Az eszközfunkció-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure device feature settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az eszközkorlátozásokkal lehet szabályozni az iOS- és macOS-eszközök funkcióit, például az AirPrintet, az értesítéseket és a megosztott eszközkonfigurációkat.Device restrictions let you control features on iOS and macOS devices like AirPrint, notifications, and shared device configurations.

A témakörben található információk alapján megismerheti az eszközfunkció-profilok konfigurálásának alapjait, és az egyes platformokra vonatkozó további témakörökben bővebben is olvashat az eszközök tulajdonságairól.Use the information in this topic to learn the basics about configuring device feature profiles, and then read further topics for each platform to learn about device specifics.

Eszközkorlátozási beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing device restriction settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen adja meg az eszközfunkció-profil Nevét és Leírását.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the device features profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre alkalmazni szeretné a beállításokat.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply the settings. Jelenleg az alábbi platformokra vonatkozóan lehet eszközfunkció-beállításokat megadni:Currently, you can choose one of the following platforms for device features:
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Eszközfunkciók lehetőséget.From the Profile type type drop-down list, choose Device features.
 9. A kiválasztott platformtól függően a konfigurálható beállítások eltérőek.Depending on the platform you chose, the settings you can configure will be different. Az egyes platformokra vonatkozóan az alábbi témakörökben találja a beállítások részletes ismertetését:Go to one of the following topics for detailed settings for each platform:

 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list blade. Ha szeretné a profil csoportokhoz való hozzárendelésével folytatni, erről a How to assign device profiles (Eszközprofilok hozzárendelése) című témakörben olvashat.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.