A Microsoft Intune-alkalmazásfelügyelet ismertetéseWhat is Microsoft Intune app management?

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Rendszergazdaként az Ön feladata biztosítani, hogy a végfelhasználók hozzáférhessenek a munkájukhoz szükséges alkalmazásokhoz.As an IT admin, you are responsible for making sure that your end users have access to the apps they need to do their work. Ez kihívást jelenthet, mivel:This can be a challenge because:

 • Sokféle eszközplatformot és alkalmazástípust kell kezelnie.There are a wide range of device platforms and app types.
 • Előfordulhat, hogy a vállalati eszközökön és a felhasználók saját eszközein található alkalmazásokat egyaránt felügyelnie kell.You might need to manage apps on both company devices and user's own devices.
 • Gondoskodnia kell a céges hálózat és a felhasználói adatok biztonságáról.You must ensure your network and your data remain secure.

Emellett előfordulhat, hogy az Intune-ban nem regisztrált eszközökön található alkalmazásokat is szeretne hozzárendelni és felügyelni.Additionally, you might want to assign and manage apps on devices that are not enrolled with Intune.

Az Intune számos szolgáltatást kínál a szükséges alkalmazások kívánt eszközökön való használatához.Intune offers a range of capabilities to help you get the apps you need on the devices you want.

Alkalmazás-felügyeleti szolgáltatások platform szerintApp management capabilities by platform

  AndroidAndroid iOSiOS Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 Windows 10Windows 10
Alkalmazások hozzáadása és hozzárendelése eszközökhöz és felhasználókhozAdd and assign apps to devices and users IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Alkalmazások hozzárendelése az Intune-ban nem regisztrált eszközökhözAssign apps to devices not enrolled with Intune IgenYes IgenYes NemNo NemNo
Az alkalmazások indítási viselkedését vezérlő alkalmazáskonfigurációs szabályzatok használataUse app configuration policies to control the startup behavior of apps NemNo IgenYes NemNo NemNo
A mobilalkalmazás-kiépítési szabályzatok használata a lejárt alkalmazások megújításáraUse mobile app provisioning policies to renew expired apps NemNo IgenYes NemNo NemNo
A céges adatok védelme alkalmazásvédelmi szabályzatokkal az alkalmazásokbanProtect company data in apps with app protection policies IgenYes IgenYes NemNo Nem1No1
Csak a céges adatok eltávolítása egy telepített alkalmazásból (alkalmazások szelektív törlése)Remove only corporate data from an installed app (App selective wipe) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Az alkalmazás-hozzárendelések figyeléseMonitor app assignments IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Egy alkalmazás-áruházból mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások hozzárendelése és nyomon követéseAssign and track volume-purchased apps from an app store NemNo NemNo NemNo IgenYes
Az alkalmazások kötelező telepítése eszközökön (kötelező)2Mandatory install of apps on devices (Required)2 IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Nem kötelező telepítés az eszközökön a Céges portálról (elérhető telepítés)Optional installation on devices from the Company Portal (Available install) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Alkalmazás telepítési hivatkozása a weben (webklip)Install shortcut to an app on the web (web clip) IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Belső fejlesztésű (üzletági) alkalmazásokIn-house (line-of-business) apps IgenYes IgenYes NemNo IgenYes
Áruházbeli alkalmazásokApps from a store IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Alkalmazások frissítéseUpdate apps IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes

1 Vagye fontolóra a Windows Információvédelem használatát a Windows 10 rendszerű eszközökön futó alkalmazások védelmére.1 Consider using Windows Information Protection to protect apps on devices that run Windows 10.

2Csak az Intune által kezelt eszközökre vonatkozik.2Applies to devices managed by Intune only.

Első lépésekHow to get started

Az alkalmazáshoz kapcsolódó legtöbb dolgot a Mobile Apps munkafolyamatban találja, amely a következőképpen érhető el:You can find most things app-related in the Mobile Apps workload that you can access as follows:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune blade, choose Mobile apps.

  A Mobile Apps munkafolyamat

A számítógépeken futóManage

 • Alkalmazások – Itt veheti fel, oszthatja ki és figyelheti az alkalmazások többségét.Apps - This node is where you add, assign, and monitor most of your apps.
 • Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok – Az alkalmazáskonfigurációs szabályzatokkal automatikusan megadhatja az olyan beállításokat, amelyekre szükség lehet, amikor egy felhasználó egy alkalmazást futtat.App configuration policies - App configuration policies let you supply settings that might be required when a user runs an app.
 • Alkalmazásvédelmi szabályzatok – Lehetővé teszik beállítások társítását egy alkalmazáshoz a használt céges adatok védelme érdekében.App protection policies - Lets you associate settings with an app to help protect the company data it uses. Például korlátozhatja egy alkalmazás más alkalmazásokkal való kommunikációját, vagy előírhatja PIN-kód megadását a felhasználónak egy céges alkalmazás eléréséhez.For example, you might restrict the capabilities of an app to communicate with other apps, or require the user to enter a PIN to access a company app.
 • Szelektív alkalmazástörlés – Csak a céges adatok eltávolítása a kiválasztott felhasználó eszközéről.App selective wipe - Remove only corporate data from a users device you select.
 • iOS-alapú kiépítési profilok – Az iOS-alkalmazások tartalmaznak egy kiépítési profilt és kódot, tanúsítvánnyal aláírva.iOS provisioning profiles - iOS apps include a provisioning profile and code that is signed by a certificate. Ha a tanúsítvány lejár, az alkalmazás a továbbiakban nem futtatható.When the certificate expires, the app can no longer be run. Az Intune biztosítja az eszközöket, amelyek segítségével proaktív módon rendelhet hozzá új kiépítési profilt azokhoz az eszközökhöz, amelyeken hamarosan lejárnak az alkalmazások.Intune gives you the tools to proactively assign a new provisioning profile policy to devices that have apps that are nearing expiry.

További információért lásd: Alkalmazások kezelése.For more details, see Manage apps.

FigyelőMonitor

 • Alkalmazáslicencek – Az alkalmazás-áruházakból vásárolt mennyiségi licencszerződéses alkalmazások megtekintése, hozzárendelése és figyelése.App licenses - View, assign, and monitor volume-purchased apps from the app stores.
 • Felderített alkalmazások – Megjeleníti az Intune által hozzárendelt, és az eszközön telepített összes alkalmazást.Discovered Apps - Shows all apps that were assigned by Intune and installed on a device.
 • Alkalmazástelepítési állapot – Egy Ön által létrehozott alkalmazás-hozzárendelés állapotát jeleníti meg.App Install Status - Shows the status of an app assignment you created.
 • Alkalmazásvédelem állapota – A kiválasztott felhasználó egy alkalmazásvédelmi szabályzatának állapotát jeleníti meg.App protection status - Shows the status of an app protection policy for a user you select.
 • Naplók – Megjeleníti az Intune alkalmazáshoz kapcsolódó tevékenységeket az összes rendszergazdától.Audit logs - Shows the Intune app related activity made by all IT admins.

További információért lásd: Alkalmazások figyelése.For more details, see Monitor apps.

SetupSetup

 • iOS VPP-jogkivonatok – Megtekintheti és felhasználhatja az iOS Volume Purchase Program (VPP) keretében beszerzett licenceit.iOS VPP tokens - Apply and view your iOS Volume Purchase Program (VPP) licenses.
 • Windowsos vállalati tanúsítvány – Alkalmazhat egy olyan kódaláíró tanúsítványt, amely üzletági alkalmazások felügyelt Windows-eszközökre való terjesztésére szolgál, vagy megtekintheti az állapotát.Windows enterprise certificate - Apply or view the status of a code-signing certificate used to distribute line-of-business apps to your managed Windows devices.
 • Windowsos Symantec-tanúsítvány – Alkalmazhat egy Symantec kódaláíró tanúsítványt, mely XAP és WP8.x appx-fájlok Windows 10 Mobile-eszközökre való terjesztéséhez szükséges, vagy megtekintheti az állapotát.Windows Symantec certificate - Apply or view the status of a Symantec code-signing certificate which is needed to distribute XAP and WP8.x appx files to Windows 10 Mobile devices.
 • Vállalati Microsoft Áruház – A Vállalati Microsoft Áruházba történő integráció beállítása.Microsoft Store for Business - Set up integration to the Microsoft Store for Business. Ezt követően az Intune-ban szinkronizálhatja és kioszthatja a megvásárolt alkalmazásokat, továbbá nyilvántarthatja a licenchasználatot.Afterwards, you can synchronize purchased applications to Intune, assign them, and track your license usage.
 • Közvetlen telepítési kulcsok (Windows) – Hozzáadhat egy Windowsos közvetlen telepítési kulcsot, mellyel közvetlenül az eszközre telepíthet egy alkalmazást, ahelyett hogy közzétenné azt a Windows Áruházban, majd onnan telepítené.Windows side loading keys - You can add a Windows side loading key that can be used to install an app directly to devices rather than publishing and downloading the app from the Windows store.
 • A Céges portál védjegye – A Céges portál testreszabása saját céges védjegy megadásával.Company Portal branding - Customize the Company Portal to give it your company branding.
 • Alkalmazáskategóriák – Alkalmazáskategória-neveket adhat hozzá, rögzíthet és törölhet.App categories - Add, pin, and delete app category names.
 • Android for Work – Jóváhagyhatja a cégben engedélyezett alkalmazásokat, és szinkronizálhatja őket.Android for Work - Approve and sync the apps you have approved for your enterprise.

Súgó és támogatásHelp and Support

 • Súgó és támogatás – Hibaelhárítási információkat kereshet, támogatást kérhet, és megtekintheti az Intune állapotát.Help and support - Troubleshoot, request support, or view Intune status.