A Microsoft Intune szoftverfrissítéseinek hibaelhárításaTroubleshoot software updates in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az ebben a részben ismertetett információk segítséget nyújtanak a Microsoft Intune szoftverfrissítéseivel kapcsolatban felmerülő problémák megoldásához.Use the information in this section to help you solve software update problems in Microsoft Intune.

Ha ezekkel az információkkal nem tudja megoldani a problémát, a Hogyan kérhet támogatást az Intune-hoz című témakörben talál további részleteket a segítségkéréshez.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

A frissítési ügynök hibakódjaiUpdate agent error codes

A következő táblázat a frissítési ügynök hibakódjait sorolja fel.The following table lists the Intune Update Agent error codes. Ha nem talál meg egy adott hibakódot a táblázatban, lásd: A Windows Update ügynök eredménykódjai.If you cannot find a specific error code in this table, see Windows Update Agent Result Codes.

HibakódError code Szimbolikus névSymbolic name További információMore information
0x00cf00010x00cf0001 OM_S_SERVICE_STOPOM_S_SERVICE_STOP Az ügynök sikeresen leállt.The agent was successfully stopped.
0x00cf00030x00cf0003 OM_S_UPDATE_ERROROM_S_UPDATE_ERROR A művelet sikeresen befejeződött, de a frissítések alkalmazása során hibák jelentkeztek.The operation was completed successfully, but errors occurred during the application of updates.
0x00cf00040x00cf0004 OM_S_MARKED_FOR_DISCONNECTOM_S_MARKED_FOR_DISCONNECT Egy visszahívás későbbi megszakításra lett megjelölve, mert a művelet megszakítására vonatkozó kérést a visszahívás futtatása közben küldték.A callback was marked to be disconnected later because the request to disconnect the operation occurred while a callback was running.
0x00cf00050x00cf0005 OM_S_REBOOT_REQUIREDOM_S_REBOOT_REQUIRED A frissítés telepítésének befejezéséhez a rendszert újra kell indítani.The system must be restarted to complete the update installation.
0x00cf00060x00cf0006 OM_S_ALREADY_INSTALLEDOM_S_ALREADY_INSTALLED A telepíteni kívánt frissítés már telepítve van a rendszeren.The update to be installed is already installed on the system.
0x00cf00070x00cf0007 OM_S_ALREADY_UNINSTALLEDOM_S_ALREADY_UNINSTALLED Az eltávolítani kívánt frissítés nincs telepítve a rendszeren.The update to be removed is not installed on the system.
0x00cf20150x00cf2015 OM_S_UH_INSTALLSTILLPENDINGOM_S_UH_INSTALLSTILLPENDING A frissítés telepítése folyamatban van.The update installation is in progress.
0x80cf00010x80cf0001 OM_E_NO_SERVICEOM_E_NO_SERVICE Az ügynök nem tudja biztosítani a szolgáltatást.The agent could not provide the service.
0x80cf00020x80cf0002 OM_E_MAX_CAPACITY_REACHEDOM_E_MAX_CAPACITY_REACHED Meghaladta a szolgáltatás maximális kapacitását.The maximum capacity of the service was exceeded.
0x80cf00030x80cf0003 OM_E_UNKNOWN_IDOM_E_UNKNOWN_ID Egy azonosító nem található.An ID cannot be found.
0x80cf00040x80cf0004 OM_E_NOT_INITIALIZEDOM_E_NOT_INITIALIZED Az objektumot nem lehet inicializálni.The object could not be initialized.
0x80cf00070x80cf0007 OM_E_INVALIDINDEXOM_E_INVALIDINDEX Egy gyűjtemény indexe nem érvényes.The index to a collection is not valid.
0x80cf00080x80cf0008 OM_E_ITEMNOTFOUNDOM_E_ITEMNOTFOUND A lekérdezett elem kulcsa nem található.The key for the queried item could not be found.
0x80cf00090x80cf0009 OM_E_OPERATIONINPROGRESSOM_E_OPERATIONINPROGRESS Ütköző művelet volt folyamatban.A conflicting operation was in progress. Egyes műveleteket, például több telepítést nem lehet egyidejűleg elvégezni.Some operations, like multiple installations cannot be performed simultaneously.
0x80cf000B0x80cf000B OM_E_CALL_CANCELLEDOM_E_CALL_CANCELLED A műveletet megszakították.The operation was canceled.
0x80cf000C0x80cf000C OM_E_NOOPOM_E_NOOP Nem volt szükség műveletre.No operation was required.
0x80cf000D0x80cf000D OM_E_XML_MISSINGDATAOM_E_XML_MISSINGDATA Az ügynök nem találta meg a szükséges információkat a frissítés XML-adataiban.The agent could not find required information in the update's XML data.
0x80cf000E0x80cf000E OM_E_XML_INVALIDOM_E_XML_INVALID Az ügynök érvénytelen információkat talált a frissítés XML-adataiban.The agent found information in the update's XML data that is not valid.
0x80cf000F0x80cf000F OM_E_CYCLE_DETECTEDOM_E_CYCLE_DETECTED A rendszer körkörös frissítési kapcsolatokat észlelt a metaadatokban.Circular update relationships were detected in the metadata.
0x80cf00100x80cf0010 OM_E_TOO_DEEP_RELATIONOM_E_TOO_DEEP_RELATION A frissítési kapcsolatok túl mélyen vannak beágyazva ahhoz, hogy ki lehessen értékelni őket.The update relationships were too deeply nested to evaluate.
0x80cf00110x80cf0011 OM_E_INVALID_RELATIONSHIPOM_E_INVALID_RELATIONSHIP A rendszer érvénytelen frissítési kapcsolatot talált.An update relationship was found that is not valid.
0x80cf00120x80cf0012 OM_E_REG_VALUE_INVALIDOM_E_REG_VALUE_INVALID A rendszer érvénytelen beállításazonosítót olvasott be.A registry value was read that is not valid.
0x80cf00130x80cf0013 OM_E_DUPLICATE_ITEMOM_E_DUPLICATE_ITEM A művelet ismétlődő elemet próbált hozzáadni egy listához.The operation tried to add a duplicate item to a list.
0x80cf00140x80cf0014 OM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTEDOM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTED A hívó nem tudja telepíteni a telepítéshez kért frissítéseket.The caller cannot install updates that were requested for installation.
0x80cf00160x80cf0016 OM_E_INSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_INSTALL_NOT_ALLOWED A művelet úgy próbálta elvégezni a telepítést, hogy egy másik telepítés is folyamatban volt, vagy függőben volt a rendszer kötelező újraindítása.The operation tried to install while another installation was in progress, or the system was pending a mandatory restart.
0x80cf00170x80cf0017 OM_E_NOT_APPLICABLEOM_E_NOT_APPLICABLE A műveletet nem lett végrehajtva, mert nincs alkalmazható frissítés.The operation was not performed because there are no applicable updates.
0x80cf00180x80cf0018 OM_E_NO_USERTOKENOM_E_NO_USERTOKEN A művelet sikertelen, mert egy szükséges felhasználói jogkivonat hiányzik.The operation failed because a required user token is missing.
0x80cf00190x80cf0019 OM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICTOM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICT A kizárólagos frissítések nem telepíthetők más frissítésekkel egyszerre.An exclusive update cannot be simultaneously installed together with other updates.
0x80cf001A0x80cf001A OM_E_POLICY_NOT_SETOM_E_POLICY_NOT_SET Nincs megadva egy házirendérték.A policy value was not set.
0x80cf001D0x80cf001D OM_E_INVALID_UPDATEOM_E_INVALID_UPDATE Egy frissítés érvénytelen metaadatot tartalmaz.An update contains metadata that is not valid.
0x80cf001E0x80cf001E OM_E_SERVICE_STOPOM_E_SERVICE_STOP A műveletet nem lehetett befejezni, mert a szolgáltatás vagy a rendszer leállt.The operation could not be completed because the service or system was being shut down.
0x80cf001F0x80cf001F OM_E_NO_CONNECTIONOM_E_NO_CONNECTION A műveletet nem sikerült befejezni, mert a hálózati kapcsolat nem volt elérhető.The operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf00200x80cf0020 OM_E_NO_INTERACTIVE_USEROM_E_NO_INTERACTIVE_USER A műveletet nem sikerült befejezni, mert nincs bejelentkezett interaktív felhasználó.The operation could not be completed because there is no logged-on interactive user.
0x80cf00210x80cf0021 OM_E_TIME_OUTOM_E_TIME_OUT A műveletet időtúllépés miatt nem sikerült befejezni.The operation could not be completed because it timed out.
0x80cf00220x80cf0022 OM_E_ALL_UPDATES_FAILEDOM_E_ALL_UPDATES_FAILED A művelet az összes frissítésnél sikertelen.The operation failed for all the updates.
0x80cf00240x80cf0024 OM_E_NO_UPDATEOM_E_NO_UPDATE Nincsenek frissítések.There are no updates.
0x80cf00250x80cf0025 OM_E_USER_ACCESS_DISABLEDOM_E_USER_ACCESS_DISABLED A csoportházirend-beállítások megakadályozták a Windows Update elérését.Group Policy settings prevented access to Windows Update.
0x80cf00260x80cf0026 OM_E_INVALID_UPDATE_TYPEOM_E_INVALID_UPDATE_TYPE A frissítés típusa érvénytelen.The update type is not valid.
0x80cf00280x80cf0028 OM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWED A frissítés nem távolítható el, mert a kérés nem WSUS-kiszolgálótól származik.The update could not be uninstalled because the request did not originate from a WSUS server.
0x80cf00290x80cf0029 OM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSEOM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE Előfordulhat, hogy a keresés nem talált meg minden frissítést, vagy a rendszeren egy licenc nélküli alkalmazás található.Search might have missed some updates, or there might be an unlicensed application on the system.
0x80cf002C0x80cf002C OM_E_BIN_SOURCE_ABSENTOM_E_BIN_SOURCE_ABSENT Nem sikerült telepíteni egy különbségtömörítéses frissítést, mert szükség volt a forrásra.A delta-compressed update could not be installed because it required the source.
0x80cf002D0x80cf002D OM_E_SOURCE_ABSENTOM_E_SOURCE_ABSENT Nem sikerült telepíteni egy teljes fájlos frissítést, mert szükség volt a forrásra.A full-file update could not be installed because it required the source.
0x80cf002E0x80cf002E OM_E_WU_DISABLEDOM_E_WU_DISABLED Egy nem felügyelt kiszolgálóhoz való hozzáférés nem engedélyezett.Access to an unmanaged server is not allowed.
0x80cf002F0x80cf002F OM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICYOM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICY A műveletet nem sikerült befejezni, mert a DisableWindowsUpdateAccess házirend van érvényben.The operation could not be completed because the DisableWindowsUpdateAccess policy was set.
0x80cf00300x80cf0030 OM_E_INVALID_PROXY_SERVEROM_E_INVALID_PROXY_SERVER A proxylista formátuma érvénytelen.The proxy list format is not valid.
0x80cf00310x80cf0031 OM_E_INVALID_FILEOM_E_INVALID_FILE A fájl formátuma nem megfelelő.The file is in the wrong format.
0x80cf00320x80cf0032 OM_E_INVALID_CRITERIAOM_E_INVALID_CRITERIA A keresési feltételek karakterlánca érvénytelen.The search criteria string is not valid.
0x80cf00340x80cf0034 OM_E_DOWNLOAD_FAILEDOM_E_DOWNLOAD_FAILED A frissítést nem sikerült letölteni.The update failed to download.
0x80cf00350x80cf0035 OM_E_UPDATE_NOT_PROCESSEDOM_E_UPDATE_NOT_PROCESSED A rendszer nem dolgozta fel a frissítést.The update was not processed.
0x80cf00360x80cf0036 OM_E_INVALID_OPERATIONOM_E_INVALID_OPERATION Az objektum aktuális állapota nem engedélyezi a műveletet.The object's current state did not allow the operation.
0x80cf00370x80cf0037 OM_E_NOT_SUPPORTEDOM_E_NOT_SUPPORTED A művelet nem támogatott.The operation is not supported.
0x80cf00380x80cf0038 OM_E_WINHTTP_INVALID_FILEOM_E_WINHTTP_INVALID_FILE A letöltött fájl tartalma váratlan típusú.The downloaded file has an unexpected content type.
0x80cf00390x80cf0039 OM_E_TOO_MANY_RESYNCOM_E_TOO_MANY_RESYNC A kiszolgáló túl sokszor kérte az ügynököt újraszinkronizálásra.The server asked the agent to resync too many times.
0x80cf00430x80cf0043 OM_E_NO_UI_SUPPORTOM_E_NO_UI_SUPPORT A WUA felhasználói felülete nem támogatott.There is no support for WUA UI.
0x80cf00440x80cf0044 OM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIEDOM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIED Ezt a műveletet csak rendszergazdák hajthatják végre számítógépenkénti frissítéseken.Only administrators can perform this operation on per-computer updates.
0x80cf00450x80cf0045 OM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPEOM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPE Egy nem támogatott hatókörű keresést kíséreltek meg.A search was attempted with an unsupported scope.
0x80cf00460x80cf0046 OM_E_BAD_FILE_URLOM_E_BAD_FILE_URL Az URL-cím nem mutat fájlra.The URL does not point to a file.
0x80cf00470x80cf0047 OM_E_NOTSUPPORTEDOM_E_NOTSUPPORTED A kért művelet nem támogatott.The requested operation is not supported.
0x80cf00490x80cf0049 OM_E_OUTOFRANGEOM_E_OUTOFRANGE Az adatok a tartományon kívül esnek.The data is out of range.
0x80cf004A0x80cf004A OM_E_INVALIDWUAVERSIONOM_E_INVALIDWUAVERSION Az adat érvénytelen verziót tartalmaz.The data contains a version that is not valid.
0x80cf004B0x80cf004B OM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES A keresés befejeződött, de néhány frissítés észlelése nem sikerült.The search call was completed, but failed to detect some of the updates.
0x80cf004C0x80cf004C OM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES A letöltési hívás befejeződött, de néhány frissítés letöltése nem sikerült.The download call was completed, but failed to download some of the updates.
0x80cf004D0x80cf004D OM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES A telepítési hívás befejeződött, de néhány frissítés telepítése nem sikerült.The install call was completed, but failed to install some of the updates.
0x80cf004E0x80cf004E OM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZEDOM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZED A Windows Update gyorsítótára üres, mert nem lett inicializálva.The Windows Update cache is empty because it has not been initialized.
0x80cf04360x80cf0436 OM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIREDOM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIRED A kiszolgáló nem támogatja a kategóriára vonatkozó keresést.The server does not support category-specific search. Helyette teljes katalógusban végzett keresést kell elindítani.Full catalog search must be issued instead.
0x80cf04370x80cf0437 OM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILUREOM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILURE Hiba történt a szolgáltatással való engedélyezés során.There was a problem authorizing with the service.
0x80cf04380x80cf0438 OM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLEOM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLE A végpontnak nincs útvonala vagy hálózati kapcsolata.There is no route or network connectivity to the endpoint.
0x80cf04390x80cf0439 OM_E_PT_INVALID_FORMATOM_E_PT_INVALID_FORMAT A fogadott adatok nem felelnek meg az adategyezmény követelményeinek.The data received does not meet the data contract expectations.
0x80cf043A0x80cf043A OM_E_PT_INVALID_URLOM_E_PT_INVALID_URL Az URL-cím érvénytelen.The URL is not valid.
0x80cf043B0x80cf043B OM_E_PT_NWS_NOT_LOADEDOM_E_PT_NWS_NOT_LOADED Nem sikerült betölteni az NWS futásidejű modult.The NWS runtime cannot be loaded.
0x80cf043C0x80cf043C OM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTED A proxy hitelesítési sémája nem támogatott.The proxy authentication scheme is not supported.
0x80cf043D0x80cf043D OM_E_SERVICEPROP_NOTAVAILOM_E_SERVICEPROP_NOTAVAIL A kért szolgáltatástulajdonság nem érhető el.The requested service property is not available.
0x80cf043E0x80cf043E OM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIREDOM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIRED A végpontszolgáltató beépülő modulja online frissítést igényel.The endpoint provider plug-in requires an online refresh.
0x80cf043F0x80cf043F OM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAILOM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAIL A kért szolgáltatásvégpont URL-címe nem érhető el.A URL for the requested service endpoint is not available.
0x80cf04400x80cf0440 OM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTEDOM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTED Megszakadt a kapcsolat a szolgáltatásvégponttal.The connection to the service endpoint terminated.
0x80cf04410x80cf0441 OM_E_PT_INVALID_OPERATIONOM_E_PT_INVALID_OPERATION A művelet nem érvényes, mert a protokoll-kapcsolattartó állapota érvénytelen.The operation is not valid because protocol talker is in an inappropriate state.
0x80cf0FFF0x80cf0FFF OM_E_UNEXPECTEDOM_E_UNEXPECTED Egy művelet olyan okokból szakadt meg, amelyeket nem lehet egy másik hibakóddal leírni.An operation failed because of reasons that are not explained by another error code.
0x80cf10010x80cf1001 OM_E_MSI_WRONG_VERSIONOM_E_MSI_WRONG_VERSION Előfordulhat, hogy a keresés nem talált meg néhány frissítést, mert a Windows Installer verziója 3.1-esnél régebbi.Search might have missed some updates because the Windows Installer is an earlier version than version 3.1.
0x80cf10020x80cf1002 OM_E_MSI_NOT_CONFIGUREDOM_E_MSI_NOT_CONFIGURED Előfordulhat, hogy a keresés nem talált meg néhány frissítést, mert a Windows Installer nincsen konfigurálva.Search might have missed some updates because the Windows Installer is not configured.
0x80cf10030x80cf1003 OM_E_MSP_DISABLEDOM_E_MSP_DISABLED Előfordulhat, hogy a keresés nem talált meg néhány frissítést, mert a házirend letiltotta a Windows Installer javítását.Search might have missed some updates because policy has disabled Windows Installer patching.
0x80cf10040x80cf1004 OM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXTOM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXT Egy frissítés alkalmazása sikertelen volt, mert az alkalmazás felhasználónként van telepítve.An update could not be applied because the application is installed per user.
0x80cf20000x80cf2000 OM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLEOM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLE Egy távoli frissítéskezelőre vonatkozó kérést nem lehetett teljesíteni, mert nem érhető el távoli folyamat.A request for a remote update handler could not be completed because no remote process is available.
0x80cf20010x80cf2001 OM_E_UH_LOCALONLYOM_E_UH_LOCALONLY Egy távoli frissítéskezelőre vonatkozó kérést nem lehetett teljesíteni, mert a kezelő csak helyi műveletekhez használható.A request for a remote update handler could not be completed because the handler is local only.
0x80cf20030x80cf2003 OM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVEOM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVE Nem sikerült létrehozni egy távoli frissítéskezelőt, mert már létezik egy.A remote update handler could not be created because one already exists.
0x80cf20040x80cf2004 OM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTIONOM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION A kezelő nem tudott teljesíteni egy frissítés telepítésére (eltávolítására) vonatkozó kérést, mert a frissítés nem támogatja a telepítést (eltávolítást).A request for the handler to install (uninstall) an update could not be completed because the update does not support install (uninstall).
0x80cf20050x80cf2005 OM_E_UH_WRONGHANDLEROM_E_UH_WRONGHANDLER Egy műveletet nem sikerült befejezni, mert nem megfelelő kezelő van megadva.An operation could not be completed because the wrong handler was specified.
0x80cf20060x80cf2006 OM_E_UH_INVALIDMETADATAOM_E_UH_INVALIDMETADATA Egy kezelői műveletet nem sikerült befejezni, mert a frissítés érvénytelen metaadatot tartalmaz.A handler operation could not be completed because the update contains metadata that is not valid.
0x80cf20070x80cf2007 OM_E_UH_INSTALLERHUNGOM_E_UH_INSTALLERHUNG Egy műveletet nem sikerült befejezni, mert a telepítő túllépte az időkorlátot.An operation could not be completed because the installer exceeded the time limit. Ellenőrizze, hogy egy felhasználói beavatkozást igénylő frissítés telepítése megkapta-e a jóváhagyást.Check whether an update that requires user interaction was approved for deployment. Ebben az esetben vizsgálja felül a frissítés telepítési paramétereit, hogy a telepítése csendes legyen.In this case, you must revise the update installation parameters so that it can install silently.
0x80cf20080x80cf2008 OM_E_UH_OPERATIONCANCELLEDOM_E_UH_OPERATIONCANCELLED Egy frissítéskezelő által végzett műveletet megszakítottak.An operation that was being performed by the update handler was canceled.
0x80cf20090x80cf2009 OM_E_UH_BADHANDLERXMLOM_E_UH_BADHANDLERXML Egy műveletet nem sikerült végrehajtani, mert a kezelőspecifikus metaadatok érvénytelenek.An operation could not be completed because the handler-specific metadata is not valid.
0x80cf200B0x80cf200B OM_E_UH_INSTALLERFAILUREOM_E_UH_INSTALLERFAILURE A telepítőnek nem sikerült telepítenie (eltávolítania) egy vagy több frissítést.The installer failed to install (uninstall) one or more updates.
0x80cf200D0x80cf200D OM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOADOM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOAD A frissítéskezelő nem telepítette a frissítést, mert azt újra le kell tölteni.The update handler did not install the update because it must be downloaded again.
0x80cf200E0x80cf200E OM_E_UH_NOTIFYFAILUREOM_E_UH_NOTIFYFAILURE A frissítéskezelő nem tudott értesítést küldeni a telepítési (eltávolítási) művelet állapotáról.The update handler failed to send notification of the status of the install (uninstall) operation.
0x80cf20140x80cf2014 OM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDINGOM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING A frissítés újraindítás utáni művelete még folyamatban van.The post-reboot operation for the update is still in progress.
0x80cf20150x80cf2015 OM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWNOM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWN A frissítés újraindítás utáni műveletének eredményét nem sikerült meghatározni.The result of the post-reboot operation for the update could not be determined.
0x80cf20160x80cf2016 OM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATEOM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE A frissítés váratlan állapotba került az újraindítás utáni művelet befejezését követően.The state of the update after its post-reboot operation was completed is unexpected.
0x80cf20170x80cf2017 OM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIREDOM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED Az operációs rendszer karbantartási csomagját frissíteni kell a frissítés letöltése vagy telepítése előtt.The operation system servicing stack must be updated before this update is downloaded or installed.
0x80cf20180x80cf2018 OM_E_UH_CALLED_BACK_FAILUREOM_E_UH_CALLED_BACK_FAILURE Egy visszahívás-telepítő hibával tért vissza.A callback installer called back with an error.
0x80cf20190x80cf2019 OM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATUREOM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATURE Az egyéni telepítő aláírása nem egyezik a frissítés által igényelt aláírással.The custom installer signature did not match the signature that the update requires.
0x80cf201A0x80cf201A OM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXTOM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXT A telepítő nem támogatja a telepítés konfigurációját.The installer does not support the installation configuration.
0x80cf201B0x80cf201B OM_E_UH_INVALID_TARGETSESSIONOM_E_UH_INVALID_TARGETSESSION A telepítés céljaként megadott munkamenet érvénytelen.The targeted session for the installation is not valid.
0x80cf2FFF0x80cf2FFF OM_E_UH_UNEXPECTEDOM_E_UH_UNEXPECTED Frissítéskezelői hiba, amelyet más OM_E_UH_* kód nem jelez.An update handler error is not covered by another OM_E_UH_* code.
0x80cf3FFD0x80cf3FFD OM_E_NON_UI_MODEOM_E_NON_UI_MODE A felhasználói felület nem jeleníthető meg olyan módban, amely nem alkalmas a felhasználói felület megjelenítésére.Cannot show UI when in non-UI mode. Előfordulhat, hogy a Windows Update-ügyfelek felhasználóifelület-moduljai nincsenek telepítve.Windows Update client UI modules might not be installed.
0x80cf3FFE0x80cf3FFE OM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSIONOM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION Nem támogatott verzió a WU-ügyfél felhasználói felületének exportált funkcióinál.This version of WU client UI exported functions is not supported.
0x80cf3FFF0x80cf3FFF OM_E_AUCLIENT_UNEXPECTEDOM_E_AUCLIENT_UNEXPECTED Olyan felhasználóifelület-hiba történt, amelyet más OM_E_AUCLIENT_* hibakód nem jelez.A user interface error occurred that is not covered by another OM_E_AUCLIENT_* error code.
0x80cf40070x80cf4007 OM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULT Ugyanaz, mint a SOAPCLIENT_SOAPFAULT.Same as SOAPCLIENT_SOAPFAULT. A SOAP-ügyfél egy OM_E_PT_SOAP_* hibakódtípusú hiba miatt nem tudta végrehajtani a műveletet.SOAP client failed because a SOAP fault of OM_E_PT_SOAP_* error code type occurred.
0x80cf40080x80cf4008 OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT Ugyanaz, mint a SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR.Same as SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR. A SOAP-ügyfél nem tudott elemezni egy SOAP-hibát.SOAP client failed to parse a SOAP fault error.
0x80cf400A0x80cf400A OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE Ugyanaz, mint a SOAPCLIENT_PARSE_ERROR.Same as SOAPCLIENT_PARSE_ERROR. A SOAP-ügyfél nem tudta elemezni a kiszolgáló válaszát.SOAP client failed to parse the response from the server.
0x80cf400B0x80cf400B OM_E_PT_SOAP_VERSIONOM_E_PT_SOAP_VERSION Ugyanaz, mint a SOAP_E_VERSION_MISMATCH.Same as SOAP_E_VERSION_MISMATCH. A SOAP-ügyfél ismeretlen névteret talált a SOAP-borítékhoz.SOAP client found an unrecognizable namespace for the SOAP envelope.
0x80cf400C0x80cf400C OM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTANDOM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTAND Ugyanaz, mint a SOAP_E_MUST_UNDERSTAND.Same as SOAP_E_MUST_UNDERSTAND. A SOAP-ügyfél nem tudott értelmezni egy fejlécet.SOAP client could not interpret a header.
0x80cf400D0x80cf400D OM_E_PT_SOAP_CLIENTOM_E_PT_SOAP_CLIENT Ugyanaz, mint a SOAP_E_CLIENT.Same as SOAP_E_CLIENT. A SOAP-ügyfél azt jelezte, hogy az üzenet hibás formátumú.SOAP client found the message was malformed. Javítsa ki, majd küldje el újra.Correct before resending.
0x80cf400E0x80cf400E OM_E_PT_SOAP_SERVEROM_E_PT_SOAP_SERVER Ugyanaz, mint a SOAP_E_SERVER.Same as SOAP_E_SERVER. A SOAP-üzenetet kiszolgálóhiba miatt nem sikerült feldolgozni.The SOAP message could not be processed because of a server error. Küldje újra később.Resend later.
0x80cf40100x80cf4010 OM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPSOM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPS A kiszolgálóval való adatváltások száma meghaladta a maximálisan megengedettet.The number of round trips to the server exceeded the maximum limit.
0x80cf40120x80cf4012 OM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATIONOM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATION Az inicializálás sikertelen, mert az objektum már inicializálva van.The initialization failed because the object was already initialized.
0x80cf40130x80cf4013 OM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAMEOM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAME A számítógép neve nem határozható meg.The computer name could not be determined.
0x80cf40150x80cf4015 OM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIREDOM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIRED A kiszolgálótól érkezett válasz azt jelzi, hogy a kiszolgálót módosították vagy érvénytelen volt a cookie.The reply from the server indicates that the server was changed or the cookie was invalid. Frissítse a belső gyorsítótárat, és próbálkozzon újra.Refresh the internal cache and retry.
0x80cf40160x80cf4016 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUESTOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST Ugyanaz, mint a 400-as HTTP-állapot.Same as HTTP status 400. A kiszolgáló nem tudta feldolgozni a kérést, mert a szintaxis érvénytelen.The server could not process the request because the syntax is not valid.
0x80cf40170x80cf4017 OM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIED Ugyanaz, mint a 401-es HTTP-állapot.Same as HTTP status 401. A kért erőforráshoz felhasználói hitelesítés szükséges.The requested resource requires user authentication.
0x80cf40180x80cf4018 OM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDENOM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDEN Ugyanaz, mint a 403-as HTTP-állapot.Same as HTTP status 403. A kiszolgáló megértette a kérést, de visszautasította a végrehajtását.The server understood the request, but declined to fulfill it.
0x80cf40190x80cf4019 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUNDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Ugyanaz, mint a 404-es HTTP-állapot.Same as HTTP status 404. A kiszolgáló nem találja a kért egységes erőforrás-azonosítót (URI).The server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier).
0x80cf401A0x80cf401A OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHODOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHOD Ugyanaz, mint a 405-ös HTTP-állapot.Same as HTTP status 405. A HTTP-metódus nem engedélyezett.The HTTP method is not allowed.
0x80cf401B0x80cf401B OM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQOM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ Ugyanaz, mint a 407-es HTTP-állapot.Same as HTTP status 407. Proxyhitelesítés szükséges.Proxy authentication is required.
0x80cf401C0x80cf401C OM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUT Ugyanaz, mint a 408-as HTTP-állapot.Same as HTTP status 408. A kiszolgálón időtúllépés történt a kérésre való várakozásnál.The server timed out waiting for the request.
0x80cf401D0x80cf401D OM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICTOM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICT Ugyanaz, mint a 409-es HTTP-állapot.Same as HTTP status 409. A kérés nem lett végrehajtva az erőforrás aktuális állapotával való ütközés miatt.The request was not completed because of a conflict with the current state of the resource.
0x80cf401E0x80cf401E OM_E_PT_HTTP_STATUS_GONEOM_E_PT_HTTP_STATUS_GONE Ugyanaz, mint a 410-es HTTP-állapot.Same as HTTP status 410. A kért erőforrás már nem érhető el a kiszolgálón.The requested resource is no longer available at the server.
0x80cf401F0x80cf401F OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROROM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROR Ugyanaz, mint az 500-as HTTP-állapot.Same as HTTP status 500. A kiszolgáló belső hibája megakadályozta a kérés teljesítését.An error internal to the server prevented the request from being fulfilled.
0x80cf40200x80cf4020 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED Ugyanaz, mint az 500-as HTTP-állapot.Same as HTTP status 500. A kiszolgáló nem támogatja a kérés teljesítéséhez szükséges funkciót.The server does not support the functionality that is required to fulfill the request.
0x80cf40210x80cf4021 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAYOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAY Ugyanaz, mint az 502-es HTTP-állapot.Same as HTTP status 502. Az átjáróként vagy proxyként működő kiszolgáló a kérés teljesítése közben érvénytelen választ kapott az elért felsőbb szintű kiszolgálótól.The server, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream server that it accessed while trying to fulfill the request.
0x80cf40220x80cf4022 OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAILOM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL Ugyanaz, mint az 503-as HTTP-állapot.Same as HTTP status 503. A szolgáltatás átmenetileg túlterhelt.The service is temporarily overloaded.
0x80cf40230x80cf4023 OM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT Ugyanaz, mint az 503-as HTTP-állapot.Same as HTTP status 503. A kérés túllépte az időkorlátot az átjáróra való várakozás közben.The request was timed out waiting for a gateway.
0x80cf40240x80cf4024 OM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUPOM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUP Ugyanaz, mint az 505-ös HTTP-állapot.Same as HTTP status 505. A kiszolgáló nem támogatja a HTTP protokoll a kéréshez használt verzióját.The server does not support the HTTP protocol version that is used for the request.
0x80cf40250x80cf4025 OM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGEDOM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGED A művelet sikertelen, mert a fájl helye megváltozott.The operation failed because of a changed file location. Frissítse a belső állapotot, és küldje el újból.Refresh the internal state and resend.
0x80cf40270x80cf4027 OM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTEDOM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTED A kiszolgáló üres hitelesítőinformáció-listát adott vissza.The server returned an empty authentication information list.
0x80cf40280x80cf4028 OM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATEDOM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATED Az ügynök nem tudott létrehozni érvényes hitelesítési cookie-kat.The agent could not create any valid authentication cookies.
0x80cf40290x80cf4029 OM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROPOM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROP Egy konfigurációs tulajdonság értéke hibás volt.A configuration property value was wrong.
0x80cf402A0x80cf402A OM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSINGOM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSING Egy konfigurációs tulajdonság értéke hiányzik.A configuration property value was missing.
0x80cf402B0x80cf402B OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED A HTTP-kérést nem lehetett teljesíteni, és az ok nem felelt meg a OM_E_PT_HTTP_* hibakódok egyikének sem.The HTTP request could not be completed, and the reason did not correspond to any of the OM_E_PT_HTTP_* error codes.
0x80cf402C0x80cf402C OM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVEDOM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED Ugyanaz, mint az ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED.Same as ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED. A proxy- vagy célkiszolgáló neve nem oldható fel.The proxy server or destination server name cannot be resolved.
0x80cf402F0x80cf402F OM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORSOM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS A külső .cab fájl feldolgozása hibákkal fejeződött be.The external .cab file processing was completed with some errors.
0x80cf40300x80cf4030 OM_E_PT_ECP_INIT_FAILEDOM_E_PT_ECP_INIT_FAILED A külső kabinetfájl-feldolgozó inicializálása nem fejeződött be.The external .cab processor initialization was not completed.
0x80cf40310x80cf4031 OM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMATOM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMAT A metaadatfájl formátuma nem érvényes.The format of a metadata file is not valid.
0x80cf40320x80cf4032 OM_E_PT_ECP_INVALID_METADATAOM_E_PT_ECP_INVALID_METADATA A külső kabinetfájl-feldolgozó érvénytelen metaadatokat talált.The external cab processor found metadata that is not valid.
0x80cf40330x80cf4033 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGESTOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGEST Nem sikerült kibontani a fájlkivonatot egy külső .cab fájlból.The file digest could not be extracted from an external .cab file.
0x80cf40340x80cf4034 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILEOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILE Egy külső .cab fájlt nem sikerült kibontani.An external .cab file could not be decompressed.
0x80cf40350x80cf4035 OM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROROM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROR A külső kabinetfájl-feldolgozó nem tudta lekérni a fájlhelyeket.The external cab processor could not get the file locations.
0x80cf4FFF0x80cf4FFF OM_E_PT_UNEXPECTEDOM_E_PT_UNEXPECTED Olyan kommunikációs hiba fordult elő, amelyet más OM_E_PT_* hibakód nem jelez.A communication error occurred that is not covered by another OM_E_PT_* error code.
0x80cf60010x80cf6001 OM_E_DM_URLNOTAVAILABLEOM_E_DM_URLNOTAVAILABLE Egy letöltéskezelői műveletet nem sikerült befejezni, mert a kért fájlnak nincs URL-címe.A download manager operation could not be completed because the requested file does not have a URL.
0x80cf60020x80cf6002 OM_E_DM_INCORRECTFILEHASHOM_E_DM_INCORRECTFILEHASH Egy letöltéskezelői műveletet nem sikerült befejezni, mert a fájlkivonat nem ismerhető fel.A download manager operation could not be completed because the file digest was not recognized.
0x80cf60030x80cf6003 OM_E_DM_UNKNOWNALGORITHMOM_E_DM_UNKNOWNALGORITHM Egy letöltéskezelői műveletet nem sikerült befejezni, mert a fájlmetaadatok ismeretlen kivonatoló algoritmust kértek.A download manager operation could not be completed because the file metadata requested an unrecognized hash algorithm.
0x80cf60050x80cf6005 OM_E_DM_NONETWORKOM_E_DM_NONETWORK Egy letöltéskezelői műveletet nem sikerült befejezni, mert a hálózati kapcsolat nem volt elérhető.A download manager operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf60070x80cf6007 OM_E_DM_NOTDOWNLOADEDOM_E_DM_NOTDOWNLOADED A frissítés nem töltődött le.The update has not been downloaded.
0x80cf60080x80cf6008 OM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITSOM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITS Egy letöltéskezelői művelet nem sikerült, mert a letöltéskezelő nem tudott csatlakozni a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatáshoz (BITS).A download manager operation failed because the download manager could not connect the Background Intelligent Transfer Service (BITS).
0x80cf60090x80cf6009 OM_E_DM_BITSTRANSFERERROROM_E_DM_BITSTRANSFERERROR Egy letöltéskezelői művelet nem sikerült, mert meghatározatlan átviteli hiba történt a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatásban (BITS).A download manager operation failed because there was an unspecified Background Intelligent Transfer Service (BITS) transfer error.
0x80cf600a0x80cf600a OM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGEDOM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGED Egy letöltést újra kell indítani, mert a letöltési forrás helye megváltozott.A download must be restarted because the download source location has changed.
0x80cf600B0x80cf600B OM_E_DM_CONTENTCHANGEDOM_E_DM_CONTENTCHANGED Egy letöltést újra kell indítani, mert a frissítési tartalom egy új verzióban megváltozott.A download must be restarted because the update content changed in a new revision.
0x80cf6FFF0x80cf6FFF OM_E_DM_UNEXPECTEDOM_E_DM_UNEXPECTED Olyan letöltéskezelői hiba történt, amelyet más OM_E_DM_* hibakód nem jelez.A download manager error occurred that is not covered by another OM_E_DM_* error code.
0x80cf70030x80cf7003 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOAD Érvénytelen eseménytartalom lett megadva.An event payload was specified that is not valid.
0x80cf70040x80cf7004 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZEOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZE Az eseménytartalom elküldött mérete érvénytelen.The size of the event payload submitted is not valid.
0x80cf70050x80cf7005 OM_E_SERVICE_NOT_REGISTEREDOM_E_SERVICE_NOT_REGISTERED A szolgáltatás nincsen regisztrálva.The service is not registered.
0x80cf80000x80cf8000 OM_E_DS_SHUTDOWNOM_E_DS_SHUTDOWN Egy művelet nem sikerült, mert az ügynök leállása folyamatban van.An operation failed because the agent is shutting down.
0x80cf80010x80cf8001 OM_E_DS_INUSEOM_E_DS_INUSE Egy művelet nem sikerült, mert az adattár használatban volt.An operation failed because the data store was in use.
0x80cf80020x80cf8002 OM_E_DS_INVALIDOM_E_DS_INVALID Nem egyezik az adattár jelenlegi és várt állapota.The current and expected states of the data store do not match.
0x80cf80030x80cf8003 OM_E_DS_TABLEMISSINGOM_E_DS_TABLEMISSING Az adattárból hiányzik egy táblázat.The data store is missing a table.
0x80cf80040x80cf8004 OM_E_DS_TABLEINCORRECTOM_E_DS_TABLEINCORRECT Az adattár nem várt oszlopokkal rendelkező táblázatot tartalmaz.The data store contains a table that has unexpected columns.
0x80cf80050x80cf8005 OM_E_DS_INVALIDTABLENAMEOM_E_DS_INVALIDTABLENAME Egy táblázatot nem sikerült megnyitni, mert a táblázat nincs az adattárban.A table could not be opened because the table is not in the data store.
0x80cf80060x80cf8006 OM_E_DS_BADVERSIONOM_E_DS_BADVERSION Nem egyezik az adattár jelenlegi és várt verziója.The current and expected versions of the data store do not match.
0x80cf80070x80cf8007 OM_E_DS_NODATAOM_E_DS_NODATA A kért információ nem található az adattárban.The information that is requested is not in the data store.
0x80cf80080x80cf8008 OM_E_DS_MISSINGDATAOM_E_DS_MISSINGDATA Hiányoznak az adattárhoz szükséges információk, vagy az adattárban null értékű egy olyan táblázatoszlop, amelyben a null érték nem megengedett.The data store is missing required information or has a null in a table column that requires a non-null value.
0x80cf80090x80cf8009 OM_E_DS_MISSINGREFOM_E_DS_MISSINGREF Hiányoznak az adattárhoz szükséges információk, vagy az adattárban hiányzó licencfeltételekre, fájlra, honosított tulajdonságra vagy csatolt sorra vonatkozó hivatkozás van.The data store is missing required information or has a reference to missing license terms, file, localized property, or linked row.
0x80cf800A0x80cf800A OM_E_DS_UNKNOWNHANDLEROM_E_DS_UNKNOWNHANDLER A rendszer nem dolgozta fel a frissítést, mert nem ismerte fel a frissítéskezelőjét.The update was not processed because its update handler was not recognized.
0x80cf800B0x80cf800B OM_E_DS_CANTDELETEOM_E_DS_CANTDELETE A frissítés nem lett törölve, mert egy vagy több szolgáltatás még mindig hivatkozik rá.The update was not deleted because it is still referenced by one or more services.
0x80cf800C0x80cf800C OM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIREDOM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIRED Az adattárszakaszt nem sikerült zárolni a rendelkezésre álló időn belül.The data store section could not be locked within the allotted time.
0x80cf800E0x80cf800E OM_E_DS_ROWEXISTSOM_E_DS_ROWEXISTS A sor nem lett hozzáadva, mert egy létező sornak ugyanaz az elsődleges kulcsa.The row was not added because an existing row has the same primary key.
0x80cf800F0x80cf800F OM_E_DS_STOREFILELOCKEDOM_E_DS_STOREFILELOCKED Az adattárat nem sikerült inicializálni, mert egy másik folyamat zárolta.The data store could not be initialized because it was locked by another process.
0x80cf80100x80cf8010 OM_E_DS_CANNOTREGISTEROM_E_DS_CANNOTREGISTER Az adattár számára nem engedélyezett a COM-regisztráció a jelenlegi folyamatban.The data store is not allowed to be registered with COM in the current process.
0x80cf80110x80cf8011 OM_E_DS_UNABLETOSTARTOM_E_DS_UNABLETOSTART Egy művelet nem tudott létrehozni egy adattárobjektumot egy másik folyamatban.An operation could not create a data store object in another process.
0x80cf80130x80cf8013 OM_E_DS_DUPLICATEUPDATEIDOM_E_DS_DUPLICATEUPDATEID A kiszolgáló ugyanazt a frissítést küldte az ügyfélnek két különböző verzióazonosítóval.The server sent the same update to the client with two different revision IDs.
0x80cf80140x80cf8014 OM_E_DS_UNKNOWNSERVICEOM_E_DS_UNKNOWNSERVICE Egy műveletet nem sikerült befejezni, mert a szolgáltatás nem található az adattárban.An operation could not be completed because the service is not in the data store.
0x80cf80150x80cf8015 OM_E_DS_SERVICEEXPIREDOM_E_DS_SERVICEEXPIRED Egy műveletet nem sikerült befejezni, mert a szolgáltatás regisztrációja lejárt.An operation could not be completed because the registration of the service has expired.
0x80cf80160x80cf8016 OM_E_DS_DECLINENOTALLOWEDOM_E_DS_DECLINENOTALLOWED A frissítés elrejtésére vonatkozó kérelmet elutasította a rendszer, mivel az vagy egy kötelező frissítés, vagy határidővel telepítették.A request to hide an update was declined because it is a mandatory update or because it was deployed with a deadline.
0x80cf80170x80cf8017 OM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCHOM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCH Egy táblázat nem zárult be, mert nincs a munkamenethez társítva.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80180x80cf8018 OM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCHOM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCH Egy táblázat nem zárult be, mert nincs a munkamenethez társítva.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80190x80cf8019 OM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICEOM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICE A szolgáltatás eltávolítására vagy regisztrációjának megszüntetésére irányuló kérést a rendszer elutasította, mert az egy beépített szolgáltatás, vagy mert az automatikus frissítések nem térhetnek vissza egy másik szolgáltatásra.The request to remove or unregister the service was declined because it is a built-in service or because Automatic Updates cannot fall back to another service.
0x80cf801A0x80cf801A OM_E_DS_INVALIDOPERATIONOM_E_DS_INVALIDOPERATION A rendszer elutasította a kérést, mert a művelet nem engedélyezett.The request was declined because the operation is not allowed.
0x80cf801B0x80cf801B OM_E_DS_SCHEMAMISMATCHOM_E_DS_SCHEMAMISMATCH Az aktuális adattár sémája nem egyezik egy biztonsági másolatként tárolt XML-dokumentumban lévő táblázat sémájával.The schema of the current data store and the schema of a table in a backup XML document do not match.
0x80cf801C0x80cf801C OM_E_DS_RESETREQUIREDOM_E_DS_RESETREQUIRED Az adattár a munkamenet alaphelyzetbe állítását igényli.The data store requires a session reset. Szabadítsa fel a munkamenetet, és próbálkozzon újból egy új munkamenettel.Release the session and retry with a new session.
0x80cf801D0x80cf801D OM_E_DS_IMPERSONATEDOM_E_DS_IMPERSONATED Egy adattárműveletet nem sikerült befejezni, mert megszemélyesített identitással kérték.A data store operation could not be completed because it was requested with an impersonated identity.
0x80cf8FFF0x80cf8FFF OM_E_DS_UNEXPECTEDOM_E_DS_UNEXPECTED Olyan adattárhiba történt, amelyet más OM_E_DS_* hibakód nem jelez.A data store error occurred that is not covered by another OM_E_DS_* code.
0x80cfA0000x80cfA000 OM_E_AU_NOSERVICEOM_E_AU_NOSERVICE Az Automatikus frissítések szolgáltatás nem tudta kiszolgálni a beérkező kéréseket.Automatic Updates could not service incoming requests.
0x80cfA0040x80cfA004 OM_E_AU_PAUSEDOM_E_AU_PAUSED Az Automatikus frissítések szolgáltatás nem tudta feldolgozni a beérkező kéréseket, mert szüneteltették.Automatic Updates could not process incoming requests because it was paused.
0x80cfA0050x80cfA005 OM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICEOM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICE Nincs felügyelet nélküli szolgáltatás regisztrálva az Automatikus frissítések szolgáltatással.No unmanaged service is registered with Automatic Updates.
0x80cfA0060x80cfA006 OM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCHOM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCH Az Automatikus frissítések szolgáltatással regisztrált alapértelmezett szolgáltatás a keresés közben módosult.The default service registered with Automatic Updates changed during the search.
0x80cfA0070x80cfA007 OM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOTOM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOT Az Automatikus frissítések szolgáltatás már felkérte a felhasználót az újraindításra.Automatic Updates is already prompting the user to restart.
0x80cfAFFF0x80cfAFFF OM_E_AU_UNEXPECTEDOM_E_AU_UNEXPECTED Olyan, automatikus frissítésekkel kapcsolatos hiba fordult elő, amelyet más OM_E_AU * hibakód nem jelez.An Automatic Updates error occurred that is not covered by another OM_E_AU * code.
0x80cfE0010x80cfE001 OM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSIONOM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSION Egy kifejezéskiértékelői műveletet nem sikerült befejezni, mert egy kifejezés nem volt felismerhető.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not recognized.
0x80cfE0020x80cfE002 OM_E_EE_INVALID_EXPRESSIONOM_E_EE_INVALID_EXPRESSION Egy kifejezéskiértékelői műveletet nem sikerült befejezni, mert egy kifejezés érvénytelen volt.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not valid.
0x80cfE0030x80cfE003 OM_E_EE_MISSING_METADATAOM_E_EE_MISSING_METADATA Egy kifejezéskiértékelői műveletet nem sikerült befejezni, mert egy kifejezés nem megfelelő számú metaadat-csomópontot tartalmaz.An expression evaluator operation could not be completed because an expression contains an incorrect number of metadata nodes.
0x80cfE0040x80cfE004 OM_E_EE_INVALID_VERSIONOM_E_EE_INVALID_VERSION Egy kifejezéskiértékelői műveletet nem sikerült befejezni, mert a szerializált kifejezésadatok verziója érvénytelen.An expression evaluator operation could not be completed because the version of the serialized expression data is not valid.
0x80cfE0050x80cfE005 OM_E_EE_NOT_INITIALIZEDOM_E_EE_NOT_INITIALIZED A kifejezéskiértékelőt nem sikerült inicializálni.The expression evaluator could not be initialized.
0x80cfE0060x80cfE006 OM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATAOM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATA Egy kifejezéskiértékelői műveletet nem sikerült befejezni, mert egy attribútum érvénytelen.An expression evaluator operation could not be completed because an attribute is not valid.
0x80cfE0070x80cfE007 OM_E_EE_CLUSTER_ERROROM_E_EE_CLUSTER_ERROR Egy kifejezéskiértékelői műveletet nem sikerült befejezni, mert a számítógép fürtállapota nem határozható meg.An expression evaluator operation could not be completed because the cluster state of the computer could not be determined.
0x80cfEFFF0x80cfEFFF OM_E_EE_UNEXPECTEDOM_E_EE_UNEXPECTED Olyan kifejezéskiértékelői hiba történt, amelyet más OM_E_EE_* hibakód nem jelez.An expression evaluator error occurred that is not covered by another OM_E_EE_* error code.
0x80cfF0010x80cfF001 OM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPTOM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT Az esemény gyorsítótárfájlja sérült.The event cache file was defective.
0x80cfF0020x80cfF002 OM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILEDOM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILED Nem sikerült elemezni az XML-t az esemény névterének leírójában.The XML in the event namespace descriptor could not be parsed.
0x80cfF0030x80cfF003 OM_E_INVALID_EVENTOM_E_INVALID_EVENT Érvénytelen az XML az esemény névterének leírójában.The XML in the event namespace descriptor is not valid.
0x80cfF0040x80cfF004 OM_E_SERVER_BUSYOM_E_SERVER_BUSY A kiszolgáló elutasított egy eseményt, mert elfoglalt volt.The server rejected an event because the server was too busy.
0x80cfFFFF0x80cfFFFF OM_E_REPORTER_UNEXPECTEDOM_E_REPORTER_UNEXPECTED Olyan jelentéskészítői hiba történt, amelyet más hibakód nem jelez.A reporter error occurred that is not covered by another error code.
0x80af00050x80af0005 OMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIREDOMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIRED A telepítés nem sikerült, mert függőben van a rendszer kötelező újraindítása.Installation failed because there is a pending mandatory reboot.
0x80af00060x80af0006 OMC_E_DOWNLOAD_CANCELLEDOMC_E_DOWNLOAD_CANCELLED A letöltést megszakították.The download was canceled.

A nagyszámú felülírt frissítéssel rendelkező Windows 7 rendszerű számítógépek nem küldenek jelentéseket a Microsoft Intune konzolnakWindows 7-based computers with lots of superseded updates stop reporting to the Microsoft Intune console

Probléma: Olyan helyzet állhat elő, amelyben a Microsoft Intune-ügyfelek az alábbi jelenségek közül egyet vagy többet tapasztalnak:Issue: You may encounter a situation where Microsoft Intune clients experience one or more of the following symptoms:

  • Az ügyfelek váratlanul leállítják a jelentésküldést a Microsoft felügyeleti konzolnak.They suddenly stop reporting to the Microsoft admin console.
  • Az ügyfeleken magas fokú processzorhasználatot tapasztalható.They experience high CPU utilization.
  • Az Intune portálon keresztül telepített alkalmazások telepítése lassan megy végbe.Applications install slowly when they’re installed through the Intune portal.
  • A Microsoft Intune Center a következő hibát váltja ki: Hiba történt a számítógép frissítése közben. Észlelt hiba kódja: 0x800705b4.The Microsoft Intune Center triggers the following error: An error occurred while updating your computer. Error found: Code 0x800705b4.
  • Az Intune felügyeleti konzol > Csoportok > Minden eszköz menüpont alatti állapotmezőben a következő látható: A számítógépen telepített ügynökök legalább egyike hibát jelzett. Lehetséges, hogy a számítógépről rendelkezésre álló információk pontatlanok vagy elavultak.The status field under Intune Admin Console > Groups > All Devices displays: One or more agents that are installed on this computer have errors. The information for this computer may not be accurate or up-to-date.

Ezt a problémát az okozhatja, ha a felülírt frissítéseket (vagyis azokat a frissítéseket, amelyeket más frissítések már leváltottak) a felhasználó hosszabb időtartamon át nem utasította el.This problem may occur if superseded updates (updates that have been replaced by another update) have not been declined for an extended period. Bizonyos folyamatok (például az alkalmazások telepítése) során a Windows sorban ellenőrzi az összes felülírt frissítést, hogy helyesen leképezhesse a korábbi és új frissítéseket.During certain processes, such as installing an application, Windows checks all superseded updates in sequence so that the updates and their successors can be correctly mapped. Amennyiben a felülírt frissítések listája túl hosszúvá válik, az ellenőrzési feladat az elvégzéséhez szükséges magas processzorterhelés és idő következtében magas fokú processzorhasználathoz vezethet.If the list of superseded updates grows too large, this checking task may cause high CPU utilization because of the processing load and time required. Ez a probléma főként a Windows 7 rendszerű ügyfeleket érinti, mivel ehhez a rendszerhez érhetők el nagy számban felülírt frissítések.This issue primarily affect clients that are running Windows 7 because of the large number of superseded updates that are available for Windows 7. A Windows 8 és az újabb operációs rendszerekhez nem tartozik ilyen sok felülírt frissítés, ezért ezeknél nem fordul elő olyan gyakran a probléma.Windows 8 and later operating systems do not have as many available superseded updates and therefore are not as susceptible to this issue.

Megoldás: A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:Resolution: To resolve this issue, follow these steps:

  1. Jelentkezzen be az Intune felügyeleti konzolba.Log on to the Intune admin console.
  2. Válassza a Frissítések > Minden frissítés lehetőséget.Select Updates > All Updates.
  3. A felső eszköztár szűrője segítségével szűrje meg a találatokat a felülírt frissítésekre.Use the filter option on the upper toolbar to filter for superseded updates.
  4. Utasítsa el a Windows 7 rendszerre vagy az alkalmazásokra (például a Microsoft Office-ra) vonatkozó, az érintett ügyfeleken telepített összes felülírt frissítést.Decline all superseded updates that may apply to Windows 7 or to applications (for example, Microsoft Office) that were installed on the affected clients.
  5. Indítsa újra az érintett ügyfeleket.Restart the affected clients.

Ha Windows 7 rendszert használ, ezenfelül ellenőrizze, hogy telepítette-e a következő frissítést:3050265 Windows Update Client for Windows 7: June 2015.Additionally, if you're running Windows 7, make sure that you have the following update installed:3050265 Windows Update Client for Windows 7: June 2015.

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.