iOS-eszközök regisztrálásának engedélyezése az Apple School Manager programbanEnable iOS device enrollment with Apple School Manager

Ez a témakör az Apple School Manager program keretében vásárolt iOS-eszközök regisztrálásához nyújt segítséget.This topic helps you enable iOS device enrollment for devices purchased through the Apple School Manager program. Az Intune használatával nagy számú iOS-eszközt regisztrálhat az Apple School Manager programba anélkül, hogy kézbe venné az eszközökhöz.Using Intune with Apple School Manager, you can enroll large numbers of iOS devices without ever touching them. Amikor egy tanuló vagy a tanár bekapcsolja az eszközt, a Beállítási asszisztens az előre konfigurált beállítások szerint indul el, és regisztrálja az eszközt a felügyeleti szolgáltatásban.When a student or teacher turns on the device, Setup Assistant runs with preconfigured settings and the device enrolls into management.

Az Apple School Manager programba történő regisztráció az Intune és az Apple School Manager portálok együttes használatával kapcsolható be.To enable Apple School Manager enrollment, you use both the Intune and Apple School Manager portals. Ahhoz, hogy az eszközök felügyeletét az Intune-hoz rendelhesse, szükség van a sorozatszámok vagy a beszerzési rendelésszámok listájára.A list of serial numbers or a purchase order number is required so you can assign devices to Intune for management. Olyan DEP-regisztrációs profilokat hoz létre, amelyek tartalmazzák a regisztráció során az eszközre vonatkozó beállításokat.You create DEP enrollment profiles containing settings that applied to devices during enrollment.

Az Apple School Manager programba történő regisztráció nem használható együtt az Apple Készülékregisztrációs programjával és a Készülékregisztráció-kezelővel.Apple School Manager enrollment can't be used with Apple's Device Enrollment Program or the device enrollment manager.

ElőfeltételekPrerequisites

Az Apple-token beszerzése és az eszközök hozzárendeléseGet an Apple token and assign devices

A céges tulajdonú iOS-eszközök regisztrálását csak akkor végezheti el az Apple School Manager programban, ha rendelkezésére áll egy Apple-től származó tokenfájl (.p7m).Before you can enroll corporate-owned iOS devices with Apple School Manager, you need a token (.p7m) file from Apple. Ez a token teszi lehetővé, hogy az Intune szinkronizálja az Apple School Manager programban részt vevő eszközök adatait.This token lets Intune sync information about Apple School Manager-participating devices. A jogkivonat ezen felül lehetővé teszi, hogy az Intune regisztrációs profilokat töltsön fel az Apple számára, és a feltöltött profilokhoz eszközöket rendeljen hozzá.It also permits Intune to perform enrollment profile uploads to Apple and to assign devices to those profiles. Az Apple portálján egyúttal a felügyelendő eszközök sorozatszámának hozzárendelését is elvégezheti.While you are in the Apple portal, you can also assign device serial numbers to manage.

1. lépésStep 1. Töltse le a nyilvános kulcsú Intune-tanúsítványt, amelyre szüksége lesz az Apple-token létrehozásához.Download the Intune public key certificate required to create an Apple token

 1. Az Intune portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Regisztrációs programbeli tokenek > Hozzáadás lehetőséget.In Intune, choose Device enrollment > Apple enrollment > Enrollment program tokens > Add.

  Szerezzen be egy készülékregisztrációs programbeli tokent.

 2. A Készülékregisztrációs programbeli token panelen válassza a Nyilvános kulcs letöltése lehetőséget a titkosításikulcs-fájl (.pem) letöltéséhez és helyi mentéséhez.In the Enrollment program token blade, choose Download your public key to download and save the encryption key (.pem) file locally. A .pem-fájllal megbízhatósági kapcsolati tanúsítványt kérhet az Apple School Manager portálról.The .pem file is used to request a trust-relationship certificate from the Apple School Manager portal. Készülékregisztrációs programbeli token panel.Enrollment Program Token blade.

2. lépésStep 2. Töltsön le egy tokent, és végezze el az eszközök hozzárendelését.Download a token and assign devices

 1. Válassza a Token létrehozása az Apple School Manager programon keresztül lehetőséget, és jelentkezzen be az Apple School rendszerbe a céges Apple ID azonosítójával.Choose Create a token via Apple School Manager, and sign in to Apple School with your company Apple ID. A későbbiekben ezt az Apple ID-t használhatja az Apple School Manager-token megújításához.You can use this Apple ID to renew your Apple School Manager token.

 2. Az Apple School Manager portálján az MDM-kiszolgálók szakaszban válassza az Új MDM-kiszolgáló hozzáadása elemet (a jobb felső sarokban).In the Apple School Manager portal, go to MDM Servers, and then choose Add MDM Server (upper right).

 3. Adja meg az MDM-kiszolgálónevet.Enter the MDM Server Name. A kiszolgálónév Önnek segít a mobileszköz-felügyeleti (MDM-) kiszolgáló azonosításában,The server name is for your reference to identify the mobile device management (MDM) server. nem ez a Microsoft Intune-kiszolgáló URL-címe vagy neve.It is not the name or URL of the Microsoft Intune server. Képernyőfelvétel az Apple School Manager portálról, amelyen a Sorozatszám lehetőség van kijelölveScreenshot of Apple School Manager portal with Serial Number option selected

 4. Az Apple portálján válassza a Fájl feltöltése... elemet, keresse meg a .pem-fájlt, és válassza az MDM-kiszolgáló mentése elemet (a jobb alsó sarokban).Choose Upload File... in the Apple portal, browse to the .pem file, and choose Save MDM Server (lower right).

 5. Válassza a Token letöltése elemet, majd töltse le a kiszolgálói tokenfájlt (.p7m) a számítógépre.Choose Get Token and then download the server token (.p7m) file to your computer.

 6. A Device Assignments (Eszköz-hozzárendelések) szakaszban válassza ki az eszközt az eszköz sorozatszámának (Serial Numbers) vagy rendelésszámának (Order Number) kézi bevitelével, illetve CSV-fájl feltöltésével (Upload CSV File).Go to Device Assignments, and Choose Device by manual entry of Serial Numbers, Order Number, or Upload CSV File. Képernyőfelvétel az Apple School Manager portálról, amelyen a Sorozatszám lehetőség van kijelölveScreenshot of Apple School Manager portal with Serial Number option selected

 7. Válassza a Hozzárendelés kiszolgálóhoz műveletet, majd válassza ki a létrehozott MDM-kiszolgálót.Choose the action Assign to Server, and choose the MDM Server you created.

 8. Adja meg az eszközkiválasztás (Choose Devices) módját, majd az eszközhöz kapcsolódó információkat és adatokat.Specify how to Choose Devices, then provide device information and details.

 9. Válassza az Assign to Server (Hozzárendelés kiszolgálóhoz) lehetőséget, válassza ki a Microsoft Intune-hoz megadott <kiszolgálónevet>, majd kattintson az OK gombra.Choose Assign to Server and choose the <ServerName> specified for Microsoft Intune, and then choose OK.

3. lépésStep 3. Mentse a token létrehozásához használt Apple ID-t.Save the Apple ID used to create this token

Az Azure-beli Intune-portálon adja meg az Apple ID azonosítót későbbi felhasználásra.In Intune in the Azure portal, provide the Apple ID for future reference.

Képernyőkép – A DEP-token létrehozásához használt Apple ID megadása és a DEP-token megkeresése.

4. lépés.Step 4. Töltse fel a tokent.Upload your token

Az Apple-token mezőben keresse meg tallózással a tanúsítványfájlt (.pem), és válassza a Megnyitás, majd a Létrehozás lehetőséget.In the Apple token box, browse to the certificate (.pem) file, choose Open, and then choose Create. A leküldéses tanúsítvány lehetővé teszi, hogy az Intune regisztrálja és felügyelje az iOS-eszközöket a szabályzatoknak a regisztrált mobileszközökre való leküldésével.With the push certificate, Intune can enroll and manage iOS devices by pushing policy to enrolled mobile devices. Az Intune automatikusan szinkronizálja az Apple-től származó Apple School Manager-eszközöket.Intune automatically synchronizes your Apple School Manager devices from Apple.

Apple-regisztrációs profil létrehozásaCreate an Apple enrollment profile

Most, hogy telepítette a jogkivonatot, létrehozhatja a regisztrációs profilt az Apple School-eszközökhöz.Now that you've installed your token, you can create an enrollment profile for Apple School devices. A regisztrálás során az eszközök csoportjára alkalmazott beállításokat egy készülékregisztrációs profil határozza meg.A device enrollment profile defines the settings applied to a group of devices during enrollment.

 1. Az Intune portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget.In Intune, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens.

 2. Válasszon egy tokent, és válassza a Profilok, majd a Profil létrehozása lehetőséget.Select a token, choose Profiles, and then choose Create profile.

 3. A Profil létrehozása panelen adminisztrációs célból adja meg a profil Nevét és Leírását.Under Create Profile, enter a Name and Description for the profile for administrative purposes. Ezeket a felhasználók nem fogják látni.Users do not see these details. A Név mező felhasználásával dinamikus csoportot hozhat létre az Azure Active Directoryban.You can use this Name field to create a dynamic group in Azure Active Directory. Használja a profilnevet az enrollmentProfileName paraméter meghatározásához, hogy ezzel a regisztrációs profillal rendelhesse hozzá az eszközöket.Use the profile name to define the enrollmentProfileName parameter to assign devices with this enrollment profile. További információk az Azure Active Directory-alapú dinamikus csoportokról.Learn more about Azure Active Directory dynamic groups. A profil neve és leírása.Profile name and description.

 4. A Felhasználói affinitást aszerint állítsa be, hogy a profilhoz tartozó eszközöket hozzárendelt felhasználóval vagy anélkül szükséges-e regisztrálni.For User Affinity, choose whether devices with this profile must enroll with or without an assigned user.

  • Regisztráció felhasználói affinitással – Ezt a lehetőséget olyan eszközökhöz válassza, amelyek a felhasználók tulajdonában vannak, de egyes szolgáltatásokhoz, például alkalmazások telepítéséhez, a céges portált kívánják használni.Enroll with User Affinity - Choose this option for devices that belong to users and that want to use the company portal for services like installing apps. Ez a beállítás emellett arra is lehetőséget nyújt a felhasználóknak, hogy a céges portál segítségével hitelesítsék az eszközüket.This option also lets users authenticate their devices by using the company portal. A felhasználói affinitáshoz WS-Trust 1.3 Username/Mixed végpont szükséges.User affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint. További információk.Learn more. Az Apple School Manager megosztott iPadeket kezelő üzemmódja felhasználói affinitás nélküli regisztrálást igényel.Apple School Manager's Shared iPad mode requires user enroll without user affinity.

  • Regisztráció felhasználói affinitás nélkül – Ezt a lehetőséget olyan eszközökhöz válassza, amelyek nincsenek egy adott felhasználóhoz társítva, például közös használatú eszközökhöz.Enroll without User Affinity - Choose this option for devices unaffiliated with a single user, such as a shared device. Olyan eszközökhöz használja, amelyek a helyi felhasználói adatokhoz való hozzáférés nélkül végeznek feladatokat.Use this for devices that perform tasks without accessing local user data. Egyes alkalmazások, mint például a Céges portál alkalmazás, nem működnek.Apps like the Company Portal app don’t work.

 5. A Regisztráció felhasználói affinitással lehetőség választásakor engedélyezheti a felhasználóknak, hogy az Apple beállítási asszisztens helyett a Céges portál alkalmazással végezzenek hitelesítést.If you chose Enroll with User Affinity, you have the option to let users authenticate with Company Portal instead of the Apple Setup Assistant.

  Végezzen hitelesítést a Céges portállal.

  Megjegyzés

  A többtényezős hitelesítés (MFA) nem működik az Apple School Manager-eszközök regisztrálása során, ha a Regisztráció felhasználói affinitással beállítást választja a profiltulajdonságokhoz, de nem használja a Céges portált.Multifactor authentication (MFA) doesn't work during enrollment on Apple School Manager devices if you have profile properties set to Use with User Affinity and you aren't using a Company Portal. A regisztrációt követően az ilyen eszközökön is az elvárásoknak megfelelően működik az MFA.After enrollment, MFA works as expected on these devices. Az első bejelentkezéskor az eszközök nem tudják figyelmeztetni a felhasználókat a jelszó módosítására.Devices can't prompt users who need to change their password when they first sign in. Továbbá a lejárt jelszóval rendelkező felhasználók sem kapnak felszólítást a jelszó alaphelyzetbe állítására a regisztráció alatt.Additionally, users with expired passwords aren't prompted to reset their password during enrollment. A felhasználóknak egy másik eszköz használatával kell alaphelyzetbe állítani a jelszavukat.Users must use a different device to reset the password.

 6. Válassza az Eszközkezelési beállítások lehetőséget, és adja meg, hogy felügyelve legyenek-e az adott profilt használó eszközök.Choose Device Management Settings and select whether or not you want devices using this profile to be supervised. A felügyelt eszközök esetében több felügyeleti lehetőséget érhet el, és az Aktiválási zár funkció alapértelmezés szerint le van tiltva.Supervised devices give you more management options and disabled Activation Lock by default. A felügyelt módú üzemeltetés lehetővé tételéhez a Microsoft a DEP használatát javasolja, különösen olyan szervezeteknél, amelyeknél nagy mennyiségű iOS-eszközt használnak.Microsoft recommends using DEP as the mechanism for enabling supervised mode, especially for organizations that are deploying large numbers of iOS devices.

  A rendszer kétféle módon is tudatja a felhasználókkal, hogy az eszközük felügyelet alatt áll:Users are notified that their devices are supervised in two ways:

  • A zárolási képernyőn a következő felirat látható: „Ezt az iPhone-t a Contoso kezeli.”The lock screen says: "This iPhone is managed by Contoso."

  • A Beállítások > Általános > Névjegy képernyőn a következő felirat látható: „Ez egy felügyelt iPhone.The Settings > General > About screen says: "This iPhone is supervised. A Contoso figyelheti az internetes forgalmat és megállapíthatja a készülék helyét.” figyelmeztetés.Contoso can monitor your Internet traffic and locate this device."

   Megjegyzés

   A felügyelet nélkül regisztrált eszközöket csak az Apple Configurator segítségével tudja átállítani felügyelt eszközzé.A device enrolled without supervision can only be reset to supervised by using the Apple Configurator. Az eszköz ily módon való átállításához csatlakoztatnia kell az iOS-eszközt egy Mac számítógéphez USB-kábellel.Resetting the device in this manner requires connecting an iOS device to a Mac with a USB cable. Ezzel kapcsolatban az Apple Configurator dokumentációjában talál további információkat.Learn more about this on Apple Configurator docs.

 7. Adja meg, hogy zárolt regisztrációt kíván-e beállítani a jelen profilt használó eszközökhöz.Choose whether or not you want locked enrollment for devices using this profile. A Zárolt regisztráció letiltja azokat az iOS-beállításokat a Beállítások menüből, amelyek segítségével eltávolítható a felügyeleti profil.Locked enrollment disables iOS settings that allow the management profile to be removed from the Settings menu. Az eszköz regisztrálása után ez a beállítás nem módosítható az eszköz gyári beállításainak visszaállítása állítása nélkül.After device enrollment, you cannot change this setting without factory resetting the device. A zárolt regisztrációjú eszközökön a Felügyelt felügyeleti módot az Igen értékre kell beállítani.Such devices must have the Supervised Management Mode set to Yes.

 8. Ha szeretné engedélyezni, hogy egy felügyelt Apple ID azonosítóval több felhasználó is bejelentkezzen a regisztrált iPadekre, válassza az Igen lehetőséget a Megosztott iPad beállításnál.If you want to let multiple users sign on to enrolled iPads by using a managed Apple Id, choose Yes under Shared iPad. E beállítás használatához a Regisztráció felhasználói affinitás nélkül beállítást és a Felügyelt módot is az Igen értékre kell állítani.) A felügyelt Apple ID-k létrehozása az Apple School Manager portálján történik.This requires Enroll without User Affinity and Supervised mode set to Yes.) Managed Apple IDs are created in the Apple School Manager portal. További tudnivalók a megosztott iPadekről.Learn more about shared iPad. Érdemes áttekintenie az Apple megosztott iPadekre vonatkozó követelményeit is.You should also review Apple's shared iPad requirements.

 9. Adja meg, hogy a jelen profilt használó eszközök végezhetnek-e Szinkronizálást számítógépekkel.Choose whether or not you want the devices using this profile to be able to Sync with computers. Ha az Apple Configurator engedélyezése tanúsítvány szerint lehetőséget választja, tanúsítványt kell választania az Apple Configurator-tanúsítványok területen.If you choose Allow Apple Configurator by certificate, you must choose a certificate under Apple Configurator Certificates.

 10. Ha az Apple Configurator engedélyezése tanúsítvány szerint lehetőséget választotta az előző lépésben, válasszon egy importálandó Apple Configurator-tanúsítványt.If you chose Allow Apple Configurator by certificate in the previous step, choose an Apple Configurator Certificate to import.

 11. Válassza az OK gombot.Choose OK.

 12. Válassza A beállítási asszisztens beállításai elemet, és konfigurálja az alábbi profilbeállításokat: A beállítási asszisztens testreszabása.Choose Setup Assistant Settings to configure the following profile settings: Setup Assistant Customization.

  BeállításSetting LeírásDescription
  Részleg neveDepartment Name Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás során a Konfiguráció névjegye elemre koppint.Appears when users tap About Configuration during activation.
  Részleg telefonszámaDepartment Phone Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás során a Segítségre van szüksége? gombra kattint.Appears when the user clicks the Need Help button during activation.
  Beállítási asszisztens – BeállításokSetup Assistant Options Ezeknek a beállításoknak a megadása nem kötelező, és az iOS Beállítások menüjében később is konfigurálhatók.The following optional settings can be set up later in the iOS Settings menu.
  PIN-kódPasscode PIN-kód kérése aktiváláskor.Prompt for passcode during activation. PIN-kód megadására mindig szükség van, kivéve, ha az eszköz biztonságát, illetve elérésének szabályozását valamilyen más módszer biztosítja (például teljes képernyős mód, amely egyetlen alkalmazás futtatására korlátozza az eszközt).Always require a passcode unless the device is secured or has access controlled in some other manner (that is, kiosk mode that restricts the device to one app).
  Helyalapú szolgáltatásokLocation Services Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for the service during activation.
  VisszaállításRestore Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során iCloud-alapú biztonsági mentést fog kérni.If enabled, Setup Assistant prompts for iCloud backup during activation.
  iCloud és Apple IDiCloud and Apple ID Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens kéri a felhasználót, hogy jelentkezzen be egy Apple ID azonosítóval, és az Alkalmazások és adatok képernyőn lehetőség lesz majd az eszköz iCloud-alapú biztonsági mentésből való visszaállítására.If enabled, Setup Assistant prompts the user to sign in an Apple ID and the Apps & Data screen will allow the device to be restored from iCloud backup.
  Feltételek és kikötésekTerms and Conditions Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során arra fogja kérni a felhasználót, hogy fogadja el az Apple használati feltételeit.If enabled, Setup Assistant prompts users to accept Apple's terms and conditions during activation.
  Touch IDTouch ID Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  Apple PayApple Pay Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  NagyításZoom Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  SiriSiri Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  Diagnosztikai adatokDiagnostic Data Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
 13. Válassza az OK gombot.Choose OK.

 14. Válassz a Létrehozás elemet a profil mentéséhez.To save the profile, choose Create.

A School Data Sync csatlakoztatásaConnect School Data Sync

(Nem kötelező) Az Apple School Manager támogatja az osztálynévsorok Microsoft School Data Sync (SDS) használatával történő szinkronizálását az Azure Active Directoryba (AD).(Optional) Apple School Manager supports synchronizing class roster data to the Azure Active Directory (AD) using Microsoft School Data Sync (SDS). Az SDS segítségével csak egy tokent tud szinkronizálni.You can only sync one token with SDS. Ha beállítja egy másik tokenhez a School Data Syncet, az SDS el lesz távolítva a korábbi tokenből.If you set up another token with School Data Sync, SDS will be removed from the token that previously had it. Ekkor egy új kapcsolat veszi át a jelenlegi token szerepét.A new connection will replace the current token. Az alábbi lépések végrehajtásával használhatja az SDS-t az iskolai adatok szinkronizálására.Complete the following steps to use SDS to sync school data.

 1. Az Intune portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget.In Intune, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens.
 2. Válasszon egy Apple School Manager-tokent, majd válassza a School Data Sync lehetőséget.Select an Apple School Manager token and then choose School Data Sync.
 3. A School Data Sync területen válassza az Engedélyezés lehetőséget.Under School Data Sync, choose Allow. Ez a beállítás teszi lehetővé az Intune csatlakoztatását az Office 365-beli SDS szolgáltatáshoz.This setting allows Intune to connect with SDS in Office 365.
 4. Az Apple School Manager és az Azure AD csatlakoztatásához válassza A Microsoft School Data Sync beállítása elemet. További információ a School Data Sync konfigurálásáról.To enable a connection between Apple School Manager and Azure AD, choose Set up Microsoft School Data Sync. Learn more about how to set up School Data Sync.
 5. Kattintson a Mentés > OK gombra.Click Save > OK.

Felügyelt eszközök szinkronizálásaSync managed devices

Miután az Intune engedélyt kapott az Apple School Manager-eszközök felügyeletére, szinkronizálhatja az Intune-t az Apple szolgáltatással, hogy a felügyelt eszközök megjelenjenek az Intune-ban.Now that Intune has been assigned permission to manage your Apple School Manager devices, you can synchronize Intune with the Apple service to see your managed devices in Intune.

Az Intune portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget, válasszon egy tokent a listából, majd válassza az Eszközök > Szinkronizálás lehetőséget. Képernyőkép – A Szinkronizálás hivatkozás választása a Készülékregisztrációs programba felvett eszközök mező kijelölése után.In Intune, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens > choose a token in the list > Devices > Sync. Screenshot of Enrollment Program Devices node selected and Sync link being chosen.

Az Apple elfogadható regisztrációs programforgalomra vonatkozó feltételeinek teljesítése céljából az Intune az alábbi korlátozásokat írja elő:To comply with Apple’s terms for acceptable enrollment program traffic, Intune imposes the following restrictions:

 • Teljes szinkronizálás legfeljebb hétnaponta futtatható.A full sync can run no more than once every seven days. A teljes szinkronizálás során az Intune minden Intune-hoz rendelt Apple-sorozatszámot frissít.During a full sync, Intune refreshes every Apple serial number assigned to Intune. Ha az előző teljes szinkronizálástól számított hét napon belül újabb teljes szinkronizálást kísérel meg, az Intune csak a szolgáltatásban még nem szereplő sorozatszámokat frissíti.If a full sync is attempted within seven days of the previous full sync, Intune only refreshes serial numbers that are not already listed in Intune.
 • A szinkronizálási kérések elbírálása 15 percet vesz igénybe.Any sync request is given 15 minutes to finish. Ez idő alatt, vagy amíg a kérelem ellenőrzése nem fejeződött be, a Szinkronizálás gomb inaktív.During this time or until the request succeeds, the Sync button is disabled.
 • Az Intune 24 óránként szinkronizálja az új vagy eltávolított eszközöket az Apple-lel.Intune syncs new and removed devices with Apple every 24 hours.

Megjegyzés

Az Apple School Manager sorozatszámait a Készülékregisztrációs programba felvett eszközök panelről is hozzárendelheti a profilokhoz.You can also assign Apple School Manager serial numbers to profiles from the Enrollment Program Devices blade.

Profil hozzárendelése az eszközökhözAssign a profile to devices

Az Intune által felügyelt Apple School Manager-eszközökhöz még a regisztrálás előtt hozzá kell rendelni egy regisztrációs profilt.Apple School Manager devices managed by Intune must be assigned an enrollment profile before they are enrolled.

 1. Az Intune portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget, majd válasszon egy tokent a listából.In Intune, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens > choose a token in the list.
 2. Válassza az Eszközök lehetőséget, válasszon eszközöket a listából, majd válassza a Profil hozzárendelése elemet.Choose Devices > choose devices in the list > Assign profile.
 3. A Profil hozzárendelése területen válasszon egy profilt az eszközökhöz, majd válassza a Hozzárendelés lehetőséget.Under Assign profile, choose a profile for the devices and then choose Assign.

Eszközök terjesztése a felhasználóknakDistribute devices to users

Az eddigiekben engedélyezte az eszközfelügyeletet és a szinkronizálást az Apple és az Intune között, valamint az Apple School-eszközök regisztrálása céljából hozzárendelt egy profilt.You have enabled management and syncing between Apple and Intune, and assigned a profile to let your Apple School devices enroll. Az eszközök ekkor már kioszthatók a felhasználóknak.You can now distribute devices to users. Az iOS rendszerű Apple School Manager-eszközök bekapcsolásakor a rendszer regisztrálja az eszközöket az Intune-nal való felügyeletre.When an iOS Apple School Manager device is turned on, it is enrolled for management by Intune. Ha az eszközt már aktiválták és használatban van, a profil csak akkor alkalmazható, ha az eszközön visszaállították a gyári beállításokat.If the device has been activated and is in use, the profile cannot be applied until the device is factory reset.