Az internet-hozzáférés felügyelt böngészőszabályzatokkal való kezelése a Microsoft Intune-banManage Internet access using Managed Browser policies with Microsoft Intune

A Managed Browser egy webböngésző-alkalmazás, amely nyilvános alkalmazásáruházakból tölthető le, és a szervezeten belül használható.The Managed Browser is a web browsing app that you can download from public app stores for use in your organization. A Managed Browser az Intune-nal többféleképpen konfigurálható:When configured with Intune, the Managed Browser can be:

 • Egyszeri bejelentkezéshez használható a MyApps szolgáltatással, és használatával a webes adatok védelme mellett érhetők el vállalati helyek és SaaS-alkalmazások.Used to access corporate sites and SaaS apps with Single Sign-On via the MyApps service, while keeping web data protected.
 • URL-címek és tartománynevek listájával is konfigurálható, és ezzel meghatározható, hogy a felhasználó milyen helyeket kereshet fel vállalati környezetben.Pre-configured with a list of URLs and domains to restrict which sites the user can navigate to in the corporate context.
 • Előre beállítható a kezdőlapja és a választott könyvjelzők.Pre-configured with a homepage, and bookmarks you specify.

Mivel az alkalmazás integrálva van az Intune SDK-val, alkalmazásvédelmi szabályzatok is alkalmazhatók rá, többek között a következők célokra:Because this app has integration with the Intune SDK, you can also apply app protection policies to it, including:

 • Kivágás, másolás és beillesztés műveletek korlátozásaControlling the use of cut, copy, and paste
 • Képernyőmentés megakadályozásaPreventing screen captures
 • Annak biztosítása, hogy a felhasználók által kiválasztott tartalomra mutató hivatkozások csak más felügyelt alkalmazásokban nyíljanak meg.Ensuring that links to content that users select open only in other managed apps.

További információt a Mik azok az alkalmazásvédelmi szabályzatok? című témakörben talál.For details, see What are app protection policies?

Ezek a beállítások az alábbiakra alkalmazhatók:You can apply these settings to:

 • Az Intune-ban regisztrált eszközökDevices that are enrolled with Intune
 • Más MDM-termékben regisztrált eszközökEnrolled with another MDM product
 • Nem felügyelt eszközökUnmanaged devices

Ha a felhasználók telepítik a Managed Browser alkalmazást az alkalmazásáruházból, és azt nem az Intune felügyeli, akkor az egyszerű webböngészőként használható, amely a Microsoft MyApps webhelyen keresztül támogatja az egyszeri bejelentkezést.If users install the Managed Browser from the app store and Intune does not manage it, it can be used as a basic web browser, with support for Single Sign-On through the Microsoft MyApps site. A felhasználók közvetlenül a MyApps webhelyére vannak irányítva, ahol megjelenik az összes számukra kiosztott SaaS-alkalmazás.Users are taken directly to the MyApps site, where they can see all of their provisioned SaaS applications. Ha a Managed Browsert nem az Intune felügyeli, más Intune által kezelt alkalmazások adatait nem lehet elérni vele.While the Managed Browser is not managed by Intune, it cannot access data from other Intune-managed applications.

A Managed Browser nem támogatja a Secure Sockets Layer 3-as verziójú (SSLv3) titkosítási protokollját.The Managed Browser does not support the Secure Sockets Layer version 3 (SSLv3) cryptographic protocol.

Managed Browser-szabályzatokat a következő eszköztípusokhoz hozhat létre:You can create Managed Browser policies for the following device types:

 • Android 4 vagy újabb rendszerű eszközökDevices that run Android 4 and later

 • iOS 8.0 vagy újabb rendszerű eszközökDevices that run iOS 8.0 and later

Fontos

2017 októberétől az Intune Managed Browser alkalmazás Androidon kizárólag az Android 4.4-es vagy újabb rendszerű eszközöket támogatja.As of October 2017, the Intune Managed Browser app on Android app supports only devices running Android 4.4 and later. Az Intune Managed Browser alkalmazás iOS-en kizárólag az iOS 9.0-s vagy újabb rendszerű eszközöket fogja támogatni.The Intune Managed Browser app on iOS will support only devices running iOS 9.0 and later. Az Managed Browser továbbra is használható lesz korábbi verziójú Android vagy iOS rendszerű eszközökön, de az alkalmazás újabb verziói nem lesznek telepíthetők, és előfordulhat, hogy az alkalmazás bizonyos képességei nem lesznek hozzáférhetők.Earlier versions of Android and iOS will be able to continue using the Managed Browser, but will be unable to install new versions of the app and might not be able to access all of the app capabilities. Javasoljuk, hogy frissítse az ilyen eszközök operációs rendszerét egy támogatott verzióra.We encourage you to update these devices to a supported operating system version.

Az Intune Managed Browser támogatja a Microsoft Intune alkalmazási partnerektől származó webes tartalom megnyitását.The Intune Managed Browser supports opening web content from Microsoft Intune application partners.

Az Intune Managed Browser feltételes hozzáféréseConditional Access for the Intune Managed Browser

A Managed Browser már egy feltételes hozzáféréshez jóváhagyott ügyfélalkalmazás.The Managed Browser is now an approved client app for Conditional Access. Ez azt jelenti, hogy úgy korlátozhatja a mobilböngészők hozzáférését az Azure AD-hez csatlakozó webalkalmazásokhoz, hogy a felhasználók csak a Managed Browsert használhassák, valamint letilthat minden más nem védett böngészőt, például a Safarit vagy a Chrome-ot.This means that you can restrict mobile browser access to Azure AD-connected web apps where users can only use the Managed Browser, blocking access from any other unprotected browsers such as Safari or Chrome. Ezt a védelmet Azure-erőforrásokra alkalmazhatja, például az Exchange Online-ra, a SharePoint Online-ra, az Office-portálra, valamint olyan helyszíni webhelyekre, amelyekhez külső felhasználók is hozzáférhetnek az Azure AD-alkalmazásproxyn keresztül.This protection can be applied to Azure resources like Exchange Online and SharePoint Online, the Office portal, and even on-premises sites that you have exposed to external users via the Azure AD Application Proxy.

Ha az Azure AD-hez csatlakozó webalkalmazásokat az Intune Managed Browser használatára korlátozza mobilplatformokon, hozzon létre egy AD feltételes hozzáférési szabályzatot, amelyhez jóváhagyott ügyfélalkalmazások szükségesek.To restrict Azure AD-connected web apps to use the Intune Managed Browser on mobile platforms, you can create an Azure AD Conditional Access policy requiring approved client applications.

 1. Az Azure Portalon válasza az Azure Active Directory > Vállalati alkalmazások > Feltételes hozzáférés > Új szabályzat lehetőséget.In the Azure portal, select Azure Active Directory > Enterprise applications > Conditional access > New policy.

 2. Ezután válassza a panel Hozzáférés-szabályozási szakaszában a Hozzáférés lehetőséget.Next, select Grant from the Access controls section of the blade.

 3. Kattintson a Jóváhagyott ügyfélalkalmazás megkövetelése lehetőségre.Click Require approved client app.

 4. A Hozzáférés panelen kattintson a Kiválasztás elemre.Click Select on the Grant blade. Ezt a szabályzatot hozzá kell rendelni azokhoz a felhőalkalmazásokhoz, amelyek esetében azt szeretné, hogy csak az Intune Managed Browser alkalmazásból legyenek elérhetők.This policy must be assigned to the cloud apps that you want to be accessible to only the Intune Managed Browser app.

  Azure AD – Managed Browser feltételes hozzáférési szabályzat

 5. A Hozzárendelések szakaszban válassza a Feltételek > Ügyfélalkalmazások lehetőséget.In the Assignments section, select Conditions > Client apps. Megjelenik az Ügyfélalkalmazások panel.The Client apps blade is displayed.

 6. A Konfigurálás területen kattintson az Igen lehetőségre a szabályzat adott ügyfélalkalmazásokra való érvényesítéséhez.Click Yes under Configure to apply the policy to specific client apps.

 7. Ellenőrizze, hogy a Browser van-e kiválasztva ügyfélalkalmazásként.Verify that Browser is select as a client app.

  Azure AD – Managed Browser – Ügyfélalkalmazások kiválasztása

  Megjegyzés

  Ha korlátozni szeretné, hogy mely natív (nem böngészőbeli) alkalmazások férhetnek hozzá ezekhez a felhőalkalmazásokhoz, válassza a Mobilalkalmazások és asztali ügyfelek lehetőséget.If you want to restrict which native apps (non-browser apps) can access these cloud applications, you can also select Mobile apps and desktop clients.

 8. A Hozzárendelések szakaszban válassza a Felhasználók és csoportok lehetőséget, majd válassza ki azokat a felhasználókat és csoportokat, akikhez hozzá szeretné rendelni ezt a szabályzatot.In the Assignments section, select Users and groups and then choose the users or groups you would like to assign this policy.

  Megjegyzés

  A felhasználóknak az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatának hatásköre alatt is kell lenniük.Users must also be targeted with Intune App Protection policy. További információ az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatainak létrehozásáról: Mik azok az alkalmazásvédelmi szabályzatok?For more information about creating Intune App Protection policies, see What are app protection policies?.

 9. A szabályzat védelme alá tartozó alkalmazások megadásához a Hozzárendelések szakaszban válassza a Felhőalkalmazások lehetőséget.In the Assignments section, select Cloud apps to choose which apps to protect with this policy.

Miután konfigurálta a fenti szabályzatot, a felhasználók csak az Intune Managed Browserrel férhetnek hozzá az Azure AD-hez kapcsolódó, a szabályzat védelme alá tartozó webalkalmazásokhoz.Once the above policy is configured, users will be forced to use the Intune Managed Browser to access the Azure AD-connected web apps you have protected with this policy. Ha a felhasználók egy nem kezelt böngészőt próbálnak meg használni ehhez, egy értesítés jelenik meg az eszközükön, amely tudatja velük, hogy csak az Intune Managed Browsert használhatják.If users attempt to use an unmanaged browser in this scenario, they will see a notice that the Intune Managed Browser must be used instead.

A Managed Browser nem támogatja a klasszikus feltételes hozzáférési szabályzatokat.The Managed Browser does not support classic Conditional Access policies. További információért lásd: Klasszikus szabályzatok áttelepítése az Azure Portalon.For more information, see Migrate classic policies in the Azure portal.

Egyszeri bejelentkezés az Azure AD-hez kapcsolódó webalkalmazások esetén az Intune Managed BrowserbenSingle Sign-on to Azure AD-connected web apps in the Intune Managed Browser

Az Intune Managed Browser iOS- és Android-alkalmazás mostantól SSO-t is használhat minden webalkalmazáshoz (SaaS és helyszíni alkalmazásokhoz), amely az Azure AD-hez csatlakozik.The Intune Managed Browser application on iOS and Android can now take advantage of SSO to all web apps (SaaS and on-prem) that are Azure AD-connected. Ha a Microsoft Authenticator alkalmazás telepítve van iOS-en, vagy az Intune Céges portál alkalmazás Androidon, az Intune Managed Browser felhasználói hozzáférhetnek az Azure AD-hez csatlakozó webalkalmazásokhoz anélkül, hogy újra meg kellene adniuk a hitelesítő adataikat.When the Microsoft Authenticator app is present on iOS or the Intune Company Portal app on Android, users of the Intune Managed Browser will be able to access Azure AD-connected web apps without having to re-enter their credentials.

Az Intune Managed Browser SSO-ja megköveteli az eszközöktől, hogy regisztrálva legyenek a Microsoft Authenticator alkalmazásban iOS rendszeren, vagy az Intune Céges portál alkalmazásban Androidon.SSO in the Intune Managed Browser requires your device to be registered by the Microsoft Authenticator app on iOS or the Intune Company Portal on Android. Az Authenticator vagy az Intune Céges portál alkalmazással rendelkező felhasználóknak regisztrálniuk kell az eszközüket, ha egy Azure AD-hez csatlakozó webalkalmazást nyitnak meg az Intune Managed Browserben, ha az eszközüket még nem regisztrálta egy másik alkalmazás.Users with the Authenticator app or Intune Company Portal will be prompted to register their device when they navigate to an Azure AD-connected web app in the Intune Managed Browser, if their device has not already been registered by another application. Miután az eszközt regisztrálták az Intune által kezelt fiókkal, a fiók az Azure AD-hez csatlakozó webalkalmazások esetében SSO-val fog rendelkezni.Once the device is registered with the account managed by Intune, that account will have SSO enabled for Azure AD-connected web apps.

Megjegyzés

Az eszközregisztráció egy egyszerű bejelentkezés az Azure AD szolgáltatással.Device registration is a simple check-in with the Azure AD service. Nem igényel teljes eszközregisztrációt, és nem ad az eszközre vonatkozó további jogosultságokat az informatikai részlegnek.It does not require full device enrollment and does not give IT any additional privileges on the device.

A Managed Browser alkalmazás konfigurációjának létrehozásaCreate a Managed Browser app configuration

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. A felügyeleti lista Mobilalkalmazások paneljén válassza az Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok lehetőséget.On the Mobile apps blade of the Manage list, choose App configuration policies.
 4. Az Alkalmazáskonfiguráció panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.On the App configuration policies blade, choose Add.
 5. A Konfigurációs szabályzat hozzáadása panelen az alkalmazáskonfigurációs beállításokhoz írja be a Nevet és a Leírást (ez utóbbi nem kötelező).On the Add configuration policy blade, enter a Name and optional Description for the app configuration settings.
 6. Az Eszközregisztráció típusaként válassza a Felügyelt alkalmazások lehetőséget.For Device enrollment type, choose Managed apps.
 7. Válassza a Kötelező alkalmazások kiválasztása elemet, majd a Célalkalmazások panelen válassza a Managed Browser lehetőséget iOS-hez, Androidhoz vagy igény szerint mindkettőhöz.Choose Select the required app and then, on the Targeted apps blade, choose the Managed Browser for iOS, for Android, or for both.
 8. Az OK kiválasztásával visszatérhet a Konfigurációs szabályzat hozzáadása panelre.Choose OK to return to the Add configuration policy blade.
 9. Kattintson a Konfigurációs beállítások elemre.Choose Configuration settings. A Konfigurálás panelen kulcs-érték párok definiálásával adhatja meg a Managed Browserhez szükséges konfigurációkat.On the Configuration blade, you define key and value pairs to supply configurations for the Managed Browser. A jelen cikk későbbi részeiben további információt talál a definiálható kulcs-érték párokról.Use the sections later in this article to learn about the different key and value pairs you can define.
 10. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are done, choose OK.
 11. A Konfigurációs szabályzat hozzáadása panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.On the Add configuration policy blade, choose Add.
 12. Ezzel létrejön az új konfiguráció, és megjelenik az Alkalmazáskonfiguráció panelen.The new configuration is created, and displayed on the App configuration blade.

Fontos

A Managed Browser jelenleg automatikus regisztrációra hagyatkozik.Currently, the Managed Browser relies on auto-enrollment. Az alkalmazáskonfigurációk érvényre jutásához az szükséges, hogy az eszközön lévő alkalmazások egyikét már az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai felügyeljék.For app configurations to apply, another application on the device must already be managed by Intune app protection policies.

A létrehozott konfigurációs beállítások hozzárendeléseAssign the configuration settings you created

A beállításokat Azure AD-beli felhasználói csoportokhoz lehet hozzárendelni.You assign the settings to Azure AD groups of users. Ha az illető felhasználó rendelkezik telepített Managed Browser alkalmazással, akkor az alkalmazás felügyelete a megadott beállításokkal történik.If that user has the Managed Browser app installed, then the app is managed by the settings you specified.

 1. Az Intune mobilalkalmazás-kezelési irányítópult Mobilalkalmazások paneljén válassza az Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok lehetőséget.On the Mobile apps blade of the Intune mobile application management dashboard, choose App configuration policies.
 2. A listából válassza ki a hozzárendelni kívánt alkalmazáskonfigurációt.From the list of app configurations, select the one you want to assign.
 3. Válassza ki a következő panelen a Hozzárendelések elemet.On the next blade, choose Assignments.
 4. A Hozzárendelések panelen válassza ki azt az Azure AD-csoportot, amelyhez az alkalmazáskonfigurációt hozzá szeretné rendelni, majd válassza az OK elemet.On the Assignments blade, select the Azure AD group to which you want to assign the app configuration, and then choose OK.

Alkalmazásproxy-beállítások konfigurálása a Managed Browser alkalmazáshozHow to configure Application Proxy settings for the Managed Browser

Az Intune Managed Browser és az Azure AD Alkalmazásproxy együtt használva támogathatja az iOS- és Android-eszközök felhasználóit a következő helyzetekben:The Intune Managed Browser and Azure AD Application Proxy can be used together to support the following scenarios for users of iOS and Android devices:

 • Egy felhasználó letölti a Microsoft Outlook alkalmazást és bejelentkezik.A user downloads and signs in to the Microsoft Outlook app. Az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai automatikusan érvényre jutnak.Intune app protection policies are automatically applied. Titkosítják az elmentett adatokat, és megakadályozzák, hogy a felhasználó vállalati fájlokat továbbítson az eszközön lévő nem felügyelt alkalmazások vagy helyek felé.They encrypt saved data and block the user from transferring corporate files to unmanaged apps or locations on the device. Kiköthető, hogy amikor a felhasználó egy intranetes webhelyre mutató hivatkozásra kattint az Outlookban, akkor a hivatkozás más böngésző helyett a Managed Browser alkalmazásban nyíljon meg.When the user then clicks a link to an intranet site in Outlook, you can specify that the link opens in the Managed Browser app, rather than another browser. A Managed Browser felismeri, hogy az adott intranetes webhely az Alkalmazásproxyn keresztül megnyílt a felhasználónak.The Managed Browser recognizes that this intranet site has been exposed to the user through the Application Proxy. A felhasználót automatikusan az Alkalmazásproxyn keresztül irányítja át, hogy csak minden lehetséges többtényezős hitelesítés és feltételes hozzáférés ellenőrzése után érhesse el az intranetes helyet.The user is automatically routed through the Application Proxy, to authenticate with any applicable multi-factor authentication, and conditional access before reaching the intranet site. Ez a webhely, amely távoli felhasználók számára korábban nem volt megtalálható, most már elérhető, és az Outlook-beli hivatkozás is az elvárható módon működik.This site, which could previously not be found while the user was remote, is now accessible and the link in Outlook works as expected.
 • Egy távoli felhasználó megnyitja a Managed Browser alkalmazást, és a belső URL-cím segítségével megnyit egy intranetes webhelyet.A remote user opens the Managed Browser application and navigates to an intranet site using the internal URL. A Managed Browser felismeri, hogy az adott intranetes webhely az Alkalmazásproxyn keresztül megnyílt a felhasználónak.The Managed Browser recognizes that this intranet site has been exposed to the user via the Application Proxy. A felhasználót automatikusan az Alkalmazásproxyn keresztül irányítja át, hogy csak minden lehetséges többtényezős hitelesítés és feltételes hozzáférés ellenőrzése után érhesse el az intranetes helyet.The user is automatically routed through the Application Proxy, to authenticate with any applicable multi-factor authentication, and conditional access before reaching the intranet site. Ez a webhely, amely távoli felhasználók számára korábban nem volt megtalálható, most már elérhető.This site, which could previously not be found while the user was remote, is now accessible.

ElőkészületekBefore you start

 • Állítsa be a belső alkalmazásokat az Azure AD alkalmazásproxyban.Set up your internal applications through the Azure AD Application Proxy.

 • A Managed Browser alkalmazás 1.2.0-s vagy annál újabb verzióját kell használnia.You must be using minimum version 1.2.0 of the Managed Browser app.

 • A Managed Browser felhasználói rendelkezzenek az alkalmazáshoz rendelt Intune alkalmazásvédelmi szabályzattal.Users of the Managed Browser app have an Intune app protection policy assigned to the app.

  Megjegyzés

  Az alkalmazásproxy frissített átirányítási adatainak érvénybe lépése a Managed Browserben akár 24 órát is igénybe vehet.Updated Application Proxy redirection data can take up to 24 hours to take effect in the Managed Browser.

1. lépés: Automatikus átirányítás engedélyezése az Outlookból a Managed BrowserhezStep 1: Enable automatic redirection to the Managed Browser from Outlook

Az Outlookot olyan alkalmazásvédelmi szabályzattal kell konfigurálni, amelyben engedélyezett a Webes tartalom megjelenítésének korlátozása a Managed Browser alkalmazásra beállítás.Outlook must be configured with an app protection policy that enables the setting Restrict web content to display in the Managed Browser.

2. lépés: Alkalmazáskonfigurációs szabályzat hozzárendelése a Managed Browser alkalmazáshoz.Step 2: Assign an app configuration policy assigned for the Managed Browser.

Ez az eljárás az Alkalmazásproxy átirányítás használatára konfigurálja a Managed Browser alkalmazást.This procedure configures the Managed Browser app to use app proxy redirection. A Managed Browser alkalmazás konfigurációjának meghatározására vonatkozó eljárással adja meg az alábbi kulcs-érték párt:Using the procedure to create a Managed Browser app configuration, supply the following key and value pair:

KulcsKey ÉrtékValue
com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AppProxyRedirectioncom.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AppProxyRedirection truetrue

További információt a Managed Browser és az Azure AD alkalmazásproxy a helyszíni webalkalmazásokhoz való zökkenőmentes (és védett) hozzáféréséhez szükséges együttes használatáról az Enterprise Mobility + Security Better together: Intune and Azure Active Directory team up to improve user access (Együtt jobb: Az Intune és az Azure Active Directory együtt fejleszti a felhasználói hozzáférést) című blogbejegyzésében találhat.For more information about how the Managed Browser and Azure AD Application Proxy can be used in tandem for seamless (and protected) access to on-premises web apps, see the Enterprise Mobility + Security blog post Better together: Intune and Azure Active Directory team up to improve user access.

A Managed Browser kezdőlapjának beállításaHow to configure the homepage for the Managed Browser

Ezzel a beállítással adható meg a kezdőlap, amelyet a felhasználók a Managed Browser elindításakor vagy új lap megnyitásakor látnak. A Managed Browser alkalmazás konfigurációjának meghatározására vonatkozó eljárással adja meg az alábbi kulcs-érték párt:This setting allows you to configure the homepage that users see when they start the Managed Browser or create a new tab. Using the procedure to create a Managed Browser app configuration, supply the following key and value pair:

KulcsKey ÉrtékValue
com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.homepagecom.microsoft.intune.mam.managedbrowser.homepage Adjon meg egy érvényes URL-címet.Specify a valid URL. A helytelen URL-címek biztonsági intézkedésként le vannak tiltva.Incorrect URLs are blocked as a security measure.
Például: https://www.bing.comExample: https://www.bing.com

A Managed Browser könyvjelzőinek beállításaHow to configure bookmarks for the Managed Browser

Ezzel a beállítással konfigurálhatók a Managed Browser felhasználói számára elérhető könyvjelzők.This setting allows you to configure a set of bookmarks that is available to users of the Managed Browser.

 • Ezeket a könyvjelzőket a felhasználók nem törölhetik és nem módosíthatjákThese bookmarks cannot be deleted or modified by users
 • Ezek a könyvjelzők a lista tetején jelennek meg.These bookmarks display at the top of the list. A felhasználók által készített könyvjelzők ezek alá kerülnek.Any bookmarks that users create are displayed below these bookmarks.
 • Ha engedélyezte az alkalmazásproxy-átirányítást, akkor alkalmazásproxyval rendelkező webalkalmazásokat akár belső, akár külső URL-cím használatával is hozzáadhat.If you have enabled App Proxy redirection, you can add App Proxy web apps using either their internal or external URL.

A Managed Browser alkalmazás konfigurációjának meghatározására vonatkozó eljárással adja meg az alábbi kulcs-érték párt:Using the procedure to create a Managed Browser app configuration, supply the following key and value pair:

KulcsKey ÉrtékValue
com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.bookmarkscom.microsoft.intune.mam.managedbrowser.bookmarks Ennek a konfigurációnak egy könyvjelzőlista az értéke.The value for this configuration is a list of bookmarks. Minden könyvjelző egy címből és egy URL-címből áll.Each bookmark consists of the bookmark title, and the bookmark URL. A címet és az URL-címet a | karakter választja el.Separate the title, and URL with the | character.

Például: Microsoft Bing|https://www.bing.comExample: Microsoft Bing|https://www.bing.com

Több könyvjelző megadásakor az egyes párokat a || karakter választja el.To configure multiple bookmarks, separate each pair with the double character, ||

Például: Bing|https://www.bing.com||Contoso|https://www.contoso.comExample: Bing|https://www.bing.com||Contoso|https://www.contoso.com

Engedélyezett és letiltott URL-címek meghatározása a Managed Browser számáraHow to specify allowed and blocked URLs for the Managed Browser

A Managed Browser alkalmazás konfigurációjának meghatározására vonatkozó eljárással adja meg az alábbi kulcs-érték párt:Using the procedure to create a Managed Browser app configuration, supply the following key and value pair:

KulcsKey ÉrtékValue
A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:

- Engedélyezett URL-címek megadásához (kizárólag ezek az URL-címek engedélyezettek, más webhelyek nem lesznek elérhetőek): com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AllowListURLs- Specify allowed URLs (only these URLs are allowed; no other sites can be accessed): com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AllowListURLs

- Tiltott URL-címek megadásához (minden más webhely elérhető lesz):- Specify blocked URLs (all other sites can be accessed):

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.BlockListURLscom.microsoft.intune.mam.managedbrowser.BlockListURLs
A kulcs megfelelő értéke egy URL-címlista.The corresponding value for the key is a list of URLs. Az engedélyezni vagy letiltani kívánt URL-címeket egyetlen értékként kell megadni, az egyes tételeket függőleges vonal | karakterrel elválasztva egymástól.You enter all the URLs you want to allow or block as a single value, separated by a pipe | character.

Példák:Examples:

URL1\|URL2\|URL3
http://*.contoso.com/*\|https://*.bing.com/*\|https://expenses.contoso.com

Fontos

Mindkét kulcsot ne adja meg.Do not specify both keys. Ha ugyanahhoz a felhasználóhoz mindkét kulcs meg van adva, akkor az engedélyezett kulcs érvényesül, mert az jelent nagyobb korlátozást.If both keys are targeted to the same user, the allow key is used, as it's the most restrictive option. Ügyeljen továbbá arra, hogy ne tiltson le fontos webhelyeket, például a céges webhelyet.Additionally, make sure not to block important pages like your company websites.

Az engedélyezett és a blokkolt URL-címek URL-formátumaURL format for allowed and blocked URLs

Az alábbi táblázat azokat az engedélyezett formátumokat és helyettesítő karaktereket ismerteti, amelyek az URL-címek engedélyezési és blokklistákban való megadásakor használhatók:Use the following information to learn about the allowed formats and wildcards that you can use when specifying URLs in the allowed and blocked lists:

 • A csillag (*) helyettesítő karakter és szimbólum a megengedett minták alábbi listájának szabályai szerint használható:You can use the wildcard symbol (*) according to the rules in the following permitted patterns list:

 • Az URL-címek listába történő bevitelekor ellenőrizze, hogy az URL-címet a http vagy a https előtaggal adta-e meg.Ensure that you prefix all URLs with http or https when entering them into the list.

 • A címben portszámokat is megadhat.You can specify port numbers in the address. Ha nem ad meg portszámot, a rendszer a következő értékeket használja:If you do not specify a port number, the values used are:

  • HTTP – 80-as portPort 80 for http

  • HTTPS – 443-as portPort 443 for https

  A portszám helyettesítő karakterrel való megadása nem támogatott.Using wildcards for the port number is not supported. Például a http://www.contoso.com:; és a http://www.contoso.com: /; nem támogatott.For example, http://www.contoso.com:; and http://www.contoso.com: /; are not supported.

 • Az alábbi táblázat az URL-címek megadásakor használható mintákat ismerteti:Use the following table to learn about the permitted patterns that you can use when you specify URLs:

URL-címURL RészletekDetails EgyezikMatches Nem egyezikDoes not match
http://www.contoso.com Egyetlen lapnak felel megMatches a single page www.contoso.comwww.contoso.com host.contoso.comhost.contoso.com

www.contoso.com/imageswww.contoso.com/images

contoso.com/contoso.com/
http://contoso.com Egyetlen lapnak felel megMatches a single page contoso.com/contoso.com/ host.contoso.comhost.contoso.com

www.contoso.com/imageswww.contoso.com/images

www.contoso.comwww.contoso.com
http://www.contoso.com/*http://www.contoso.com/* Az összes www.contoso.com karakterlánccal kezdődő URL-címMatches all URLs that begin with www.contoso.com www.contoso.comwww.contoso.com

www.contoso.com/imageswww.contoso.com/images

www.contoso.com/videos/tvshowswww.contoso.com/videos/tvshows
host.contoso.comhost.contoso.com

host.contoso.com/imageshost.contoso.com/images
http://*.contoso.com/*http://*.contoso.com/* A contoso.com összes altartományaMatches all subdomains under contoso.com developer.contoso.com/resourcesdeveloper.contoso.com/resources

news.contoso.com/imagesnews.contoso.com/images

news.contoso.com/videosnews.contoso.com/videos
contoso.host.comcontoso.host.com
http://www.contoso.com/images Egyetlen mappaMatches a single folder www.contoso.com/imageswww.contoso.com/images www.contoso.com/images/dogswww.contoso.com/images/dogs
http://www.contoso.com:80 Egyetlen lap, amely portszámot használMatches a single page, by using a port number http://www.contoso.com:80
https://www.contoso.com Egyetlen biztonságos lapMatches a single, secure page https://www.contoso.com http://www.contoso.com
http://www.contoso.com/images/*http://www.contoso.com/images/* Egyetlen mappa és annak összes almappájaMatches a single folder and all subfolders www.contoso.com/images/dogswww.contoso.com/images/dogs

www.contoso.com/images/catswww.contoso.com/images/cats
www.contoso.com/videoswww.contoso.com/videos
 • Az alábbi példák nem engedélyezett beviteleket szemléltetnek:The following are examples of some of the inputs that you cannot specify:

  • *.com*.com

  • *.contoso/**.contoso/*

  • www.contoso.com/*imageswww.contoso.com/*images

  • www.contoso.com/*images*pigswww.contoso.com/*images*pigs

  • www.contoso.com/page*www.contoso.com/page*

  • IP-címekIP addresses

  • https://*https://*

  • http://*http://*

  • http://www.contoso.com:*http://www.contoso.com:*

  • http://www.contoso.com: /*http://www.contoso.com: /*

A felügyelt alkalmazások naplóinak elérése a Managed Browser használatával iOS rendszerenHow to access to managed app logs using the Managed Browser on iOS

A végfelhasználók, akiknek az iOS-eszközén telepítve van a Managed Browser, a Microsoft által közzétett összes alkalmazás felügyeleti állapotát megtekinthetik.End users with the managed Browser installed on their iOS device can view the management status of all Microsoft published apps. Elküldhetik a naplófájlokat a felügyelt iOS-eszköz hibaelhárítása céljából.They can send logs for troubleshooting their managed iOS apps.

 1. Nyissa meg az iOS beállításait.Open iOS Settings.
 2. Válassza ki a Managed Browser alkalmazás beállításait.Select the managed Browser application settings.
 3. Az Intune-diagnosztika engedélyezése kapcsolóval állítsa át a böngészőt hibaelhárítási módba.Toggle Enable Intune Diagnostics to set the browser in troubleshooting mode.
 4. Nyissa meg a Managed Browsert.Open the managed Browser. Kattintson az Intune-alkalmazás állapotának megtekintése lehetőségre az egyéni alkalmazásszabályzat-beállítások áttekintéséhez.Click View Intune App Status to review individual application policy settings.
 5. Az Első lépések, majd a Naplók megosztása vagy a Naplók küldése a Microsoftnak lehetőséget választva küldje el a hibaelhárítási naplófájlokat a rendszergazdának vagy a Microsoftnak.Press Get Started and Share Logs or Send Logs to Microsoft to send the troubleshooting logs to your IT administrator or Microsoft.

A böngésző az alkalmazásban is megnyitható hibaelhárítási módban.You can also open the Browser in troubleshooting mode from within the app.

 1. Nyissa meg a Managed Browsert.Open the Managed Browser.
 2. A címsorba gépelje be a következőt: about:intunehelpType about:intunehelp in the address box. A böngésző hibaelhárítási módban indul el.The Browser launches troubleshooting mode.

Az alkalmazásnaplókban tárolt beállítások listáját az Alkalmazásvédelmi naplók áttekintése a Managed Browserben című témakörben találja.For a list of the settings stored in the app logs, see Review app protection logs in the Managed Browser.

Biztonság és adatvédelem a Managed Browser használatánálSecurity and privacy for the Managed Browser

 • A Managed Browser nem használja a felhasználók eszközein futó beépített böngésző egyedi beállításait.The Managed Browser does not use settings that users make for the built-in browser on their devices. Ezekhez a beállításokhoz a Managed Browser nem fér hozzá.The Managed Browser cannot access to these settings.

 • Ha engedélyezi az Egyszerű PIN-kód megkövetelése a hozzáféréshez vagy a Vállalati hitelesítő adatok megkövetelése a hozzáféréshez beállítást a Managed Browser böngészőhöz hozzárendelt alkalmazásvédelmi szabályzatban, és a felhasználó a hitelesítési lapon a súgóhivatkozásra kattint, bármely internetes webhelyet elérhet, függetlenül attól, hogy azok hozzá lettek-e adva a felügyeltböngésző-szabályzat blokklistájához.If you configure the option Require simple PIN for access or Require corporate credentials for access in an app protection policy associated with the Managed Browser, and a user selects the help link on the authentication page, they can browse any Internet sites regardless of whether they were added to a block list in the policy.

 • A Managed Browser csak akkor képes blokkolni a hozzáférést a webhelyekhez, ha azokat közvetlenül érik el.The Managed Browser can block access to sites only when they are accessed directly. Nem blokkolja a hozzáférést, ha a felhasználó köztes szolgáltatások (például egy fordítási szolgáltatás) használatával éri el a webhelyet.It does not block access when intermediate services (such as a translation service) are used to access the site.

 • A hitelesítés lehetővé tétele és az Intune-dokumentáció elérése érdekében a *.microsoft.com mentesül az engedélyezési és blokkolási beállítások alól, ésTo allow authentication, and access to Intune documentation, *.microsoft.com is exempt from the allow or block list settings. mindig engedélyezve van.It is always allowed.

A használatra vonatkozó adatok kikapcsolásaTurn off usage data

A Microsoft termék- és szolgáltatásfejlesztési célból automatikus módszerekkel név nélküli adatokat gyűjt a Managed Browser teljesítményéről és használatáról.Microsoft automatically collects anonymous data about the performance and use of the Managed Browser to improve Microsoft products and services. A felhasználók kikapcsolhatják az adatgyűjtést az eszköz Használati adatok beállításával.Users can turn off data collection by using the Usage Data setting on their devices. Nem tudja befolyásolni ezen adatok gyűjtését.You have no control over the collection of this data.

 • Az IOS-eszközökön nem nyithatók meg azok a felhasználók által felkeresett webhelyek, amelyek lejárt vagy nem megbízható tanúsítvánnyal rendelkeznek.On iOS devices, websites that users visit that have an expired or untrusted certificate cannot be opened.

 • A Managed Browser nem használja a felhasználók eszközein futó beépített böngésző egyedi beállításait.The Managed Browser does not use settings that users make for the built-in browser on their devices. Ezekhez a beállításokhoz a Managed Browser nem fér hozzá.The Managed Browser cannot access to these settings.

 • Ha engedélyezi az Egyszerű PIN-kód megkövetelése a hozzáféréshez vagy a Vállalati hitelesítő adatok megkövetelése a hozzáféréshez beállítást a Managed Browser böngészőhöz hozzárendelt alkalmazásvédelmi szabályzatban, és a felhasználó a hitelesítési lapon a súgóhivatkozásra kattint, bármely internetes webhelyet elérhet, függetlenül attól, hogy azok hozzá lettek-e adva a felügyeltböngésző-szabályzat blokklistájához.If you configure the option Require simple PIN for access or Require corporate credentials for access in an app protection policy associated with the Managed Browser, and a user selects the help link on the authentication page, they can browse any Internet sites regardless of whether they were added to a block list in the policy.

 • A Managed Browser csak akkor képes blokkolni a hozzáférést a webhelyekhez, ha azokat közvetlenül érik el.The Managed Browser can block access to sites only when they are accessed directly. Nem blokkolja a hozzáférést, ha a felhasználó köztes szolgáltatások (például egy fordítási szolgáltatás) használatával éri el a webhelyet.It does not block access when intermediate services (such as a translation service) are used to access the site.

 • A hitelesítés lehetővé tétele és az Intune-dokumentáció elérése érdekében a *.microsoft.com mentesül az engedélyezési és blokkolási beállítások alól, ésTo allow authentication, and access to Intune documentation, *.microsoft.com is exempt from the allow or block list settings. mindig engedélyezve van.It is always allowed.

A használatra vonatkozó adatok kikapcsolásaTurn off usage data

A Microsoft termék- és szolgáltatásfejlesztési célból automatikus módszerekkel név nélküli adatokat gyűjt a Managed Browser teljesítményéről és használatáról.Microsoft automatically collects anonymous data about the performance and use of the Managed Browser to improve Microsoft products and services. A felhasználók kikapcsolhatják az adatgyűjtést az eszköz Használati adatok beállításával.Users can turn off data collection by using the Usage Data setting on their devices. Nem tudja befolyásolni ezen adatok gyűjtését.You have no control over the collection of this data.

További lépésekNext steps