Az eszközmegfelelőség figyelése az Intune-banHow to monitor device compliance in Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A megfelelőségi profilok állapotának összegzését az Áttekintés panelen tekintheti meg.You can view the summary of the status of your compliance profiles in the Overview blade. A diagramokon keresztüli interaktív átkattintással feltárhatja a részleteket.You can interactively click through the charts to drill down into the details. Ha több megfelelőségi profil is van konfigurálva, megtekintheti az egyes szabályzatok állapotát, ha a szabályzat panelen a Jelentések elemet választja a Felügyelet szakaszban.If you have multiple compliance profiles configured, you can also view the status for each policy by going to the policy blade and choosing Reports in the Manage section. Az elérhető jelentések adatai az alábbiakban láthatók.The details of the reports available are listed below.

EszközmegfelelőségDevice compliance

Az eszközmegfelelőségi jelentés összesített nézete az alábbi állapotok valamelyikét jelentő eszközök számára vonatkozó összesített adatok megjelenítésével kezdődik:The summarized view of the device compliance report shows starts with showing you the aggregated information about the number of devices that are reporting as one of the following:

  • Megfelelő: Az eszköz megfelelőségének kiértékelésére nemrég került sor, és a megadott megfelelőségiprofil-beállításoknak megfelelőként került meghatározásra.Compliant: Device has been evaluated for compliance recently and has been determined as compliant with the compliance profile settings you specified.
  • Nem megfelelő: Az eszköz kiértékelése megtörtént, és nem megfelelőként került meghatározásra.Noncompliant: The device has been evaluated and determined as noncompliant. Ha a profilban meg volt adva türelmi időszak, az lejárt, és az eszköz nem megfelelő állapotba került.If there was a grace period specified in the profile, the grace period has expired putting the device in a noncompliant status.
  • Türelmi időszak: Az eszköz kiértékelése megtörtént, és nem megfelelőként került meghatározásra.Grace period: Device has been evaluated and determined as noncompliant. A türelmi időszak azonban továbbra is érvényben marad, amíg az eszköz ténylegesen nem megfelelőként lesz megjelölve.However, the grace period still applies before the device is actually marked as noncompliant.

Az egyes eszközök és a felhasználók további adatainak megtekintéséhez megjelenítheti az egyes szakaszok részleteit.You can drill down on each section to see more details on the individual devices and users.

Beállítás-megfelelőségSetting compliance

A beállítás-megfelelőségi jelentés részletesen megjeleníti az egyes megfelelőségi beállítások adatait, például:The setting compliance report provides the details for each compliance settings such as:

  • A beállításnak nem megfelelő eszközök számát.Number of devices that are noncompliant with the setting.
  • A platformot, amelyre a beállítás vonatkozik.The platform that the setting is applied to.

Az egyes beállítások részletezésével további információkat jeleníthet meg azokról a profilokról, amelyeken engedélyezve vannak ezek a beállítások, illetve megtekintheti a beállítás értékét.You can drill down on each of the setting to see more information about the profiles on which these settings have been enabled, and the value of the setting.