Szabályzatokkal kapcsolatos problémák elhárítása a Microsoft Intune-banTroubleshoot policies in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ha problémába ütközik az Intune-szabályzatok érvénybe léptetése vagy kezelése során, kezdje itt.If you are having problems deploying and managing Intune policies, start here. Ez a témakör néhány gyakori problémát és azok megoldását ismerteti.This topic contains some common problems you might encounter together with solutions.

Általános problémákGeneral Issues

Az eszközre vonatkozott bármilyen telepített házirend?Was a deployed policy applied to the device?

A probléma leírása: Nem biztos benne, hogy helyesen lett alkalmazva a házirend.Issue: You are unsure if a policy was correctly applied.

Az Intune felügyeleti konzoljában az Eszköztulajdonságokcsoportban minden eszközhöz tartozik egy szabályzatlap.In the Intune admin console every device has a policy tab under Device Properties. Minden egyes házirend rendelkezik egy Kívánt érték és egy Állapotjellemzővel.Each policy has an Intended Value and a Status. A kívánt érték az az érték, amelyet a házirend hozzárendelésekor el kívánt érni.The intended value is what you meant to achieve when assigning the policy. Az állapot az eszközre érvényes összes házirend alkalmazása, valamint a hardver és az operációs rendszer által szabott korlátozások és rendszerkövetelmények együttese alapján elért érték.The status is what is actually applied when all of the policies that apply to the device, as well as the restrictions and requirements of the hardware and the operating system, are considered together. A lehetséges állapotok az alábbiak:Possible statuses are:

 • Megfelelő:Az eszköz megkapta a szabályzatot, és jelenti a szolgáltatásnak, hogy megfelel a beállításnak.Conforms: the device has received the policy and reports to the service that it conforms to the setting.

 • Nem alkalmazható:A szabályzatbeállítás nem alkalmazható.Not applicable: The policy setting is not applicable. Az iOS-eszközök e-mail beállításai például nem alkalmazhatók az androidos eszközökre.For example, email settings for iOS devices would not apply to an Android device.

 • Folyamatban:A rendszer elküldte a szabályzatot az eszköznek, de az nem jelentette az állapotot a szolgáltatásnak.Pending: The policy was sent to the device, but hasn't reported status to the service. Például az Android rendszeren csak akkor működik a titkosítás, ha a felhasználó engedélyezi, ezért függőben lehet.For example, encryption on Android requires the user to enable encryption and might therefore be pending.

Az alábbi képernyőképen két világos példa látható:In the screenshot below you can see two clear examples:

 • Az Egyszerű jelszavak engedélyezése beállított értéke Igen, ahogy az a Kívánt érték oszlopban látható, az Állapot értéke azonban Nem alkalmazható.Allow simple passwords is set to Yes, as shown in the Intended Value column, but its Status is Not applicable. Ez azért van, mert az egyszerű jelszavak az Android-eszközökön nem támogatottak.This is because simple passwords are not supported for Android devices.

 • Ehhez hasonlóan az iOS-eszközök e-mail beállításai kiterjesztett szabályzat erre az eszközre nem alkalmazható, mert ez Android-eszköz.Similarly, the expanded policy item Email settings for iOS devices is not applied to this device, as it is an Android device.

Az Intune eszközszabályzat

Note

Ne felejtse el, hogy ha két különböző korlátozási szintű házirend vonatkozik egy eszközre vagy felhasználóra, akkor gyakorlatban a szigorúbb házirend lesz érvényes.Remember that when two policies with different levels of restriction apply to the same device or user, the more restrictive policy applies in practice.

A regisztrált eszközök problémáiIssues with enrolled devices

Figyelmeztetés: A hozzáférési szabályok mentése az Exchange szolgáltatásba sikertelenAlert: Saving of Access Rules to Exchange has Failed

Probléma:A felügyeleti konzolban megjelenik A hozzáférési szabályok mentése az Exchange szolgáltatásba sikertelen figyelmeztetés.Issue: You receive the alert Saving of Access Rules to Exchange has Failed in the admin console.

Ha a felügyeleti konzol Helyszíni Exchange-szabályzat munkaterületén szabályzatot hozott létre, de O365-öt használ, az Intune nem kényszeríti ki a konfigurált szabályzatbeállítások használatát.If you created policies in the Exchange On-Premises Policy workspace under the Admin Console but are using O365, the configured policy settings are not enforced by Intune. Jegyezze fel a figyelmeztetésben szereplő szabályzatforrást.Note the policy source from the alert. A Helyszíni Exchange-szabályzat munkaterületen törölje az örökölt szabályokat, mivel azok a helyszíni Exchange-hez készült Intune-on belüli globális Exchange-szabályok, és nem vonatkoznak az O365-re.Under the Exchange On-premises Policy workspace delete the legacy rules, as these are Global Exchange rules within Intune for on-premises Exchange, and are not relevant to O365. Ezután hozzon létre új szabályzatot az O365-höz.Then, create new policy for O365.

Nem módosítható a különféle regisztrált eszközök biztonsági házirendjeCannot change security policy for various enrolled devices

A Windows Phone-telefonok nem teszik lehetővé, hogy a beállításukat követően a felhasználó alacsonyabb biztonsági értékeket konfiguráljon az MDM-en vagy az EAS-en keresztül megadott biztonsági szabályzatokhoz.Windows Phone devices do not allow security policies set via MDM or EAS to be reduced in security once you've set them. Ilyen eset például, ha beállítja a jelszó minimális karakterszámát 8-ra, majd megpróbálja 4-re csökkenteni.For example, you set a Minimum number of character password to 8 then try to reduce it to 4. Az eszközhöz már a szigorúbb szabályzat tartozik.The more restrictive policy has already been applied to the device.

Az eszköz platformjától függően előfordulhat, hogy ha módosítani szeretné a szabályzatot egy kevésbé biztonságos értékre, alaphelyzetbe kell állítania a biztonsági szabályzatokat.Depending on the device platform, if you want to change the policy to a less secure value you may need to reset security policies. A Windowsban például jobbról befelé pöccintve nyissa meg az asztalon a Gombok sávot, és válassza a Gépház > Vezérlőpult lehetőséget.For example, in Windows, on the desktop swipe in from right to open the Charms bar and choose Settings > Control Panel. Válassza a Felhasználói fiókok kisalkalmazást.Select the User Accounts applet. A bal oldali navigációs menü alján található egy Biztonsági házirendek mellőzése hivatkozás.In the left hand navigation menu, there is a Reset Security Policies link at the bottom. Válassza ki, majd kattintson a Házirendek mellőzése gombra.Choose it and then choose the Reset Policies button. Előfordulhat, hogy egyéb MDM-eszközöket (például Android, Windows Phone 8.1 és újabb, valamint iOS) ki kell vonni, majd újból regisztrálni kell a szolgáltatásba egy kevésbé korlátozó házirend alkalmazásához.Other MDM devices, such as Android, Windows Phone 8.1 and later, and iOS, may need to be retired and re-enrolled back into the service for you to be able to apply a less restrictive policy.

Az Intune szoftverügyfelet futtató számítógépek problémáiIssues with PCs that run the Intune software client

Az Intune szoftverügyféllel kezelt Windows számítógépek esetén a policyplatform.log fájlban lévő házirendhibák az eszközön lévő Windows Felhasználói fiókok felügyelete (UAC) nem alapértelmezett beállításainak eredményei lehetnek.For Windows PCs managed with the Intune software client, policy errors in the policyplatform.log file may be the result of non-default settings in the Windows User Account Control (UAC) on the device. Néhány nem alapértelmezett UAC-beállítás hatással lehet a Microsoft Intune ügyféltelepítéseire és a házirendek érvénybe léptetésére.Some non-default UAC settings can affect Microsoft Intune client installations and policy execution.

Az UAC-problémák megoldásaTo resolve UAC issues

 1. Vonja ki a számítógépet az Eszközök kivonása a Microsoft Intune-nal való felügyelet alól szakaszban leírtak szerint.Retire the computer, as described in Retire devices from Microsoft Intune management.

 2. Várjon 20 percet az ügyfélszoftver eltávolításáig.Wait 20 minutes for the client software to be removed.

  Note

  Ne próbálja meg eltávolítani az ügyfelet a Programok és szolgáltatások területről.Do not attempt to remove the client from Programs and Features.

 3. A Start menüben írja be az UAC kifejezést a Felhasználói fiókok felügyelete beállításainak megnyitásához.On the start menu type UAC to open the User Account Control settings.

 4. Mozgassa az értesítési csúszkát az alapértelmezett beállításhoz.Move the notification slider to the default setting.

HIBA: Nem szerezhető be érték a számítógépről, 0x80041013ERROR: Cannot obtain the value from the computer, 0x80041013

Ez akkor fordulhat elő, ha a helyi rendszeren lévő idő legalább öt perccel eltér a szinkronizált értéktől.This can occur if the time on the local system is out of sync by five minutes or more. Ha a helyi számítógépen lévő idő nincs szinkronban, a biztonságos tranzakciók meghiúsulnak, mert az időbélyegek érvénytelenek lesznek.If the time on the local computer is out of sync, secure transactions will fail because the time stamps will be invalid.

A hiba megoldásához állítsa a helyi időt a lehető legközelebb az internetes időhöz, vagy a hálózaton lévő tartományvezérlőkben megadott időhöz.To resolve this issue, set the local system time as close as possible to Internet time, or to the time set on the domain controllers on the network.

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.