information, see Best practices for securing Active Directory Federation Services. Ha további segítségre van szüksége annak megállapításához, hogy a WS-Trust 1.3 Username/Mixed végpont engedélyezve van-e az ön identitás-összevonási szolgáltatójában, akkor az ADFS használata esetén forduljon a Microsoft ügyfélszolgálatához, külső identitásszolgáltató esetében pedig annak gyártójához.If you need additional assistance in determining if WS-Trust 1.3 Username/Mixed is enabled in your identity federation provider, please contact Microsoft Support if you use ADFS, or your 3rd party identity vendor.

Profiltelepítési hibaProfile installation failed

Hiba: Profiltelepítési hiba üzenet jelenik meg egy iOS-eszközön.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an iOS device.

Sikertelen profiltelepítés hibaelhárításának lépéseiTroubleshooting steps for failed profile installation

 1. Ellenőrizze, hogy az Ön által használt Intune szolgáltatás verziójának megfelelő licenc van-e hozzárendelve a felhasználóhoz.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Győződjön meg arról, hogy az eszköz még nincs egy másik MDM szolgáltatóhoz regisztrálva, vagy még nincs hozzá felügyeleti profil telepítve.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. Nyissa meg a https://portal.manage.microsoft.com portált, és amikor a rendszer kéri, telepítse a profilt.Navigate to https://portal.manage.microsoft.com and try to install the profile when prompted.

 4. Ellenőrizze, hogy az iOS-hez készült Safari az alapértelmezett böngésző-e, és a cookie-k engedélyezettek-e.Confirm that Safari for iOS is the default browser and that cookies are enabled.

A regisztrált iOS-eszköz nem jelenik meg a konzolon a System Center Configuration Managerbe integrált Intune használata eseténEnrolled iOS device doesn't appear in console when using System Center Configuration Manager with Intune

Hiba: A felhasználó regisztrálja az iOS-eszközt, de az nem jelenik meg a Configuration Manager felügyeleti konzolon.Issue: User enrolls iOS device but it does not appear in the Configuration Manager admin console. Az eszköz nem jelzi, hogy már regisztrálva van.The device does not indicate that it's been enrolled. Lehetséges okok:Possible causes:

 • Az Ön Configuration Manager-helyén található Microsoft Intune-összekötő nem kommunikál az Intune szolgáltatással.The Microsoft Intune Connector in your Configuration Manager site isn't communicating with the Intune service.
 • Az állapotkezelő (statmgr) vagy az adatfelderítés-kezelő (ddm) összetevő nem dolgozza fel az Intune szolgáltatás üzeneteit.Either the Data Discovery Manager (ddm) component or the State Manager (statmgr) component is not processing messages from the Intune service.
 • Előfordulhat, hogy az MDM-tanúsítványt az egyik fiókból töltötte le, és egy másik fiókban használta.You may have downloaded the MDM certificate from one account and used it on another account.

Megoldás: tekintse át a következő naplófájlokat a lehetséges hibák azonosítása érdekében:Resolution: Review the following log files for possible errors:

 • dmpdownloader.logdmpdownloader.log
 • ddm.logddm.log
 • statmgr.logstatmgr.log

Hamarosan közzétesszük az arra vonatkozó példákat, hogy mit kell keresni ezekben a naplófájlokban.Examples will be added soon about what to look for in these log files.

Problémák a System Center Configuration Managerbe integrált Intune használatakorIssues when using System Center Configuration Manager with Intune

Mobileszközök tűnnek elMobile devices disappear

Hiba: Miután sikeresen regisztrált egy mobileszközt a Configuration Managerbe, eltűnik a mobileszköz-gyűjteményből, de továbbra is rendelkezik felügyeleti profillal, és szerepel a CSS-átjáróban.Issue: After successfully enrolling a mobile device to Configuration Manager it disappears from the mobile device collection, but the device still has the Management Profile and is listed in CSS Gateway.

Megoldás: Ez azért fordulhat elő, mert egyedi eljárással rendelkezik a tartományhoz nem csatlakozó eszközök eltávolításához, vagy a felhasználó kivonta az eszközt az előfizetésből.Resolution: This may occur because you have a custom process removing non-domain-joined devices, or because the user has retired the device from the subscription. Ha meg szeretné állapítani, hogy melyik eljárás vagy felhasználói fiók távolította el az eszközt a Configuration Manager konzolból, hajtsa végre az alábbi lépéseket.To validate and check which process or user account removed the device from the Configuration Manager console, perform the following steps.

Az eszköz eltávolításának ellenőrzéseCheck how device was removed

 1. A Configuration Manager felügyeleti konzolban válassza a Figyelés > Rendszer állapota > Állapotüzenet-lekérdezések elemet.In the Configuration Manager admin console select Monitoring > System Status > Status Message Queries.

 2. Kattintson a jobb gombbal a Manuálisan törölt gyűjtemény tagerőforrások elemre, és válassza az Üzenetek megjelenítése parancsot.Right-click Collection Member Resources Manually Deleted and select Show Messages.

 3. Válasszon ki egy megfelelő időpontot vagy dátumot, illetve az elmúlt 12 órát.Pick an appropriate time/date or the last 12 hours.

 4. Keresse meg a kérdéses eszközt, és ellenőrizze, hogy miként történt az eltávolítása.Find the device in question and review how the device was removed. Az alábbi példában látható, hogy az SCCMInstall fiók törölte az eszközt egy ismeretlen alkalmazáson keresztül.The Example below shows that the account SCCMInstall deleted the device via an Unknown Application.

  Képernyőfelvétel az eszköztörlési diagnózisról

 5. Ellenőrizze, hogy a Configuration Manager nem rendelkezik-e ütemezett feladattal, parancsfájllal vagy egyéb folyamattal, amely automatikusan kiürítheti a tartományhoz nem csatlakozó, a mobil- vagy a kapcsolódó eszközöket.Check that Configuration Manager does not have a scheduled task, script, or other process which could be automatically purging non-domain, mobile, or related devices.

Egyéb iOS-beléptetési hibákOther iOS enrollment errors

Az iOS-eszközök regisztrálási hibáinak listáját az eszközfelhasználói dokumentáció Hibába ütközik, amikor megpróbálja regisztrálni az eszközt az Intune-ban című szakaszában találhatja.A list of iOS enrollment errors is provided in our device-user documentation, in You see errors while trying to enroll your device in Intune.

PC-kkel kapcsolatos problémákPC Issues

HibaüzenetError message ProblémaIssue MegoldásResolution
A rendszergazdának hozzáférési licencet kell hozzárendelnieIT admin needs to assign license for access
A rendszergazda nem adott hozzáférést az alkalmazás használatához.Your IT admin has not given you access to use this app. Kérjen segítséget a rendszergazdától, vagy próbálkozzon újra később.Please get help from your IT admin or try again later.
Az eszközt nem lehet regisztrálni, mert a felhasználó fiókja nem rendelkezik a szükséges licenccel.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Ahhoz, hogy a felhasználók regisztrálhassák az eszközeiket, hozzájuk kell rendelni a szükséges licencet.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Ez az üzenet azt jelenti, hogy nem rendelkeznek a megfelelő licenctípussal a meghatározott mobileszköz-kezelő szolgáltatóhoz.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Ha például az Intune lett mobileszköz-kezelő szolgáltatóként meghatározva, és System Center 2012 R2 Configuration Manager-licencet használnak, ezt a hibaüzenetet látják.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.
További információ az Intune-licencek felhasználói fiókokhoz való hozzárendelésével kapcsolatban.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.

A gép már regisztrálva van – hibakód: hr 0x8007064cThe machine is already enrolled - Error hr 0x8007064c

Hiba: A regisztrálás sikertelen A gép már regisztrálva van hibaüzenettel.Issue: Enrollment fails with the error The machine is already enrolled. A regisztrálási napló a hr 0x8007064c hibakódot tartalmazza.The enrollment log shows error hr 0x8007064c.

Ennek az lehet az oka, hogy a számítógép korábban regisztrálva volt, vagy olyan számítógép klónozott lemezképét tartalmazza, amely már regisztrálva volt.This may be because the computer had been previously enrolled, or has the cloned image of a computer that had been enrolled. Az előző fiók fióktanúsítványa továbbra is megtalálható a számítógépen.The account certificate of the previous account is still present on the computer.

Megoldás:Resolution:

 1. A Start menüben használja a Futtatás -> MMC parancsot.From the Start menu, type Run -> MMC.
 2. Válassza a Fájl > Beépülő modulok hozzáadása/eltávolítása parancsot.Choose File > Add/ Remove Snap-ins.
 3. Kattintson duplán a Tanúsítványok elemre, válassza a Számítógépfiók > lehetőséget, kattintson a Tovább gombra, végül válassza a Helyi számítógép lehetőséget.Double-click Certificates, choose Computer account > Next, and select Local Computer.
 4. Kattintson duplán a Tanúsítványok (Helyi számítógép) elemre, majd válassza a Személyes/Tanúsítványok lehetőséget.Double-click Certificates (Local computer) and choose Personal/ Certificates.
 5. Keresse meg az Sc_Online_Issuing által kiadott Intune-tanúsítványt, és ha létezik, törölje.Look for the Intune cert issued by Sc_Online_Issuing, and delete it, if present.
 6. Ha létezik, törölje a következő beállításkulcsot és az összes alkulcsát: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey.If the following registry key exists, delete it: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey and all sub keys.
 7. Kísérelje meg újból a regisztrációt.Try to re-enroll.
 8. Ha a számítógépet továbbra sem lehet regisztrálni, keresse meg a következő beállításkulcsot, és ha létezik, törölje: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.If the PC still cannot enroll, look for and delete this key, if it exists: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.
 9. Kísérelje meg újból a regisztrációt.Try to re-enroll.

  Fontos

  Ez a szakasz, módszer vagy feladat olyan lépéseket tartalmaz, amelyekkel módosítja a beállításjegyzéket.This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. A beállításjegyzék nem megfelelő módosítása azonban súlyos hibákat okozhat.However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Ezért ügyeljen arra, hogy pontosan kövesse a leírtakat.Therefore, make sure that you follow these steps carefully. További biztonsági intézkedésként a módosítások végrehajtása előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről.For added protection, back up the registry before you modify it. Így probléma esetén helyreállíthatja a beállításjegyzéket.Then, you can restore the registry if a problem occurs. Ha további tájékoztatásra van szüksége a beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról, olvassa el a How to back up and restore the registry in Windows (A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása a Windows rendszerben) című témakört.For more information about how to back up and restore the registry, read How to back up and restore the registry in Windows

Általános beléptetési hibakódokGeneral enrollment Error codes

HibakódError code Lehetséges problémaPossible problem Javasolt megoldásSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 Az ügyfélszámítógép órája nem a helyes időre van beállítva.The clock on the client computer is not set to the correct time. Győződjön meg róla, hogy az ügyfélszámítógép órája és időzónája a helyes értékre van beállítva.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C Nem lehet kapcsolódni az Intune szolgáltatáshoz.Cannot connect to the Intune service. Ellenőrizze az ügyfél proxybeállításait.Check the client proxy settings. Ellenőrizze, hogy az Intune támogatja-e az ügyfélszámítógép proxybeállításait, és hogy az ügyfélszámítógépnek van-e internetkapcsolata.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Az Internet Explorer és a helyi rendszer proxybeállításai nincsenek konfigurálva.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. Nem lehet kapcsolódni az Intune szolgáltatáshoz.Cannot connect to the Intune service. Ellenőrizze az ügyfél proxybeállításait, és győződjön meg arról, hogy az Intune támogatja őket, illetve hogy az ügyfélszámítógépnek van internetkapcsolata.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF30040x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF3004 A beléptetési csomag elavult.Enrollment package is out of date. Töltse le és telepítse az aktuális ügyfélszoftvercsomagot a Felügyelet munkaterületen.Download and install the current client software package from the Administration workspace.
0x80043002, 0x80CF30020x80043002, 0x80CF3002 A fiók karbantartási módban van.Account is in maintenance mode. Nem tud új ügyfélszámítógépeket beléptetni, ha a fiók karbantartási módban van.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. A fiókbeállítások megtekintéséhez jelentkezzen be a fiókba.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043003, 0x80CF30030x80043003, 0x80CF3003 A fiókot törölték.Account is deleted. Ellenőrizze, hogy az Intune-fiókja és -előfizetése aktív-e.Verify that your account and subscription to Intune is still active. A fiókbeállítások megtekintéséhez jelentkezzen be a fiókba.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043005, 0x80CF30050x80043005, 0x80CF3005 Az ügyfélszámítógépet eltávolították.The client computer has been retired. Várjon néhány órát, távolítsa el az ügyfélszoftver minden régebbi verzióját a számítógépről, majd próbálja meg újból telepíteni az ügyfélszoftvert.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation.
0x80043006, 0x80CF30060x80043006, 0x80CF3006 Elérte a fiók számára engedélyezett maximális munkaállomásszámot.The maximum number of seats allowed for the account has been reached. A szervezetnek további munkaállomásokat kell vásárolnia, mielőtt további ügyfélszámítógépeket léptethet be a szolgáltatásba.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x80043007, 0x80CF30070x80043007, 0x80CF3007 A tanúsítványfájl nem található abban a mappában, amelyben a telepítőprogram van.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. A telepítés kezdete előtt az összes fájlt csomagolja ki.Extract all files before you start the installation. Ne nevezze át és ne helyezze át a kicsomagolt fájlokat: az összes fájlnak ugyanabban a mappában kell lennie, különben a telepítés sikertelen lesz.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 A szoftvert nem lehet telepíteni, mert függőben van az ügyfélszámítógép újraindítása.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Indítsa újra a számítógépet, majd próbálja meg újból az ügyfélszoftver telepítését.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 Az ügyfélszámítógép nem felel meg az ügyfélszoftver telepítéséhez szükséges egy vagy több előfeltételnek.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Gondoskodjon róla, hogy minden szükséges frissítés telepítve legyen az ügyfélszámítógépen, majd próbálja meg újból az ügyfélszoftver telepítését.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation.
0x80043008, 0x80CF30080x80043008, 0x80CF3008 Nem sikerült elindítani a Microsoft Online Management Updates szolgáltatást.Failed to start the Microsoft Online Management Updates service. Lépjen kapcsolatba a Microsoft ügyfélszolgálatával a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című szakaszban leírtak szerint.Contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x80043009, 0x80CF30090x80043009, 0x80CF3009 Az ügyfélszámítógép már be van léptetve a szolgáltatásba.The client computer is already enrolled into the service. Az ügyfélszámítógépet el kell távolítania, mielőtt újból beléptetheti a szolgáltatásba.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service.
0x8004300B, 0x80CF300B0x8004300B, 0x80CF300B Az ügyfélszoftver telepítési csomagja nem futtatható, mert az ügyfélen futó Windows-verzió nem támogatott.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Az Intune nem támogatja az ügyfélszámítógépen futó Windows-verziót.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer.
0xAB20xAB2 A Windows Installer nem tud hozzáférni a VBScript futtatókörnyezethez egy egyéni művelet végrehajtásához.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. A hibát egy egyéni művelet okozza, amely dinamikus kötésű kódtárakon (DLL-eken) alapul.This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). Előfordulhat, hogy a DLL hibáinak elhárításához a következő témakörben ismertetett eszközöket kell használnia: Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues (Hasznos eszközök csomag- és telepítési problémák esetére).When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x80cf04400x80cf0440 Megszakadt a kapcsolat a szolgáltatásvégponttal.The connection to the service endpoint terminated. A próbafiók vagy a díjköteles fiók fel van függesztve.Trial or paid account is suspended. Hozzon létre egy új próbafiókot vagy díjköteles fiókot, és végezze el újból a regisztrálást.Create a new trial or paid account and re-enroll.

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.