Eszközöket csoportokba rendezése a könnyebb kezelhetőség érdekébenCategorize devices into groups for easier management

A Microsoft Intune eszközkategóriák segítségével automatikusan csoportokba veheti fel az eszközöket az Ön által meghatározott kategóriák alapján.Use Microsoft Intune device categories to automatically add devices to groups based on categories that you define. Ez megkönnyíti az eszközök kezelését.This makes it easier for you to manage those devices.

Az eszközkategóriák a következő munkafolyamatot használják:Device categories use the following workflow:

 1. Kategóriák létrehozása, amelyek közül a felhasználók választhatnak az eszközük regisztrálásakor.Create categories that users can choose from when they enroll their device.
 2. Az iOS-es és androidos eszközök felhasználóinak egy eszköz regisztrációjakor a konfigurált kategórialistából kell kategóriát választaniuk.When users of iOS and Android devices enroll a device, they must choose a category from the list of categories you configured. Kategória Windows-eszközhöz rendelésekor a felhasználóknak a Céges portál webhelyét kell használniuk.To assign a category to a Windows device, users must use the Company Portal website.
 3. Ezután szabályzatokat és alkalmazásokat telepíthet ezekre a csoportokra.You can then deploy policies and apps to these groups.

Bármilyen tetszés szerinti eszközkategóriát létrehozhat.You can create any device categories you want. Például:For example:

 • Pénztári eszközökPoint-of-sale device
 • BemutatóeszközökDemonstration device
 • ÉrtékesítésSales
 • KönyvelésAccounting
 • ManagerManager

Az eszközkategóriák konfigurálásaHow to configure device categories

1. lépés: Eszközkategóriák létrehozása az Azure Portal Intune panelénStep 1: Create device categories on the Intune blade of the Azure portal

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök regisztrálása elemet.In Intune in the Azure portal, choose Device enrollment.
 2. Az Eszközregisztráció panelen válassza az Eszközkategóriák elemet.On the Device enrollment blade, choose Device categories.
 3. Az Eszközkategóriák lapon a Létrehozás elemmel hozhat létre új kategóriát.On the Device categories page, choose Create to add a new category.
 4. Az Eszközkategória létrehozása panelen töltse ki az új kategória Név és Leírás mezőjét (utóbbi nem kötelező).On the Create device category blade, enter a Name for the new category, and an optional Description.
 5. Amikor elkészült, válassza a Létrehozás gombot.When you are done, select Create. Az új kategória megjelenik a kategóriák listájában.You can see the new category in the list of categories.

Azure Active Directory (Azure AD) biztonsági csoportok létrehozásakor az eszközkategória nevét fogja használni a 2. lépésben.You'll use the device category name when you create Azure Active Directory (Azure AD) security groups in step 2.

2. lépés: Azure Active Directory biztonsági csoportok létrehozásaStep 2: Create Azure Active Directory security groups

Ebben a lépésben az eszközkategória és az eszközkategória-név alapján dinamikus csoportokat fog létrehozni az Azure-portálon.In this step, you'll create dynamic groups in the Azure portal, based on the device category and device category name.

A folytatáshoz tekintse meg a Speciális szabályok létrehozása attribútumok használatával című témakört az Azure AD dokumentációjában.To continue, refer to Using attributes to create advanced rules in the Azure AD documentation.

Ezen szakasz információi alapján hozzon létre speciális szabállyal egy eszközcsoportot a deviceCategory attribútum segítségével.Use the information in this section to create a device group with an advanced rule, by using the deviceCategory attribute. Például: device.deviceCategory -eq "Azure Portalon lekért eszközkategória-név".For example: device.deviceCategory -eq "the device category name you got from the Azure portal".

Ha vannak konfigurált eszközcsoportok, amikor a felhasználók regisztrálják eszközüket, meg fog jelenni számukra az Ön által beállított kategóriák listája.After you configure device groups, and users enroll their device, they are presented with a list of the categories you configured. A kategória kiválasztását és a regisztráció befejezését követően az eszköz a kiválasztott kategóriának megfelelő Active Directory biztonsági csoportba kerül.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

A felügyelt eszközök kategóriáinak megtekintéseView the categories of devices that you manage

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök elemet.In Intune in the Azure portal, choose Devices.

 2. A Felügyelet alatt válassza a Minden eszköz lehetőséget.Under Manage, select All devices.

 3. Az eszközlistában keresse meg az Eszközkategória oszlopot.In the list of devices, examine the Device category column.

Ha az Eszközkategória oszlop nem jelenik meg, válassza az Oszlopok elemet.If the Device category column isn’t shown, select Columns. Jelölje ki a lista Eszközkategória elemét majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.Choose Device category from the list, and then select Apply.

Eszköz kategóriájának módosításaChange the category of a device

 1. Az Azure Portalbeli Intune-on válassza az Eszközök elemet.In Intune in the Azure portal, choose Devices.
 2. A Felügyelet szakasz Eszközök paneljén válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, under the Manage section, choose All devices.
 3. Jelölje ki a kívánt eszközt az eszközök listájában.In the list of devices, choose the device you want. Ezután a Felügyelet eszköztulajdonságok panelén válassza a Tulajdonságok lehetőséget.Then, on the device properties blade under the Manage section, choose Properties.
 4. A következő panelen a kijelölt eszköz Eszközkategória tulajdonságát átállíthatja a korábban konfigurált kategórianevek bármelyikére.On the next blade, you can change the Device category of the selected device to any of the category names you previously configured.

Az eszközcsoportok konfigurálása utánAfter you configure device groups

Az iOS-es és androidos eszközök felhasználóinak eszközük regisztrációjakor a konfigurált kategórialistából kell kategóriát választaniuk.When users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. A kategória kiválasztását és a regisztráció befejezését követően a rendszer a kiválasztott kategóriának megfelelő Intune-eszközcsoporthoz vagy Active Directory biztonsági csoporthoz adja az eszközüket.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Intune device group, or the Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

Windows-felhasználóknak a kategória kiválasztásához a Céges portál webhelyet kell használniuk.Windows users should use the Company Portal website to select a category.

Az eszköz regisztrálása után felhasználói a platformtól függetlenül mindig elérhetik a portal.manage.microsoft.com webhelyet.Regardless of platform, your users can always go to portal.manage.microsoft.com after enrolling the device. Kérje meg a felhasználót, hogy nyissa meg a Céges portál webhelyet, és válassza a Saját eszközök lehetőséget.Have the user access the Company Portal website, and go to My Devices. A felhasználó itt választhat egy regisztrált eszközt a lapon található listából, majd megadhat egy kategóriát.The user can choose an enrolled device listed on the page, and then select a category.

A kategória kiválasztása után az eszköz automatikusan bekerül az Ön által létrehozott, a kategóriának megfelelő csoportba.After choosing a category, the device is automatically added to the corresponding group you created. Ha az eszköz már a kategóriák konfigurálása előtt regisztrálva lett, akkor a felhasználó értesítést kap az eszközről a Céges portál webhelyen.If a device is already enrolled before you configure categories, the user sees a notification about the device on the Company Portal website. A felhasználó innen tudja meg, hogy kategóriát kell választania, amikor legközelebb iOS vagy Android rendszeren éri el a Céges portál alkalmazást.This lets the user know to select a category the next time they access the Company Portal app on iOS or Android.

További információFurther information

 • Az Azure Portalon szerkesztheti az eszközkategóriákat, ekkor viszont manuálisan kell módosítania az Azure Active Directoryban az adott kategóriára hivatkozó biztonsági csoportokat.You can edit a device category in the Azure portal, but you must manually update any Azure AD security groups that reference this category.

 • Ha töröl egy kategóriát, az ahhoz hozzárendelt eszközöknél a Nincs hozzárendelve kategórianév jelenik meg.If you delete a category, devices assigned to it display the category name Unassigned.