Egyéni eszközbeállítások Windows 10-es eszközökhöz a Microsoft Intune-banCustom device settings for Windows 10 devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Windows 10-hez és Windows 10 Mobile-hoz készült egyéni profiljával az eszközfunkciók szabályozására szolgáló OMA-URI (Open Mobile Alliance egységes erőforrás-azonosító) beállításokat lehet telepíteni.Use the Microsoft Intune custom profile for Windows 10 and Windows 10 Mobile to deploy OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) settings that can be used to control features on devices. A Windows 10 számos konfigurációszolgáltatói beállítást tesz elérhetővé, ilyen például a Szabályzat-konfigurációszolgáltató (Policy Configuration Service Provider, Policy CSP).Windows 10 makes many CSP settings available, for example, the Policy Configuration Service Provider (Policy CSP). Ha egy adott beállítást keres, ne feledje, a Windows 10-es eszközkorlátozási profil számos olyan beállítást tartalmaz, amely be van építve az Intune-ba, és nem követeli meg egyéni értékek megadását.If you are looking for a particular setting, remember that the Windows 10 device restriction profile contains many settings that are built-in to Intune and do not require you to specify custom values.

 1. Az első lépésekhez kövesse az Egyéni eszközbeállítások konfigurálása a Microsoft Intune-ban című témakör utasításait.Use the instructions in How to configure custom device settings in Microsoft Intune to get started.
 2. OMA-URI beállításokat a Profil létrehozása panel Beállítások elemét választva adhat meg.On the Create Profile blade, choose Settings to add one or more OMA-URI settings.
 3. Az Egyéni OMA-URI beállítások panelen a Hozzáadás elemre kattintva adhat meg új értéket.On the Custom OMA-URI Settings blade, click Add to add a new value. Az Exportálás elemre kattintva az összes Ön által konfigurált értéket exportálhatja egy csv-fájlba.You can also click Export to create a list of all the values you configured in a comma-separated values (.csv) file.
 4. Minden egyes hozzáadni kívánt OMA-URI-beállításhoz adja meg a következő információkat.For each OMA-URI setting you want to add, enter the following information. A rendelkezésre álló beállításokat a témakörben alább található listában tekintheti át:Use the list in this topic to learn about the settings you can use:
  • Beállítás neve – Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Setting name - Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
  • Beállítás leírása – Itt adhatja meg a beállítás leírását (nem kötelező).Setting description - Optionally, enter a description for the setting.
  • Adattípus – Válasszon egyet a következő lehetőségek közül:Data type - Choose from:
   • KarakterláncString
   • Karakterlánc (XML)String (XML)
   • Dátum és időpontDate and time
   • EgészInteger
   • Lebegőpontos számFloating point
   • LogikaiBoolean
  • OMA-URI (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket) – Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.OMA-URI (case sensitive) - Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
  • Érték – Adja meg a megadott OMA-URI azonosítóhoz társítandó értéket.Value - Specify the value to associate with the OMA-URI you entered.
 5. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create. Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list blade.

PéldaExample

Az alábbi képernyőképen a Connectivity/AllowVPNOverCellular beállítást engedélyezték.In the screenshot below, the setting Connectivity/AllowVPNOverCellular has been enabled. Ez lehetővé teszi, hogy a Windows 10-es eszköz VPN-kapcsolatot nyisson meg mobilhálózaton keresztül.This lets a Windows 10 device open a VPN connection when on a cellular network.

VPN-beállításokat tartalmazó egyéni szabályzat – példa

A konfigurálható szabályzatok megkereséseHow to find the policies you can configure

A Windows 10 által támogatott konfigurációszolgáltatók (CSP-k) teljes listája a Windows dokumentációs könyvtárának Configuration service provider reference (A konfigurációszolgáltatók referenciája) című témakörében található meg.You’ll find a complete list of all configuration service providers (CSPs) that Windows 10 supports in the Configuration service provider reference in the Windows documentation library.

Nem minden beállítás kompatibilis a Windows 10 összes verziójával.Not all settings are compatible with all Windows 10 versions. A Windows-témakörben szereplő táblázatból kiolvasható, hogy az egyes konfigurációszolgáltatók mely verziókat támogatják.The table in the Windows topic tells you which versions are supported for each CSP.

Ezen felül az Intune sem támogatja a témakörben felsorolt beállítások mindegyikét.Additionally, Intune does not support all of the settings listed in the topic. Ha tudni szeretné, hogy az Intune támogatja-e a kívánt beállítást, nyissa meg a beállításhoz tartozó témakört.To find out if Intune supports the setting you want, open the topic for that setting. Minden beállítás oldalán szerepelnek a támogatott műveletek.Each setting page shows it’s supported operation. Az Intune használatához a beállításnak támogatnia kell a Hozzáadás vagy a Csere műveletet.To work with Intune, the setting must support the Add or Replace operations.