Microsoft Intune-eszközprofilok hozzárendeléseHow to assign Microsoft Intune device profiles

Eszközprofil hozzárendeléseAssign a device profile

  1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
  4. Az Eszközök konfigurálása panelen válassza a Kezelés > Profilok lehetőséget.On the Device configuration blade, choose Manage > Profiles.
  5. A Profilok panel listáján válassza ki azt profilt, amelyet kezelni szeretne, majd a profilnév> Jelentések panelen a Felügyelet > Hozzárendelések elemet.In the list of profiles blade, choose the profile you want to manage, and then, on the <profile name> Reports blade, choose Manage > Assignments.
  6. A következő panelen válasszon a Belefoglalás (csoportok belefoglalása) és a Kizárás (csoportok kizárása) közül, majd kattintson a Csoportok kiválasztása elemre.On the next blade, choose either Include (to include groups) or Exclude (to exclude groups), then choose Select groups. Csoportok belefoglalása vagy kizárása profil hozzárendelésekor.Include and exclude groups from a profile assignment.
  7. A Csoportok kiválasztása panelen jelölje ki a hozzárendelésbe belefoglalandó vagy abból kizárandó Azure AD-csoportokat.On the Select groups blade, choose the Azure AD groups, which you want to include in, or exclude from the assignment. Több csoport kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt.You can hold down the CTRL key to select multiple groups.
  8. Ha elkészült, a Csoportok kiválasztása panelen válassza a Kijelölés elemet.When you are done, on the Select groups blade, choose Select.

Csoportok kizárása eszközprofil-hozzárendelésbőlHow to exclude groups from a device profile assignment

Az Intune-beli eszközkonfigurációs profilok lehetővé teszik csoportok kizárását a szabályzat-hozzárendelésből.Intune device configuration profiles let you exclude groups from policy assignment. Hozzárendelhet például egy eszközprofilt a Minden vállalati felhasználó csoporthoz úgy, hogy a Felsővezetők csoport tagjait kizárja.For example, you could assign a device profile to the All corporate users group, but exclude any members of the Senior Management Staff group.

Amikor csoportot zár ki egy hozzárendelésből, akkor vagy csak felhasználói vagy csak eszközcsoportot zárjon ki, ne vegyesen.When you exclude groups from an assignment, exclude only user, or only device groups, not a mixture of groups. Az Intune nem veszi számításba a felhasználók és eszközök közötti társításokat a csoportok kizárásánál.Intune does not take into account any user to device association when excluding groups. Felhasználói csoportok belefoglalása és eszközcsoportok egyidejű kizárása minden bizonnyal nem éri el a kívánt eredményt.Including user groups while excluding device groups is unlikely to produce the results you need. Vegyes csoportok használata vagy más ütközés esetén a belefoglalás élvez elsőbbséget a kizárás felett.In case where mixed groups are used, or there are other conflicts, inclusion takes precedence over exclusion.

Tegyük fel például, hogy egy eszközprofilt a szervezet valamennyi eszközéhez hozzá kíván rendelni, kivéve a kioszkmódban működő eszközöket.For example, you want to assign a device profile to all devices in your organization, except kiosk devices. Belefoglalja a Minden felhasználó csoportot, de kizárja a Minden eszköz csoportot.You include the All Users group, but exclude the All Devices group.

Ebben az esetben minden felhasználó és azok minden eszköze megkapja a szabályzatot még akkor is, ha a felhasználó eszköze tagja a Minden eszköz csoportnak.In this case, all your users and their devices get the policy, even if the user’s device is part of the All Devices group.

A kizárás csak a csoportok közvetlen tagjaira vonatkozik és nem érinti a felhasználóval társított eszközöket.Exclusion only evaluates the direct members of the groups, and does not include devices that are associated with a user. A felhasználó nélküli eszközök viszont nem kapják meg a szabályzatot, mert nincs hozzájuk társított elem a Minden felhasználó csoportban.However, devices that don't have a user do not get the policy because they have no association to the All Users group.

A Minden eszköz csoport belefoglalása és a Minden felhasználó csoport kizárása esetén minden eszköz megkapja a szabályzatot.If you include All Devices, but exclude All Users, all the devices receive the policy. A cél ezúttal azoknak az eszközöknek a kizárása, amelyekhez a szabályzat szerint felhasználó van társítva.The intent in this case is to exclude devices that have an associated user from this policy. Ez azonban nem történik meg, hiszen a kizárás funkció csak a közvetlen csoporttagokat hasonlítja össze.However, it does not because the exclusion feature only compares direct group members.

Tipp

A kizárás egyelőre nem használható megfelelőségi szabályzatok és alkalmazás-hozzárendelés esetén.Exclusions are not currently available for compliance policies or app assignment. Egy hozzárendelésből az Elérhető és Nem alkalmazható hozzárendelési szándék használatával zárhat ki tagokat.To exclude members from an assignment, you can use the Available, and Not applicable assignment intents. Ha például egy alkalmazást a Minden vállalati felhasználó csoporthoz rendel az Elérhető szándékkal, a Felsővezetők csoporthoz pedig a Nem alkalmazható szándékkal,For example, you assign an app to All corporate users with the Available intent, and to Senior Management Staff with the Not applicable intent. akkor az alkalmazás minden felhasználóhoz hozzá lesz rendelve, kivéve a Felsővezetők csoport tagjait.the app is assigned to all users except users in the Senior Management Staff group. Ha az alkalmazást a Kötelező szándékkal rendel Minden vállalati felhasználó csoporthoz, akkor a Felsővezetők csoport tagjai nem lesznek kizárva.If you assign the app to All corporate users with the Required intent, the users in the Senior Management Staff group are not excluded.

További lépésekNext steps

Az eszközprofil-hozzárendelések figyeléséhez az Eszközprofilok figyelése témakör nyújt segítséget.See How to monitor device profiles for information to help you monitor device profile assignments.