Eszközprofilok figyelése a Microsoft Intune-banMonitor device profiles in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Az Intune egyes Azure Portalbeli funkcióival figyelheti és kezelheti az eszközkonfigurációs profilokat.Intune includes some features in the Azure portal to help monitor and manage your device configuration profiles. Például ellenőrizheti egy profil állapotát, megtekintheti a hozzárendelt eszközöket, és frissítheti a profiltulajdonságokat.For example, you can check the status of a profile, see which devices are assigned, and update the properties of a profile.

Meglévő profilok megtekintéseView existing profiles

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközkonfiguráció > Profilok lehetőséget.Select Device configuration > Profiles.

Itt mindegyik meglévő profil megjelenik olyan adatokkal, mint a platform, vagy a profil eszköz-hozzárendelési állapota.All of your existing profiles are listed, and include details such as the platform, and if the profile is assigned to any devices.

Egy profil adatainak megtekintéseView details on a profile

Az eszközprofil létrehozása után az Intune grafikus diagramokat nyújt.After you create your device profile, Intune provides graphical charts. Ezek a diagramok a profilok állapotát jelenik meg, például, hogy hozzá vannak-e rendelve eszközökhöz, vagy tartalmaznak-e ütközéseket.These charts display the status of a profile, such as it being successfully assigned to devices, or if the profile shows a conflict.

 1. Válasszon ki egy meglévő profilt,Select an existing profile. például egy macOS-profilt.For example, select a macOS profile.

 2. Lépjen az Áttekintés fülre.Select the Overview tab.

  A felső grafikus diagramon megtekintheti az adott eszközprofilhoz rendelt eszközök számát.The top graphical chart shows the number of devices assigned to the specific device profile. Ha például az eszközprofil macOS-eszközökre van alkalmazva, akkor a diagram csak a macOS-eszközök számát jeleníti meg.For example, if the configuration device profile applies to macOS devices, the chart lists the count of the macOS devices.

  Emellett más platformok eszközeinek számát is megjeleníti, ha ezek ugyanahhoz az eszközprofilhoz vannak rendelve.It also shows the number of devices for other platforms that are assigned the same device profile. Például megtekintheti a nem macOS-eszközök számát.For example, it shows the count of the non-macOS devices.

  Az eszközprofilhoz rendelt eszközök számának megtekintése

  Az alsó grafikus diagramon megtekintheti az adott eszközprofilhoz rendelt felhasználók számát.The bottom graphical chart shows the number of users assigned to the specific device profile. Ha például az eszközprofil macOS-felhasználókra van alkalmazva, akkor a diagram a macOS-felhasználók számát jeleníti meg.For example, if the configuration device profile applies to macOS users, the chart lists the count of the macOS users.

 3. Kattintson a felső grafikus diagramon látható körre.Select the circle in the top graphical chart. Ekkor megnyílik az Eszközállapot menü.Device status opens.

  Itt láthatja a profilhoz rendelt eszközöket, valamint azt, hogy a profilt sikeresen üzembe helyezték-e.The devices assigned to the profile are listed, and it shows if the profile is successfully deployed. Ne feledje, hogy itt csak a megadott platform eszközei jelennek meg (például macOS).Also note that it only lists the devices with the specific platform (for example, macOS).

  Zárja be az Eszközállapot adatait.Close the Device status details.

 4. Kattintson az alsó grafikus diagramon látható körre.Select the circle in the bottom graphical chart. Ekkor megnyílik a Felhasználó állapota menü.User status opens.

  Itt láthatja a profilhoz rendelt felhasználókat, valamint azt, hogy a profilt sikeresen üzembe helyezték-e.The users assigned to the profile are listed, and it shows if the profile is successfully deployed. Ne feledje, hogy itt csak a megadott platform (például macOS) felhasználói jelennek meg.Also note that it only lists the users with the specific platform (for example, macOS).

  Zárja be a Felhasználó állapota adatait.Close the User status details.

 5. Miután visszalépett a Profilok listára, válasszon ki egy adott profilt.Back in the Profiles list, select a specific profile. A meglévő tulajdonságokat is módosíthatja:You can also change existing properties:

 • Tulajdonságok: Módosíthatja a nevet, vagy frissítheti a meglévő beállításokat.Properties: Change the name, or update any existing settings.
 • Hozzárendelések: Belefoglalhat vagy kizárhat a szabályzat hatálya alá tartozó eszközöket.Assignments: Include or exclude devices that the policy should apply. Adott csoportok kiválasztásához válassza a Kiválasztott csoportok lehetőséget.Choose Selected Groups to choose specific groups.
 • Eszközállapot: Itt láthatja a profilhoz rendelt eszközöket, valamint azt, hogy a profilt sikeresen üzembe helyezték-e.Device status: The devices assigned to the profile are listed, and it shows if the profile is successfully deployed. Egy adott eszközt kijelölve még több adatot megtekinthet, például a telepített alkalmazásokat.You can select a specific device to get even more details, including the installed apps.
 • Felhasználói állapot: A profil hatálya alá tartozó eszközök felhasználóinak neveit jeleníti meg, valamint azt, hogy a profilt sikeresen üzembe helyezték-e.User status: Lists the user names with devices impacted by this profile, and if the profile successfully deployed. Egy adott felhasználót kijelölve még több adatot megtekinthet.You can select a specific user to get even more details.
 • Állapot beállításonként: A kimenetet szűri a profil egyes beállításait megjelenítve, valamint megmutatja, hogy a beállítást sikeresen alkalmazták-e.Per-setting status: Filters the output by showing the individual settings within the profile, and shows if the setting is successfully applied.

További lépésekNext steps

Felhasználói és eszközprofilok hozzárendeléseAssign user and device profiles
Eszközprofilokkal kapcsolatos gyakori problémák és azok megoldásaCommon issues and resolutions with device profiles