Az Intune AirPlay-beállításai iOS-eszközökhözIntune AirPlay settings for iOS devices

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ezekkel a beállításokkal segítheti a felügyelt iOS-es eszközök a hálózatán lévő AirPlay-kompatibilis eszközökhöz (például AppleTV-khez) való csatlakoztatását.Use these settings to help connect iOS devices you manage to AirPlay compatible devices (like Apple TVs) on your network. A képesség a következőket teszi lehetővé:With this capability you can:

  • Eszköz- és jelszólista konfigurálása – A felhasználók automatikusan kapcsolódhatnak a hatókörön belüli AirPlay-eszközökhöz.Configure a device and password list - Let users automatically connect to AirPlay devices that are in range. Az AirPlay-eszközök nevével és jelszavával hozza létre, hogy kapcsolódáskor ne kelljen megadni.Provision them with the name and password of AirPlay devices so that they don't need to supply it when they connect.
  • Engedélyezett célhelyek konfigurálása – Összeállíthatja az engedélyezett AirPlay-eszközök listáját (az eszközazonosítók alapján).Configure allowed destinations - Configure a list of AirPlay devices (by device ID). A végfelhasználók (a felügyelt eszközökön) csak a felsorolt eszközöket látják és érik el.End users can only see and connect to the devices you list (for supervised devices only).

Első lépésekGet started

  1. Az Eszközfunkciók panelen válassza az AirPlay elemet.On the Device features blade, choose AirPlay.
  2. Az AirPlay panelen tegye a következők egyikét vagy mindkettőt:On the AirPlay blade, choose one or both of the following actions:

Eszköz- és jelszólista konfigurálásaConfigure a device and password list

  1. A Jelszavak panelen töltse ki az AirPlay-eszközhöz (pl. Contoso Apple TV) tartozó Eszköznév és Jelszó mezőt.On the Passwords blade, enter the Device Name and Password of an AirPlay device, for example Contoso Apple TV.
  2. Az összes eszközadat megadása után kattintson a Hozzáadás elemre.After entering the device details, click Add. Az eszköz megjelenik az Eszköznév listában.The device appears in the Device Name list.
  3. Folytassa az eszközök hozzáadását.Continue to add devices. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

Engedélyezett célhelyek konfigurálásaConfigure allowed destinations

  1. Az Allowed destinations (supervised only) (Engedélyezett célhelyek (csak felügyelt eszközökhöz)) panelen adja meg az AirPlay-eszköz Device ID (Eszközazonosító) értékét, például: 52:46:CD:51:83:4C.On the Allowed destinations (supervised only) blade, enter the Device ID of an AirPlay device, for example 52:46:CD:51:83:4C.
  2. Az eszközazonosító megadása után kattintson a Hozzáadás elemre.After entering the device ID, click Add. Az azonosító megjelenik a Device ID (Eszközazonosító) listában.The ID appears in the Device ID list.
  3. Folytassa az eszközök hozzáadását.Continue to add devices. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

Az eszközöket és jelszavakat, illetve az engedélyezett célhelyeket vesszővel tagolt szövegfájlból (csv-ből) is importálhatja.You can also import device and passwords, and allowed destinations from a comma-separated values (csv) file.

További lépésekNext steps

Most hozzárendelheti az eszközprofilt a kiválasztott csoportokhoz.You can now assign the device profile to the groups you choose. A részletekért lásd: Eszközprofilok hozzárendelése.For details, see How to assign device profiles.