Mobilalkalmazás-kezelési hibaelhárításTroubleshoot mobile application management

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ha az Intune mobilalkalmazás-kezeléssel kapcsolatos problémába ütközik, először ebben a cikkben próbálja meg megkeresni a megoldást.If you are having problems with Intune mobile application management, start here. Ebben a témakörben számos gyakran előforduló problémát és kérdést megtárgyalunk, és ezekre kínálunk megoldásokat és válaszokat.This topic contains some common problems and questions you might have and provides solutions and answers.

Ha ezekkel az információkkal nem tudja megoldani a problémát, a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben talál további részleteket a segítségkéréshez.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

A rendszergazdáknál gyakran előforduló problémákCommon IT administrator issues

Ezek olyan gyakori problémák, amelyeket a rendszergazdák tapasztalhatnak az Intune-beli alkalmazásvédelmi szabályzatok használatakor.These are common issues an IT administrator may experience with using Intune app protection policy.

ProblémaIssue DescriptionDescription MegoldásResolution
A Skype Vállalati verzióra nem vonatkozó szabályzatPolicy not applied to Skype for Business Az Azure Portalon beállított, eszközregisztráció nélküli alkalmazásvédelmi szabályzat nem lép életbe az iOS- és Android-eszközökön futó Skype Vállalati verzió alkalmazásra vonatkozóan.App protection policy without device enrollment, made in the Azure portal, is not applying to the Skype for Business app on iOS and Android devices. A Skype Vállalati verziót a modern hitelesítésre kell beállítani.Skype for Business must be set up for modern authentication. Kövesse a Bérlő engedélyezése modern hitelesítéshez című részben található utasításokat a modern hitelesítés beállításához Skype-hoz.Please follow instructions in Enable your tenant for modern authentication to set up modern authentication for Skype.
Nem alkalmazott Office-alkalmazás-szabályzatOffice app policy not applied Az alkalmazásvédelmi szabályzatok egyetlen felhasználónál sem lépnek életbe a támogatott Office-alkalmazásokra vonatkozóan.App protection policies are not applying to any supported Office App for any user. Ellenőrizze, hogy a felhasználók rendelkeznek-e Intune-licenccel, illetve, hogy a használt alkalmazásvédelmi szabályzat megcélozza-e az Office-alkalmazásokat.Confirm that the user is licensed for Intune and the Office apps are targeted by a deployed app protection policy. Az újonnan beállított alkalmazásvédelmi szabályzatok életbe lépéséhez esetenként 8 órának is el kell telnie.It can take up to 8 hours for a newly deployed app protection policy to be applied.
A rendszergazda nem tudja beállítani az alkalmazásvédelmi szabályzatot az Azure PortalonAdmin can't configure app protection policy in Azure portal Az informatikai rendszergazda nem tud alkalmazásvédelmi szabályzatokat konfigurálni az Azure Portalon.IT administrator user is unable to configure app protection policies in Azure Portal. A következő felhasználói szerepkörök rendelkeznek hozzáféréssel az Azure Portalhoz:The following user roles have access to the Azure Portal: A szerepkörök beállításával kapcsolatban a Felkészülés a mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatok konfigurálására a Microsoft Intune-ban című részben talál segítséget.Refer to Get ready to configure mobile app management policies with Microsoft Intune for help setting up these roles.
Az alkalmazásvédelmi szabályzat jelentéseiből hiányzó felhasználói fiókokUser accounts missing from app protection policy reports A felügyeleti konzol jelentéseiben nem szerepelnek azok a felhasználói fiókok, amelyekre a közelmúltban alkalmazták az alkalmazásvédelmi szabályzatot.Admin console reports do not show user accounts to which app protection policy was recently deployed. Az alkalmazásvédelmi szabályzattal újonnan megcélzott felhasználók esetében előfordul, hogy 24 órának is el kell telnie, hogy a felhasználó megjelenjen a jelentésekben.If a user is newly targeted by an app protection policy, it can take up to 24 hours for that user to show up in reports as a targeted user.
Nem működő szabályzatváltozásokPolicy changes not working Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat érintő változások és frissítések életbe lépéséhez akár 8 órára is szükség lehet.Changes and updates to app protection policy can take up to 8 hours to apply. Ha alkalmazandó, a végfelhasználó jelentkezzen ki az alkalmazásból, majd jelentkezzen be újra, ezzel kényszerítve a szinkronizálást a szolgáltatással.If applicable, the end-user can log out of the app and log back in to force sync with service.
Az alkalmazásvédelmi szabályzat nem működik a DEP-pelApp protection policy not working with DEP Az alkalmazásvédelmi szabályzat nem lép érvénybe az Apple DEP-eszközökön.App protection policy is not applying to Apple DEP devices. Győződjön meg róla, hogy használja-e a Felhasználói affinitás funkciót az Apple Eszközregisztrációs programmal (DEP).Please ensure you are using User Affinity with Apple Device Enrollment Program (DEP). Felhasználói affinitásra minden olyan alkalmazás esetében szükség van, amely felhasználói hitelesítést igényel DEP alatt.User Affinity is required for any app that requires user authentication under DEP.

Az iOS DEP-regisztrációról bővebben lásd: Az Eszközregisztrációs program vállalati tulajdonú iOS-eszközeinek regisztrálása.Refer to Enroll corporate-owned Device Enrollment Program iOS devices for more information on iOS DEP enrollment.
Az adatátviteli szabályzat nem működik iOS-szelData transfer policy not working with iOS A Más alkalmazásokból való adatátvitel engedélyezése az alkalmazásnak és a Más alkalmazásokból való adatfogadás engedélyezése az alkalmazásnak szabályzatok nem tudják kezelni az adatátvitelt az iOS-ben.The Allow app to transfer data to other apps and Allow app to receive data from other apps policies do not successfully manage data transfer in iOS. Lásd: iOS-alkalmazások közti adatátvitel felügyelete a Microsoft Intune-nal.See Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.

A végfelhasználóknál előforduló gyakori problémákCommon end-user issues

A végfelhasználóknál előforduló gyakori problémák a következő kategóriákba sorolhatók:Common end-user issues are broken down in the following categories:

  • Normál használati forgatókönyvek: A végfelhasználó ezen forgatókönyvek szerinti problémákat olyan alkalmazásoknál tapasztalhat, amelyek alkalmazásvédelmi szabályzattal rendelkeznek az Intune-ban.Normal usage scenarios: An end-user might experience these scenarios on apps that have Intune app protection policy. Ezek nem tényleges problémákat, de problémának vagy hibáknak tűnhetnek.These are not actual issues, but may be perceived as bugs or errors.

  • Normál használati párbeszédpanelek: Ezeket a használati párbeszédpaneleket a végfelhasználók olyan alkalmazásokban láthatják, amelyek alkalmazásvédelmi szabályzattal rendelkeznek az Intune-ban.Normal usage dialogs: These are usage dialogs an end-user might see in apps that have Intune app protection policy. Ezeket az üzeneteket és párbeszédpanelek nem hibát jeleznek.These messages and dialogs do not indicate an error or bug.

  • Hibaüzenetek és párbeszédpanelek: Ezeket a hibaüzenetek és párbeszédpaneleket a végfelhasználók olyan alkalmazásokban láthatják, amelyek alkalmazásvédelmi szabályzattal rendelkeznek az Intune-ban.Error messages and dialogs: These are error messages and dialogs an end-user might see on apps that have Intune app protection policy. Ezek gyakran a rendszergazda által elkövetett hibát jeleznek, vagy az Intune-alkalmazásvédelem hibáját.These often indicate an error was made by the IT administrator or a bug with Intune app protection.

Normál használati forgatókönyvekNormal usage scenarios

PlatformPlatform ForgatókönyvScenario MagyarázatExplanation
iOSiOS A végfelhasználó az iOS megosztási bővítménnyel megnyithatja a munkahelyi vagy az iskolai adatokat a nem felügyelt alkalmazásokban, még akkor is, ha az adatátviteli szabályzat beállítása Csak felügyelt alkalmazások vagy Nincs alkalmazás.The end-user can use the iOS share extension to open work or school data in unmanaged apps, even with the data transfer policy set to Managed apps only or No apps. Nem jár ez adatszivárgással?Doesn't this leak data? Az Intune alkalmazásvédelmi szabályzata nem tudja kezelni az iOS megosztási bővítményt az eszköz felügyelete nélkül.Intune app protection policy cannot control the iOS share extension without managing the device. Ezért az Intune titkosítja a „céges” adatokat, mielőtt az alkalmazáson kívül megosztaná.Therefore, Intune encrypts "corporate" data before sharing it outside the app. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy megpróbálja megnyitni a „céges” fájlt a felügyelt alkalmazáson kívüli más alkalmazással.You can validate this by attempting to open the "corporate" file outside of the managed app. A fájlnak titkosítottnak kell lennie, így nem nyitható meg a felügyelt alkalmazáson kívül mással.The file should be encrypted and unable to be opened outside the managed app.
AndroidAndroid Miért kell a végfelhasználónak akkor is telepítenie a Céges portál alkalmazást, ha MAM-alkalmazásvédelmet használok eszközregisztráció nélkül?Why does the end-user need to install the Company Portal app, even if I'm using MAM app protection without device enrollment? Androidon a legtöbb alkalmazásvédelmi funkció be van építve a Céges portál alkalmazásba.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Annak ellenére, hogy a Céges portál alkalmazás mindig szükséges, eszközregisztrációra nincs szükség.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. A regisztráció nélküli alkalmazásvédelemhez a végfelhasználónak telepítenie kell a Céges portál alkalmazást az eszközre.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

Normál használati párbeszédpanelekNormal usage dialogs

PlatformPlatform Üzenet vagy párbeszédpanelMessage or dialog MagyarázatExplanation
iOS, AndroidiOS, Android Bejelentkezés: Az adatok védelme érdekében a munkahelyének felügyelnie kell ezt az alkalmazást.Sign-in: To protect its data, your organization needs to manage this app. A művelet befejezéséhez jelentkezzen be a munkahelyi vagy az iskolai fiókjába.To complete this action, sign in with your work or school account. A végfelhasználónak be kell jelentkeznie a munkahelyi vagy az iskolai fiókjába ennek az alkalmazásvédelmi szabályzatot igénylő alkalmazásnak a használatához.The end-user must sign in with their work or school account in order to use this app, which requires app protection policy. Ahhoz, hogy a szabályzat érvénybe lépjen a felhasználónak hitelesítést kell végeznie az Azure Active Directoryban.In order for policy to apply, the user must authenticate against Azure Active Directory.
iOS, AndroidiOS, Android Újraindítás szükséges: A munkahelye most már védi az adatait ebben az alkalmazásban.Restart Required: Your organization is now protecting its data in this app. A folytatáshoz újra kell indítania az alkalmazást.You need to restart the app to continue. Az alkalmazás épp megkapta az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatát, és újra kell indulnia a szabályzat érvénybe léptetéséhez.The app has just received Intune app protection policy and must restart in order for the policy to apply.
iOS, AndroidiOS, Android Nem engedélyezett művelet: A szervezete csak munkahelyi vagy iskolai adatok megnyitását engedélyezi ebben az alkalmazásban.Action Not Allowed: Your organization only allows you to open work or school data in this app. A rendszergazda a Más alkalmazásokból való adatfogadás engedélyezése az alkalmazásnak beállításaként a Csak felügyelt alkalmazások lehetőséget adta meg.The IT administrator has set the Allow app to receive data from other apps to Managed apps only. Ezért a végfelhasználó ebbe az alkalmazásba csak alkalmazásvédelmi szabályzattal rendelkező más alkalmazásokból viheti át az adatokat.Therefore, the end-user can only transfer data into this app from other apps that have app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Nem engedélyezett művelet: A munkahelye adatait csak felügyelt alkalmazásokba viheti át.Action Not Allowed: Your organization only allows you to transfer its data to other managed apps. A rendszergazda Az alkalmazás átadhat adatokat más alkalmazásoknak beállításaként a Csak felügyelt alkalmazások lehetőséget adta meg.The IT administrator has set the Allow app to transfer data to other apps to Managed apps only. Ezért a végfelhasználó ebből az alkalmazásból csak alkalmazásvédelmi szabályzattal rendelkező más alkalmazásokba viheti át az adatokat.Therefore, the end-user can only transfer data out of this app to other apps that have app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Törlési riasztás: A munkahelye törölte az alkalmazáshoz hozzárendelt adatokat.Wipe Alert: Your organization has removed its data associated with this app. A folytatáshoz indítsa újra az alkalmazást.To continue, restart the app. A rendszergazda az Intune alkalmazásvédelmi funkciójával kezdeményezte az alkalmazástörlés.The IT administrator has initiated an app wipe using Intune app protection.
AndroidAndroid Céges portál szükséges: Csak akkor használhatja a munkahelyi vagy iskolai fiókját ebben az alkalmazásban, ha telepíti az Intune Céges portál alkalmazást.Company Portal required: To use your work or school account with this app, you must install the Intune Company Portal app. A folytatáshoz koppintson a „Ugrás az Áruházba” gombra.Tap “Go to store” to continue. Androidon a legtöbb alkalmazásvédelmi funkció be van építve a Céges portál alkalmazásba.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Annak ellenére, hogy a Céges portál alkalmazás mindig szükséges, eszközregisztrációra nincs szükség.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. A regisztráció nélküli alkalmazásvédelemhez a végfelhasználónak telepítenie kell a Céges portál alkalmazást az eszközre.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

Hibaüzenetek és párbeszédpanelek az iOS-benError messages and dialogs on iOS

Hibaüzenet vagy párbeszédpanelError message or dialog OkCause KockázatcsökkentésRemediation
Nincs beállítva az alkalmazás: Ez az alkalmazás nincs beállítva az Ön általi használatra.App Not Set Up: This app has not been set up for you to use. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. Nem sikerült észlelni az alkalmazáshoz használandó alkalmazásvédelmi szabályzatot.Failure to detect required app protection policy for the app. Léptessen életbe egy iOS-es alkalmazásvédelmi szabályzatot a felhasználó biztonsági csoportjában, és célozza meg benne ezt az alkalmazást.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Üdvözli Önt az Intune Managed Browser: Ez az alkalmazás akkor működik optimálisan, ha a Microsoft Intune felügyeli.Welcome to the Intune Managed Browser: This app works best when managed by Microsoft Intune. Bármikor böngészheti vele az internetet. Ha az alkalmazást a Microsoft Intune felügyeli, további adatbiztonsági funkciókat is elérhet.You can always use this app to browse the web, and when it is managed by Microsoft Intune you gain access to additional data protection features. Nem sikerült észlelni az Intune Managed Browser alkalmazáshoz használandó alkalmazásvédelmi szabályzatot.Failure to detect required app protection policy for the Intune Managed Browser app.

A felhasználó ebben az esetben is internetezhet, de az alkalmazást nem az Intune fogja felügyelni.The user can still use the app to browse the web, but the app is not managed by Intune.
Léptessen életbe egy iOS-es alkalmazásvédelmi szabályzatot a felhasználó biztonsági csoportjában, és célozza meg benne ezt az Intune Managed Browser alkalmazást.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets the Intune Managed Browser app.
A bejelentkezés sikertelen: Nem tudtuk bejelentkeztetni.Sign-in Failed: We can't sign you in right now. Próbálkozzon újra később.Please try again later. Nem sikerült regisztrálni a felhasználót a MAM-szolgáltatásban, miután a felhasználó megpróbált munkahelyi vagy iskolai fiókjával bejelentkezni.Failure to enroll the user with the MAM service after the user attempts to sign in with their work or school account. Léptessen életbe egy iOS-es alkalmazásvédelmi szabályzatot a felhasználó biztonsági csoportjában, és célozza meg benne ezt az alkalmazást.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
A fiók nincs beállítva: A szervezete nem állította be a fiókját a munkahelyi vagy iskolai adatok elérésére.Account Not Set Up: Your organization has not set up your account to access work or school data. Kérjen segítséget a rendszergazdától.Please contact your IT administrator for help. A felhasználói fiókhoz nem tartozik Intune A Direct-licenc.The user account does not have an Intune A Direct license. Rendeljen Intune-licencet a felhasználó fiókjához az Office-portálon.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Office portal.
Nem felel meg az eszköz: Nem használhatja az alkalmazást, mert ez egy feltört eszköz.Device Non-Compliant: This app cannot be used because you are using a jailbroken device. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. Az Intune észlelte, hogy a felhasználó feltört eszközt használ.Intune detected the user is on a jailbroken device. Állítsa vissza az eszköz gyári alapbeállításait.Reset the device to default factory settings. Kövesse az Apple támogatói webhelyén található utasításokat.Follow these instructions from the Apple support site.
Internetkapcsolat szükséges: Az alkalmazáshasználati jogosultsága ellenőrzéséhez internetkapcsolatra van szükség.Internet Connection Required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Az eszközön nincs internetkapcsolat.The device is not connected to the Internet. Csatlakoztassa az eszközt egy Wi-Fi- vagy adathálózathoz.Connect the device to a WiFi or Data network.
Ismeretlen hiba: Próbálja meg újraindítani az alkalmazást.Unknown Failure: Try restarting this app. Ha nem szűnik meg a probléma, kérjen segítséget a rendszergazdától.If the problem persists, contact your IT administrator for help. Ismeretlen hiba történt.An unknown failure occurred. Próbálkozzon újra egy kis idő elteltével.Wait a while and try again. Ha a probléma nem szűnik meg, hozzon létre egy Intune-beli támogatási jegyet itt.If the error persists, create a support ticket with Intune here.
Hozzáférés a szervezet adataihoz: A megadott munkahelyi vagy iskolai fióknak nincs hozzáférése ehhez az alkalmazáshoz.Accessing Your Organization's Data: The work or school account you specified does not have access to this app. Lehetséges, hogy másik fiókkal kell bejelentkeznie.You may have to sign in with a different account. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. Az Intune észlelte, hogy a felhasználó egy második, az eszközön a MAM-mal regisztrált fióktól eltérő munkahelyi vagy iskolai fiókkal próbál bejelentkezni.Intune detects the user attempted to sign in with second work or school account that is different from the MAM enrolled account for the device. A MAM egyszerre csak egy munkahelyi vagy iskolai fiókot képes kezelni egy eszközön.Only one work or school account can be managed by MAM at a time per device. A felhasználó jelentkezzen be azzal a fiókkal, amelynek felhasználóneve megjelenik a bejelentkezési képernyőn.Have the user sign in with the account whose username is pre-populated by the sign-in screen.

Vagy jelentkezzen be az új munkahelyi vagy iskolai fiókkal, és távolítsa el a MAM-mal jelenleg regisztrált fiókot.Or, have the user sign in with the new work or school account and remove the existing MAM enrolled account.
Csatlakozási probléma: Váratlan csatlakozási probléma lépett fel.Connection Issue: An unexpected connection issue occurred. Ellenőrizze a kapcsolatot, majd próbálkozzon újra.Check your connection and try again. Váratlan hiba.Unexpected failure. Próbálkozzon újra egy kis idő elteltével.Wait a while and try again. Ha a probléma nem szűnik meg, hozzon létre egy Intune-beli támogatási jegyet itt.If the error persists, create a support ticket with Intune here.
Riasztás: Ez az alkalmazás már nem használható.Alert: This app can no longer be used. További információért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for more information. Nem sikerült ellenőrizni az alkalmazás tanúsítványának érvényességét.Failure to validate the app's certificate. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás naprakész verzióját használja-e.Make sure the app version is up-to-date.

Telepítse újra az alkalmazást.Reinstall the app.
Hiba: Az alkalmazás problémát észlelt, ezért leáll.Error: This app has encountered a problem and must close. Ha nem szűnik meg a probléma, forduljon a rendszergazdához.If this error persists, please contact your IT administrator. Nem sikerült beolvasni a MAM-alkalmazás PIN kódját az Apple iOS kulcsláncából.Failure to read the MAM app PIN from the Apple iOS Keychain. Indítsa újra az eszközt.Restart the device. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás naprakész verzióját használja-e.Make sure the app version is up-to-date.

Telepítse újra az alkalmazást.Reinstall the app.

Hibaüzenetek és párbeszédpanelek az AndroidbanError messages and dialogs on Android

Párbeszédpanel/hibaüzenetDialog/Error message OkCause KockázatcsökkentésRemediation
Nincs beállítva az alkalmazás: Ez az alkalmazás nincs beállítva az Ön általi használatra.App not set up: This app has not been set up for you to use. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. Nem sikerült észlelni az alkalmazáshoz használandó alkalmazásvédelmi szabályzatot.Failure to detect required app protection policy for the app. Léptessen életbe egy Andoridos alkalmazásvédelmi szabályzatot a felhasználó biztonsági csoportjában, és célozza meg benne ezt az alkalmazást.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Failed app launch (Alkalmazás indítása sikertelen): Hiba történt az alkalmazás indításakor.Failed app launch: There was an issue launching your app. Próbálja meg frissíteni az alkalmazást vagy az Intune Munkahelyi portál alkalmazást.Try updating the app or the Intune Company Portal app. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.If you need help, contact your IT administrator. Az Intune észleli az alkalmazásra vonatkozó érvényes alkalmazásvédelmi szabályzatot, de az alkalmazás összeomlik a MAM inicializálása során.Intune detected valid app protection policy for the app, but the app is crashing during MAM initialization. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás naprakész verzióját használja-e.Make sure the app version is up-to-date.

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e az eszközön az Intune Munkahelyi portál alkalmazás, és hogy naprakész-e.Make sure the Intune Company Portal app is installed and up-to-date on the device.

Ha a probléma nem szűnik meg, küldje el a naplókat az Intune-nak a Munkahelyi portál alkalmazással, vagy hozzon létre egy támogatási jegyet itt.If the error persists, use the Company Portal app to send logs to Intune or create a support ticket here.
Nem találhatók alkalmazások: Ezen az eszközön nem található olyan alkalmazás, amellyel munkahelye engedélyezné a tartalom megnyitását.No apps found: There are no apps on this device that your organization allows to open this content. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. A felhasználó munkahelyi vagy iskolai adatokat próbált meg megnyitni egy másik alkalmazásban, de az Intune nem talált olyan más felügyelt alkalmazást, amely jogosult az adatok megnyitására.The user tried to open work or school data with another app, but Intune cannot find any other managed apps that are allowed to open the data. Állítson be egy androidos alkalmazásvédelmi szabályzatot a felhasználó biztonsági csoportjában, és célozzon meg vele legalább egy másik MAM-kompatibilis alkalmazást, amely alkalmas a kérdéses adatok megnyitására.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security and targets at least one other MAM-enabled app that can open the data in question.
A bejelentkezés sikertelen: Próbáljon meg újra bejelentkezni.Sign-in failed: Try to sign in again. Ha nem szűnik meg a probléma, kérje a rendszergazda segítségét.If this problem persists, contact your IT administrator for help. Nem sikerült hitelesíteni a fiókot, amellyel a felhasználó megpróbál bejelentkezni.Failure to authenticate the account with which the user attempted to sign in. A felhasználó azzal a munkahelyi vagy iskolai fiókkal jelentkezzen be, amely már regisztrálva van az Intune MAM-szolgáltatásában (ez az első munkahelyi vagy iskolai fiók, amellyel sikeresen bejelentkezett ebbe az alkalmazásba).Make sure the user signs in with the work or school account that is already enrolled with the Intune MAM service (the first work or school account that was successfully signed into in this app).

Törölje az alkalmazásadatokat.Clear the app's data.

Ellenőrizze, hogy az alkalmazás naprakész verzióját használja-e.Make sure the app version is up-to-date.

Ellenőrizze, hogy a Munkahelyi portál alkalmazás naprakész verzióját használja-e.Make sure the Company Portal version is up-to-date.
Internetkapcsolat szükséges: Az alkalmazáshasználati jogosultsága ellenőrzéséhez internetkapcsolatra van szükség.Internet connection required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Az eszközön nincs internetkapcsolat.The device is not connected to the Internet. Csatlakoztassa az eszközt egy Wi-Fi- vagy adathálózathoz.Connect the device to a WiFi or Data network.
Nem felel meg az eszköz: Nem használhatja az alkalmazást, mert ez egy feltört eszköz.Device noncompliant: This app can't be used because you are using a rooted device. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. Az Intune észlelte, hogy a felhasználó feltört eszközt használ.Intune detected the user is on a rooted device. Állítsa vissza az eszköz gyári alapbeállításait.Reset the device to default factory settings.
A fiók nincs beállítva: Ezt az alkalmazást a Microsoft Intune-nak kell kezelnie, de az Ön fiókja még nincs beállítva.Account not set up: This app must be managed by Microsoft Intune, but your account has not been set up. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. A felhasználói fiókhoz nem tartozik Intune A Direct-licenc.The user account does not have an Intune A Direct license. Rendeljen Intune-licencet a felhasználó fiókjához az Office-portálon.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Office portal.
Unable to register the app (Nem sikerült regisztrálni az alkalmazást): Ezt az alkalmazást a Microsoft Intune-nak kell kezelnie, de ezúttal nem sikerült azt regisztrálni.Unable to register the app: This app must be managed by Microsoft Intune, but we were unable to register this app at this time. Segítségért forduljon a rendszergazdához.Contact your IT administrator for help. Nem sikerült automatikusan regisztrálni az alkalmazást a MAM-szolgáltatásban, pedig alkalmazásvédelmi szabályzatra van szükség.Failure to automatically enroll the app with the MAM service when app protection policy is required. Törölje az alkalmazásadatokat.Clear the app's data.

Küldje el a naplókat az Intune-nak a Munkahelyi portál alkalmazás segítségével, vagy hozzon létre egy támogatási jegyet itt.Send logs to Intune through the Company Portal app or file a support ticket here.

Lásd még:See also