Eszközöket csoportokba rendezése a könnyebb kezelhetőség érdekébenCategorize devices into groups for easier management

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune eszközkategóriáival az eszközöket a definiált kategóriák alapján automatikusan felveheti csoportokba, így egyszerűsítve az eszközfelügyeletet.Use Microsoft Intune device categories to automatically add devices to groups based on categories that you define, in order to make it easier for you to manage those devices.

Az eszközkategóriák a következő munkafolyamatot használják:Device categories use the following workflow:

 1. Kategóriák létrehozása, amelyek közül a felhasználók választhatnak az eszközük regisztrálásakorCreate categories that users can choose from when they enroll their device
 2. Az iOS-es és androidos eszközök végfelhasználóinak eszközük regisztrációjakor a konfigurált kategórialistából kell kategóriát választaniuk.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. A végfelhasználó a kategóriák Windows-eszközökhöz való hozzárendelését a Céges portál webhelyen végezheti el (további részletekért lásd Az eszközcsoportok konfigurálása után című cikket).To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (for more information, see After you configure device groups in this article for more details).
 3. Ezután szabályzatokat és alkalmazásokat telepíthet ezekre a csoportokra.You can then deploy policies and apps to these groups.

Bármilyen tetszés szerinti eszközkategóriát létrehozhat, például:You can create any device categories you want, for example:

 • Pénztári eszközökPoint of sale device
 • BemutatóeszközökDemonstration device
 • ÉrtékesítésSales
 • KönyvelésAccounting
 • ManagerManager

Az eszközkategóriák konfigurálásaHow to configure device categories

1. lépés - Eszközkategóriák létrehozása az Azure Portal Intune panelénStep 1 - Create device categories in the Intune blade of the Azure portal

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök regisztrálása elemet.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment.
 2. Az Eszközregisztráció panelen válassza az Eszközkategóriák elemet.On the Device enrollment blade, choose Device categories.
 3. Az Eszközkategóriák lapon a Létrehozás elemmel hozhat létre új kategóriát.On the Device categories page, choose Create to add a new category.
 4. Az Eszközkategória létrehozása panelen töltse ki az új kategória Név és Leírás mezőjét (utóbbi nem kötelező).On the Create device category blade, enter a Name for the new category, and an optional Description.
 5. Ha végzett, kattintson a Létrehozás gombra.When you are done, click Create. Az új kategória megjelenik a kategóriák listájában.You can see the new category in the list of categories.

Azure Active Directory biztonsági csoportok létrehozásakor az eszközkategória nevét fogja használni a 2. lépésben.You'll use the device category name when you create Azure Active Directory security groups in step 2.

2. lépés - Azure Active Directory biztonsági csoportok létrehozásaStep 2 - Create Azure Active Directory security groups

Ebben a lépésben az eszközkategória és az eszközkategória-név alapján dinamikus csoportokat fog létrehozni az Azure-portálon.In this step, you'll create dynamic groups in the Azure portal based on the device category and device category name.

A folytatáshoz tekintse meg a Speciális szabályok létrehozása attribútumok használatával című cikket az Azure Active Directory dokumentációjában.To continue, refer to the article Using attributes to create advanced rules in the Azure Active Directory documentation.

Ezen szakasz információi alapján hozzon létre speciális szabállyal egy eszközcsoportot a deviceCategory attribútum segítségével,Use the information in this section to create a device group with an advanced rule using the deviceCategory attribute. például így: (device.deviceCategory -eq "")For example, (device.deviceCategory -eq "")

Ha vannak konfigurált eszközcsoportok, amikor a felhasználók regisztrálják eszközüket, meg fog jelenni számukra az Ön által beállított kategóriák listája.After you configure device groups, and users enroll their device, they are presented with a list of the categories you configured. A kategória kiválasztását és a regisztráció befejezését követően az eszköz a kiválasztott kategóriának megfelelő Active Directory biztonsági csoportba kerül.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

A felügyelt eszközök kategóriáinak megtekintéseHow to view the categories of devices you manage

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök elemet.In Intune in the Azure portal, choose Devices.

 2. A Felügyelet alatt kattintson a Minden eszköz elemre.Under Manage, click All devices.

 3. Az eszközlistában keresse meg az Eszközkategória oszlopot.In the list of devices, examine the Device category column.

Ha az Eszközkategória oszlop nem látható, kattintson az Oszlopok elemre, a listából válassza az Eszközkategória elemet, és kattintson az Alkalmaz gombra.If the Device category column isn’t displayed, click Columns, choose Device category from the list, and then click Apply.

Eszköz kategóriájának módosításaTo change the category of a device

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök elemet.In Intune in the Azure portal, choose Devices.
 2. A Kezelés szakasz Eszközök paneljén válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade under the Manage section, choose All devices.
 3. Az eszközlistából válassza ki a kívánt eszközt, majd az eszköz tulajdonságainak panelén válassza a Felügyelet szakaszban válassza a Tulajdonságok lehetőséget.In the list of devices, choose the device you want, then, on the device properties blade under the Manage section, choose Properties.
 4. A következő panelen a kijelölt eszköz Eszközkategória tulajdonságát átállíthatja a korábban konfigurált kategórianevek bármelyikére.On the next blade, you can change the Device category of the selected device to any of the category names you previously configured.

Az eszközcsoportok konfigurálása utánAfter you configure device groups

Az iOS-es és androidos eszközök végfelhasználóinak eszközük regisztrációjakor a konfigurált kategórialistából kell kategóriát választaniuk.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. A kategória kiválasztását és a regisztráció befejezését követően a rendszer a kiválasztott kategóriának megfelelő Intune eszközcsoporthoz vagy Active Directory biztonsági csoporthoz adja az eszközüket.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Intune device group, or Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

Windows használata esetén a kategória kiválasztásához a Céges portál webhelyet kell használni.End users on Windows should use the Company Portal website to select a category.

Platformtól függetlenül a végfelhasználói mindig elérhetik a portal.manage.microsoft.com webhelyet az eszköz regisztrálása után.Regardless of platform, your end users can always go to portal.manage.microsoft.com after enrolling the device. Kérje meg a felhasználóit, hogy nyissák meg a Céges portál webhelyet, és válasszák a Saját eszközök lehetőséget.Have the user access the Company Portal website and go to My Devices. Itt választhatnak egy regisztrált eszközt a lapon található listából, majd megadhatnak egy kategóriát.They can choose an enrolled device listed on the page, then select a category.

A kategória kiválasztása után az eszköz automatikusan bekerül az Ön által létrehozott, a kategóriának megfelelő csoportba.After choosing a category, the device is automatically added to the corresponding group you created. Ha a kategóriák konfigurálása előtt az eszköz már regisztrálva van, a végfelhasználó egy értesítést lát az eszközről a Céges portál webhelyen, és a rendszer egy adott kategória kiválasztását kéri a következő alkalommal, amikor a végfelhasználó belép az iOS-es vagy androidos Céges portál alkalmazásba.If a device is already enrolled before you configure categories, the end user will see a notification about the device on the Company Portal website, and will be asked to select a category the next time they access the Company Portal app on iOS or Android.

További információFurther information

 • Az Azure Portalon szerkesztheti az eszközkategóriákat, ekkor viszont manuálisan kell módosítania az Azure Active Directoryban az adott kategóriára hivatkozó biztonsági csoportokat.You can edit a device category in the Azure portal, but you must manually update any Azure Active Directory Security groups that reference this category.

 • Ha töröl egy kategóriát, az ahhoz hozzárendelt eszközöknél a Nincs hozzárendelve kategórianév jelenik meg.If you delete a category, devices assigned to it display the category name Unassigned.