Az alkalmazásvédelmi szabályzatok konfigurációjának ellenőrzéseHow to validate your app protection policy setup

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör azon problémák ellenőrzésével kapcsolatban nyújt tájékoztatást, amelyek az alkalmazásvédelmi szabályzatok konfigurációját követően merülhetnek fel.This topic provides information on checking for issues after you set up an app protection policy. Az útmutató az Azure Portal webhelyen található alkalmazásvédelmi szabályzatokra vonatkozik.This guidance applies to app protection policies in the Azure portal.

Hibajelenségek kereséseChecking for symptoms

Mivel az alkalmazásvédelem egy adatvédelmi eszköz, nem valószínű, hogy a felhasználók jeleznek problémákat.Users are unlikely to report issues since app protection is a data protection tool. Alkalmazásvédelmi konfigurációs problémák esetén a felhasználó ugyanolyan korlátlan hozzáféréssel rendelkezik, mint az alkalmazásvédelem nélkül, így nem veszi észre a problémát.If there is a problem with the app protection configuration the user will have unrestricted access, as they would have without app protection, and would not be aware that there is an issue. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy alkalmazásvédelmi konfigurációját úgy ellenőrizze, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatokat olyan felhasználók kis csoportján teszteli, akik képesek szándékosan tesztelni az alkalmazásvédelmi korlátozásokat.For this reason we recommend that you validate your app protection configuration by piloting your app protection policies with a small group of users who can deliberately test the app protection restrictions.

Mit kell ellenőrizni?What to check

Ha a tesztelés azt mutatja, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzat nem az elvárt módon működik, akkor javasoljuk, hogy ellenőrizze az alábbiakat:If testing shows that your app protection policy behavior is not as anticipated, we recommend that you check the following:

  • A felhasználók rendelkeznek alkalmazásvédelmi licenccel?Are the users licensed for app protection?
  • A felhasználók rendelkeznek O365-licenccel?Are the users licensed for O365?
  • Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.

A felhasználók alkalmazásvédelmi állapotaUser app protection status

  1. Az Azure-portálon válassza az Alkalmazások kezelése > Figyelés > App protection user status (Alkalmazásvédelmi felhasználói állapot) > felhasználók lehetőséget.In the Azure portal choose Manage apps > Monitor > App protection user status > users.

  2. A listából válasszon ki egy felhasználót, vagy keressen rá valamelyik felhasználóra, majd válassza a Felhasználó kiválasztása lehetőséget.Choose a user from the list or search for and choose a user, then choose Select user. Az Alkalmazásjelentések oszlop tetején fog megjelenni, hogy a felhasználó rendelkezik-e alkalmazásvédelmi licenccel.At the top of the App reporting column you will see whether the user is licensed for app protection. Ez alatt látható, hogy a felhasználó rendelkezik-e O365-licenccel, és itt jelenik meg az alkalmazás állapota a felhasználó összes eszközére vonatkozóan.Below that you will see whether the user is licensed for O365 and the app status for all of the user's devices.

Mi a teendőWhat to do

A felhasználói állapotnak megfelelően az alábbi műveleteket hajthatja végre:Here are the actions to take based on the user status:

  • Ha a felhasználó nem rendelkezik alkalmazásvédelmi licenccel, rendeljen Intune-licencet a felhasználóhoz.If the user is not licensed for app protection, assign an Intune license to the user.
  • Ha a felhasználó nem rendelkezik O365-licenccel, szerezzen be számára egy licencet.If the user is not licensed for O365 obtain a license for the user.
  • Ha a felhasználó alkalmazása Nincs bejelentkezve állapottal jelenik meg a listában, ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az adatvédelmi szabályzatot az adott alkalmazáshoz.If a user's app is listed as Not checked in, check if you've correctly configured a app protection policy for that app.
  • Győződjön meg róla, hogy ezek a feltételek érvényesek minden olyan felhasználóra, akit be kíván vonni az adatvédelmi szabályzatok hatálya alá.Ensure that these conditions are applied across all users to which you want app protection policies to apply.

További információSee also

Mi az Intune alkalmazásvédelmi szabályzata?What is Intune app protection policy?