Az Exchange Connector hibaelhárításaTroubleshoot the Exchange Connector

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör az Intune Exchange Connectorral kapcsolatos problémák elhárításáról szól.This topic describes how to troubleshoot issues that may be related to the Intune Exchange Connector.

Lépések a Connector konfigurációjának ellenőrzéséhezSteps for checking the Connector configuration

Tekintse át az Exchange Connector konfigurációját, és ellenőrizze, megoldódott-e a probléma.Check the configuration of the Exchange Connector and then see if the problem has been resolved.

 • Az Exchange Connector kezdeti beállításánál adjon meg egy értesítési fiókot.Be sure to specify a notification account in the initial setup of the Exchange Connector.
 • Az Exchange Connector-szolgáltatásfióknak a megfelelő engedélyekkel kell rendelkeznie, hogy az Exchange Connector által használt PowerShell-parancsmagokat végrehajthassa.The Exchange Connector Service Account must have the appropriate permissions to execute the PowerShell cmdlets used by the Exchange Connector.
 • Az Exchange Connector konfigurálásakor adjon meg egy olyan ügyfélelérési kiszolgálót (CAS-t), amely a lehető legközelebb van Exchange Connectort futtató kiszolgálóhoz.When configuring the Exchange Connector, specify a Client Access Server (CAS) that is as close as possible to the server hosting the Exchange Connector. A CAS és az Exchange Connector közötti kommunikációs késés eszközfelderítési késést okozhat, különösen az O365 dedikált verziójának használatakor.Communication latency between the CAS and the Exchange Connector could result in device discovery delays, particularly when using O365 Dedicated.
 • Vegye figyelembe, hogy az Exchange Connector és az Exchange-es CAS közötti szinkronizálás időbeli késéssel jár.Be aware that there is a time lag between Exchange Connector synchronizations with the Exchange CAS. A teljes szinkronizálás naponta egyszer, az eltérések szinkronizálása (gyors szinkronizálás) pedig kétóránként történik meg.A full sync takes place once a day, and a delta (quick) sync takes place every two hours. Elképzelhető, hogy az újonnan regisztrált eszközökkel késés tapasztalható a hozzáféréskor.There is a likelihood that a user with a newly-enrolled device will experience a delay in getting access.
 • Az Exchange ActiveSync-eszköz nem deríthető fel az Exchange-bőlExchange ActiveSync device not discovered from Exchange

  Ellenőrizze, hogy az Exchange Connector szinkronizál-e az Exchange-kiszolgálóval.Check to see if the Exchange Connector is syncing with the Exchange server. Ezt a teljes szinkronizálás vagy az eltérések szinkronizálásának naplófájljaiból állapíthatja meg. Lásd: Az Exchange Connector naplófájljai.To do so, locate logs for a full sync or a delta sync. See Exchange Connector Logs. Ha az eszköz csatlakoztatását követően sikeresen megtörtént a teljes szinkronizálás vagy az eltérések szinkronizálása, biztosan nem ez a probléma forrása.If a full sync or delta sync has completed successfully since the device joined, you've eliminated this as the source of the issue. Ha nem került sor a szinkronizálásra, gyűjtse össze a szinkronizálási naplókat, és csatolja őket a támogatási kérelméhez.If no sync has taken place, collect the sync logs and attach them to your support request.

 • Ha egy felhasználó nem rendelkezik Intune-licenccel, az Exchange Connector nem észleli az eszközeit.If a user doesn't have an Intune license, the Exchange connector won’t discover their devices.

 • Ha egy felhasználó elsődleges SMTP-címe különbözik az AAD-ben szereplő egyszerű felhasználónevétől, az Exchange Connector nem észleli az adott Intune/AAD-felhasználó eszközeit.If a user’s Primary SMTP address is different than their UPN in AAD, the Exchange Connector will not discover any devices for that Intune/AAD user. Javítsa az elsődleges SMTP-címet.Fix the primary SMTP address.
 • Ha az a CAS, amellyel egy felderítési ciklus alatt az Exchange Communicator kommunikál, egy Exchange 2010-es CAS, és Ön egyaránt rendelkezik Exchange 2010-es és 2013-as postaláda-kiszolgálókkal, az Exchange Connector nem észleli az Exchange 2013-as felhasználók eszközeit.If the CAS that the Exchange Connector communicates with during a discovery cycle is an Exchange 2010 CAS and you have both Exchange 2010 and 2013 mailbox servers, the Exchange Connector will not discover any Exchange 2013 users’ devices. A probléma megoldásához konfigurálja az Exchange Connectort, hogy egy Exchange 2013-as CAS-ra mutasson.To resolve this, configure the Exchange Connector to point to an Exchange 2013 CAS. Noha a probléma főként az O365 dedikált verziójának topológiáit érinti, mégis azt javasoljuk ajánlott eljárásként, hogy más topológiáknál is Exchange 2013-as CAS-ra mutasson.Though this issue primarily concerns O365 Dedicated topologies, we still recommend pointing to an Exchange 2013 CAS in other topologies as a best practice.
 • Az Exchange dedikált verzióján (O365 dedikált verzióján) alapuló környezetben a kezdeti beállítás során az Exchange Connectornak egy Exchange 2013-as (és nem 2010-es) CAS felé kell mutatnia, ugyanis csak ezzel a CAS-szal kommunikál a PowerShell-parancsmagok végrehajtásakor.For Exchange Dedicated (O365 dedicated) environments, you must point the Exchange Connector to an Exchange 2013 (not 2010) CAS in the dedicated environment during the initial setup as it will only communicate with this CAS when executing Powershell cmdlets.

További adatok gyűjtése az Exchange Connectorral kapcsolatos problémákról a PowerShell segítségévelUsing Powershell to get more data on Exchange Connector issues

 • Az adott postaládához tartozó mobileszközök listáját ezzel a paranccsal jelenítheti meg: Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbxTo get a list of all mobile devices for a mailbox use Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbx
 • A postaládához tartozó SMTP-címek listájához használja ezt a parancsot: Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl.To get a list of SMTP addresses for a mailbox use Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl.
 • Az eszköz hozzáférési állapotáról részletes információt a következő paranccsal jeleníthet meg: Get-CASMailbox | flTo get detailed information about a device's access state use Get-CASMailbox | fl

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.