E-mail profilok hibaelhárítása a Microsoft Intune-banTroubleshoot email profiles in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az alábbiakban néhány, az e-mail profilokkal kapcsolatos problémát ismertetünk, az elhárításukkal és a megoldásukkal együtt.Listed here are some email profile issues and how to troubleshoot and resolve them.

Ha ezekkel az információkkal nem tudja megoldani a problémát, a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben talál további részleteket a segítségkéréshez.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Nem sikerül képeket küldeni az e-mail fiókbólUnable to send images from email account

Az automatikusan konfigurált e-mail fiókkal rendelkező felhasználók nem tudnak képeket küldeni az eszközeikről.Users who have email accounts automatically configured are unable to send pictures or images from their devices. Ez akkor fordul elő, ha a Harmadik felek alkalmazásaiból is engedélyezett az e-mailek küldése beállítás nincs engedélyezve.This occurs when the option Allow e-mail to be sent from third-party applications is not enabled.

Intune-megoldásIntune solution

  1. Nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolját, és válassza a Házirend > Konfigurációs szabályzat lehetőséget.Open the Microsoft Intune Administration Console, select Policy workload > Configuration Policy.

  2. Válassza ki a kívánt e-mail-profilt, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.Select the email profile and choose Edit.

  3. Válassza ki a Harmadik felek alkalmazásaiból is engedélyezett az e-mailek küldése beállítást.Select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Intune-megoldással integrált Configuration ManagerConfiguration Manager integrated with Intune solution

  1. Nyissa meg a Configuration Manager-konzol > Eszközök és megfelelőség elemét.Open the Configuration Manager console > Assets and Compliance.

  2. Bontsa ki az Áttekintés -> Megfelelőségi beállítások -> Hozzáférés a vállalati erőforrásokhoz csomópontot, és válassza az E-mail profilok lehetőséget.Expand Overview -> Compliance Settings -> Company Resource Access, and select Email Profiles.

  3. Kattintson a jobb gombbal az e-mail-profilra, és nyissa meg a Tulajdonságok menüt.Right-click the e-mail profile, and open Properties.

  4. A Szinkronizációs beállítások lapon válassza a Harmadik felek alkalmazásaiból is engedélyezett az e-mailek küldése lehetőséget.On the Synchronization Settings tab, select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Az eszköz már rendelkezik telepített e-mail profillalDevice already has an email profile installed

Ha a felhasználó azelőtt telepített egy e-mail profilt, hogy az Intune létesített volna egyet, akkor az Intune e-mail profil telepítésének eredménye az eszköz platformjától függ:If the user has installed an email profile prior to provision of a profile by Intune, the result of the Intune email profile deployment depends on the device platform:

-iOS: az Intune az állomásnév és az e-mail cím alapján észleli a meglévő, duplikált e-mail-profilt.-iOS: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. A felhasználó által létrehozott, duplikált e-mail profil meggátolja az Intune-rendszergazda által létrehozott profil telepítését.The duplicate email profile created by the user will block the deployment of an Intune admin-created profile. Ez gyakori probléma, mivel az iOS-felhasználók gyakran hoznak létre egy e-mail-profilt a regisztráció előtt.This is a common problem as iOS users will typically create an email profile, then enroll. A vállalati portál tájékoztatja a felhasználót, hogy a manuálisan beállított e-mail-profil sérti a megfelelőségi házirendet, és megkéri, hogy távolítsa el a profilt. A felhasználónak ekkor törölnie kell az e-mail-profilt, hogy az Intune-profilt telepíthesse.The company portal will inform the user that they are not compliant due to their manually-configured email profile, and will prompt the user to remove that profile.The user should remove their email profile so that the Intune profile can be deployed. A probléma elkerülése érdekében kérje meg a felhasználókat, hogy az e-mail profil telepítése előtt regisztráljanak, és engedélyezzék az Intune-nak, hogy telepítse a profilt.To prevent the problem instruct your users to enroll before installing an email profile and to allow Intune to deploy the profile.

-Windows: az Intune az állomásnév és az e-mail cím alapján észleli a meglévő, duplikált e-mail-profilt.-Windows: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. Az Intune felülírja a felhasználó által létrehozott meglévő e-mail profilt.Intune will overwrite the existing email profile created by the user.

-Samsung KNOX Standard: Az Intune az e-mail cím alapján azonosítja a duplikált e-mail-fiókot, és felülírja az Intune-profillal.-Samsung KNOX Standard: Intune identifies a duplicate email account based on the email address, and will overwrite it with the Intune profile. Ha a felhasználó azt a fiókot állítja be, az Intune-profil ismételten felülírja.If the user configures that account, it will be overwritten again by the Intune profile. Ez összezavarhatja azt a felhasználót, akinek a fiókbeállítása felülíródik.Note that this may cause some confusion to the user whose account configuration gets overwritten.

Mivel a Samsung KNOX nem használja az állomásnevet a profil azonosításához, azt javasoljuk, hogy ne hozzon létre több e-mail profilt azért, hogy ugyanahhoz az e-mail címhez telepítse őket a különböző gazdagépeken, mivel ezek felülírják egymást.Since Samsung KNOX does not use hostname to identify the profile, we recommend that you not create multiple email profiles to deploy to the same email address on different hosts, as these will overwrite each other.

KNOX Standard-eszköz 0x87D1FDE8-as hibájaError 0x87D1FDE8 for KNOX Standard device

Probléma: Miután létrehozott és telepített egy Exchange Active Sync e-mail-profilt különféle Samsung KNOX Standard rendszerű androidos eszközökhöz, az eszköz tulajdonságok > szabályzat lapján a 0x87D1FDE8-as vagy a sikertelen szervizelés hiba jelenik meg.Issue: After creating and deploying an Exchange Active Sync email profile for Samsung KNOX Standard for various Android devices, the error 0x87D1FDE8 or remediation failed is reported in the device's properties > policy tab.

Ellenőrizze a Samsung KNOX EAS-profil és a forrásszabályzat konfigurációját.Review the configuration of your EAS profile for Samsung KNOX and source policy. A Samsung Note eszközök szinkronizálási lehetősége a továbbiakban nem támogatott, és ez a lehetőség nem választható a profilban.The Samsung Notes sync option is no longer supported and that option should not be selected in your profile. Ellenőrizze, hogy az eszközök rendelkezésére állt-e elegendő idő (akár 24 óra) a szabályzat feldolgozásához.Be sure devices have had enough time to process the policy, up to 24 hours.

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.