Mik azok a Microsoft Intune-eszközprofilok?What are Microsoft Intune device profiles?

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Eszközkonfiguráció munkafolyamatával kezelheti az összes felügyelt eszköz beállításait és funkcióit.Use the Microsoft Intune Device configuration workload to manage settings and features on all of the devices you manage. Ez a munkafolyamat elsősorban eszközprofilok létrehozására szolgál, amelyekkel különböző lehetőségek és szolgáltatások széles palettáját felügyelheti és szabályozhatja az eszközökön.You mostly use this workload to create device profiles, which let you manage and control a whole range of different features and functionality on devices.

A munkafolyamat megnyitásakor az alábbi lehetőségek jelennek meg:When you open this workload, you see the following options:

  • Áttekintés – Ezen az oldalon a felhasználókhoz és az eszközökhöz rendelt eszközkonfigurációk megfigyelésében segítő állapot- és egyéb jelentések láthatók.Overview - This page gives you status and reports that help you monitor device configurations that you have assigned to users and devices.
  • Profilok kezelése – Ebben a szakaszban hozhatók létre az eszközkonfigurációs profilok.Manage Profiles - This section is where you go to create device configuration profiles. A létrehozható profiltípusok teljes listája a témakör későbbi részében látható.You can find a list all the profile types you can create later in this topic.
  • Hitelesítésszolgáltató beállítása – Ez a munkafolyamat végigvezet az Intune-tanúsítványprofilok konfigurálásához szükséges lépéseken.Setup Certificate Authority - This workflow walks you though the steps required to configure Intune certificate profiles.

Első lépésekGetting started

Az eszközprofilok létrehozásának munkafolyamata a más profilokéhoz hasonló.The workflow for creating device profiles is similar for all profiles. További információkért lásd:Microsoft Intune-eszközkonfigurációs profilok létrehozása.Read How to create Microsoft Intune device configuration profiles for information. Ezután olvassa el az egyes profiltípusok beállításainak létrehozásáról szóló külön cikkeket is.Then read on for specific information about creating settings for each profile type.

Az eszközök következő funkcióit kezelheti:You can manage the following capabilities on your devices:

EszközfunkciókDevice features

Az eszközfunkciókkal lehet szabályozni az iOS- és macOS-eszközök funkcióit, például az AirPrintet, az értesítéseket és a megosztott eszközkonfigurációkat.Device features let you control features on iOS and macOS devices like AirPrint, notifications, and shared device configurations. További információ: Eszközfunkció-beállítások konfigurálása Támogatott rendszerek: iOS és macOS.For more information, see How to configure device feature settings Supports: iOS and macOS.

EszközkorlátozásokDevice restrictions

Az eszközkorlátozások segítségével többek között a biztonság, a hardver, és az adatmegosztás beállításait szabályozhatja a felügyelt eszközökön.Device restrictions let you control many settings on devices you manage across categories including security, hardware, and data sharing settings. Létrehozhat például egy olyan eszközkorlátozási profilt, amely megakadályozza, hogy az iOS-eszközök felhasználói hozzáférjenek az eszköz kamerájához.For example, you could create a device restriction profile that prevents users of iOS devices from accessing the device camera. További információkért lásd: Eszközkorlátozási beállítások konfigurálása. Támogatott rendszerek: Android, iOS, macOS, Windows 10 és Windows 10 Team.For more information, see How to configure device restriction settings Supports: Android, iOS, macOS, Windows 10, and Windows 10 Team.

E-mailEmail

Az e-mail-profilok segítségével az Exchange ActiveSyncre vonatkozó e-mail-beállításokat hozhatja létre, telepítheti és figyelheti a felügyelt eszközökön.Email profiles let you create, assign, and monitor Exchange ActiveSync email settings on devices you manage. Az e-mail-profilok segítenek biztosítani a konzisztenciát, csökkenthetik a segélykérő hívások számát, valamint saját kötelező beállítások nélkül is lehetővé teszik a végfelhasználók számára, hogy az eszközükön hozzáférjenek a céges postafiókjukhoz.Email profiles help ensure consistency, reduce support calls, and let end-users access company email on their personal devices without any required setup on their part. További információkért lásd: E-mail-beállítások konfigurálása. Támogatott rendszerek: Android, iOS, Windows Phone 8.1, Windows 10.For more information, see How to configure email settings Supports: Android, iOS, Windows Phone 8.1, and Windows 10.

Wi-FiWi-Fi

A Wi-Fi-profilokkal vezeték nélküli hálózati beállításokat rendelhet a szervezet felhasználóihoz és eszközeihez.Use Wi-Fi profiles to assign wireless network settings to users and devices in your organization. A Wi-Fi-profil hozzárendelése után a felhasználók anélkül is hozzáférhetnek a céges Wi-Fihez, hogy ők maguk konfigurálnák azt.When you assign a Wi-Fi profile, your users get access to your corporate Wi-Fi without having to configure it themselves. További információkért lásd:Wi-Fi beállítások konfigurálása. Támogatott rendszerek: Android, iOS, macOS és Windows 8.1 (csak importálás).For more information, see How to configure Wi-Fi settings Supports: Android, iOS, macOS, and Windows 8.1 (import only).

VPNVPN

A virtuális magánhálózatok (VPN) segítségével biztonságos távoli hozzáférést biztosíthat felhasználóinak a vállalati hálózathoz.Virtual private networks (VPNs) give your users secure remote access to your company network. Az eszközök egy VPN-csatlakozási profil használatával kezdeményeznek kapcsolatot a VPN-kiszolgálóval.Devices use a VPN connection profile to initiate a connection with the VPN server. A cégen belüli felhasználókhoz és eszközökhöz VPN-profilokat rendelhet, hogy könnyen és biztosan csatlakozhassanak a hálózathoz.Assign VPN profiles to users and devices in your organization, so they can easily and securely connect to the network. További tudnivalók: VPN-beállítások konfigurálása.For more information, see How to configure VPN settings. Támogatott rendszerek: Android, iOS, macOS, Windows Phone 8.1, Windows 8.1 és Windows 10.Supports: Android, iOS, macOS, Windows Phone 8.1, Windows 8.1, and Windows 10.

OktatásEducation

Itt lehet konfigurálni a Windows Vizsga alkalmazás beállításait.Lets you configure options for the Windows Take a Test app. A beállítások konfigurálásakor az eszközön a vizsga befejezéséig nem futhat másik alkalmazás.When you configure these options, no other apps can run on the device until the test is complete. További tudnivalók: Oktatási beállítások konfigurálásaFor more information, see How to configure education settings

TanúsítványokCertificates

Ez a profiltípus olyan, az eszközökhöz hozzárendelhető megbízható SCEP- és PKCS- tanúsítványok konfigurálását teszi lehetővé, amelyek a Wi-Fi-, VPN- és e-mail-profilok hitelesítésére használhatók.This profile type lets you configure trusted, SCEP, and PKCS certificates that can be assigned to devices and used to authenticate Wi-Fi, VPN, and email profiles. További információkért lásd:Tanúsítványok konfigurálása. Támogatott rendszerek: Android, iOS, Windows Phone 8.1, Windows 8.1 és Windows 10.For more information, see How to configure certificates Supports: Android, iOS, Windows Phone 8.1, Windows 8.1, and Windows 10.

KiadásfrissítésEdition upgrade

Ez a profiltípus lehetővé teszi a Windows 10 egyes verzióit futtató eszközök újabb kiadásra történő automatikus frissítését.This profile type lets you automatically upgrade devices that run some versions of Windows 10 to a newer edition. További információkért lásd: A Windows 10 kiadásfrissítéseinek konfigurálása. Támogatott rendszer: csak a Windows 10.For more information, see How to configure Windows 10 edition upgrades Supports: Windows 10 only.

Endpoint ProtectionEndpoint protection

Ez a profiltípus BitLocker- és Windows Defender-beállítások konfigurálását teszi lehetővé Windows 10-eszközökön.This profile type lets you configure BitLocker and Windows Defender settings for Windows 10 devices. További információkért lásd: Endpoint Protection-beállítások Windows 10 rendszerű eszközökön. Támogatott rendszer: csak a Windows 10.For more information, see Endpoint protection settings for Windows 10 Supports: Windows 10 only.

Windows InformációvédelemWindows Information Protection

A Windows Információvédelem úgy segít védekezni az adatszivárgások ellen, hogy mindeközben más módon nem avatkozik bele az alkalmazott munkavégzésébe.Windows Information Protection helps to protect against data leakage without otherwise interfering with the employee experience. Emellett segít megelőzni azt, hogy a vállalati alkalmazások és adatok akár vállalati eszközökön, akár az alkalmazottak által munkába hozott személyes eszközökön véletlenül kiszivárogjanak, ehhez pedig nem igényel változtatásokat a környezetben vagy az egyéb alkalmazásokban.It also helps to protect enterprise apps and data against accidental data leaks on enterprise-owned devices and personal devices that employees bring to work without requiring changes to your environment or other apps. További információt a Windows Információvédelem konfigurálása című témakörben talál. Támogatott rendszer: csak Windows 10.For more information, see How to configure Windows Information Protection Supports: Windows 10 only.

EgyéniCustom

Egyéni beállítások segítségével az Intune-ba be nem épített eszközbeállítások alkalmazhatók.Custom settings let you assign device settings that are not built-into Intune. Megadhatók például az eszközt konfiguráló OMA-URI értékek Android-eszközökhöz.For example, on Android devices, you can specify OMA-URI values that configure the device. iOS-eszközökön importálható egy, az Apple Configuratorban létrehozott konfigurációs fájl.For iOS devices, you can import a configuration file you created in the Apple Configurator. További információkért lásd: Egyéni beállítások konfigurálása. Támogatott rendszerek: Android, iOS, macOS és Windows Phone 8.1.For more information, see How to configure custom settings Supports: Android, iOS, macOS, and Windows Phone 8.1.

További lépésekNext steps

Válasszon egy profiltípust a listáról az eszközkonfiguráció elkezdéséhez.Choose one of the profile types from the list to get started configuring devices.