Microsoft Intune App SDK Xamarin összetevőMicrosoft Intune App SDK Xamarin Component

Megjegyzés

Először célszerű elolvasnia az Intune App SDK használatának első lépései című cikket, amely bemutatja az integráció előkészítését a támogatott platformokon.You may wish to first read the Get Started with Intune App SDK article, which explains how to prepare for integration on each supported platform.

ÁttekintésOverview

Az Intune App SDK Xamarin összetevő lehetővé teszi az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatainak használatát a Xamarin platformmal fejlesztett iOS- és Android-alkalmazásokban.The Intune App SDK Xamarin component enables Intune app protection policy in iOS and Android apps built with Xamarin. Az összetevő lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy Intune alkalmazásvédelmi funkciókat építsenek be a Xamarin-alapú alkalmazásaikba.The component allows developers to easily build in Intune app protection features into their Xamarin-based app.

Tapasztalni fogja, hogy az SDK funkcióit az alkalmazás működésének módosítása nélkül is engedélyezheti.You will find that you can enable SDK features without changing your app’s behavior. Miután beépítette a modult az iOS vagy az Android rendszerhez készített mobilalkalmazásába, a rendszergazda olyan szabályzatot tud érvénybe léptetni a Microsoft Intune-nal, amely számos adatvédelmi funkciót támogat.Once you've built the component into your iOS or Android mobile app, the IT admin will be able to deploy policy via Microsoft Intune Mobile Application Management (MAM) supporting a variety of data protection features.

Támogatott források és műveletekWhat's supported?

Fejlesztői gépekDeveloper machines

 • WindowsWindows

Mobilalkalmazás-platformokMobile app platforms

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS

Intune mobilalkalmazás-kezelési helyzetekIntune Mobile Application Management scenarios

 • Intune MDM által regisztrált eszközökIntune MDM-enrolled devices
 • Külső EMM által regisztrált eszközökThird-party EMM-enrolled devices
 • Nem felügyelt (semmilyen MDM által nem regisztrált) eszközökUnmanaged devices (not enrolled with any MDM)

Az Intune App SDK Xamarin összetevővel létrehozott Xamarin-alapú alkalmazások mostantól fogadni tudják az Intune mobilalkalmazás-felügyeleti (MAM-) szabályzatait az Intune mobileszköz-felügyeletben (MDM) regisztrált eszközökön és a nem regisztrált eszközökön is.Xamarin apps built with the Intune App SDK Xamarin Component can now receive Intune mobile application management (MAM) policies on both Intune mobile device management (MDM) enrolled devices and unenrolled devices.

ElőfeltételekPrerequisites

 • [Csak az Android esetében] Az eszközön mindig a legújabb Microsoft Intune Céges portál alkalmazást kell telepíteni.[Android only] The latest Microsoft Intune Company Portal app must always be installed on the device.

Első lépésekGet started

 1. Töltse le a Xamarin-component.exe fájlt innen, és csomagolja ki.Download Xamarin-component.exe from here and extract it.

 2. Olvassa el Microsoft Intune MAM Xamarin összetevő licencfeltételeit.Read the license terms for the Microsoft Intune MAM Xamarin Component.

 3. Töltse le az Intune App SDK Xamarin Component mappát a Githubról vagy a Xamarinról, és csomagolja ki.Download the Intune App SDK Xamarin Component folder from GitHub or Xamarin and extract it. Az 1. és a 3. lépésben letöltött fájlnak ugyanazon a könyvtárszinten kell lennie.Both files downloaded from step 1 and step 3 should be in the same directory level.

 4. Futtassa rendszergazdaként a következő parancsot a parancssorban: Xamarin.Component.exe install <.xam> file.In the command line as an administrator, run Xamarin.Component.exe install <.xam> file.

 5. A Visual Studióban kattintson jobb gombbal a korábban létrehozott Xamarin-projektben az components (összetevők) elemre.In Visual Studio, right click components in your previously created Xamarin project.

 6. Válassza az Edit Components (Összetevők szerkesztése) lehetőséget, és vegye fel az Intune App SDK összetevőt, amelyet helyileg töltött le a számítógépére.Select Edit Components and add the Intune App SDK component you’ve downloaded locally to your computer.

Intune MAM engedélyezése iOS-mobilalkalmazásbanEnabling Intune MAM in your iOS mobile app

 1. Az Intune App SDK inicializálásához az AppDelegate.cs osztályban lévő összes API esetén hívást kell kezdeményeznie.In order to initialize the Intune App SDK, you will need to make a call for any API in the AppDelegate.cs class. Példa:For example:

  public override bool FinishedLaunching (UIApplication application, NSDictionary launchOptions)
  {
     Console.WriteLine ("Is Managed: {0}", IntuneMAMPolicyManager.Instance.PrimaryUser != null);
     return true;
  }
  
 2. Most, hogy megtörtént az összetevő hozzáadása és inicializálása, kövesse az App SDK iOS-mobilalkalmazásba való beépítéséhez szükséges általános lépéseket.Now that the component is added and initialized, you can follow the general steps required for building the App SDK into an iOS mobile app. A natív iOS-alkalmazások engedélyezéséről szóló teljes dokumentációt az iOS-hez készült Intune App SDK fejlesztői útmutatójában találja.You can find the full documentation for enabling native iOS apps in the Intune App SDK for iOS Developer Guide.

 3. Fontos: Számos, kizárólag a Xamarin-alapú iOS-alkalmazásokra vonatkozó módosítás van.Important: There are several modifications specific to Xamarin-based iOS apps. A kulcslánccsoportok engedélyezésekor például a következőt kell hozzáadnia ahhoz, hogy felvegye a Xamarin-mintaalkalmazást, amelyet az összetevőhöz hozzáadott.For instance, when enabling keychain groups, you'll need to add the following to include the Xamarin sample app we included in the component. Alább talál egy példát arra, hogy milyen csoportokat kell tartalmazniuk a kulcslánchozzáférési csoportoknak:Below is an example of the groups you would need to have in your Keychain Access groups:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  <plist version="1.0">
     <dict>
        <key>keychain-access-groups</key>
        <array>
           <string>$(AppIdentifierPrefix)com.xamarin.microsoftintunesample</string>
           <string>$(AppIdentifierPrefix)com.xamarin.microsoftintunesample.intunemam</string>
           <string>$(AppIdentifierPrefix)com.microsoft.intune.mam</string>
           <string>$(AppIdentifierPrefix)com.microsoft.adalcache</string>
        </array>
     </dict>
  </plist>
  

Teljesítette az összetevő Xamarin-alapú iOS-alkalmazásba való beépítéséhez szükséges lépéseket.You have completed the steps necessary to build the component into your Xamarin-based iOS app. Ha a projekt elkészítéséhez Xcode-ot használ, akkor használhatja az Intune App SDK Settings.bundle csomagot is.If you are utilizing Xcode for building your project, you can use the Intune App SDK Settings.bundle. Ezzel a projekt elkészítése során ki- és bekapcsolja az Intune-szabályzatok beállításait a teszteléshez és a hibakereséshez.This will allow you to toggle Intune policy settings on and off as you build your project to test and debug. Ha ki szeretné használni ennek a csomagnak az előnyeit, kövesse az iOS-hez készült Intune App SDK fejlesztői útmutatójában található lépéseket, és olvassa el az Xcode-ban történő hibakeresésről szóló szakaszt.To take advantage of this bundle, follow the steps in the Intune App SDK for iOS Developer Guide and read the section on debugging in Xcode.

MAM engedélyezése Android-mobilalkalmazásbanEnabling MAM in your Android mobile app

Olyan Xamarin-alapú Android-alkalmazások esetén, amelyek nem használnak felhasználóifelület-keretrendszert, olvassa el és kövesse az [Androidhoz készült Intune App SDK fejlesztői útmutatójában] leírtakat.For Xamarin-based Android apps not using a UI framework, you will need to read and follow the [Intune App SDK for Android Developer Guide]. Xamarin-alapú Android-alkalmazások esetén le kell cserélnie az osztályt, a metódusokat és a tevékenységeket a MAM-beli megfelelőikre az útmutatóban található táblázat alapján.For your Xamarin-based Android app, you will need to replace class, methods, and activities with their MAM equivalent based on the table included in the guide. Ha az alkalmazás nem rendelkezik meghatározott android.app.Application osztállyal, akkor hozzon létre egyet, és győződjön meg arról, hogy az a MAMApplication osztálytól örököl.If your app doesn’t define an android.app.Application class, you will need to create one and ensure that you inherit from MAMApplication.

A Xamarin Formshoz és más felhasználóifelület-keretrendszerekhez biztosítunk egy MAM.Remapper nevű eszközt.For Xamarin Forms and other UI frameworks, we have provided a tool called MAM.Remapper. Az eszköz elvégzi Ön helyett az osztály lecserélését.The tool will accomplish the class replacement for you. Ehhez azonban el kell végezni a következő lépéseket:However, you will need to do the following steps:

 1. Fel kell vennie egy hivatkozást a Microsoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks NuGet-csomag 0.1.0.0-s vagy frissebb verziójára.Add a reference to theMicrosoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks nuget package version 0.1.0.0 or greater.

 2. Hozzá kell adnia a következő sort az Androidhoz készült csproj-fájlhoz:Add the following line to your Android csproj:

  <Import
  Project="$(NugetPack)\\Microsoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks.0.1.X.X\\build\\MonoAndroid10\\Microsoft.Intune.MAM.Remapper.targets" />
  
 3. A hozzáadott remapping-config.json fájl felépítési műveleteként a RemappingConfigFile műveletet kell beállítania.Set the build action of the added remapping-config.json file to RemappingConfigFile. A felvett remapping-config.json fájl kizárólag a Xamarin.Forms-szal működik.The included remapping-config.json only works with Xamarin.Forms. Más felhasználóifelület-keretrendszerek esetén tekintse meg a Remapper NuGet-csomaghoz tartozó fontos fájlt.For other UI frameworks, refer to the Readme included with the Remapper nuget package.

Az alkalmazás teszteléseTest your app

Elvégezte az összetevő alkalmazásba történő beépítésének alapvető lépéseit.You have completed the basic steps of building the component into your app. Következőnek kövesse a Xamarin-alapú Android-mintaalkalmazásban lévő lépéseket.Now you can follow the steps included in the Xamarin Android sample app. Két mintát biztosítottunk, egyet a Xamarin.Forms-hoz és egyet az Androidhoz.We have provided two samples, one for Xamarin.Forms and another for Android.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback