iOS-eszközök automatikus regisztrálása az Apple készülékregisztrációs programjával (DEP)Automatically enroll iOS devices with Apple's Device Enrollment Program

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Ez a témakör az Apple készülékregisztrációs programja (DEP) keretében vásárolt iOS-eszközök regisztrálásához nyújt segítséget.This topic helps you enable iOS device enrollment for devices purchased through Apple's Device Enrollment Program (DEP). Nagyszámú eszköz DEP-regisztrálását végezheti el anélkül, hogy kézbe venné őket.You can enable DEP enrollment for large numbers of devices without ever touching them. Közvetlenül a felhasználóknak küldhet el olyan eszközöket, mint az iPhone vagy az iPad.You can ship devices like iPhones and iPads directly to users. Amikor a felhasználó bekapcsolja az eszközt, a Beállítási asszisztens az előre konfigurált beállítások szerint fut, és regisztrálja az eszközt a felügyeleti szolgáltatásban.When the user turns on the device, Setup Assistant runs with preconfigured settings and the device enrolls into management.

DEP-regisztráció engedélyezéséhez az Intune- és az Apple DEP-portált is használnia kell.To enable DEP enrollment, you use both the Intune and Apple DEP portals. Ahhoz, hogy az eszközök felügyeletét az Intune-hoz rendelhesse, szükség van a sorozatszámok vagy a beszerzési rendelésszámok listájára.A list of serial numbers or a purchase order number is required so you can assign devices to Intune for management. Olyan DEP-regisztrációs profilokat hoz létre, amelyek tartalmazzák a regisztráció során az eszközre vonatkozó beállításokat.You create DEP enrollment profiles containing settings that applied to devices during enrollment.

A DEP-regisztráció egyébként nem működik az eszközregisztráció-kezelővel.By the way, DEP enrollment does not work with the device enrollment manager.

A felügyelt mód ismertetéseWhat is supervised mode?

Az Apple az iOS 5-tel vezette be a felügyelt módot.Apple introduced supervised mode in iOS 5. A felügyelt módon futtatott iOS-eszközök (készülékek) működése nagyobb mértékben felügyelhető.An iOS device in supervised mode can be managed with more controls. Így kifejezetten hasznos céges tulajdonú készülékek üzemeltetése esetén.As such, it is especially useful for corporate-owned devices. Az Intune az Apple készülékregisztrációs program (DEP) keretében biztosít lehetőséget az eszközök felügyelt módú üzemeltetésének beállítására.Intune supports configuring devices for supervised mode as part the Apple Device Enrollment Program (DEP).

ElőfeltételekPrerequisites

Apple DEP-token beszerzéseGet an Apple DEP token

Az iOS-eszközök DEP-regisztrációjához először is egy Apple-től származó DEP-tokenre (.p7m) van szükség.Before you can enroll iOS devices with DEP, you need a DEP token (.p7m) file from Apple. Ez a token (jogkivonat) teszi lehetővé az Intune számára a vállalat által birtokolt DEP-eszközök adatainak szinkronizálását.This token lets Intune sync information about DEP devices that your corporation owns. Azt is engedélyezi, hogy az Intune regisztrációs profilokat töltsön fel az Apple számára, és eszközöket rendeljen ezen profilokhoz.It also permits Intune to upload enrollment profiles to Apple and to assign devices to those profiles.

A DEP-tokent az Apple DEP-portálon hozhatja létre.You use the Apple DEP portal to create a DEP token. Szintén a DEP-portál használatával rendelheti hozzá az eszközök felügyeletét az Intune-hoz.You also use the DEP portal to assign devices to Intune for management.

Megjegyzés

Ha törli a tokent a klasszikus Intune-portálról az Azure-ba történő migrálás előtt, előfordulhat, hogy az Intune visszaállít egy korábban törölt Apple DEP-tokent.If you delete the token from the Intune classic portal before migrating to Azure, Intune might restore a deleted Apple DEP token. Ilyenkor a DEP-tokent ismét törölheti az Azure Portalról.You can delete the DEP token again from the Azure portal. Ilyenkor a DEP-tokent ismét törölheti az Azure Portalról.You can delete the DEP token again from the Azure portal.

1. lépésStep 1. Töltse le a nyilvános kulcsú Intune-tanúsítványt, amelyre szükség van a token létrehozásához.Download the Intune public key certificate required to create the token.

 1. Az Azure-beli Intune-portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token > Hozzáadás elemet.In the Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple enrollment > Enrollment Program Tokens > Add.

  Szerezzen be egy készülékregisztrációs programbeli tokent.

 2. Engedélyezze a Microsoftnak az Elfogadom lehetőség választásával a felhasználó- és eszközadatok Apple-nek való elküldését.Grant permission to Microsoft to send user and device information to Apple by selecting I agree.

  Képernyőkép – A Készülékregisztrációs program tokenje panel az Apple tanúsítványok munkaterületen – nyilvános kulcs letöltése.

 3. Kattintson a Nyilvános kulcs letöltése elemre a titkosításikulcs-fájl (.pem) letöltéséhez és helyi mentéséhez.Choose Download your public key to download and save the encryption key (.pem) file locally. A .pem fájllal megbízhatósági kapcsolati tanúsítványt kérhet az Apple Device Enrollment Program portálról.The .pem file is used to request a trust-relationship certificate from the Apple Device Enrollment Program portal.

2. lépésStep 2. Töltsön le a kulcsa segítségével egy tokent az Apple-től.Use your key to download a token from Apple.

 1. A Token létrehozása az Apple Készülékregisztrációs programjában elemre kattintva nyissa meg az Apple Központi Telepítési Program portálját, és jelentkezzen be a cége Apple-azonosítójával.Choose Create a token for Apple's Device Enrollment Program to open Apple's Deployment Program portal, and sign in with your company Apple ID. A későbbiekben ezt az Apple ID-t használhatja a DEP-token megújításához.You can use this Apple ID to renew your DEP token.

 2. Az Apple Központi Telepítési Program portálján válassza aKészülékregisztrációs program Első lépések elemét.In Apple's Deployment Programs portal, choose Get Started for Device Enrollment Program.

 3. A Kiszolgálók kezelése lapon válassza az MDM-kiszolgáló hozzáadása lehetőséget.On the Manage Servers page, choose Add MDM Server.

 4. Az MDM Server Name (MDM-kiszolgáló neve) mezőben adja meg az MDM-kiszolgáló nevét, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.Enter the MDM Server Name, and then choose Next. A kiszolgálónév Önnek segít a mobileszköz-felügyeleti (MDM-) kiszolgáló azonosításában,The server name is for your reference to identify the mobile device management (MDM) server. nem ez a Microsoft Intune-kiszolgáló URL-címe vagy neve.It is not the name or URL of the Microsoft Intune server.

 5. Megjelenik a Hozzáadás:<Kiszolgálónév> párbeszédablak, és kéri a nyilvános kulcs feltöltését.The Add <ServerName> dialog box opens, stating Upload Your Public Key. Kattintson a Choose File… (Fájl kiválasztása…) elemreChoose Choose File… a .pem-fájl feltöltéséhez, majd válassza a Next (Tovább) lehetőséget.to upload the .pem file, and then choose Next.

 6. Válassza a Deployment Programs (Telepítési programok) > Device Enrollment Program (Készülékregisztrációs program) > Manage Devices (Eszközök kezelése) lehetőséget.Go to Deployment Programs > Device Enrollment Program > Manage Devices.

 7. Az Eszközök kiválasztásának szempontja alatt adja meg az eszközök azonosításának módját:Under Choose Devices By, specify how devices are identified:

  • SorozatszámSerial Number
  • SorszámOrder Number
  • CSV-fájl feltöltése.Upload CSV File.

  Képernyőkép – Eszközök kiválasztásának beállítása: sorozatszám alapján. Választott tevékenység: hozzárendelés kiszolgálóhoz. Kiszolgálónév megadása.

 8. A Választott tevékenység területen jelölje ki a Hozzárendelés kiszolgálóhoz elemet, válassza Microsoft Intune-hoz megadott <Kiszolgálónevet>, majd kattintson az OK gombra.For Choose Action, choose Assign to Server, choose the <ServerName> specified for Microsoft Intune, and then choose OK. Az Apple-portál az Intune-kiszolgálóhoz rendeli a megadott eszközök kezelését, majd megjeleníti a Hozzárendelés kész üzenetet.The Apple portal assigns the specified devices to the Intune server for management and then displays Assignment Complete.

  Az Apple-portál Központi telepítési programok > Készülékregisztrációs program > Hozzárendelési előzmények menüpontjában jeleníthető meg az eszközök és a hozzájuk tartozó MDM-kiszolgálók listája.In the Apple portal, go to Deployment Programs > Device Enrollment Program > View Assignment History to see a list of devices and their MDM server assignment.

3. lépés.Step 3. Mentse a token létrehozásához használt Apple ID-t.Save the Apple ID used to create this token.

Az Azure-beli Intune-portálon adja meg az Apple ID azonosítót későbbi felhasználásra.In Intune in the Azure portal, provide the Apple ID for future reference.

Képernyőkép – A DEP-token létrehozásához használt Apple ID megadása és a DEP-token megkeresése.

4. lépés.Step 4. Töltse fel a tokent.Upload your token.

Az Apple-token mezőben keresse meg tallózással a tanúsítványfájlt (.pem), és válassza a Megnyitás, majd a Létrehozás lehetőséget.In the Apple token box, browse to the certificate (.pem) file, choose Open, and then choose Create. A leküldéses tanúsítvány lehetővé teszi, hogy az Intune regisztrálja és felügyelje az iOS-eszközöket a szabályzatoknak a regisztrált mobileszközökre való leküldésével.With the push certificate, Intune can enroll and manage iOS devices by pushing policy to enrolled mobile devices. Az Intune automatikusan szinkronizálja az Apple-lel a regisztrációs programfiók adatait.Intune automatically synchronizes with Apple to see your enrollment program account.

Apple-regisztrációs profil létrehozásaCreate an Apple enrollment profile

Most, hogy telepítette a jogkivonatot, létrehozhatja a regisztrációs profilt a DEP-eszközökhöz.Now that you've installed your token, you can create an enrollment profile for DEP devices. A regisztrálás során az eszközök csoportjára alkalmazott beállításokat egy készülékregisztrációs profil határozza meg.A device enrollment profile defines the settings applied to a group of devices during enrollment.

 1. Az Azure-beli Intune-portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token elemet.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens.

 2. Válasszon egy tokent, és válassza a Profilok, majd a Profil létrehozása lehetőséget.Select a token, choose Profiles, and then choose Create profile.

  Képernyőkép a profil létrehozásáról.

 3. A Profil létrehozása panelen adminisztrációs célból adja meg a profil Nevét és Leírását.Under Create Profile, enter a Name and Description for the profile for administrative purposes. Ezeket a felhasználók nem fogják látni.Users do not see these details. A Név mező felhasználásával dinamikus csoportot hozhat létre az Azure Active Directoryban.You can use this Name field to create a dynamic group in Azure Active Directory. Használja a profilnevet az enrollmentProfileName paraméter meghatározásához, hogy ezzel a regisztrációs profillal rendelhesse hozzá az eszközöket.Use the profile name to define the enrollmentProfileName parameter to assign devices with this enrollment profile. További információk az Azure Active Directory-alapú dinamikus csoportokról.Learn more about Azure Active Directory dynamic groups.

  A profil neve és leírása.

 4. A Felhasználói affinitást aszerint állítsa be, hogy a profilhoz tartozó eszközöket hozzárendelt felhasználóval vagy anélkül szükséges-e regisztrálni.For User Affinity, choose whether devices with this profile must enroll with or without an assigned user.

  • Regisztráció felhasználói affinitással – Ezt a lehetőséget olyan eszközökhöz válassza, amelyek a felhasználók tulajdonában vannak, de egyes szolgáltatásokhoz, például alkalmazások telepítéséhez, a céges portált kívánják használni.Enroll with User Affinity - Choose this option for devices that belong to users and that want to use the company portal for services like installing apps. Ez a beállítás emellett arra is lehetőséget nyújt a felhasználóknak, hogy a céges portál segítségével hitelesítsék az eszközüket.This option also lets users authenticate their devices by using the company portal. A felhasználói affinitáshoz WS-Trust 1.3 Username/Mixed végpont szükséges.User affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint. További információ.Learn more.

  • Regisztráció felhasználói affinitás nélkül – Ezt a lehetőséget olyan eszközökhöz válassza, amelyek nincsenek egy adott felhasználóhoz társítva.Enroll without User Affinity - Choose this option for device unaffiliated with a single user. Olyan eszközökhöz használja, amelyek a helyi felhasználói adatokhoz való hozzáférés nélkül végeznek feladatokat.Use this for devices that perform tasks without accessing local user data. Egyes alkalmazások, mint például a Céges portál alkalmazás, nem működnek.Apps like the Company Portal app don’t work.

 5. A Regisztráció felhasználói affinitással lehetőség választásakor engedélyezheti a felhasználóknak, hogy az Apple beállítási asszisztens helyett a Céges portál alkalmazással végezzenek hitelesítést.If you chose Enroll with User Affinity, you have the option to let users authenticate with Company Portal instead of the Apple Setup Assistant.

  Végezzen hitelesítést a Céges portállal.

  Megjegyzés

  A többtényezős hitelesítés (MFA) nem működik a DEP-regisztráció során, ha a Regisztráció felhasználói affinitással beállítást választja a profiltulajdonságokhoz.Multifactor authentication (MFA) doesn't work during DEP enrollment if you have profile properties set to Enroll with User Affinity. A regisztráció végeztével az MFA az elvárásoknak megfelelően működik.After enrollment, MFA works as expected on devices. Az első bejelentkezéskor az eszközök nem tudják figyelmeztetni a felhasználókat a jelszó módosítására.Devices can't prompt users who need to change their password when they first sign in. Továbbá a lejárt jelszóval rendelkező felhasználók sem kapnak felszólítást a jelszó alaphelyzetbe állítására a regisztráció alatt.Additionally, users with expired passwords aren't prompted to reset their password during enrollment. A felhasználóknak egy másik eszköz használatával kell alaphelyzetbe állítani a jelszavukat.Users must use a different device to reset the password.

 6. Válassza az Eszközkezelési beállítások lehetőséget, és adja meg, hogy felügyelve legyenek-e az adott profilt használó eszközök.Choose Device Management Settings and select whether or not you want devices using this profile to be supervised.

  Az Eszközkezelési beállítások képernyőképe.

  A felügyelt eszközök esetében több felügyeleti lehetőséget érhet el, és az Aktiválási zár funkció alapértelmezés szerint le van tiltva.Supervised devices give you more management options and disabled Activation Lock by default. A felügyelt módú üzemeltetés lehetővé tételéhez a Microsoft a DEP használatát javasolja, különösen olyan szervezeteknél, amelyeknél nagy mennyiségű iOS-eszközt használnak.Microsoft recommends using DEP as the mechanism for enabling supervised mode, especially for organizations that are deploying large numbers of iOS devices.

  A rendszer kétféle módon is tudatja a felhasználókkal, hogy az eszközük felügyelet alatt áll:Users are notified that their devices are supervised in two ways:

  • A zárolási képernyőn a következő felirat látható: „Ezt az iPhone-t a Contoso kezeli.”The lock screen says: "This iPhone is managed by Contoso."

  • A Beállítások > Általános > Névjegy képernyőn a következő felirat látható: „Ez egy felügyelt iPhone.The Settings > General > About screen says: "This iPhone is supervised. A Contoso figyelheti az internetes forgalmat és megállapíthatja a készülék helyét.” figyelmeztetés.Contoso can monitor your Internet traffic and locate this device."

   Megjegyzés

   A felügyelet nélkül regisztrált eszközöket csak az Apple Configurator segítségével tudja átállítani felügyelt eszközzé.A device enrolled without supervision can only be reset to supervised by using the Apple Configurator. Az eszköz ily módon való átállításához csatlakoztatnia kell az iOS-eszközt egy Mac számítógéphez USB-kábellel.Resetting the device in this manner requires connecting an iOS device to a Mac with a USB cable. Ezzel kapcsolatban az Apple Configurator dokumentációjában talál további információkat.Learn more about this on Apple Configurator docs.

 7. Adja meg, hogy zárolt regisztrációt kíván-e beállítani a jelen profilt használó eszközökhöz.Choose whether or not you want locked enrollment for devices using this profile. A Zárolt regisztráció letiltja azokat az iOS-beállításokat a Beállítások menüből, amelyek segítségével eltávolítható a felügyeleti profil.Locked enrollment disables iOS settings that allow the management profile to be removed from the Settings menu. Az eszköz regisztrálása után ez a beállítás nem módosítható az eszköz gyári beállításainak visszaállítása állítása nélkül.After device enrollment, you cannot change this setting without factory resetting the device. A zárolt regisztrációjú eszközökön a Felügyelt felügyeleti módot az Igen értékre kell beállítani.Such devices must have the Supervised Management Mode set to Yes.

 8. Adja meg, hogy a jelen profilt használó eszközök végezhetnek-e Szinkronizálást számítógépekkel.Choose whether or not you want the devices using this profile to be able to Sync with computers. Ha az Apple Configurator engedélyezése tanúsítvány szerint lehetőséget választja, tanúsítványt kell választania az Apple Configurator-tanúsítványok területen.If you choose Allow Apple Configurator by certificate, you must choose a certificate under Apple Configurator Certificates.

 9. Ha az Apple Configurator engedélyezése tanúsítvány szerint lehetőséget választotta az előző lépésben, válasszon egy importálandó Apple Configurator-tanúsítványt.If you chose Allow Apple Configurator by certificate in the previous step, choose an Apple Configurator Certificate to import.

 10. Válassza az OK gombot.Choose OK.

 11. Válassza A beállítási asszisztens beállításai elemet, és konfigurálja az alábbi profilbeállításokat: A beállítási asszisztens testreszabása.Choose Setup Assistant Settings to configure the following profile settings: Setup Assistant Customization.

  BeállításSetting DescriptionDescription
  Részleg neveDepartment Name Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás során a Konfiguráció névjegye elemre koppint.Appears when users tap About Configuration during activation.
  Részleg telefonszámaDepartment Phone Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás során a Segítségre van szüksége? gombra kattint.Appears when the user clicks the Need Help button during activation.
  Beállítási asszisztens – BeállításokSetup Assistant Options Ezeknek a beállításoknak a megadása nem kötelező, és az iOS Beállítások menüjében később is konfigurálhatók.The following optional settings can be set up later in the iOS Settings menu.
  PIN-kódPasscode PIN-kód kérése aktiváláskor.Prompt for passcode during activation. PIN-kód megadására mindig szükség van, kivéve, ha az eszköz biztonságát, illetve elérésének szabályozását valamilyen más módszer biztosítja (például teljes képernyős mód, amely egyetlen alkalmazás futtatására korlátozza az eszközt).Always require a passcode unless the device is secured or has access controlled in some other manner (that is, kiosk mode that restricts the device to one app).
  Helyalapú szolgáltatásokLocation Services Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for the service during activation.
  VisszaállításRestore Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során iCloud-alapú biztonsági mentést fog kérni.If enabled, Setup Assistant prompts for iCloud backup during activation.
  iCloud és Apple IDiCloud and Apple ID Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens kéri a felhasználót, hogy jelentkezzen be egy Apple ID azonosítóval, és az Alkalmazások és adatok képernyőn lehetőség lesz majd az eszköz iCloud-alapú biztonsági mentésből való visszaállítására.If enabled, Setup Assistant prompts the user to sign in an Apple ID and the Apps & Data screen will allow the device to be restored from iCloud backup.
  Feltételek és kikötésekTerms and Conditions Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során arra fogja kérni a felhasználót, hogy fogadja el az Apple használati feltételeit.If enabled, Setup Assistant prompts users to accept Apple's terms and conditions during activation.
  Touch IDTouch ID Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  Apple PayApple Pay Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  NagyításZoom Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  SiriSiri Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
  Diagnosztikai adatokDiagnostic Data Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation.
 12. Válassza az OK gombot.Choose OK.

 13. Válassz a Létrehozás elemet a profil mentéséhez.To save the profile, choose Create.

Felügyelt eszközök szinkronizálásaSync managed devices

Miután az Intune engedélyt kapott az eszközei felügyeletére, szinkronizálhatja az Intune-t az Apple-lel, hogy megtekinthesse a felügyelt eszközöket az Azure-beli Intune-portálon.Now that Intune has permission to manage your devices, you can synchronize Intune with Apple to see your managed devices in Intune in the Azure portal.

 1. Az Azure-beli Intune-portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget, válasszon egy tokent a listából, majd válassza az Eszközök > Szinkronizálás lehetőséget. Képernyőkép – A Szinkronizálás hivatkozás választása a Készülékregisztrációs programba felvett eszközök mező kijelölése után.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens > choose a token in the list > Devices > Sync. Screenshot of Enrollment Program Devices node selected and Sync link being chosen.

  Az Apple elfogadható regisztrációs programforgalomra vonatkozó feltételeinek teljesítése céljából az Intune az alábbi korlátozásokat írja elő:To comply with Apple’s terms for acceptable enrollment program traffic, Intune imposes the following restrictions:

  • Teljes szinkronizálás legfeljebb hétnaponta futtatható.A full sync can run no more than once every seven days. A teljes szinkronizálás során az Intune beolvassa az Intune-hoz csatlakoztatott Apple MDM-kiszolgálóhoz rendelt sorozatszámok frissített teljes listáját.During a full sync, Intune fetches the complete updated list of serial numbers assigned to the Apple MDM server connected to Intune. A regisztrációs programot követően az eszköz törlődik az Intune-portálról, és addig nem lehet újraimportálni, amíg a teljes szinkronizálás fut.After an Enrollment Program device is deleted from Intune portal, it can't be re-imported until the full sync is run.
  • A szinkronizálás futtatása automatikusan történik 24 óránként.A sync is run automatically every 24 hours. A Szinkronizálás gombra kattintva is végezhet szinkronizálást (legfeljebb 15 percenként egyszer).You can also sync by clicking the Sync button (no more than once every 15 minutes). Az összes szinkronizálási kérelemnek 15 percen belül kell befejeződnie.All sync requests are given 15 minutes to finish. A szinkronizálás befejeződéséig a Szinkronizálás gomb letiltott.The Sync button is disabled until a sync is completed. A szinkronizálás frissíti a meglévő eszközök állapotát, és a importálja az Apple MDM-kiszolgálóhoz rendelt új eszközöket.This sync will refresh existing device status and import new devices assigned to the Apple MDM server.

Regisztrálási profil eszközökhöz rendeléseAssign an enrollment profile to devices

Ahhoz, hogy egy eszközt regisztrálni lehessen, először hozzá kell rendelni egy regisztrációs programprofilt.You must assign an enrollment program profile to devices before they can enroll.

Megjegyzés

A profilokhoz sorozatszámok is hozzárendelhetők az Apple-sorozatszámok panelen.You can also assign serial numbers to profiles from the Apple Serial Numbers blade.

 1. Az Azure-beli Intune-portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget, és válasszon egy tokent a listából.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens > choose a token in the list.
 2. Válassza az Eszközök lehetőséget, válasszon eszközöket a listából, majd válassza a Profil hozzárendelése elemet.Choose Devices > choose devices in the list > Assign profile.
 3. A Profil hozzárendelése területen válasszon egy profilt az eszközökhöz, majd válassza a Hozzárendelés lehetőséget.Under Assign profile, choose a profile for the devices and then choose Assign.

Alapértelmezett profil hozzárendeléseAssign a default profile

Választhat egy alapértelmezett profilt, amelyet a rendszer az adott tokennel regisztráló összes eszközre alkalmaz.You can pick a default profile to be applied to all devices enrolling with a specific token.

 1. Az Azure-beli Intune-portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token lehetőséget, és válasszon egy tokent a listából.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens > choose a token in the list.
 2. Válassza az Alapértelmezett profil beállítása lehetőséget, válasszon egy profilt a legördülő listából, majd válassza a Mentés lehetőséget.Choose Set Default Profile, choose a profile in the drop-down list, and then choose Save. A választott profil alkalmazva lesz az adott tokennel regisztráló összes eszközre.This profile will be applied to all devices that enroll with the token.

Eszközök terjesztéseDistribute devices

Az eddigiekben engedélyezte az eszközfelügyeletet és a szinkronizálást az Apple és az Intune között, valamint a DEP-eszközök regisztrálása céljából hozzárendelt egy profilt.You have enabled management and syncing between Apple and Intune, and assigned a profile to let your DEP devices enroll. Az eszközök ekkor már kioszthatók a felhasználóknak.You can now distribute devices to users. Felhasználói affinitással rendelkező eszközök esetén minden felhasználóhoz hozzá kell rendelni egy Intune-licencet.Devices with user affinity require each user be assigned an Intune license. A felhasználói affinitás nélküli eszközökhöz licenc szükséges.Devices without user affinity require a device license. Regisztrációs profil csak akkor léptethető érvénybe egy aktivált eszközön, ha előtte visszaállítják az eszköz gyári beállításait.An activated device cannot apply an enrollment profile until the device is factory reset.

Lásd: iOS-eszköz regisztrálása az Intune-ban a Készülékregisztrációs programmal.See Enroll your iOS device in Intune with the Device Enrollment Program.

DEP-token megújításaRenew a DEP token

 1. Ugrás a deploy.apple.com címre.Go to deploy.apple.com.
 2. A Manage Servers (Kiszolgálók kezelése) területen válassza ki a megújítani kívánt token-fájlhoz társított MDM-kiszolgálót.Under Manage Servers, choose your MDM server associated with the token file that you want to renew.
 3. Válassza a Generate New Token (Új token létrehozása) lehetőséget.Choose Generate New Token.
 4. Válassza a Your Server Token (Saját kiszolgálói token) lehetőséget.Choose Your Server Token.
 5. Az Azure-beli Intune-portálon válassza az Eszközök beléptetése > Apple-regisztráció > Készülékregisztrációs programbeli token elemet.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment > Apple Enrollment > Enrollment program tokens.
 6. Válassza ki a tokent, és válassza a Token megújítása lehetőséget.Choose the token and then choose Renew token.
 7. Adja meg az eredeti token létrehozásához használt Apple ID-t.Enter the Apple ID used to to create the original token.
 8. Töltse fel az újonnan letöltött tokent.Upload the newly downloaded token.
 9. Válassza a Token megújítása lehetőséget.Choose Renew token. Látni fogja a token megújításáról szóló megerősítő üzenetet.You'll see the confirmation that the token was renewed.