Felhasználói és eszközprofilok hozzárendelése a Microsoft Intune-banAssign user and device profiles in Microsoft Intune

Profil létrehozása után hozzárendelheti a profilt az Azure Active Directory- (Azure AD) csoportokhoz.After you create a profile, you can assign the profile to Azure Active Directory (Azure AD) groups.

Eszközprofil hozzárendeléseAssign a device profile

  1. Az Azure Portalon válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, majd keresse meg a Microsoft Intune elemet.In the Azure portal, select All Services, and search for Microsoft Intune.

  2. A Microsoft Intune területen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget, majd a Profilok elemet.In Microsoft Intune, select Device configuration, and select Profiles.

  3. A profilok listájából válassza ki a hozzárendelendő profilt, majd válassza a Hozzárendelés lehetőséget.In the list of profiles, select the profile you want to assign, and then select Assignments.

  4. Adja meg, hogy belefoglalni vagy kizárni szeretne egyes csoportokat, majd válassza ki a csoportokat.Choose to Include groups or Exclude groups, and then select groups.

    Képernyőkép profil hozzárendelésekor a csoportok belefoglalásához és kizárásához megadható beállításokról

  5. A csoportok kiválasztásakor egy Azure AD-csoportot is választ.When you select your groups, you're choosing an Azure AD group. Több csoport kijelöléséhez tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt.To select multiple groups, hold down the Ctrl key.

  6. Amikor elkészült, válassza a Mentés gombot.When you are done, select Save.

Csoportok kizárása profil hozzárendelésekorExclude groups from a profile assignment

Az Intune-beli eszközkonfigurációs profilok lehetővé teszik csoportok kizárását a szabályzat-hozzárendelésből.Intune device configuration profiles let you exclude groups from policy assignment. Hozzárendelhet például egy eszközprofilt a Minden vállalati felhasználó csoporthoz úgy, hogy a Felsővezetők csoport tagjait kizárja.For example, you can assign a device profile to the All corporate users group, but exclude any members of the Senior Management Staff group.

Amikor kizár egyes csoportokat, felhasználókat vagy eszközcsoportokat (nem vegyes csoportokat) a hozzárendelésből, az Intune figyelmen kívül hagyja a felhasználók és az eszközök közötti kapcsolatokat.When you exclude groups from an assignment, exclude only users, or only exclude device groups (not a mixture of groups), Intune doesn't consider any user-to-device relationship. Felhasználói csoportok belefoglalása és eszközcsoportok egyidejű kizárása esetén előfordulhat, hogy nem éri el a kívánt eredményt.Including user groups while excluding device groups might not create the results you expect. Vegyes csoportok használata vagy más ütközés esetén a belefoglalás élvez elsőbbséget a kizárás felett.When mixed groups are used, or if there are other conflicts, inclusion takes precedence over exclusion.

Tegyük fel például, hogy egy eszközprofilt a szervezet valamennyi eszközéhez hozzá kíván rendelni, kivéve a kioszkmódban működő eszközöket.For example, you want to assign a device profile to all devices in your organization, except kiosk devices. Belefoglalja a Minden felhasználó csoportot, de kizárja a Minden eszköz csoportot.You include the All Users group, but exclude the All Devices group. Ebben az esetben minden felhasználó és azok minden eszköze megkapja a szabályzatot még akkor is, ha a felhasználó eszköze tagja a Minden eszköz csoportnak.In this case, all your users and their devices get the policy, even if the user’s device is part of the All Devices group.

A kizárás csak a csoportok közvetlen tagjaira vonatkozik és nem érinti a felhasználóval társított eszközöket.Exclusion only looks at the direct members of the groups, and doesn't include devices that are associated with a user. A felhasználóval nem rendelkező eszközök azonban nem kapják meg a szabályzatot.However, devices that don't have a user don't get the policy. Ez amiatt van, hogy az ilyen eszközöknek nincs kapcsolata a Minden felhasználó csoporttal.This occurs because those devices have no relationship to the All Users group.

A Minden eszköz csoport belefoglalása és a Minden felhasználó csoport kizárása esetén minden eszköz megkapja a szabályzatot.If you include All Devices, and exclude All Users, then all the devices receive the policy. A cél ezúttal azoknak az eszközöknek a kizárása, amelyekhez a szabályzat szerint felhasználó van társítva.In this scenario, the intent is to exclude devices that have an associated user from this policy. Ez azonban zárja ki az eszközöket, hiszen a kizárás funkció csak a közvetlen csoporttagokat hasonlítja össze.However, it doesn't exclude the devices because the exclusion only compares direct group members.

Tipp

A kizárás nem használható megfelelőségi szabályzatok és alkalmazás-hozzárendelés esetén.Exclusions aren't available for compliance policies or app assignment. Egy hozzárendelésből az Elérhető és a Nem alkalmazható hozzárendelési szándék használatával zárhat ki tagokat.To exclude members from an assignment, you can use the Available and Not applicable assignments. Ha például egy alkalmazást a Minden vállalati felhasználó csoporthoz rendel az Elérhető szándékkal, a Felsővezetők csoporthoz pedig a Nem alkalmazható szándékkal,For example, you assign an app to All corporate users with the Available intent, and assign the app to Senior Management Staff with the Not applicable intent. akkor az alkalmazás minden felhasználóhoz hozzá lesz rendelve, kivéve a Felsővezetők csoport tagjait.The app is assigned to all users except users in the Senior Management Staff group. Ha az alkalmazást a Kötelező szándékkal rendel Minden vállalati felhasználó csoporthoz, akkor a Felsővezetők csoport tagjai nem lesznek kizárva.If you assign the app to All corporate users with the Required intent, the users in the Senior Management Staff group are also included.

További lépésekNext steps

Az eszközprofil-hozzárendelések figyeléséhez az Eszközprofilok figyelése témakör nyújt segítséget.See How to monitor device profiles for guidance on monitoring device profile assignments.