Mik azok a Microsoft Intune-eszközprofilok?What are Microsoft Intune device profiles?

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune olyan beállításokat és funkciókat kínál, amelyeket Ön engedélyezhet vagy letilthat a vállalatához tartozó különböző eszközökön.Microsoft Intune includes settings and features that you can enable or disable on different devices within your organization. Ezek a beállítások és funkciók profilok használatával kezelhetők.These settings and features are managed using profiles. Néhány példa profilok használatára:Some profile examples include:

 • A vállalati Wi-Fi-hez különböző eszközöknek hozzáférést biztosító Wi-Fi-profilA WiFi profile that gives different devices access to your corporate WiFi
 • A vállalati hálózaton belüli VPN-kiszolgálóhoz különböző eszközöknek hozzáférést biztosító VPN-profilA VPN profile that gives different devices access to your VPN server within your corporate network

Ez a témakör áttekintést nyújt az eszközeihez létrehozható különféle profilokról.This topic provides an overview of the different profiles you can create for your devices. Ezeket a profilokat az eszközök egyes funkcióinak engedélyezésére vagy letiltására használhatja.Use these profiles to allow and or prevent some features on the devices.

ElőkészületekBefore you begin

A rendelkezésre álló funkciók megismeréséhez nyissa meg az Azure Portalt, majd saját Intune-forrását.To see the available features, open the Azure portal, and open your Intune resource.

Az Eszközkonfiguráció a következő lehetőségeket foglalja magában:Device configuration includes the following options:

 • Áttekintés: Listázza a profilok állapotát, és további részleteket ad meg a felhasználókhoz és eszközökhöz rendelt profilokrólOverview: Lists the status of your profiles, and provides additional details on the profiles you assigned to users and devices
 • Kezelés: Eszközprofilok létrehozása és a profilon belül futtatandó egyéni PowerShell-parancsfájlok feltöltéseManage: Create device profiles, and upload custom PowerShell scripts to run within the profile
 • Figyelés: Sikeres végrehajtás vagy hiba feltárása a profil állapotában és a profilhoz tartozó naplók megtekintéseMonitor: Check the status of a profile for success or failure, and also view logs on your profiles
 • Beállítás: Hitelesítésszolgáltató (SCEP vagy PFX) megadása, vagy távközlésiköltség-kezelés engedélyezése a profilbanSetup: Add a certificate authority (SCEP or PFX), or enable Telecom Expense Management to the profile

A profil létrehozásaCreate the profile

Az Eszközprofilok létrehozása című útmutató lépésenként ismerteti egy profil létrehozásának menetét.Create device profiles provides step-by-step guidance to create a profile.

Eszközfunkciók profilDevice features profile

Az eszközfunkciókkal szabályozhatók az iOS- és macOS-eszközök funkciói, például az AirPrint, az értesítések és a megosztott eszközkonfigurációk.Device features controls features on iOS and macOS devices, such as AirPrint, notifications, and shared device configurations.

Ez a funkció a következőket támogatja:This feature supports:

 • iOSiOS
 • macOSmacOS

Eszközkorlátozások profilDevice restrictions profile

Az eszközkorlátozásokkal kezelhető a biztonság, a hardver, az adatmegosztás és az eszközök több beállítása.Device restrictions controls security, hardware, data sharing, and more settings on the devices. Létrehozható például egy olyan eszközkorlátozási profil, amely megakadályozza, hogy az iOS-eszközök felhasználói használják az eszköz kameráját.For example, create a device restriction profile that prevents iOS device users from using the device camera.

Ez a funkció a következőket támogatja:This feature supports:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • Windows 10Windows 10
 • Windows 10 TeamWindows 10 Team

E-mail-profilEmail profile

Az E-mail-beállítások profil Exchange ActiveSync e-mail-beállítások létrehozását, hozzárendelését és figyelését végzi az eszközökön.Email settings profile creates, assigns, and monitors Exchange ActiveSync email settings on the devices. Az e-mail-profilok segítenek biztosítani a konzisztenciát, csökkenthetik a segélykérő hívások számát, valamint saját kötelező beállítások nélkül is lehetővé teszik a végfelhasználók számára, hogy az eszközükön hozzáférjenek a céges postafiókjukhoz.Email profiles help ensure consistency, reduce support calls, and let end-users access company email on their personal devices, without any required setup on their part.

Ez a funkció a következőket támogatja:This feature supports:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
 • Windows 10Windows 10

Wi-Fi profilWi-Fi profile

A Wi-Fi-beállítások a vezeték nélküli hálózat beállításait rendeli hozzá felhasználókhoz és eszközökhöz.Wi-Fi settings assigns wireless network settings to users and devices. A Wi-Fi-profil hozzárendelése után a felhasználók anélkül is hozzáférhetnek a céges Wi-Fihez, hogy ők maguk konfigurálnák azt.When you assign a WiFi profile, users get access to your corporate WiFi without having to configure it themselves.

Ez a funkció a következőket támogatja:This feature supports:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • Windows 8.1 (csak importálás)Windows 8.1 (import only)

VPN-profilVPN profile

A VPN-beállítások használatával a VPN-profilokat a vállalati felhasználókhoz és eszközökhöz rendelheti hozzá, így azok könnyen és biztonságosan kapcsolódhatnak a hálózathoz.VPN settings assigns VPN profiles to users and devices in your organization, so they can easily and securely connect to the network.

A virtuális magánhálózatok (VPN) biztonságos távoli hozzáférést biztosítanak a felhasználóknak a vállalati hálózathoz.Virtual private networks (VPNs) give users secure remote access to your company network. Az eszközök egy VPN-csatlakozási profil használatával kezdeményeznek kapcsolatot a VPN-kiszolgálóval.Devices use a VPN connection profile to initiate a connection with the VPN server.

Ez a funkció a következőket támogatja:This feature supports:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
 • Windows 8.1Windows 8.1
 • Windows 10Windows 10

Oktatási profilEducation profile

Az Oktatási beállítások segítségével lehet konfigurálni a Windows Vizsga alkalmazás beállításait.Education settings configure options for the Windows Take a Test app. A beállítások konfigurálásakor az eszközön a vizsga befejezéséig nem futhat másik alkalmazás.When you configure these options, no other apps can run on the device until the test is complete.

Tanúsítványok profilCertificates profile

A Tanúsítványok olyan, az eszközökhöz hozzárendelhető megbízható SCEP- és PKCS- tanúsítványok konfigurálását teszi lehetővé, amelyek a Wi-Fi-, VPN- és e-mail-profilok hitelesítésére használhatók.Certificates configures trusted, SCEP, and PKCS certificates that can be assigned to devices, and used to authenticate WiFi, VPN, and email profiles.

Ez a funkció a következőket támogatja:This feature supports:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
 • Windows 8.1Windows 8.1
 • Windows 10Windows 10

Kiadásfrissítési profilEdition upgrade profile

A Windows 10 kiadásfrissítések lehetővé teszi a Windows 10 egyes verzióit futtató eszközök újabb kiadásra történő automatikus frissítését.Windows 10 edition upgrades automatically upgrades devices that run some versions of Windows 10 to a newer edition.

Ez a funkció csak a Windows 10 rendszert támogatjaThis feature supports: Windows 10 only

Végpontvédelmi profilEndpoint protection profile

A Végpontvédelmi beállítások Windows 10-hez a BitLocker és a Windows Defender beállításait konfigurálja Windows 10 rendszerű eszközökön.Endpoint protection settings for Windows 10 configures BitLocker and Windows Defender settings for Windows 10 devices.

Ez a funkció csak a Windows 10 rendszert támogatjaThis feature supports: Windows 10 only

Windows információvédelem profilWindows Information Protection profile

A Windows Információvédelem úgy segít védekezni az adatszivárgások ellen, hogy mindeközben nem avatkozik bele az alkalmazottak munkavégzésébe.Windows Information Protection helps protect against data leakage without interfering with the employee experience. Emellett segít megelőzni azt, hogy a vállalati alkalmazások és adatok akár vállalati eszközökön, akár az alkalmazottak által a munkahelyen használt személyes eszközökön véletlenül kiszivárogjanak.It also helps to protect enterprise apps and data against accidental data leaks on enterprise-owned devices and personal devices that employees use at work. Ehhez nem igényel változtatásokat a környezetben vagy az egyéb alkalmazásokban.It does this without requiring changes to your environment or other apps.

Ez a funkció csak a Windows 10 rendszert támogatjaThis feature supports: Windows 10 only

Egyéni profilCustom profile

Az Egyéni beállítások segítségével egyebek mellett az Intune-ba be nem épített eszközbeállítások alkalmazhatók.Custom settings includes the ability to assign device settings that are not built-into Intune. Például OMA-URI értékek adhatók meg Android-eszközökön.For example, on Android devices, you can enter OMA-URI values. iOS-eszközökön importálható egy, az Apple Configuratorban létrehozott konfigurációs fájl.For iOS devices, you can import a configuration file you created in the Apple Configurator.

Ez a funkció a következőket támogatja:This feature supports:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1