Microsoft Intune App SDK Cordova beépülő modulMicrosoft Intune App SDK Cordova Plugin

Important

Az Intune 2018. május 1-ével befejezi a Microsoft Intune App SDK Cordova beépülő modul támogatását.Intune is ending support for the Microsoft Intune App SDK Cordova Plugin on May 1, 2018. Javasoljuk, hogy a továbbiakban az Intune alkalmazásburkoló eszközt használja.We recommend that you use the Intune App Wrapping Tool instead. További információk az alkalmazásburkoló eszközről: iOS-hez készült alkalmazásburkoló eszköz és Androidhoz készült alkalmazásburkoló eszköz.For more information about the App Wrapping Tool, see App Wrapping Tool for iOS and App Wrapping Tool for Android. Erről a változásról további információt talál az Újdonságok a Microsoft Intune-ban témakör Értesítések szakaszában.For more information about this change, see the Notices section of What's new in Microsoft Intune.

ÁttekintésOverview

Az Intune App SDK Cordova beépülő modul Cordovával készített iOS- és Android alkalmazásokban.The Intune App SDK Cordova Plugin in iOS and Android apps built with Cordova. A beépülő modullal a fejlesztők beépíthetik az Intune alkalmazásfelügyeleti és adatvédelmi funkcióit a Cordova-alapú alkalmazásaikba.The plugin allows developers to integrate Intune app and data protection features into their Cordova-based app.

Note

Először célszerű elolvasnia az Intune App SDK használatának első lépései című cikket, amely bemutatja az integráció előkészítését a támogatott platformokon.You may wish to first read the Get Started with Intune App SDK article, which explains how to prepare for integration on each supported platform.

Tapasztalni fogja, hogy az SDK funkcióit az alkalmazás működésének módosítása nélkül is engedélyezheti.You will find that you can enable SDK features without changing your app's behavior. Miután beépítette a beépülő modult az iOS vagy az Android rendszerhez készített mobilalkalmazásába, a Microsoft Intune rendszergazdája telepíteni tud olyan Intune alkalmazásvédelmi szabályzatot, amely számos adatvédelmi funkciót támogat.Once you have built the plugin into your iOS or Android app, the Microsoft Intune administrator will be able to deploy Intune app protection policy, which consists of a variety of data protection features. A beépülő modult azért készítettük el, hogy a lépések többségét automatikusan lehessen végrehajtani a Cordovában a build létrehozásakor.The plugin is built so that most of the steps are automatically performed in the Cordova build process. Ennek eredményeképpen gyorsan felkészítheti az alkalmazását az Intune alkalmazásvédelemre.As a result, you should be able to get your app enabled for Intune app protection quickly. A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket a célplatformnak megfelelően.To get started, follow the steps below based on your target platform.

Támogatott platformokSupported Platforms

 • A beépülő modul Windows, Mac és Linux rendszereken is működikThe plugin works on Windows, Mac and Linux OS
 • A beépülő modul Android-alkalmazások esetében minSdkVersion >= 14 és targetSdkVersion <= 24 verziókkal működikThe plugin works for Android apps with minSdkVersion >= 14 and targetSdkVersion <= 24
 • A beépülő modul iOS-alkalmazások esetében iOS 9.0 vagy újabb verziókkal működik.The plugin works for iOS apps targeted for iOS 9.0 and above.

Intune mobilalkalmazás-kezelési helyzetekIntune Mobile Application Management scenarios

 • Intune MDM által regisztrált eszközökIntune MDM-enrolled devices
 • Külső EMM által regisztrált eszközökThird-party EMM-enrolled devices
 • Nem felügyelt (semmilyen MDM által nem regisztrált) eszközökUnmanaged devices (not enrolled with any MDM)

Az Intune App SDK Cordova beépülő modullal létrehozott Cordova-alapú alkalmazások mostantól fogadni tudják az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatokat az Intune mobileszköz-felügyeletben (MDM) regisztrált eszközökön és a nem regisztrált eszközökön is.Cordova apps built with the Intune App SDK Cordova Plugin can now receive Intune app protection policies on both Intune mobile device management (MDM) enrolled devices and unenrolled devices.

ElőfeltételekPrerequisites

AndroidAndroid

 • Az eszközön mindig a legújabb Microsoft Intune Céges portál alkalmazást kell telepíteni.The latest Microsoft Intune Company Portal app must always be installed on the device.
 • A beépülő modul használatakor a Cordova-build végrehajtásának elérési útján legalább a Java 7-nek elérhetőnek kell lennie.Java 7 at minimum must be on the path where you will execute Cordova build when using the plugin.

iOSiOS

 • Az MDM-funkciók elérhetősége érdekében az eszközön mindig a legújabb Microsoft Intune Céges portál alkalmazást kell telepíteni.The latest Microsoft Intune Company Portal app must be installed on the device for MDM features. Az eszközregisztráció nélküli alkalmazásvédelmi szabályzat funkcióihoz azonban nincs szükség erre.It is not needed for Intune app protection policy without device enrollment features.

Mindkét platformBoth platforms

Note

Az Apache Cordova itt ismertetett programhibája miatt a beépülő modultól már függő alkalmazások nem frissítik automatikusan a beépülő modult a szükséges verzióra.Due to an Apache Cordova bug the filed here, apps that already have the plugin dependency will not automatically upgrade the plugin to the requested version.

Gyors útmutatóQuickstart

 1. Frissítse az ADAL verzióját:Update your version of ADAL:

  cordova plugin remove cordova-plugin-ms-adal
  cordova plugin add cordova-plugin-ms-adal@0.8.x
  
 2. Vegye fel az Intune App SDK for Cordova beépülő modult:Add the Intune App SDK for Cordova plugin:

  cordova plugin add cordova-plugin-ms-intune-mam
  

A beépülő modul beépítése iOS-alkalmazásbaBuild the plugin into your iOS app

Végre kell hajtania néhány lépést ahhoz, hogy felkészítse az alkalmazását az Intune alkalmazásvédelmi szabályzat használatára.You'll need to complete some steps for your app to be enabled for Intune app protection policy. A művelet megkönnyítéséhez az ehhez szükséges lépések végrehajtása automatikusan történik a Cordova létrehozási folyamatában, a létrehozás előtti beavatkozási pontként.For convenience, these steps are performed automatically in the Cordova build process as a pre-build hook. Ennek következtében az automatikusan végrehajtott lépések módosítani fogják a projektkonfigurációhoz társított *.pbxproj, *-Info.plist és *.entitlements fájlokat.As a result, the automated steps will modify your *.pbxproj , *-Info.plist, and *.entitlements files that are associated with a project configuration. Ha a projektje nem tartalmaz jogosultságfájlt, akkor a beépülő modul automatikusan létrehoz egy ilyen fájlt.If your project doesn't contain an entitlements file, the plugin will create one automatically.

Ez a beállítás csak egy célt támogat, és több cél esetén az első megtalált célra vonatkozóan fogja végrehajtani a konfigurálást.This setup only supports a single target and will perform the configuration on the first target found if there are multiple targets. Ha a folyamat sikertelen, ellenőrizze a következőket:If the process fails, check that:

 1. Az alkalmazás Xcode-projektje [name].xcodeproj, ahol a [name] a config.xml fájlban meghatározott érték.Your app's Xcode project is [name].xcodeproj where [name] is the value defined in config.xml
 2. A projekt a Cordova szabványos alkalmazástár-struktúráját használja.Your project uses the standard Cordova app directory structure.

A beépülő modul beépítése Android-alkalmazásbaBuild the plugin into your Android app

 1. Importálja a beépülő modult a Cordova legújabb eszközeivel.Import this plugin with the latest Cordova tools. A beépülő modul hívása automatikusan fog történni after_compile lépésként.The plugin will be automatically invoked as an after_compile step.

 2. A beépülő modul a létrehozási folyamat végén összeállítja az alkalmazáscsomag (Android API 14+) Intune-ra felkészített verzióját.The plugin will create a Intune-enabled version of a built apk (Android API 14+) at the end of the build process. A művelet kimenete tartalmazni fog egy [Project]-intunewrapped-[Build_Configuration].apk alkalmazáscsomagot (például: helloWorld-intunewrapped-debug.apk).The build output will contain a [Project]-intunewrapped-[Build_Configuration].apk (e.g. helloWorld-intunewrapped-debug.apk).

Note

A beépülő modul csak a gradle típusú buildeket támogatja.The plugin only supports gradle builds.

A Cordova itt ismertetett programhibája miatt – amely a Cordova egyes beavatkozási pontjainak figyelmen kívül hagyását okozza a cordova run esetében – a beburkolt alkalmazásnak a parancssorból történő indításához a következőket kell tennie:Due to a Cordova bug filed here that causes certain Cordova hooks to be ignored on cordova run, to run the wrapped app from the command line, you must do the following:

$ cordova build
$ cordova run --nobuild

Az Android-alkalmazás aláírásaSign your Android app

A beépülő modul automatikusan felismeri a Cordova számára megadott aláírási információkat az alábbi helyeken:The plugin automatically recognizes signing information you have provided to Cordova at the following locations:

 • platforms/android/debug-signing.propertiesplatforms/android/debug-signing.properties
 • platforms/android/release-signing.propertiesplatforms/android/release-signing.properties
 • res/native/android/ant.propertiesres/native/android/ant.properties

Az elvárt formátumról további információkat talál a Cordova gradle típusú aláírását bemutató cikkben.See the Cordova gradle signing information for more information about the expected format.

Jelenleg nincsenek támogatva a build.json vagy más tetszőleges helyeken megadott aláírási információk a Cordova-build létrehozásakor megadott paraméterekkel.We currently don't support the ability to provide signing information in build.json or arbitrary locations provided via parameters to Cordova build.

Hibakeresés a Visual StudióbólDebugging from Visual Studio

Az alkalmazás első indítását követően meg kell jelennie egy párbeszédpanelnek, amely arról tájékoztatja, hogy az alkalmazást az Intune felügyeli.After launching the app for the first time you should see a dialog notifying you that the app is managed by Intune. Válassza a „Ne jelenjen meg többé” lehetőséget, és kattintson ismét a VS hibakeresési/futtatási gombjára a töréspontok megjelenítéséhez.Hit "Don't show again" and click the debug/run button again from VS for breakpoints to be hit.

Ismert korlátozásokKnown Limitations

AndroidAndroid

 • A MultiDex támogatása nem teljes.MultiDex support is incomplete.
 • Az alkalmazásnak legfeljebb minSdkVersion 14-es és targetSdkVersion 24-es verziókkal kell rendelkeznie.App must have minSdkVersion of 14 and targetSdkVersion of 24 or below. Az API 25 jelenleg nincs támogatva az alkalmazásoknálWe currently don't support apps targeting API 25
 • A V2-es aláírási sémával aláírt alkalmazásokat nem lehetséges újra aláírni.We cannot re-sign apps that were signed with the V2 Signature Scheme. Ha V2-aláírású alkalmazást csomagol be a beépülő modullal, a kimeneti becsomagolt .apk nem lesz aláírva.When V2-signed apps are wrapped by the plugin, the wrapped output .apk will be unsigned. *

  • A Cordova alapértelmezett V2-aláírását letilthatja, ha a build-extras.gradle fájlhoz hozzáadja a következőket:You can disable Cordova's default V2 Signing by adding the following to your build-extras.gradle file:
  android {
    signingConfigs {
      release {
        v2SigningEnabled false
      }
      debug {
        v2SigningEnabled false
      }
    }
    buildTypes {
      release {
        signingConfig signingConfigs.release
      }
      debug {
        signingConfig signingConfigs.debug
      }
    }
  }
  

iOSiOS

 • Amikor módosítja az egységes típusazonosítók (UTI) listáját az Info.plist fájl CFBundleDocumentTypes csomópontjában, az újbóli létrehozás előtt minden esetben törölnie kell az Intune UTI-kat az adott plist fájl importált UTI-kat tartalmazó szakaszában (UTImportedTypeDeclarations csomópont).Whenever you modify the list of UTI's under the CFBundleDocumentTypes node of the Info.plist file, you must clear the Intune UTI's in the Imported UTI's section of the same plist file (UTImportedTypeDeclarations node) before building again. Minden Intune UTI a com.microsoft.intune.mam előtaggal kezdődik.All of the Intune UTI's will start with the prefix com.microsoft.intune.mam.

 • Ha el szeretné távolítani az Intune App SDK for Cordova beépülő modult a Cordova-projektjéből, akkor az iOS platformot is el kell távolítania, majd újból fel kell vennie, hogy visszavonja az Intune egyes konfigurációs beállításait az .xcodeproj- és a .plist-fájlokban.If you want to remove the Intune App SDK for Cordova plugin from your Cordova project, you must also remove the iOS platform and re-add it, in order to undo some of the Intune configuration in the .xcodeproj and .plist files.