Microsoft Intune App SDK Xamarin összetevőMicrosoft Intune App SDK Xamarin Component

Note

Először célszerű elolvasnia az Intune App SDK használatának első lépései című cikket, amely bemutatja az integráció előkészítését a támogatott platformokon.You may wish to first read the Get Started with Intune App SDK article, which explains how to prepare for integration on each supported platform.

ÁttekintésOverview

Az Intune App SDK Xamarin összetevő lehetővé teszi az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatainak használatát a Xamarin platformmal fejlesztett iOS- és Android-alkalmazásokban.The Intune App SDK Xamarin component enables Intune app protection policy in iOS and Android apps built with Xamarin. Az összetevő lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy Intune alkalmazásvédelmi funkciókat építsenek be a Xamarin-alapú alkalmazásaikba.The component allows developers to easily build in Intune app protection features into their Xamarin-based app.

Note

A Xamarinhoz készült Intune SDK jelenleg előzetes verzióban érhető el.Support for the Intune SDK for Xamarin is currently available in preview.

A Microsoft Intune App SDK Xamarin összetevő lehetővé teszi, hogy Intune alkalmazásvédelmi szabályzatokat (vagy más néven alkalmazás- vagy MAM-szabályzatokat) építsen be a Xamarinnal fejlesztett alkalmazásokba.The Microsoft Intune App SDK Xamarin Component lets you incorporate Intune app protection policies (also known as APP or MAM policies) into your apps developed with Xamarin. A MAM-kompatibilis alkalmazás az, amelyik integrálva van az Intune App SDK-val.A MAM-enabled application is one that is integrated with the Intune App SDK. Mindez lehetővé teszi a rendszergazdáknak, hogy alkalmazásvédelmi szabályzatokat telepítsenek a mobilalkalmazásra vonatkozóan, ha az Intune aktívan felügyeli az alkalmazást.IT administrators can deploy app protection policies to your mobile app when Intune actively manages the app.

Támogatott források és műveletekWhat's supported?

Fejlesztői gépekDeveloper machines

 • macOSmacOS

Mobilalkalmazás-platformokMobile app platforms

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS

Intune mobilalkalmazás-kezelési helyzetekIntune Mobile Application Management scenarios

 • Intune MDM által regisztrált eszközökIntune MDM-enrolled devices
 • Külső EMM által regisztrált eszközökThird-party EMM-enrolled devices
 • Nem felügyelt (semmilyen MDM által nem regisztrált) eszközökUnmanaged devices (not enrolled with any MDM)

Az Intune App SDK Xamarin összetevővel létrehozott Xamarin-alkalmazásokra mostantól alkalmazhatók az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai az Intune mobileszköz-felügyeletében (MDM) regisztrált eszközökön és a nem regisztrált eszközökön is.Xamarin apps built with the Intune App SDK Xamarin Component can now receive Intune app protection policies on both Intune mobile device management (MDM) enrolled devices and unenrolled devices.

ElőfeltételekPrerequisites

 • [Csak az Android esetében] Az eszközön a legújabb Microsoft Intune Céges portál alkalmazást kell telepíteni.[Android only] The latest Microsoft Intune Company Portal app must be installed on the device.

Első lépésekGet started

 1. Töltse le a Xamarin-component.exe fájlt innen, és csomagolja ki.Download Xamarin-component.exe from here and extract it.

 2. Olvassa el Microsoft Intune MAM Xamarin összetevő licencfeltételeit.Read the license terms for the Microsoft Intune MAM Xamarin Component.

 3. Töltse le az Intune App SDK Xamarin Component mappát a GitHubról vagy a Nuget.orgról, és csomagolja ki.Download the Intune App SDK Xamarin Component folder from GitHub or Nuget.org and extract it. Az 1. és a 3. lépésben letöltött fájlnak ugyanazon a könyvtárszinten kell lennie.Both files downloaded from step 1 and step 3 should be in the same directory level.

 4. Futtassa rendszergazdaként a következő parancsot a parancssorban: mono Xamarin.Component.exe install <.xam> file.In the command line as an administrator, run mono Xamarin.Component.exe install <.xam> file.

 5. A Visual Studióban kattintson a jobb gombbal a korábban létrehozott Xamarin-projektben a components (összetevők) elemre.In Visual Studio, right-click components in your previously created Xamarin project.

 6. Válassza az Edit Components (Összetevők szerkesztése) lehetőséget, és vegye fel az Intune App SDK összetevőt, amelyet helyileg töltött le a számítógépére.Select Edit Components and add the Intune App SDK component you’ve downloaded locally to your computer.

Az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatainak engedélyezése az iOS-mobilalkalmazásbanEnabling Intune app protection polices in your iOS mobile app

 1. Kövesse az Intune App SDK iOS-mobilalkalmazásokba való integrálásához szükséges általános lépéseket.Follow the general steps required for integrating the Intune App SDK into an iOS mobile app. Kezdhet az iOS-hez készült Intune App SDK – fejlesztői útmutató című témakör integrálási útmutatásának 3. lépésével.You can begin with step 3 of the integration instructions from the Intune App SDK for iOS Developer Guide. Fontos: A kulcslánc megosztásának alkalmazások számára való engedélyezése kissé eltérő a Visual Studióban és az Xcode-ban.Important: Enabling keychain sharing for an app is slightly different in Visual Studio from Xcode. Nyissa meg az alkalmazás jogosultságokat tartalmazó plist-fájlját, és győződjön meg arról, hogy az „Enable Keychain” („Kulcslánc engedélyezése”) lehetőség engedélyezve van, és hogy ebben a szakaszban a megfelelő kulcslánc-megosztási csoportok szerepelnek.Open the app's Entitlements plist and make sure the "Enable Keychain" option is enabled and the appropriate keychain sharing groups are added in that section. Ezután győződjön meg arról, hogy a projekt „iOS Bundle Signing” („iOS-kötegaláírási”) beállításai között a konfigurációk és platformok összes megfelelő kombinációjához meg van adva a jogosultságokat tartalmazó plist-fájl a „Custom Entitlements” („Egyéni jogosultságok”) mezőben.Then, ensure the Entitlements plist is specified in the "Custom Entitlements" field of the project's "iOS Bundle Signing" options for all the appropriate Configuration/Platform combinations.
 2. Miután hozzáadta az összetevőt és megfelelően konfigurálta az alkalmazást, az alkalmazás megkezdheti az Intune SDK API-jának használatát.Once the component is added and the app is properly configured, your app can begin using the Intune SDK's APIs. Ehhez a következő névteret kell hozzáadnia:To do so, you must include the following namespace:

  using Microsoft.Intune.MAM;
  
 3. Az alkalmazásvédelmi szabályzatok fogadásának megkezdéséhez az alkalmazást regisztrálni kell az Intune MAM szolgáltatásban.To begin receiving app protection policies, your app must enroll in the Intune MAM service. Ha az alkalmazás már az Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) tárral hitelesíti a felhasználókat, az alkalmazásnak a sikeresen hitelesítést követően át kell adnia a felhasználó egyszerű felhasználónevét az IntuneMAMEnrollmentManager registerAndEnrollAccount metódusának:If your app already uses the Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) to authenticate users, your app should provide the user's UPN to the IntuneMAMEnrollmentManager's registerAndEnrollAccount method after it has successfully authenticated:

  IntuneMAMEnrollmentManager.Instance.RegisterAndEnrollAccount(string identity);
  

  Fontos: Mindenképpen bírálja felül az Intune App SDK alapértelmezett ADAL-beállításait az alkalmazáséival.Important: Be sure to override the Intune App SDK's default ADAL settings with those of your app. Ezt az alkalmazás Info.plist fájljában található IntuneMAMSettings szótárban teheti meg az iOS-hez készült Intune App SDK – fejlesztői útmutató című témakörben leírtaknak megfelelően, vagy használhatja az IntuneMAMPolicyManager-példány AAD-felülbírálási tulajdonságait.You can do so via the IntuneMAMSettings dictionary in the app's Info.plist, as mentioned in the Intune App SDK for iOS Developer Guide, or you can use the AAD override properties of the IntuneMAMPolicyManager instance. Az Info.plist fájlt alkalmazó módszer használata ajánlott az olyan alkalmazások esetében, melyek ADAL-beállításai statikusak, míg a felülbírálási tulajdonságok használata ajánlott olyan alkalmazások esetében, melyek futásidőben határozzák meg ezeket az értékeket.The Info.plist approach is recommended for applications whose ADAL settings are static while the override properties are recommended for applications that determine those values at runtime.

  Ha az alkalmazás nem az ADAL-t használja, és azt szeretné, hogy az Intune SDK kezelje a hitelesítést, az alkalmazásnak az IntuneMAMEnrollmentManager loginAndEnrollAccount metódusát kell meghívnia:If your app does not use ADAL, and you'd like the Intune SDK to handle authentication, your app should call the IntuneMAMEnrollmentManager's loginAndEnrollAccount method:

   IntuneMAMEnrollmentManager.Instance.LoginAndEnrollAccount([NullAllowed] string identity);
  

Az alkalmazásvédelmi szabályzatok engedélyezése androidos mobilalkalmazásbanEnabling app protection policies in your Android mobile app

Olyan Xamarin-alapú androidos alkalmazások esetén, amelyek nem használnak felhasználóifelület-keretrendszert, olvassa el és kövesse az Androidhoz készült Intune App SDK fejlesztői útmutatójában leírtakat.For Xamarin-based Android apps not using a UI framework, you need to read and follow the Intune App SDK for Android Developer Guide. Xamarin-alapú Android-alkalmazások esetén le kell cserélnie az osztályt, a metódusokat és a tevékenységeket a MAM-beli megfelelőikre az útmutatóban található táblázat alapján.For your Xamarin-based Android app, you need to replace class, methods, and activities with their MAM equivalent based on the table included in the guide. Ha az alkalmazás nem rendelkezik meghatározott android.app.Application osztállyal, akkor hozzon létre egyet, és győződjön meg arról, hogy az a MAMApplication osztálytól örököl.If your app doesn’t define an android.app.Application class, you need to create one and ensure that you inherit from MAMApplication.

A Xamarin Formshoz és más felhasználóifelület-keretrendszerekhez biztosítunk egy MAM.Remapper nevű eszközt.For Xamarin Forms and other UI frameworks, we have provided a tool called MAM.Remapper. Az eszköz elvégzi Ön helyett az osztály lecserélését.The tool accomplishes the class replacement for you. Ehhez azonban el kell végezni a következő lépéseket:However, you need to do the following steps:

 1. Fel kell vennie egy hivatkozást a Microsoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks NuGet-csomag 0.1.0.0-s vagy frissebb verziójára.Add a reference to the Microsoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks NuGet package version 0.1.0.0 or greater.

 2. Hozzá kell adnia a következő sort az Androidhoz készült csproj-fájlhoz:Add the following line to your Android csproj:

  <Import
  Project="$(NugetPack)\\Microsoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks.0.1.X.X\\build\\MonoAndroid10\\Microsoft.Intune.MAM.Remapper.targets" />
  
 3. A hozzáadott remapping-config.json fájl felépítési műveleteként a RemappingConfigFile műveletet kell beállítania.Set the build action of the added remapping-config.json file to RemappingConfigFile. A felvett remapping-config.json fájl kizárólag a Xamarin.Forms-szal működik.The included remapping-config.json only works with Xamarin.Forms. Más felhasználóifelület-keretrendszerek esetén tekintse meg a Remapper NuGet-csomaghoz tartozó fontos fájlt.For other UI frameworks, refer to the Readme included with the Remapper NuGet package.

További lépésekNext steps

Elvégezte az összetevő alkalmazásba történő beépítésének alapvető lépéseit.You have completed the basic steps of building the component into your app. Következőnek kövesse a Xamarin-alapú Android-mintaalkalmazásban lévő lépéseket.Now you can follow the steps included in the Xamarin Android sample app. Két mintát biztosítottunk, egyet a Xamarin.Forms-hoz és egyet az Androidhoz.We have provided two samples, one for Xamarin.Forms and another for Android.