iOS-eszközök regisztrálásának beállítása az Apple School Manager programbanSet up iOS device enrollment with Apple School Manager

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Note

Átmeneti felhasználói felületi eltérésekTemporary user interface differences

Az ezen a lapon ismertetett szolgáltatások felhasználói felülete frissítés alatt áll.The user interfaces for the features described on this page are in the process of being updated. A megújult felhasználói felület április végéig elérhetővé válik az összes felhasználói fiókban.These updates are rolling out across all user accounts through the end of April.

Ha az Eszközök beléptetése lap az alábbi képen láthatóhoz hasonló Önnél, akkor a fiókja még nem lett frissítve az új felhasználói felületre, így használhatja a jelen súgólapot.If your Device enrollment page looks like the image below, your account has not yet been updated to the new user interface and you can use this help page.

Az Intune régi felhasználói felülete

Ha az Eszközök beléptetése lap az alábbi képen láthatóhoz hasonló, akkor a frissített felhasználói felületet használja.If your Device enrollment page looks like the image below, you have the updated user interfaces. Látogasson el erre a súgólapra.Go to this help page.

Az Intune új felhasználói felülete

Ez a témakör az Apple School Manager program keretében vásárolt iOS-eszközök regisztrálásához nyújt segítséget.This topic helps you set up iOS device enrollment for devices purchased through the Apple School Manager program. Az Intune használatával nagy számú iOS-eszközt regisztrálhat az Apple School Manager programba anélkül, hogy kézbe venné az eszközökhöz.Using Intune with Apple School Manager, you can enroll large numbers of iOS devices without ever touching them. Amikor egy tanuló vagy a tanár bekapcsolja az eszközt, a Beállítási asszisztens az előre konfigurált beállítások szerint indul el, és regisztrálja az eszközt a felügyeleti szolgáltatásban.When a student or teacher turns on the device, Setup Assistant runs with preconfigured settings and the device enrolls into management.

Az Apple School Manager programba történő regisztráció az Intune és az Apple School Manager portálok együttes használatával kapcsolható be.To enable Apple School Manager enrollment, you use both the Intune and Apple School Manager portals. Ahhoz, hogy az eszközök felügyeletét az Intune-hoz rendelhesse, szükség van a sorozatszámok vagy a beszerzési rendelésszámok listájára.A list of serial numbers or a purchase order number is required so you can assign devices to Intune for management. Olyan DEP-regisztrációs profilokat hoz létre, amelyek tartalmazzák a regisztráció során az eszközre vonatkozó beállításokat.You create DEP enrollment profiles containing settings that applied to devices during enrollment.

Egyébként az Apple School Manager programba történő regisztráció nem használható együtt az Apple Készülékregisztrációs programjával és az eszközregisztráció-kezelővel.By the way, Apple School Manager enrollment can't be used with Apple's Device Enrollment Program or the device enrollment manager.

ElőfeltételekPrerequisites

Note

A többtényezős hitelesítés (MFA) nem működik az Apple School Manager-eszközök felhasználói affinitással történő regisztrálása során.Multifactor authentication (MFA) doesn't work during enrollment on Apple School Manager devices with user affinity. A regisztrációt követően az ilyen eszközökön is az elvárásoknak megfelelően működik az MFA.After enrollment, MFA works as expected on these devices. A regisztráció végeztével az MFA az elvárásoknak megfelelően működik.After enrollment, MFA works as expected on devices. Az első bejelentkezéskor az eszközök nem tudják figyelmeztetni a felhasználókat a jelszó módosítására.Devices can't prompt users who need to change their password when they first sign in. Továbbá a lejárt jelszóval rendelkező felhasználók sem kapnak felszólítást a jelszó alaphelyzetbe állítására a regisztráció alatt.Additionally, users with expired passwords aren't prompted to reset their password during enrollment. A felhasználóknak egy másik eszköz használatával kell alaphelyzetbe állítani a jelszavukat.Users must use a different device to reset the password.

Az Apple-token beszerzése és az eszközök hozzárendeléseGet the Apple token and assign devices

A céges tulajdonú iOS-eszközök regisztrálását csak akkor végezheti el az Apple School Manager programban, ha rendelkezésére áll egy Apple-től származó tokenfájl (.p7m).Before you can enroll corporate-owned iOS devices with Apple School Manager, you need a token (.p7m) file from Apple. Ez a token teszi lehetővé, hogy az Intune szinkronizálja az Apple School Manager programban részt vevő eszközök adatait.This token lets Intune sync information about Apple School Manager-participating devices. A jogkivonat ezen felül lehetővé teszi, hogy az Intune regisztrációs profilokat töltsön fel az Apple számára, és a feltöltött profilokhoz eszközöket rendeljen hozzá.It also permits Intune to perform enrollment profile uploads to Apple and to assign devices to those profiles. Az Apple portálján egyúttal a felügyelendő eszközök sorozatszámának hozzárendelését is elvégezheti.While you are in the Apple portal, you can also assign device serial numbers to manage.

1. lépés Töltsön le egy nyilvános kulcsú Intune-tanúsítványt, amelyre szükség van az Apple-token létrehozásához.Step 1. Download an Intune public key certificate required to create an Apple token.

 1. Az Azure-beli Intune-portálon válassza az Eszközök regisztrálása, majd a Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment and then choose Enrollment program token.

  A Készülékregisztrációs programbeli token panel az Apple tanúsítványok munkaterületen – nyilvános kulcs letöltése

 2. A Készülékregisztrációs programbeli token panelen válassza a Nyilvános kulcs letöltése lehetőséget a titkosításikulcs-fájl (.pem) letöltéséhez és helyi mentéséhez.In the Enrollment program token blade, choose Download your public key to download and save the encryption key (.pem) file locally. A .pem-fájllal megbízhatósági kapcsolati tanúsítványt kérhet az Apple School Manager portálról.The .pem file is used to request a trust-relationship certificate from the Apple School Manager portal.

2. lépés Töltsön le egy tokent és végezze el az eszközök hozzárendelését.Step 2. Download a token and assign devices.

 1. Válassza a Token létrehozása az Apple School Manager programon keresztül lehetőséget, és jelentkezzen be céges Apple ID azonosítójával.Choose Create a token via Apple School Manager, and sign in with your company Apple ID. A későbbiekben ezt az Apple ID-t használhatja az Apple School Manager-token megújításához.You can use this Apple ID to renew your Apple School Manager token.
 2. Az Apple School Manager portálján az MDM-kiszolgálók szakaszban válassza az Új MDM-kiszolgáló hozzáadása elemet (a jobb felső sarokban).In the Apple School Manager portal, go to MDM Servers, and then choose Add MDM Server (upper right).
 3. Adja meg az MDM-kiszolgálónevet.Enter the MDM Server Name. A kiszolgálónév Önnek segít a mobileszköz-felügyeleti (MDM-) kiszolgáló azonosításában,The server name is for your reference to identify the mobile device management (MDM) server. nem ez a Microsoft Intune-kiszolgáló URL-címe vagy neve.It is not the name or URL of the Microsoft Intune server. Az Apple School Manager portál, amelyen a Sorozatszám lehetőség van kijelölveApple School Manager portal with Serial Number option selected

 4. Az Apple portálján válassza a Fájl feltöltése... elemet, keresse meg a .pem-fájlt, és válassza az MDM-kiszolgáló mentése elemet (a jobb alsó sarokban).Choose Upload File... in the Apple portal, browse to the .pem file, and choose Save MDM Server (lower right).

 5. Válassza a Token letöltése elemet, majd töltse le a kiszolgálói tokenfájlt (.p7m) a számítógépre.Choose Get Token and then download the server token (.p7m) file to your computer.
 6. A Device Assignments (Eszköz-hozzárendelések) szakaszban válassza ki az eszközt az eszköz sorozatszámának (Serial Numbers) vagy rendelésszámának (Order Number) kézi bevitelével, illetve CSV-fájl feltöltésével (Upload CSV File).Go to Device Assignments, and Choose Device by manual entry of Serial Numbers, Order Number, or Upload CSV File. Az Apple School Manager portál, amelyen a Sorozatszám lehetőség van kijelölveApple School Manager portal with Serial Number option selected
 7. Válassza a Hozzárendelés kiszolgálóhoz műveletet, majd válassza ki a létrehozott MDM-kiszolgálót.Choose the action Assign to Server, and choose the MDM Server you created.
 8. Adja meg az eszközkiválasztás (Choose Devices) módját, majd az eszközhöz kapcsolódó információkat és adatokat.Specify how to Choose Devices, then provide device information and details.
 9. Válassza az Assign to Server (Hozzárendelés kiszolgálóhoz) lehetőséget, válassza ki a Microsoft Intune-hoz megadott <kiszolgálónevet>, majd kattintson az OK gombra.Choose Assign to Server and choose the <ServerName> specified for Microsoft Intune, and then choose OK.

3. lépés Adja meg az Apple School Manager-token létrehozásához használt Apple ID azonosítót.Step 3. Enter the Apple ID used to create your Apple School Manager token.
Ugyanerre az azonosítóra lesz szükség az Apple School Manager-token megújításához is, ezért a későbbi felhasználás céljából őrizze meg.This ID should be used to renew your Apple School Manager token and is stored for your future reference.

A készülékregisztrációs programbeli token létrehozásához használt Apple ID megadása és a készülékregisztrációs programbeli token megkeresése

4. lépés Keresse meg és töltse fel a tokent.Step 4. Locate and upload your token.
Keresse meg a tanúsítványfájlt (.p7m), majd kattintson a Megnyitás gombra, és válassza a Feltöltés elemet.Go to the certificate (.p7m) file, choose Open, and then choose Upload. Az Intune automatikusan szinkronizálja az Apple-től származó Apple School Manager-eszközöket.Intune automatically syncs your Apple School Manager devices from Apple.

Apple-regisztrációs profil létrehozásaCreate an Apple enrollment profile

A regisztrálás során az eszközök csoportjára alkalmazott beállításokat egy készülékregisztrációs profil határozza meg.A device enrollment profile defines the settings applied to a group of devices during enrollment.

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök regisztrálása, majd az Apple-regisztráció elemet.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment, and then choose Apple Enrollment.
 2. A Készülékregisztrációs program szakaszban válassza a Készülékregisztrációs programbeli profilok elemet.Under Enrollment Program, choose Enrollment Program Profiles.
 3. A Készülékregisztrációs programbeli profilok panelen válassza a Létrehozás elemet.On the Enrollment Program Profiles blade, choose Create.
 4. A Regisztrációs profil létrehozása panelen adja meg az Intune-ban megjelenő profil nevét és leírását.On the Create Enrollment Profile blade, enter a Name and Description for the profile that is displayed in Intune.
 5. A Felhasználói affinitás beállítással adhatja meg, hogy a profilt használó eszközök felhasználói affinitással vagy anélkül legyenek-e regisztrálva.For User Affinity, choose whether devices with this profile enroll with or without user affinity.

  • Regisztrálás felhasználói affinitással – A telepítés során egy adott felhasználóhoz társítja az eszközt.Enroll with user affinity - Affiliates the device with a user during setup.

  Az Apple School Manager megosztott iPadeket kezelő üzemmódja felhasználói affinitás nélküli regisztrálást igényel.Apple School Manager's Shared iPad mode requires user enroll without user affinity.

  • Regisztráció felhasználói affinitás nélkül – Ezt a lehetőséget olyan eszközökhöz válassza, amelyeket nem egy adott felhasználóhoz társítottak, például megosztott eszközök esetében.Enroll without user affinity - Choose for device unaffiliated with a single user, such as shared devices. Olyan eszközökhöz használja, amelyek a helyi felhasználói adatokhoz való hozzáférés nélkül végeznek feladatokat.Use for devices that perform tasks without accessing local user data. Egyes alkalmazások, mint például a Céges portál alkalmazás, nem működnek.Apps like the Company Portal app don’t work.
 6. Válassza az Eszközkezelési beállítások lehetőséget.Choose Device Management Settings. A rendszer ezeket az elemeket az aktiválás során állítja be, és a módosításhoz a gyári beállítások visszaállítására van szükség.These items are set during activation and require a factory reset to change. Konfigurálja az alábbi profilbeállításokat, majd válassza a Mentés lehetőséget:configure the following profile settings, and then choose Save:

  Felügyeleti mód kiválasztása

  • Felügyelt – olyan felügyeleti mód, amely több felügyeleti funkciót engedélyez, és alapértelmezés szerint tiltja az Aktiválási zár funkciót.Supervised - a management mode that enables more management options and disabled Activation Lock by default. Ha a jelölőnégyzetet üresen hagyja, a felügyeleti lehetőségek korlátozva lesznek.If you leave the check box blank, you have limited management capabilities.

   • Zárolt regisztráció – (Felügyelt felügyeleti mód szükséges hozzá) Letiltja az iOS azon beállításait, amelyek lehetővé tennék a felügyeleti profil eltávolítását.Locked enrollment - (Requires Management Mode = supervised) Disables iOS settings that could allow removal of the management profile. Ha a jelölőnégyzetet üresen hagyja, lehetővé teszi a felügyeleti profil eltávolítását a Beállítások menüből.If you leave the check box blank, it allows the management profile to be removed from the Settings menu.
   • Megosztott iPad – (Felhasználói affinitás nélküli regisztrálást és Felügyelt üzemmódot igényel.) Egy felügyelt Apple ID azonosító használatával több felhasználónak teszi lehetővé a regisztrált iPadekre való bejelentkezést.Shared iPad - (Requires Enroll without User Affinity and Supervised mode.) Allows multiple users to log on to enrolled iPads by using a managed Apple ID. A felügyelt Apple ID-k létrehozása az Apple School Manager portálján történik.Managed Apple IDs are created in the Apple School Manager portal. További tudnivalók a megosztott iPadekről.Learn more about shared iPad. Érdemes áttekintenie az Apple megosztott iPadekre vonatkozó követelményeit is.You should also review Apple's shared iPad requirements.

  Note

  Ha a Felhasználói affinitás a Felhasználói affinitással lehetőségre van állítva, vagy a Felügyelt üzemmód ki van kapcsolva, a rendszer letiltja a Megosztott iPad üzemmódot a regisztrációs profilban.If User Affinity is set to With user affinity or Supervised mode is set to Off, Shared iPad mode is disabled for the enrollment profile.

   - **Maximum Cached Users** - (Requires **Shared iPad** = **Yes**) Creates a partition on the device for each user. The recommended value is the number of students likely to use the device over a period of time. For example, if six students use the device regularly during the week, set this number to six. 
  
  • Párosítás engedélyezése – meghatározza, hogy az iOS-eszközök szinkronizálhatók-e a számítógéppel.Allow Pairing - specifies whether iOS devices can sync with computers. Ha az Apple Configurator engedélyezése tanúsítvány szerint lehetőséget választja, tanúsítványt kell választania az Apple Configurator-tanúsítványok területen.If you choose Allow Apple Configurator by certificate, you must choose a certificate under Apple Configurator Certificates.

   • Apple Configurator-tanúsítványok – Ha az Apple Configurator engedélyezése tanúsítvány szerint lehetőséget választotta a Párosítás engedélyezése területen, válassza ki az importálandó Apple Configurator-tanúsítványt.Apple Configurator Certificates - If you chose Allow Apple Configurator by certificate under Allow Pairing, choose an Apple Configurator Certificate to import.
 7. Válassza a Beállítási asszisztens beállításai lehetőséget, és a következő profilbeállítások konfigurálása után válassza a Mentés gombot:Choose Setup Assistant Settings, configure the following profile settings, and then choose Save:

  • Részleg neve – Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás során az About Configuration (Konfiguráció névjegye) elemre koppint.Department Name - Appears when users tap About Configuration during activation.

  • Részleg telefonszáma – Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás közben a Segítségre van szüksége? gombra kattint.Department Phone - Appears when the user clicks the Need Help button during activation.

  • A Beállítási asszisztens beállításai – A Beállítási asszisztens beállításaiból való kizárás esetén ezek a beállítások később is konfigurálhatók az iOS Beállítások menüjében.Setup Assistant Options - If excluded from Setup Assistant options, these settings can be set later in the iOS Settings menu.
   • PIN-kód – PIN-kód kérése aktiváláskor.Passcode - Prompt for passcode during activation. PIN-kód megadására mindig szükség van, kivéve, ha az eszköz biztonságát, illetve elérésének szabályozását valamilyen más módszer biztosítja (például teljes képernyős mód, amely egyetlen alkalmazás futtatására korlátozza az eszközt).Always require a passcode unless the device is secured or has access controlled in some other manner (that is, kiosk mode that restricts the device to one app).
   • Helyalapú szolgáltatások – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja a szolgáltatást.Location Services - If enabled, Setup Assistant prompts for the service during activation
   • Visszaállítás – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során iCloud-alapú biztonsági mentést fog kérni.Restore - If enabled, Setup Assistant prompts for iCloud backup during activation
   • Apple ID – Engedélyezés esetén az iOS kérni fogja a felhasználótól az Apple ID-t, ha a felhasználó annak megadása nélkül próbál alkalmazást telepíteni az Intune-ban.Apple ID - If enabled, iOS prompts users for an Apple ID when Intune attempts to install an app without an ID. Az App Store-beli iOS-alkalmazások letöltéséhez Apple ID-ra van szükség, az Intune által telepített alkalmazásokat is beleértve.An Apple ID is required to download iOS App Store apps, including apps installed by Intune.
   • Feltételek és kikötések – Ha engedélyezte, a Beállítási asszisztens az aktiválás során arra fogja kérni a felhasználót, hogy fogadja el az Apple használati feltételeit.Terms and Conditions - If enabled, Setup Assistant prompts users to accept Apple's terms and conditions during activation
   • Touch ID – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Touch ID - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
   • Apple Pay – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Apple Pay - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
   • Nagyítás – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Zoom - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
   • Siri – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Siri - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
   • Diagnosztikai adatok – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatástDiagnostic Data - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
 8. A profilbeállítások mentéséhez a Regisztrációs profil létrehozása panelen kattintson a Létrehozás elemre.To save the profile settings, choose Create on the Create Enrollment Profile blade.

A School Data Sync csatlakoztatásaConnect School Data Sync

(Igény szerint) Az Apple School Manager támogatja az osztálynévsorok Microsoft School Data Sync (SDS) használatával történő szinkronizálását az Azure Active Directoryba (AD).(Optional) Apple School Manager supports synching class roster data to Azure Active Directory (AD) using Microsoft School Data Sync (SDS). Az alábbi lépések végrehajtásával használhatja az SDS-t az iskolai adatok szinkronizálására.Complete the following steps to use SDS to sync school data.

 1. A Készülékregisztrációs programbeli token panelen válassza a kék információs szalagot vagy az SDS-csatlakozás elemet.On the Enrollment Program Token blade, choose either the blue information banner or Connect SDS.
 2. A token használatának engedélyezése a Microsoft School Data Sync számára beállításnál válassza az Engedélyezés lehetőséget.Choose Allow Microsoft School Data Sync to use this token, setting to Allow. Ez a beállítás teszi lehetővé az Intune csatlakoztatását az Office 365-beli SDS szolgáltatáshoz.This setting allows Intune to connect with SDS in Office 365.
 3. Az Apple School Manager és az Azure AD csatlakoztatásához válassza A Microsoft School Data Sync beállítása elemet. További információ a School Data Sync konfigurálásáról.To enable a connection between Apple School Manager and Azure AD, choose Set up Microsoft School Data Sync. Learn more about how to set up School Data Sync.
 4. A mentéshez és a folytatáshoz kattintson az OK gombra.Click OK to save and continue.

Felügyelt eszközök szinkronizálásaSync managed devices

Miután az Intune engedélyt kapott az Apple School Manager-eszközök felügyeletére, szinkronizálhatja az Intune-t az Apple szolgáltatással, hogy a felügyelt eszközök megjelenjenek az Intune-ban.Now that Intune has been assigned permission to manage your Apple School Manager devices, you can synchronize Intune with the Apple service to see your managed devices in Intune.

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök regisztrálása > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli eszközök > Szinkronizálás lehetőséget. A folyamatjelző mutatja, hogy mennyi idő múlva lehetséges újabb szinkronizálási kérelmet indítani.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment Program Devices > Sync. The progress bar shows the amount of time you must wait before requesting Sync again.

  A Szinkronizálás hivatkozás kiválasztása a Készülékregisztrációs programba felvett eszközök mező kijelölése után

 2. A Szinkronizálás panelen válassza a Szinkronizálási kérelem lehetőséget. A folyamatjelző mutatja, hogy mennyi idő múlva lehetséges újabb szinkronizálási kérelmet indítani.On the Sync blade, choose Request Sync. The progress bar shows the amount of time you must wait before requesting Sync again.

  Szinkronizálási kérelem hivatkozás kiválasztása a Szinkronizálás panelen

  Az Apple elfogadható forgalomra vonatkozó feltételeinek teljesítése céljából az Intune az alábbi korlátozásokat írja elő:To comply with Apple’s terms for acceptable traffic, Intune imposes the following restrictions:

  • Teljes szinkronizálás legfeljebb hétnaponta futtatható.A full sync can run no more than once every seven days. A teljes szinkronizálás során az Intune frissíti az Apple által hozzárendelt összes Intune-sorozatszámot, függetlenül attól, hogy azokat korábban szinkronizálták-e.During a full sync, Intune refreshes every serial number that Apple has assigned to Intune whether the serial has previously been synced or not. Ha az előző teljes szinkronizálástól számított hét napon belül újabb teljes szinkronizálást kísérel meg, az Intune csak a szolgáltatásban még nem szereplő sorozatszámokat frissíti.If a full sync is attempted within seven days of the previous full sync, Intune only refreshes serial numbers that are not already listed in Intune.
  • A szinkronizálási kérések elbírálása 15 percet vesz igénybe.Any sync request is given 15 minutes to finish. Ez idő alatt, vagy amíg a kérelem ellenőrzése nem fejeződött be, a Szinkronizálás gomb inaktív.During this time or until the request succeeds, the Sync button is disabled.

Note

Az Apple School Manager sorozatszámait a Készülékregisztrációs programba felvett eszközök panelről is hozzárendelheti a profilokhoz.You can also assign Apple School Manager serial numbers to profiles from the Enrollment Program Devices blade.

Profil hozzárendelése az eszközökhözAssign a profile to devices

Az Intune által felügyelt Apple School Manager-eszközökhöz még a regisztrálás előtt hozzá kell rendelni egy regisztrációs profilt.Apple School Manager devices managed by Intune must be assigned an enrollment profile before they are enrolled.

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközregisztráció > Apple-regisztráció, majd a Készülékregisztrációs programbeli profilok lehetőséget.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment, and then choose Enrollment Program profiles.
 2. A Készülékregisztrációs programbeli profilok listából válassza ki az eszközhöz hozzárendelni kívánt profilt, majd válassza az Eszköz-hozzárendelések elemet.From the list of Enrollment Program Profiles, choose the profile you want to assign to devices and then choose Device Assignments

  Az eszköz-hozzárendelések a Hozzárendelés lehetőség kijelölésével.

 3. Kattintson a Hozzárendelés elemre, majd válassza ki a profilhoz hozzárendelni kívánt Apple School Manager-eszközöket.Choose Assign and then choose the Apple School Manager devices you want to assign this profile. A megjelenített eszközöket az alábbiak szerint szűrheti:You can filter to view available devices:

  • nem hozzárendeltunassigned
  • bármelyikany
  • <profilnév><profile name>
 4. Válassza ki a hozzárendelni kívánt eszközöket.Choose the devices you want to assign. Az oszlop feletti jelölőnégyzettel legfeljebb 1000 listázott eszköz jelölhető ki.The checkbox above the column selects up to 1000 listed devices. Kattintson a Hozzárendelés elemre.Click Assign. Ha több mint 1000 eszközt szeretne hozzárendelni, ismételje meg a lépéseket, amíg az összes eszközt hozzá nem rendelte egy regisztrációs profilhoz.To enroll more than 1000 devices, repeat the assignment steps until all devices are assigned an enrollment profile.

  A készülékregisztrációs programbeli profil hozzárendelésére szolgáló gomb az Intune-ban

Eszközök terjesztése a felhasználóknakDistribute devices to users

Most már megkezdheti a céges eszközök kiosztását a felhasználóknak.You can now distribute corporate-owned devices to users. Az iOS rendszerű Apple School Manager-eszközök bekapcsolásakor a rendszer regisztrálja az eszközöket az Intune-nal való felügyeletre.When an iOS Apple School Manager device is turned on, it is enrolled for management by Intune. Ha az eszközt már aktiválták és használatban van, a profil csak akkor alkalmazható, ha az eszközön visszaállították a gyári beállításokat.If the device has been activated and is in use, the profile cannot be applied until the device is factory reset.