Gyakori kérdések az MAM-ről és az alkalmazásvédelemrőlFrequently asked questions about MAM and app protection

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a cikk az Intune mobilalkalmazás-kezeléssel (MAM) és az Intune alkalmazásvédelemmel kapcsolatos gyakori kérdésekre adott válaszokat ismerteti.This article provides answers to some frequently asked questions on Intune mobile application management (MAM) and Intune app protection.

Az MAM alapjaiMAM Basics

Mi az MAM?What is MAM? Az Intune mobilalkalmazás-kezelés olyan Intune-beli felügyeleti összetevők csoportja, amelyek lehetővé teszik mobilalkalmazások közzétételét és leküldését a felhasználók részére, valamint azok konfigurálását, védelmét, figyelését és frissítését.Intune mobile application management refers to the suite of Intune management features that lets you publish, push, configure, secure, monitor, and update mobile apps for your users.

Milyen előnyöket kínál az MAM-alkalmazásvédelem?What are the benefits of MAM app protection? Az MAM védi munkahelye adatait az alkalmazáson belül.MAM protects an organization's data within an application. Az MAM-WE segítségével a bizalmas adatokat tartalmazó munkahelyi vagy iskolai alkalmazások szinte bármilyen eszközön felügyelhetők, beleértve a személyes tulajdonú eszközöket is saját eszközök használata (BYOD) esetén.With MAM-WE, a work or school-related app that contains sensitive data can be managed on almost any device, including personal devices in bring-your-own-device (BYOD) scenarios. Több irodai alkalmazás felügyelhető az Intune MAM-mel, például a Microsoft Office-alkalmazások.Many productivity apps, such as the Microsoft Office apps, are able to be managed by Intune MAM. Lásd a nyilvánosan elérhető, Intune-hoz előkészített alkalmazások hivatalos listáját.See the official list of Intune-enlightened apps available for public use.

Milyen eszközkonfigurációkat támogat az MAM?What device configurations does MAM support? Az Intune MAM két konfigurációt támogat:Intune MAM supports two configurations:

 1. Intune MDM + MAM: az MAM első indításakor támogatott első konfiguráció.Intune MDM + MAM: This is the first configuration supported by MAM when it first launched. A rendszergazda csak az Intune mobileszköz-kezelésben (MDM) regisztrált eszközökön felügyelheti az MAM- és alkalmazásvédelmi szabályzatokat használó alkalmazásokat.IT administrators can only manage apps using MAM and app protection policies on devices that are enrolled with Intune mobile device management (MDM). Az MDM + MAM-et használó alkalmazások felügyeletéhez a https://manage.microsoft.com webhelyen elérhető önálló Intune-konzolra van szükség.To manage apps using MDM + MAM, customers should use the Intune standalone console at https://manage.microsoft.com.

 2. MAM eszközregisztráció nélkül: az eszközregisztráció nélküli MAM (MAM-WE) révén a rendszergazda felügyelheti az Intune MDM-ben nem regisztrált eszközökön található, MAM- és alkalmazásvédelmi szabályzatot használó alkalmazásokat.MAM without device enrollment: MAM without device enrollment, or MAM-WE, allows IT administrators to manage apps using MAM and app protection policies on devices not enrolled with Intune MDM. Ez azt jelenti, hogy az Intune csak külső EMM-szolgáltatóknál regisztrált eszközökön felügyelheti az alkalmazásokat.This means apps can be managed by Intune on devices enrolled with third-party EMM providers. Az MAM-WE-t használó alkalmazások felügyeletéhez a http://portal.azure.com webhelyen található Azure-portálon elérhető Intune-konzol használata javasolt.To manage apps using MAM-WE, customers should use the Intune console in the Azure portal at http://portal.azure.com.

Alkalmazásvédelmi szabályzatokApp protection policies

Mik azok az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What are app protection policies? Az alkalmazásvédelmi szabályzatok olyan szabályok, amelyek biztosítják, hogy a céges adatok biztonságban maradnak, és nem kerülnek ki a felügyelt alkalmazásokból.App protection policies are rules that ensure an organization's data remains safe or contained in a managed app. A szabályzat egyfelől lehet olyan szabály, amely olyankor lép életbe, amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni „céges” adatokhoz vagy áthelyezni azokat, másfelől azon műveletek csoportja, amelyeket a rendszer tilt vagy figyel, amikor az felhasználó az alkalmazást használja.A policy can be a rule that is enforced when the user attempts to access or move "corporate" data, or a set of actions that are prohibited or monitored when the user is inside the app.

Milyen példák vannak az alkalmazásvédelmi szabályzatok használatára?What are examples of app protection policies? Az alkalmazásvédelmi szabályzat egyes beállításairól részletes információt Az Android mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatának beállításai a Microsoft Intune-ban és az iOS mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzat konfigurálása című cikkekben talál.See the Android app protection policy settings and iOS app protection policy settings for detailed information on each app protection policy setting.

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal felügyelhető alkalmazásokApps you can manage with app protection policies

Mely alkalmazásokat lehet alkalmazásvédelmi szabályzatokkal felügyelni?Which apps can be managed by app protection policies? Az Intune App SDK által előkészített vagy az Intune alkalmazásburkoló eszköz által beburkolt, Intune alkalmazásvédelmi szabályzatokat használó alkalmazásokat.Any app that has been enlightened by the Intune App SDK or wrapped by the Intune App Wrapping Tool can be managed using Intune app protection policies. Lásd a nyilvánosan elérhető, Intune-hoz előkészített alkalmazások hivatalos listáját.See the official list of Intune-enlightened apps available for public use.

Mik az alkalmazásvédelmi szabályzatok Intune használatára előkészített alkalmazáson való használatának alapkövetelményei?What are the baseline requirements to use app protection policies on an Intune-enlightened app?

 1. A végfelhasználónak rendelkeznie kell egy Azure Active Directory- (AAD-) fiókkal.The end-user must have an Azure Active Directory (AAD) account. Az Intune-felhasználók Azure Active Directoryban történő létrehozásáról lásd: Felhasználók hozzáadása és rendszergazdai engedély biztosítása az Intune-hoz.See Add users and give administrative permission to Intune to learn how to create Intune users in Azure Active Directory.

 2. A végfelhasználónak rendelkeznie kell az Azure Active Directory-fiókjához rendelt Microsoft Intune-licenccel.The end-user must have a license for Microsoft Intune assigned to their Azure Active Directory account. További információ a végfelhasználókhoz rendelt Intune-licencekről: Intune-licencek kezelése.See Manage Intune licenses to learn how to assign Intune licenses to end-users.

 3. A végfelhasználónak egy alkalmazásvédelmi szabályzattal társított biztonsági csoporthoz kell tartoznia.The end-user must belong to a security group that is targeted by an app protection policy. Ugyanezen alkalmazásvédelmi szabályzatnak a használt alkalmazással is társítva kell lennie.The same app protection policy must target the specific app being used. Alkalmazásvédelmi csoportokat az Azure-portálon található Intune-konzolban lehet létrehozni és telepíteni.App protection policies can be created and deployed in the Intune console in the Azure portal. Biztonsági csoportot jelenleg az Office-portálon lehet létrehozni.Security groups can currently be created in the Office portal.

 4. A végfelhasználónak saját AAD-fiókjával be kell jelentkeznie az alkalmazásba.The end-user must sign into the app using his or her AAD account.

Mik az Outlook mobilalkalmazás használatának további feltételei?What are the additional requirements to use the Outlook mobile app?

 1. A végfelhasználónak telepítenie kell az Outlook mobilalkalmazást az eszközére.The end-user must have the Outlook mobile app installed to their device.

 2. A végfelhasználónak Office 365 Exchange Online postaládával és az AAD-fiókjához kapcsolt licenccel kell rendelkeznie.The end-user must have an Office 365 Exchange Online mailbox and license linked to their Azure Active Directory account.

  Megjegyzés

  Az Outlook mobilalkalmazás jelenleg csupán a Microsoft Exchange Online-t támogatja, a helyszíni Exchange-t vagy az Office 365 dedikált verzióban található Exchange-t nem.The Outlook mobile app currently only supports Microsoft Exchange Online and does not support Exchange on-premises or Exchange in Office 365 Dedicated.

Mik a Word, Excel és PowerPoint alkalmazások használatának további feltételei?What are the additional requirements to use the Word, Excel, & PowerPoint apps?

 1. A végfelhasználónak rendelkeznie kell az Azure Active Directory-fiókjához rendelt Office 365 Vállalati vagy Nagyvállalati licenccel.The end-user must have a license for Office 365 Business or Enterprise linked to their Azure Active Directory account. Az előfizetésnek tartalmaznia kell a mobileszközökön használt Office-alkalmazásokat, és egy felhőalapú társzolgáltatás-fiókot is tartalmazhat a OneDrive Vállalati verzióban.The subscription must include the Office apps on mobile devices and can include a cloud storage account with OneDrive for Business. Az Office 365 licenc az Office-portálon történő hozzárendeléséhez kövesse ezeket az utasításokat.Office 365 licenses can be assigned in the Office portal following these instructions.

 2. A végfelhasználónak egy olyan felügyelt hellyel kell rendelkeznie, amelyet a részletes mentés másként funkcióval konfiguráltak a „Mentés másként művelet letiltása” alkalmazásvédelmi szabályzatbeállítás alatt.The end-user must have a managed location configured using the granular save as functionality under the "Prevent Save As" application protection policy setting. Ha például a felügyelt hely a OneDrive, a OneDrive alkalmazást konfigurálni kell a felhasználó Word, Excel és PowerPoint alkalmazásaiban.For example, if the managed location is OneDrive, the OneDrive app should be configured in the end user's Word, Excel or PowerPoint app.

 3. Ha a felügyelt hely a OneDrive, a végfelhasználóra életbe léptetett alkalmazásvédelmi szabályzatnak társítva kell lennie a OneDrive alkalmazással.If the managed location is OneDrive, the app must be targeted by the app protection policy deployed to the end-user.

  Megjegyzés

  Az Office-mobilalkalmazások jelenleg csak a SharePoint Online verziót támogatják, a helyszíni SharePoint rendszert nem.The Office mobile apps currently only support SharePoint Online and not SharePoint on-premises.

Miért szükséges felügyelt hely (vagyis a OneDrive) az Office-hoz?Why is a managed location (ie OneDrive) needed for Office? Az Intune az alkalmazásban található összes adatot „cégesként” vagy „személyesként” jelöli meg.Intune marks all data in the app as either "corporate" or "personal." „Cégesnek” azok az adatok számítanak, amelyek vállalati forrásból származnak.Data is considered "corporate" when it originates from a business location. Az Office-alkalmazásokat illetően az Intune a következőket tekinti vállalati forrásnak: e-mailek (Exchange) vagy felhőbeli tárhely (OneDrive alkalmazás Vállalati OneDrive-fiókkal).For the Office apps, Intune considers the following as business locations: email (Exchange) or cloud storage (OneDrive app with a OneDrive for Business account).

Mik a Skype Vállalati verzió használatának további feltételei?What are the additional requirements to use Skype for Business? A licenckövetelményekért lásd: Skype Vállalati verzió.See Skype for Business license requirements.

Megjegyzés

A Skype Vállalati verzió mobilalkalmazás jelenleg csupán a Skype Vállalati online verziót támogatja.The Skype for Business mobile app currently only supports Skype for Business Online.

Alkalmazásvédelmi funkciókApp protection features

Mit jelent a többszörös identitás támogatása?What is multi-identity support? A többszörösidentitás-támogatás az Intune App SDK-nak azt a képességét jelenti, hogy csak az alkalmazásba bejelentkezett munkahelyi vagy iskolai fiókra alkalmazza az alkalmazásvédelmi szabályzatokat.Multi-identity support is the ability for the Intune App SDK to only apply app protection policies to the work or school account signed into the app. Ha egy személyes fiók van bejelentkezve az alkalmazásba, az adatok érintetlenek maradnak.If a personal account is signed into the app, the data is untouched.

Mi a többszörösidentitás-támogatás célja?What is the purpose of multi-identity support? A többszörösidentitás-támogatással a „céges” és fogyasztói célközönséggel egyaránt rendelkező alkalmazásokat (például az Office-alkalmazásokat) a „céges” fiókok Intune alkalmazásvédelmi funkcióval felvértezve lehet kiadni.Multi-identity support allows apps with both "corporate" and consumer audiences (ie. the Office apps) to be released publicly with Intune app protection capabilities for the "corporate" accounts.

Mikor jelenik meg a PIN-kód megadására szolgáló képernyő?When does the PIN screen show up? Az Intune PIN-kód megadására szolgáló képernyő csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó „céges” adatokhoz próbál meg hozzáférni az alkalmazásban.The Intune PIN screen only appears when the user is trying to access "corporate" data in the app. Például a Word/Excel/PowerPoint alkalmazásokban akkor jelenik meg, ha a végfelhasználó a OneDrive vállalati verzióból próbál megnyitni egy dokumentumot (feltételezve, hogy már sikeresen életbe léptett egy PIN-kódot kérő alkalmazásvédelmi szabályzatot).For example, in the Word/Excel/PowerPoint apps, it would appear when the end-user attempts to open a document from OneDrive for Business (assuming you successfully deployed an app protection policy enforcing PIN).

Mi helyzet az Outlook többszörös identitással való használata esetén?What about Outlook and multi-identity? Mivel az Outlook a személyes és a „céges” e-mailek kombinált nézetét kínálja, az Outlook alkalmazás már az indításkor kéri az Intune PIN-kódját.Because Outlook has a combined email view of both personal and "corporate" emails, the Outlook app prompts for the Intune PIN on launch.

Mire szolgál az Intune az alkalmazáshoz tartozó PIN-kódja?What is the Intune app PIN? A személyes azonosítószám (PIN-kód) egy olyan kód, amellyel ellenőrizni lehet, hogy egy alkalmazásban a megfelelő felhasználó fér-e hozzá a céges adatokhoz.The Personal Identification Number (PIN) is a passcode used to verify that the correct user is accessing the organization's data in an application.

 1. Mikor kell a felhasználónak megadni a PIN-kódját?When is the user prompted to enter their PIN? Az Intune csak akkor kéri a felhasználó PIN-kódját az alkalmazáshoz, amikor a felhasználó „céges” adatokhoz szeretne hozzáférni.Intune will only prompt for the user's app PIN when the user is about to access "corporate" data. A többszörös identitást használó alkalmazások, például a Word/Excel/PowerPoint esetében a felhasználónak akkor kell megadnia a PIN-kódját, mikor „céges” dokumentumot vagy fájlt próbál megnyitni.In multi-identity apps such as Word/Excel/PowerPoint, the user is prompted for their PIN when they try to open a "corporate" document or file. Az egyszeres identitással rendelkező alkalmazások, például az Intune alkalmazásburkoló eszköz használatával előkészített üzletági alkalmazások már indításkor kérik a PIN-kódot, ugyanis az Intune App SDK tudja, hogy a felhasználó tevékenysége az alkalmazásban mindig „céges”.In single-identity apps, such as line-of-business apps enlightened using the Intune App Wrapping Tool, the PIN is prompted at launch, because the Intune App SDK knows the user's experience in the app is always "corporate."

 2. Biztonságos-e a PIN-kód?Is the PIN secure? A PIN-kód arra szolgál, hogy csak a megfelelő felhasználó férhessen hozzá az alkalmazásban a céges adatokhoz.The PIN serves to allow only the correct user to access their organization's data in the app. Így az Intune az alkalmazáshoz tartozó PIN-kódjának megváltoztatásához a végfelhasználónak be kell jelentkeznie a munkahelyi vagy iskolai fiókjába.Therefore, an end-user must sign in with their work or school account before they can set or reset their Intune app PIN. Ezt a hitelesítést az Azure Active Directory biztonságos jogkivonatcsere révén kezeli, ami nem transzparens az Intune App SDK számára.This authentication is handled by Azure Active Directory via secure token exchange and is not transparent to the Intune App SDK. A munkahelyi vagy iskolai adatok védelmére biztonsági szemszögből a titkosítás a legjobb módszer.From a security perspective, the best way to protect work or school data is to encrypt it. A titkosítás nem függ össze az alkalmazás PIN-kódjával, csak annak saját alkalmazásvédelmi szabályzatával.Encryption is not related to the app PIN, but is its own app protection policy.

 3. Hogyan védi a PIN-kódot az Intune a találgatásos támadásoktól?How does Intune protect the PIN against brute force attacks? Az alkalmazás PIN-szabályzatának részeként a rendszergazda beállíthatja, hogy legfeljebb hányszor adhatja meg a felhasználó a PIN-kódját, mielőtt a rendszer zárolná az alkalmazást.As part of the app PIN policy, the IT administrator can set the maximum number of times a user can try to authenticate their PIN before locking the app. Bizonyos számú kísérlet után az Intune App SDK törölheti az összes „céges” adatot az alkalmazásban.After the number of attempts has been met, the Intune App SDK can wipe the "corporate" data in the app.

Hogyan használja az Intune az alkalmazás numerikus és jelszavas PIN-kódját?How does the Intune app PIN work between numeric type and passcode type? A MAM jelenleg alfanumerikus, valamint speciális karaktereket is megkövetelő (ún. PIN-jelszó) alkalmazásszintű PIN-kódokat (iOS) támogat, amelyeknek a használatához az szükséges, hogy az alkalmazások (vagyisMAM currently allows application-level PIN (iOS) with alphanumeric and special characters (called 'passcode') which requires the participation of applications (i.e a WXP, az Outlook, a Managed Browser és a Yammer) integrálják az iOS-es Intune APP SDK-t.WXP, Outlook, Managed Browser, Yammer) to integrate the Intune APP SDK for iOS. Az integráció hiányában a PIN-jelszóbeállítások nem lesznek megfelelően megkövetelve a megcélzott alkalmazásoknál.Without this, the passcode settings are not properly enforced for the targeted applications. Mivel az alkalmazások integrációja fokozatosan történik, a numerikus és jelszavas PIN-kódok viselkedése a felhasználó szemszögéből átmenetileg megváltozik, ezért fontos a tájékoztatás.Since apps will follow this integration on a rolling basis, the behavior between passcode and numeric PIN is temporarily changed for the end user and requires an important clarification. Az Intune 2017. októberi kiadásban az alábbi működésmód várható...For the October 2017 release of Intune, the behaviour is as follows...

Azok az alkalmazások, amelyekApps that have

 1. ugyanazon alkalmazáskiadótól származnak,the same app publisher
 2. a konzolon megcélzott PIN-jelszóval rendelkeznek, ésa passcode PIN targeted through the console and
 3. az ezzel a funkcióval rendelkező SDK-t (7.1.12 és újabb verziók) használják, ugyanazt a jelszavas PIN-kódot tudják majd használni ezeknél az alkalmazásoknál.adopted the SDK with this feature (v 7.1.12+) will be able to share the passcode between these apps.

Azok az alkalmazások, amelyekApps that have

 1. ugyanazon alkalmazáskiadótól származnak,the same app publisher
 2. a konzolon megcélzott numerikus PIN-kóddal rendelkeznek, ugyanazt a numerikus PIN-kódot tudják majd használni ezeknél az alkalmazásoknál.a numeric PIN targeted through the console will be able to share the numeric PIN between these apps.

Mi a helyzet a titkosítással?What about encryption? A rendszergazdák olyan alkalmazásvédelmi szabályzatokat léptethetnek életbe, amelyek előírják az alkalmazásadatok titkosítását.IT administrators can deploy an app protection policy that requires app data to be encrypted. A szabályzat részeként a rendszergazda azt is megadhatja, hogy mikor kell titkosítani a tartalmat.As part of the policy, the IT administrator can also specify when the content is encrypted.

 1. Hogyan titkosítja az adatokat az Intune?How does Intune encrypt data? Az alkalmazásvédelmi szabályzat titkosítási beállításáról részletes információt Az Android mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatának beállításai a Microsoft Intune-ban és az iOS mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzat konfigurálása című cikkekben talál.See the Android app protection policy settings and iOS app protection policy settings for detailed information on the encryption app protection policy setting.

 2. Mi kerül titkosításra?What gets encrypted? Csak a rendszergazda alkalmazásvédelmi szabályzatának értelmében „cégesként” megjelölt adatok.Only data marked as "corporate" is encrypted according to the IT administrator's app protection policy. „Cégesnek” azok az adatok számítanak, amelyek vállalati forrásból származnak.Data is considered "corporate" when it originates from a business location. Az Office-alkalmazásokat illetően az Intune a következőket tekinti vállalati forrásnak: e-mailek (Exchange) vagy felhőbeli tárhely (OneDrive alkalmazás Vállalati OneDrive-fiókkal).For the Office apps, Intune considers the following as business locations: email (Exchange) or cloud storage (OneDrive app with a OneDrive for Business account). Az Intune alkalmazásburkoló által előkészített üzletági alkalmazások esetében minden alkalmazásadat „cégesnek” minősül.For line-of-business apps enlightened by the Intune App Wrapping Tool, all app data is considered "corporate."

Hogyan törli távolról az adatokat az Intune?How does Intune remotely wipe data? Az Intune három különböző módon törölhet adatokat: teljes törlés az eszközről, MDM szelektív törlés és MAM szelektív törlés.Intune can wipe app data in three different ways: full device wipe, selective wipe for MDM, and MAM selective wipe. A távoli MDM törléssel kapcsolatos további információkat talál az Adatok védelme teljes vagy szelektív törléssel a Microsoft Intune használatával című cikkben.For more information about remote wipe for MDM, see Help protect your data with full or selective wipe using Microsoft Intune. Az MAM szelektív törléssel kapcsolatos további információkat talál az A Microsoft Intune-nal felügyelt vállalati alkalmazások adatainak törlése című cikkben.For more information about selective wipe using MAM, see Wipe managed company app data with Microsoft Intune

 1. Mi a teljes törlés?What is full wipe? A teljes törlés törli az eszközről az összes adatot és beállítást, visszaállítva az alapértelmezett gyári beállításokat.Full wipe removes all user data and settings from the device by restoring the device to its factory default settings. Az eszközt a rendszer eltávolítja az Intune-ból.The device is removed from Intune.

  Megjegyzés

  Teljes törlés csak az Intune mobileszköz-kezelésben regisztrált eszközökön hajtható végre.Full wipe can only be achieved on devices enrolled with Intune mobile device management (MDM).

 2. Mi az MDM szelektív törlés?What is selective wipe for MDM? A szelektív törlésről lásd: Adatok védelme teljes vagy szelektív törléssel a Microsoft Intune használatával.See Help protect your data with full or selective wipe using Microsoft Intune to read about selective wipe.

 3. Mi az MAM szelektív törlés?What is selective wipe for MAM? A MAM szelektív törlés egyszerűen eltávolítja a vállalati alkalmazásadatokat egy alkalmazásból.Selective wipe for MAM simply removes company app data from an app. A kérelem az Intune Azure-portál használatával küldhető be.The request is initiated using the Intune Azure portal. A törlési kérelem beküldéséről az A Microsoft Intune-nal felügyelt vállalati alkalmazások adatainak törlése című cikk nyújt tájékoztatást.To learn how to initiate a wipe request, see Wipe managed company app data with Microsoft Intune

 4. Milyen gyorsan megy végbe az MAM szelektív törlés?How quickly does selective wipe for MAM happen? Ha a felhasználó a szelektív törlés elindítását követően is használja az alkalmazást, az Intune App SDK 30 percenként ellenőrzi, hogy érkezett-e az Intune MAM szolgáltatásból kérés a szelektív törlésre.If the user is using the app when selective wipe is initiated, the Intune App SDK checks every 30 minutes for a selective wipe request from the Intune MAM service. Akkor is ellenőrzi a szelektív törlést, amikor a felhasználó először indítja el az alkalmazást és lép be a munkahelyi vagy iskolai fiókjába.It also checks for selective wipe when the user launches the app for the first time and signs in with their work or school account.

Miért nem működnek a helyszíni szolgáltatások az Intune-nal védett alkalmazásokkal?Why don't On-Premises (on-prem) services work with Intune protected apps? Az Intune alkalmazásvédelem megköveteli a felhasználói identitás konzisztenciáját az alkalmazás és az Intune App SDK között.Intune app protection depends on the identity of the user to be consistent between the application and the Intune App SDK. Ez kizárólag modern hitelesítés révén garantálható.The only way to guarantee that is through modern authentication. Előfordulnak olyan helyzetek, amelyekben az alkalmazások működnek a helyszíni konfigurációval, ám ezek a forgatókönyvek se nem konzisztensek, se nem garantáltak.There are scenarios in which apps may work with an on-prem configuration, but they are neither consistent nor guaranteed.

Létezik biztonságos módja a webes hivatkozások megnyitásának a felügyelt alkalmazásokból?Is there a secure way to open web links from managed apps? Igen!Yes! A rendszergazda életbe léptethet és beállíthat egy alkalmazásvédelmi szabályzatot az Intune Managed Browser alkalmazáshoz, amely egy, a Microsoft Intune által fejlesztett, az Intune használatával egyszerűen felügyelhető webböngésző.The IT administrator can deploy and set app protection policy for the Intune Managed Browser app, a web browser developed by Microsoft Intune that can be managed easily with Intune. A rendszergazda előírhatja, hogy az Intune-hoz előkészített alkalmazásokban található összes webhivatkozást csak a Managed Browser alkalmazással lehessen megnyitni.The IT administrator can require all web links in Intune-enlightened apps to be opened using the Managed Browser app.

Az alkalmazás felhasználói felülete AndroidonApp experience on Android

Miért szükséges ahhoz a Munkahelyi portál alkalmazás, hogy az Intune alkalmazásvédelem működjön Android-eszközökön?Why is the Company Portal app needed for Intune app protection to work on Android devices? A legtöbb alkalmazásvédelmi funkció be van építve a Munkahelyi portál alkalmazásba.Much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Annak ellenére, hogy a Munkahelyi portál alkalmazás mindig szükséges, eszközregisztrációra nincs szükség.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. Az MAM-WE-hez a végfelhasználónak telepítenie kell a Munkahelyi portál alkalmazást az eszközre.For MAM-WE, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

Az alkalmazás felhasználói felülete iOS-enApp experience on iOS

Az iOS megosztási bővítménnyel megnyithatom a munkahelyi vagy az iskolai adatokat a nem felügyelt alkalmazásokban, még akkor is, ha az adatátviteli szabályzat beállítása „csak felügyelt alkalmazások” vagy „nincs alkalmazás”. Nem jár ez adatszivárgással?I am able to use the iOS share extension to open work or school data in unmanaged apps, even with the data transfer policy set to "managed apps only" or "no apps." Doesn't this leak data? Az Intune alkalmazásvédelmi szabályzata nem tudja kezelni az iOS megosztási bővítményt az eszköz felügyelete nélkül.Intune app protection policy cannot control the iOS share extension without managing the device. Ezért az Intune titkosítja a „céges” adatokat, mielőtt az alkalmazáson kívül megosztaná.Therefore, Intune encrypts "corporate" data before it is shared outside the app. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy megpróbálja megnyitni a „céges” fájlt a felügyelt alkalmazáson kívül.You can validate this by attempting to open the "corporate" file outside of the managed app. A fájlnak titkosítottnak kell lennie, így a felügyelt alkalmazáson kívül mással nem nyitható meg.The file should be encrypted and unable to be opened outside the managed app.

További információSee also