Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok hozzáadása felügyelt Android-eszközökhözAdd app configuration policies for managed Android devices

Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok használata a Microsoft Intune-ban az androidos munkahelyi profilt használó alkalmazások beállításainak megadásához.Use app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings to Android work profile apps. Az alkalmazásfejlesztőnek közzé kell tennie az Androidos kezelt alkalmazás konfigurációs beállításait az alkalmazás konfigurációs beállításainak megadásához.The app developer must expose Android managed app configuration settings in order to specify configuration settings for the app. Rendelje hozzá az alkalmazáskonfigurációs szabályzatot ahhoz a felhasználói csoporthoz, amelyre alkalmazni szeretné a beállításokat.Assign the app configuration policy to the user group for which you want the settings to apply. A szabályzatbeállítások akkor használatosak, amikor egy alkalmazás keresi azokat (általában az első futtatáskor).The policy settings are used when the app checks for them, typically the first time it is run.

Megjegyzés

Az alkalmazáskonfigurációt nem minden alkalmazás támogatja.Not every app supports app configuration. Érdeklődjön az alkalmazás fejlesztőjénél, hogy az alkalmazás az alkalmazáskonfigurációs szabályzatok támogatásához készült-e.Check with the app developer to see whether they have built their app to support app configuration policies.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Válassza a Mobilalkalmazások panelt.Choose the Mobile apps workload.
 4. Válassza az Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok lehetőséget a Felügyelet csoportban, majd a Hozzáadás lehetőséget.Choose App configuration policies in the Manage group, and then choose Add.
 5. Adja meg a következő adatokat:Set the following details:
  • Név – Az Azure Portalon megjelenítendő profilnév.Name - The name of the profile that will appear in the Azure portal.
  • Leírás – Az Azure Portalon megjelenítendő profilleírás.Description - The description of the profile that will appear in the Azure portal.
  • Eszközregisztráció típusa – Válassza a Felügyelt eszközök lehetőséget.Device enrollment type - Choose Managed devices.
 6. A Platform beállításban válassza az Android lehetőséget.Select Android for Platform.
 7. Válassza a Társított alkalmazás lehetőséget azon alkalmazás kiválasztásához, amelyhez a konfigurációs szabályzatot definiálni szeretné.Select Associated App to choose the app for which you want to define an app configuration policy. Válassza ki a listából azokat az androidos munkahelyi profilt használó alkalmazásokat, amelyeket jóváhagyott és szinkronizált az Intune-nal.Select from the list of Android work profile apps that you have approved and synchronized with Intune.
 8. Válassza az Engedélyek lehetőséget.Select Permissions. A konfigurációkat a következőkkel adhatja meg:You can set configurations by using:
 9. Válassza az OK, majd a Hozzáadás gombot.Choose OK, and then choose Add.

A konfigurációtervező használataUse the configuration designer

A konfigurációtervezőt a konfigurációkat támogató Android-alkalmazásokhoz használhatja.You can use the configuration designer for Android apps that support configuration. A konfiguráció az Intune-ban regisztrált eszközökre fog vonatkozni.Configuration will apply on devices that are enrolled in Intune. A tervezővel konkrét konfigurációs értékeket adhat meg az alkalmazás által közzétett beállításokhoz.The designer lets you configure specific configuration values for the settings than an app exposes.

Az alkalmazáshoz megadni kívánt konfigurációs beállítások kiválasztásához válassza a Hozzáadás lehetőséget.Select Add to select the list of configuration settings that you want to specify for the app.
A konfiguráció minden kulcsához és értékéhez állítsa be az alábbiakat:For each key and value in the configuration, set:

 • Érték típusaValue type
  A konfigurációs érték adattípusa.The data type of the configuration value. Sztring értéktípusok esetében igény szerint megadhat egy változót vagy tanúsítványprofilt értéktípusnak.For String value types, you can optionally choose a variable or certificate profile as the value type.
 • Konfigurációs értékConfiguration value
  A konfiguráció értéke.The value for the configuration. Ha értéktípusnak egy változót vagy tanúsítványt ad meg, a konfigurációs érték legördülő menüjében változók és tanúsítványprofilok közül választhat.If you select variable or certificate for the value type, you can choose from a list of variables or certificate profiles in the configuration value dropdown. Ha egy tanúsítványt választ, az eszközre alkalmazott tanúsítványalias a futásidő során lesz feltöltve.If you choose a certificate, the certificate alias of the cert deployed to the device will be populated at runtime.

A konfigurációs értékek támogatott változóiSupported variables for configuration values

Ha változót szeretne megadni értéktípusnak, az alábbi lehetőségek közül választhat:You can choose the following options if you choose variable as the value type:

 • Egyszerű felhasználónév, például **John@contoso.com**User Principal Name — for example, **John@contoso.com**
 • E-mail, például **John@contoso.com**Mail — for example, **John@contoso.com**
 • Részleges egyszerű felhasználónév, például JánosPartian UPN — for example, John
 • Fiókazonosító, például fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81Account ID — for example, fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81
 • Eszközazonosító, például b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97Device ID — for example, b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97
 • Felhasználóazonosító, például 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822User ID — for example, 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822
 • Felhasználónév, például Szabó JánosUser Name —for example, John Doe

A JSON-szerkesztő megnyitásaEnter the JSON editor

Az alkalmazások bizonyos konfigurációs beállításai (például a kötegtípussal rendelkezőkéi) a configuration designerrel nem állíthatók be.Some configuration settings on apps (such as those with Bundle types) cannot be configured with the configuration designer. Ezekhez az értékekhez a JSON-szerkesztőt kell használnia.You need to use the JSON editor for those values. A beállítások megadása ezen alkalmazások számára az alkalmazás telepítésekor automatikusan történik.Settings are supplied to apps automatically when the app is installed.

 1. A Konfigurációs beállítások formátuma beállításban válassza a Belépés a JSON-szerkesztőbe lehetőséget.For Configuration settings format, select Enter JSON editor.
 2. A szerkesztőben definiálhatja konfigurációs beállítások JSON-értékeit.In the editor, you can define JSON values for configuration settings. Választhatja a JSON-sablon letöltése lehetőséget a mintafájl letöltéséhez, amelyet ezután konfigurálhat.You can choose Download JSON template to download a sample file that you can then configure.
 3. Válassza az OK, majd a Hozzáadás gombot.Choose OK, and then choose Add.

Ekkor létrejön a szabályzat, és megjelenik a szabályzatok listáját tartalmazó panelen.The policy is created and appears on the policies list blade.

Amikor valamelyik eszközön sor kerül az alkalmazáskonfigurációs szabályzathoz rendelt alkalmazás futtatására, akkor a rendszer a szabályzatban szereplő beállításoknak megfelelően fogja futtatni azt.When the assigned app is run on a device, it runs with the settings that you configured in the app configuration policy.

Az engedélyek engedélyezési állapotának előzetes konfigurálása az alkalmazásokhozPreconfigure the permissions grant state for apps

Az alkalmazások az Android-eszköz funkcióinak eléréséhez szükséges engedélyét is megadhatja előre.You can also preconfigure permission for apps to access Android device features. Alapértelmezés szerint az eszközengedélyeket (például a tartózkodási hely adataihoz vagy az eszköz kamerájához való hozzáférést) megkövetelő Android-alkalmazások felszólítják a felhasználókat az engedélyek elfogadására vagy elutasítására.By default, Android apps that require device permissions—such as access to location or the device camera—prompt users to accept or deny permissions. Ha például egy alkalmazás az eszköz mikrofonját használja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy adjon engedélyt az alkalmazásnak a mikrofon használatára.For example, if an app uses the device's microphone, the user is prompted to grant the app permission to use the microphone.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.Choose Mobile apps.
 4. A Felügyelet csoportban válassza az Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok lehetőséget, majd a Hozzáadás lehetőséget.Under Manage, choose App configuration policies, and then choose Add.
 5. Adja meg a következő adatokat:Set the following details:
  • Név.Name. Az Azure Portalon megjelenő profilnév.The name of the profile that will appear in the Azure portal.
  • Leírás.Description. Az Azure Portalon megjelenő profilleírás.The description of the profile that will appear in the Azure portal.
  • Eszközregisztráció típusa.Device enrollment type. Válassza a Felügyelt eszközök lehetőséget.Select Managed devices.
  • Platform.Platform. Válassza az Android lehetőséget.Select Android.
 6. Válassza a Társított alkalmazás lehetőséget azon alkalmazás kiválasztásához, amelyhez a konfigurációs szabályzatot definiálni szeretné.Select Associated App to choose the app for which you want to define a configuration policy. Válassza ki a listából azokat az androidos munkahelyi profilt használó alkalmazásokat, amelyeket jóváhagyott és szinkronizált az Intune-nal.Select from the list of Android work profile apps that you have approved and synchronized with Intune.
 7. Válassza az Engedélyek majd Hozzáadás lehetőséget.Select Permissions and then choose Add.
 8. Válasszon a rendelkezésre álló alkalmazásengedélyek listájából, és kattintson az OK gombra.Select from the list of available app permissions and then choose OK.
 9. Válasszon beállítást az ehhez a szabályzathoz megadandó egyes engedélyekhez:Select an option for each permission to grant with this policy:
  • Rákérdezés.Prompt. A felhasználó elfogadásra vagy elutasításra való felszólítása.Prompt the user to accept or deny.
  • Automatikus engedélyezés.Auto grant. Automatikus jóváhagyás a felhasználó értesítése nélkül.Automatically approve without notifying the user.
  • Automatikus elutasítás.Auto deny. Automatikus elutasítás a felhasználó értesítése nélkül.Automatically deny without notifying the user.
 10. Az alkalmazáskonfigurációs szabályzat hozzárendeléséhez jelölje ki a szabályzatot, és válassza a Hozzárendelés, majd a Csoportok kiválasztása lehetőséget.To assign the app configuration policy, select the app configuration policy, select Assignment, and then select Select groups.
 11. Jelölje ki a hozzárendelendő felhasználói csoportokat, majd válassza a Kijelölés lehetőséget.Select the user groups to assign, and then choose Select.
 12. A szabályzat hozzárendeléséhez kattintson a Mentés gombra.Choose Save to assign the policy.

További lépésekNext steps

Ezt követően gondoskodhat az alkalmazás valamely csoporthoz történő hozzárendeléséről és figyeléséről.Continue to assign and monitor the app.