Android- és Samsung Knox Standard-eszközök korlátozásaira vonatkozó beállítások a Microsoft Intune-banMicrosoft Intune Android and Samsung Knox Standard device restriction settings

A cikk bemutatja a Microsoft Intune összes olyan eszközkorlátozásokra vonatkozó beállítását, melyek konfigurálhatók Android rendszerű eszközökhöz.This article shows you all the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running Android.

Tipp

Ha a kívánt beállítások nem elérhetőek, lehet, hogy konfigurálni tudja az eszközöket egy egyéni profil használatával.If the settings you want are not available, you might be able to configure your devices using a custom profile.

ÁltalánosGeneral

 • Kamera – Engedélyezi az eszköz kamerájának használatát.Camera - Allows the use of the device camera.
 • Másolás és beillesztés (csak Samsung Knox esetén) – Az eszköz másolási és beillesztési funkcióinak engedélyezése.Copy and paste (Samsung Knox only) - Allows copy and paste functions on the device.
 • Vágólap megosztása az alkalmazások között (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a vágólap használatát az alkalmazások közötti másolásra és beillesztésre.Clipboard sharing between apps (Samsung Knox only) - Allows use of the clipboard to copy and paste between apps.
 • Diagnosztikai adatok küldése (csak Samsung Knox esetén) – Megakadályozza, hogy a felhasználó diagnosztikai adatokat küldjön az eszközről.Diagnostic data submission (Samsung Knox only) - Stops the user from submitting diagnostic data from the device.
 • Gyári beállítások visszaállítása (csak Samsung Knox esetén) – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó visszaállítsa a gyári beállításokat az eszközön.Factory reset (Samsung Knox only) - Allows the user to perform a factory reset on the device.
 • Földrajzi hely meghatározása (csak Samsung Knox esetén) – Lehetővé teszi, hogy az eszköz felhasználja a földrajzi helyre vonatkozó adatokat.Geolocation (Samsung Knox only) - Allows the device to utilize location information.
 • Kikapcsolás (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi az eszköz felhasználó általi kikapcsolását.Power off (Samsung Knox only) - Allows the user to power off the device.
  Ha le van tiltva, a Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat beállítás nem adható meg.If disabled, Number of sign-in failures before wiping device cannot be set.
 • Képernyőfelvétel (csak Samsung Knox esetén) – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó képként rögzítse a képernyőn látható tartalmat.Screen capture (Samsung Knox only) - Lets the user capture the screen contents as an image.
 • Beszédfelismerési asszisztens (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a Beszédfelismerési asszisztens szoftver használatát az eszközön.Voice assistant (Samsung Knox only) - Allows the use of voice assistant software on the device.
 • YouTube (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a YouTube alkalmazás használatát az eszközön.YouTube (Samsung Knox only) - Allows the use of the YouTube app on the device.
 • Megosztott eszközök (csak Samsung Knox esetében) – Felügyelt Samsung Knox Standard-eszközök konfigurálása megosztáshoz.Shared devices (Samsung Knox only) - Configure a managed Samsung Knox Standard device as shared. Ebben a módban a végfelhasználók Azure AD-beli hitelesítő adataikkal jelentkezhetnek be az eszközön.In this mode, end users can sign in and out of the device with their Azure AD credentials. Az eszköz felügyelt marad, függetlenül attól, hogy használatban van-e vagy sem.The device remains managed whether it’s in use or not.
  Az SCEP-tanúsítványprofillal együtt használva ez a szolgáltatás lehetővé teszi a végfelhasználóknak, hogy megosszanak egy eszközt úgy, hogy az összes felhasználónak ugyanazok az alkalmazások legyenek elérhetők, de a saját SCEP-felhasználói tanúsítványukkal. A felhasználói kijelentkezéskor az összes alkalmazásadat törlődik.When used in conjunction with a SCEP certificate profile, this feature allows end users to share a device with the same set of apps for all users, but with their own SCEP user cert. When users sign out, all app data is cleared. Ez a szolgáltatás csak az üzletági alkalmazásokra érvényes.This feature is limited to LOB apps only.
 • Dátum- és időmódosítás letiltása (Samsung Knox) – Megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák az eszköz dátum- és időbeállításait.Block date and time changes (Samsung Knox) - Prevent the user from changing the date and time settings on the device.

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.|Yes|Yes|Password - Require the end user to enter a password to access the device.|Yes|Yes|

  Megjegyzés

  A Samsung Knox-eszközök automatikusan megkövetelnek egy 4 számjegyű PIN-kódot az MDM-regisztráció során.Samsung Knox devices automatically require a 4-digit PIN during MDM enrollment. A natív Androidos eszközök automatikusan megkövetelhetnek egy PIN-kódot a feltételes hozzáférésnek való megfeleléshez.Native Android devices may automatically require a PIN to become compliant with conditional access.

 • Jelszó minimális hossza – Megadja a felhasználó által beállítandó jelszó minimális hosszát (4 és 16 karakter között).Minimum password length - Enter the minimum length of password a user must configure (between 4 and 16 characters).

 • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Az eszköz az itt megadott számú perc elteltével automatikusan zárolja magát.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specifies the number of minutes of inactivity before the device automatically locks.

 • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Megadja, hogy hány sikertelen bejelentkezés legyen megengedett, mielőtt az eszközön tárolt adatok törölődnének.Number of sign-in failures before wiping device - Specifies the number of sign-in failures to allow before the device is wiped.

 • Jelszó érvényessége (napokban) – Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Password expiration (days) - Specifies the number of days before the device password must be changed.

 • Kötelező jelszótípus – Megadja a jelszó erősségének szintjét, valamint azt, hogy használható-e biometrikus eszköz.Required password type - Specifies the required password complexity level, and whether biometric devices can be used. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:

  • Eszköz alapértelmezéseDevice default
  • Alacsony biztonságú biometrikusLow security biometric
  • Legalább számokAt least numeric
  • Komplex numerikus – Nem lehet ismétlődő vagy egymást követő számokat megadni (például „1111” vagy „1234”).1Numeric complex - Repeated or consecutive numbers (such as "1111" or "1234") are not allowed.1
  • Legalább betűkAt least alphabetic
  • Legalább alfanumerikus karakterekAt least alphanumeric
  • Legalább alfanumerikus karakterek és szimbólumokAt least alphanumeric with symbols
 • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó általa korábban már használt jelszót hozzon létre.Prevent reuse of previous passwords - Stops the end user from creating a password they have used before.

 • Ujjlenyomattal történő zárolásfeloldás (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a támogatott eszközök ujjlenyomattal történő zárolásfeloldását.Fingerprint unlock (Samsung Knox only) - Allows the use of a fingerprint to unlock supported devices.

 • Smart Lock és egyéb megbízhatósági ügynökök – A kompatibilis Android-eszközökön vezérelheti vele az intelligens zárolás funkciót (Samsung Knox Standard 5.0 és újabb verziók).Smart Lock and other trust agents - Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices (Samsung Knox Standard 5.0 and later). Ez a „bizalmi ügynök” néven is ismert telefonos funkció lehetővé teszi az eszköz zárolási képernyője jelszavának letiltását vagy megkerülését, ha az eszköz megbízható helyen van.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location. Így például abban az esetben, ha egy adott Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva, vagy egy bizonyos NFC-címke közelében van.For example, this could be used when the device is connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag. Ezzel a beállítással letilthatja, hogy a felhasználók konfigurálják az intelligens zárolást.You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock.

 • Titkosítás – Megköveteli, hogy az eszközön minden fájl titkosítva legyen.Encryption - Requires that files on the device are encrypted.

  Megjegyzés

  Ha kényszerítve van egy titkosítási szabályzat, a Samsung Knox-eszközökön a felhasználónak be kell állítania egy 6 karakterből álló összetett jelszót eszközjelszóként.If an encryption policy is enforced, Samsung Knox devices require users to set a 6-character complex password as the device passcode.

1 Mielőtt ezt e beállítást eszközökhöz rendeli, győződjön meg arról, hogy a Céges portál alkalmazás a legújabb verzióra van frissítve az érintett eszközökön.1 Before you assign this setting to devices, ensure to update the Company Portal app to the latest version on those devices.

Ha az Összetett numerikus beállítást konfigurálja, majd azt egy 5.0-nál korábbi verziójú Androidot futtató eszközhöz rendeli, az az alábbi jelenségeket eredményezi.If you configure the Numeric complex setting, and then assign it to a device running a version of Android earlier than 5.0, the following behavior applies.

 • A Céges portál alkalmazás 1704-esnél korábbi verziója esetén nem érvényesül PIN-kód-szabályzat az eszközön, és hibaüzenet jelenik meg az Azure Portalon.If the Company Portal app is running a version earlier than 1704, no PIN policy is applied to the device and an error is displayed in the Azure portal.
 • Ha a Céges portál alkalmazás 1704-es vagy későbbi verzióját futtatja, csak egyszerű PIN-kód alkalmazható.If the Company Portal app runs the 1704 version or later, only a simple PIN can be applied. Az Android 5.0-nál korábbi verziói nem támogatják ezt a beállítást.Versions of Android earlier than 5.0 do not support this setting. Hibaüzenet nem jelenik meg az Azure Portalon.No error is displayed in the Azure portal.

Google Play ÁruházGoogle Play Store

 • Google Play Áruház (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a felhasználó számára a Google Play Áruház elérését az eszközön.Google Play store (Samsung Knox only) - Allows the user to access the Google Play store on the device.

Korlátozott alkalmazásokRestricted apps

A korlátozott alkalmazások listájában konfigurálhatja az alábbi listák egyikét mind androidos, mind Samsung Knox Standard-alapú eszközökhöz:In the restricted apps list, you can configure one of the following lists for both Android, and Samsung Knox Standard devices:

A Letiltott alkalmazások listája – Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a felhasználó általi telepítését és futtatását jelenti a rendszer.A Prohibited apps list - List the apps (not managed by Intune) that is reported if users install and run. A Jóváhagyott alkalmazások listája – Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a telepítése engedélyezve van a felhasználók számára.An Approved apps list - List the apps that users are allowed to install. A megfelelőség biztosítása érdekében a felhasználók nem telepíthetnek egyéb alkalmazásokat.To remain compliant, users must not install other apps. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed. A tiltott alkalmazások beállításait tartalmazó eszközprofilokat hozzá kell rendelni a kívánt felhasználócsoportokhoz.Device profiles that contain restricted app settings must be assigned to groups of users.

A lista konfigurálásához kattintson a Hozzáadás gombra, adja meg a kívánt nevet. Tetszés szerint megadhatja az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazásnak az alkalmazás-áruházbeli URL-címét.To configure the list, click Add, then specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store.

Az alkalmazás áruházbeli URL-címének megadásaHow to specify the URL to an app in the store

Ha szeretné megadni egy alkalmazás URL-címét a megfelelő és nem megfelelő alkalmazások listájában, végezze el az alábbiakat:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, take the following steps:

A Google Play Alkalmazások szakaszában keresse meg a használni kívánt alkalmazást.In the Apps section of Google Play, search for the app you want to use.

Nyissa meg az alkalmazás telepítési lapját, és másolja az URL-címet a vágólapra.Open the installation page for the app, and then copy the URL to the clipboard. Most ezt a címet felhasználhatja URL-címként a kompatibilis vagy a nem kompatibilis alkalmazások listájában.You can now use this URL in either the compliant or noncompliant apps list.

Példa: Keressen rá a Google Play Alkalmazások szakaszában a Microsoft Plannerre.Example: Search the Apps section of Google Play for Microsoft Planner. Használja a következő URL-címet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.planner.Use the URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.planner.

További beállításokAdditional options

Az Importálás elemre is kattinthat a lista csv-fájlból való betöltéséhez.You can also click Import to get the list from a csv file. A használandó formátum: <alkalmazás URL-címe>, <alkalmazás neve>, <alkalmazás kiadója>. Az Exportálás gombra kattintva pedig létrehozhat egy CSV-fájlt, amely ugyanebben a formátumban tartalmazza a korlátozott alkalmazások listáját.Use the format <app url>, <app name>, <app publisher> or click Export in the csv file containing the contents of the restricted apps list in the same format.

BöngészőBrowser

 • Webböngésző (csak Samsung Knox esetén) – Meghatározza, hogy lehet-e használni az eszköz alapértelmezett webböngészőjét.Web browser (Samsung Knox only) - Specifies whether the device's default web browser can be used.
 • Automatikus kitöltés (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a használni kívánt webböngésző automatikus kitöltési funkcióját.Autofill (Samsung Knox only) - Allows the autofill function of the web browser to be used.
 • Cookie-k (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi, hogy az eszköz webböngészője cookie-kat használjon.Cookies (Samsung Knox only) - Allows the device web browser to use cookies.
 • Javascript (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi az eszköz webböngészője számára a Javascript-parancsfájlok futtatását.Javascript (Samsung Knox only) - Allows the device web browser to run Java scripts.
 • Előugró ablakok (csak Samsung Knox esetén) – A böngésző előugróablak-funkciójának engedélyezése.Pop-ups (Samsung Knox only) - Allows the use of the pop-up blocker in the web browser.

Alkalmazások engedélyezése és letiltásaAllow or Block apps

Ezzel a beállítással megadható azoknak az alkalmazásoknak a listája, amelyeket kizárólag Samsung Knox Standard eszközökön engedélyezett telepíteni és futtatni.These settings can be used to specify apps that can be installed, or launched on devices that run Samsung Knox Standard only. Ezen kívül megadhatóak olyan telepített alkalmazások is, amelyek rejtve vannak az eszköz elhasználója elől.Additionally, you can also specify installed apps that are hidden from the device user. A felhasználók ezeket az alkalmazásokat nem futtathatják.Users cannot run these apps.

 • Telepíthető alkalmazások (csak Samsung Knox Standard esetén)Apps allowed to be installed (Samsung Knox Standard only)
 • Nem indítható alkalmazások (csak Samsung Knox Standard esetén)Apps blocked from launching (Samsung Knox Standard only)
 • Felhasználó elől elrejtett alkalmazások (csak Samsung Knox Standard esetén)Apps hidden from user (Samsung Knox Standard only)

Mindegyik beállításnál egy alkalmazáslistát kell konfigurálnia az alábbiak használatával:For each setting, configure a list of apps using one of the following:

 • Alkalmazások hozzáadása csomagnév szerint – Elsősorban üzletági alkalmazásoknál használatos.Add apps by package name - Primarily used for line-of-business apps. Adja meg az alkalmazás nevét, majd az alkalmazáscsomag nevét.Enter the app name, and the name of the app package.
 • Alkalmazások hozzáadása URL-cím alapján – Adja meg az alkalmazás nevét, majd az alkalmazás Google Play Áruházbeli URL-címét.Add apps by URL - Enter the app name, and its URL in the Google Play store.
 • Felügyelt alkalmazások hozzáadása – Az Intune-nal felügyelt alkalmazások listájából válassza ki a kívánt alkalmazást.Add managed apps - From the list of apps you manage with Intune, select the app you require.

Felhő és tárolásCloud and Storage

 • Google biztonsági mentés (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a Google-fiók biztonsági mentését.Google backup (Samsung Knox only) - Allows the use of Google backup.
 • Google-fiók automatikus szinkronizálása (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a Google-fiókbeállítások automatikus szinkronizálását.Google account auto sync (Samsung Knox only) - Allows Google account settings to be automatically synchronized.
 • Cserélhető tárolók (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi az eszköz számára a cserélhető tárolók, például SD-kártyák használatát.Removable storage (Samsung Knox only) - Allows the device to use removable storage, like an SD card.
 • Tárolókártyák titkosítása (csak Samsung Knox esetén) – Meghatározza, hogy kötelező legyen-e az eszköz tárolókártyájának titkosítása.Encryption on storage cards (Samsung Knox only) - Specifies whether the device storage card must be encrypted.

Mobilhálózati és egyéb kapcsolatokCellular and Connectivity

 • Adatroaming (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi az adatroaming használatát, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Data roaming (Samsung Knox only) - Allows data roaming when the device is on a cellular network).
 • SMS- és MMS-funkciók (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi az SMS- és MMS-üzenetküldést az eszközön.SMS/MMS messaging (Samsung Knox only) - Allows the use of SMS and MMS messaging on the device.
 • Hangtárcsázás (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi vagy letiltja a hangtárcsázás funkciót az eszközön.Voice dialing (Samsung Knox only) - Enables or disables the voice dialing feature on the device.
 • Hangroaming (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a hangroaming használatát, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Voice roaming (Samsung Knox only) - Allows voice roaming when the device is on a cellular network.
 • Bluetooth (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a Bluetooth használatát az eszközön.Bluetooth (Samsung Knox only) - Allows the use of Bluetooth on the device.
 • NFC (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a kis hatótávolságú kommunikációt használó műveleteket a támogatott eszközön.NFC (Samsung Knox only) - Allows operations that use near field communication on supported devices.
 • Wi-Fi (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi az eszköz Wi-Fi-funkcióinak használatát.Wi-Fi (Samsung Knox only) - Allows the use of the Wi-Fi capabilities of the device.
 • Wi-Fi-alapú internetmegosztás (csak Samsung Knox esetén) – Engedélyezi a Wi-Fi-alapú internetmegosztást az eszközön.Wi-Fi tethering (Samsung Knox only) - Allows the use of Wi-Fi tethering on the device.

KioszkmódKiosk

A kioszkmód csak a Samsung Knox Standard eszközökre, és csak az Intune-nal felügyelt alkalmazásokra vonatkozik.Kiosk settings apply only to Samsung Knox Standard devices, and only to apps you manage using Intune.

 • Felügyelt alkalmazás kiválasztása – Válassza ki a következő lehetőségek egyikét egy vagy több, az eszköz kioszkmódjában futtatható felügyelt alkalmazás hozzáadásához.Select a managed app - Choose one of the following options to add one or more managed apps that can run when the device is in kiosk mode. Az itt megadotton kívül más alkalmazás nem futtatható az eszközön.No other apps are allowed to run on the device. Előtelepített böngészők nem definiálhatók olyan alkalmazásként, amelynek engedélyezett a futás az eszköz kioszkmódban való használatakor.Pre-installed browsers cannot be defined as an app that is allowed to run while the device is in kiosk mode. Ha böngészőre van szüksége, fontolja meg a Felügyelt böngésző használatát.If a browser is required, consider using the Managed Browser.
  • Alkalmazások hozzáadása csomagnév szerintAdd apps by package name
  • Alkalmazások hozzáadása URL-cím szerintAdd apps by URL
  • Felügyelt alkalmazások hozzáadása.Add managed apps.
 • Képernyőalvás gombja – Engedélyezi vagy letiltja a képernyő ébresztőgombját az eszközön.Screen sleep button - Enables or disables the screen sleep wake button on the device.
 • Hangerőgombok – Engedélyezheti vagy letilthatja a hangerőszabályzó gombok használatát az eszközön.Volume buttons - Enables or disables the use of the volume buttons on the device.

További lépésekNext steps

Az Eszközkorlátozásokra vonatkozó beállítások konfigurálása cikk utasításainak megfelelően a továbbiakban hozza létre és rendelje hozzá az eszközkorlátozási profilt.Continue using the instructions in How to configure device restriction settings to create, then assign the device restriction profile.