A Windows 10-es és újabb verzióinak eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banWindows 10 and later device restriction settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

ÁltalánosGeneral

 • Képernyőfelvétel (csak mobileszköz) – A felhasználó képként rögzítheti a képernyőn látható tartalmat.Screen capture (mobile only) - Lets the user capture the device screen as an image.
 • Másolás és beillesztés (csak mobileszköz) – Engedélyezi az alkalmazások közötti másolási és beillesztési műveletet az eszközön.Copy and paste (mobile only) - Allow copy and paste actions between apps on the device.
 • Regisztráció manuális törlése – Lehetővé teszi a felhasználó számára a munkahelyi fiók manuális törlését az eszközről.Manual unenrollment - Lets the user manually delete the workplace account from the device.
 • Főtanúsítvány manuális telepítése (csak mobileszköz) – Letiltja a felhasználó számára a főtanúsítványok és a köztes szolgáltatói tanúsítványok manuális telepítését.Manual root certificate installation (mobile only) - Stops the user from manually installing root certificates, and intermediate CAP certificates.
 • Diagnosztikai adatok küldése – A lehetséges értékek a következők:Diagnostic data submission - Possible values are:
  • Nincs – Az eszköz nem küld adatokat a Microsoftnak.None No data is sent to Microsoft
  • Alapszintű – Az eszköz korlátozott információkat küld a MicrosoftnakBasic Limited information is sent to Microsoft
  • Bővített – Az eszköz bővebb diagnosztikai adatokat küld a MicrosoftnakEnhanced Enhanced diagnostic data is sent to Microsoft
  • Teljes – A Bővített beállítással küldött adatok mellett az eszköz állapotával kapcsolatos információkat is küld.Full Sends the same data as Enhanced, plus additional data about the device state
 • Kamera – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz kamerájának használatát.Camera - Allow or block use of the camera on the device.
 • OneDrive-fájlszinkronizálás – Letiltja az eszköz fájljainak OneDrive-ba való szinkronizálását.OneDrive file sync - Blocks the device from synchronizing files to OneDrive.
 • Cserélhető tároló – Meghatározza, hogy az eszközzel használható-e külső tárolóeszköz, például SD-kártya.Removable storage - Specifies whether external storage devices, like SD cards can be used with the device.
 • Földrajzi hely – Meghatározza, hogy az eszköz használhatja-e a helyalapú szolgáltatások adatait.Geolocation - Specifies whether the device can use location services information.
 • Internetkapcsolat megosztása – Engedélyezi az internetkapcsolat megosztását az eszközön.Internet sharing - Allow the use of Internet connection sharing on the device.
 • Telefon alaphelyzetbe állítása – Azt szabályozza, hogy a felhasználó visszaállíthatja-e az eszköz gyári beállításait.Phone reset - Controls whether the user can do a factory reset on their device.
 • USB-kapcsolat (csak mobileszköz) – Azt szabályozza, hogy az eszközök elérhetnek-e külső tárolóeszközöket USB-kapcsolaton keresztül.USB connection (mobile only) - Controls whether devices can access external storage devices through a USB connection.
 • Lopásgátló üzemmód (csak mobileszköz) – Itt az állítható be, hogy engedélyezve van-e a Windows lopásgátló üzemmódja.AntiTheft mode (mobile only) - Configure whether Windows Antitheft mode is enabled.
 • Cortana – Engedélyezi vagy letiltja a Cortana beszédfelismerési asszisztenst.Cortana - Enable or disable the Cortana voice assistant.
 • Hangrögzítés (csak mobileszköz) – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz hangrögzítőjét.Voice recording (mobile only) - Allow or block use of the device voice recorder.
 • Az eszköz nevének módosítása – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz nevét (csak Windows 10 mobil verzió esetén)Device name modification - Prevents the end user from changing the device name (Windows 10 Mobile only)
 • Kiépítési csomagok hozzáadása – Megakadályozza, hogy a konfigurációs ügynök kiépítési csomagokat telepítsen.Add provisioning packages - Blocks the run time configuration agent that installs provisioning packages.
 • Kiépítési csomagok eltávolítása – Megakadályozza, hogy a konfigurációs ügynök kiépítési csomagokat távolítson el.Remove provisioning packages - Blocks the run time configuration agent that removes provisioning packages.
 • Eszközfelderítés – Letiltja az eszköz más eszközök általi felderíthetőségét.Device discovery - Block a device from being discovered by other devices.
 • Feladatváltó (csak mobileszköz) – Letiltja a feladatváltót az eszközön.Task Switcher (mobile only) - Blocks the task switcher on the device.
 • SIM-kártyahibát jelző párbeszédpanel (csak mobileszköz) – Letiltja a hibaüzenetet, amely akkor jelenne meg, amikor a rendszer nem észlel SIM-kártyát az eszközön.SIM card error dialog (mobile only) - Blocks an error message from displaying on the device if no SIM card is detected.

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Password - Require the end user to enter a password to access the device.
  • Kért jelszótípus – Azt határozza meg, hogy a jelszó csak számokból vagy számokból és betűkből állhat.Required password type - Specifies whether the password must be numeric only, or alphanumeric.
  • Jelszó minimális hossza – Csak a Windows 10 Mobile verzióra vonatkozik.Minimum password length - Applies to Windows 10 Mobile only.
  • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Windows 10 rendszerű eszközök esetében: ha a BitLocker engedélyezve van az eszközön, akkor az a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után a BitLocker helyreállítási módjába kerül.Number of sign-in failures before wiping device - For devices running Windows 10: If the device has BitLocker enabled, it's put into BitLocker recovery mode after sign-in fails the number of times that you specified. Ha az eszközön nincs engedélyezve a BitLocker, akkor ez a beállítás nem alkalmazható.If the device is not BitLocker enabled, then this setting doesn't apply. Windows 10 Mobile-eszközök esetében: a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után az eszköz tartalma törlődik.For devices running Windows 10 Mobile: After sign-in fails the number of times you specify, the device is wiped.
  • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Meghatározza, hogy az eszköznek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő zárolása előtt.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specifies the length of time a device must be idle before the screen is locked.
  • Jelszó érvényessége (nap) – Meghatározza, hogy mennyi idő elteltével kell módosítani a jelszót.Password expiration (days) - Specifies the length of time after which the device password must be changed.
  • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Azt határozza meg, hogy az eszköz hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Prevent reuse of previous passwords - Specifies the number of previously used passwords that are remembered by the device.
  • Jelszó kérése, ha az eszköz visszatér az inaktív állapotból (csak mobil verzióban) – Azt adja meg, hogy köteles-e a felhasználó jelszót megadni az eszköz feloldásához (csak Windows 10 Mobile esetén).Require password when device returns from idle state (Mobile only) - Specifies that the user must enter a password to unlock the device (Windows 10 Mobile only).
  • Egyszerű jelszavak – Lehetővé teszi egyszerű jelszavak használatát, például 1111 vagy 1234.Simple passwords – Lets you allow the use of simple passwords like 1111 and 1234. Ez a beállítás a Windows-képjelszavak használatát is engedélyezi vagy letiltja.This setting also allows or blocks the use of Windows picture passwords.
 • Titkosítás – Engedélyezi a célzott eszközök titkosítását (csak Windows 10 Mobile esetén).Encryption - Enable encryption on targeted devices (Windows 10 Mobile only).

Személyre szabásPersonalization

 • Asztali háttérkép URL-címe (csak asztali verzióban) – A Windows asztali háttérképeként használandó PNG, JPG vagy JPEG formátumú kép URL-címének megadása.Desktop background picture URL (Desktop only) - Specify the URL to a picture in PNG, JPG, or JPEG format that you want to use as the Windows desktop wallpaper. A felhasználók ezt a beállítást nem változtathatják meg.Users will not be able to change this.

Személyes adatok védelmePrivacy

 • Bemenet személyre szabása – Letiltja a felhőalapú beszédszolgáltatások használatát a Cortanához, a diktáláshoz vagy a Microsoft Áruház alkalmazásaihoz.Input personalization – Don’t allow the use of cloud-based speech services for Cortana, dictation, or Microsoft Store apps. Ha engedélyezi ezeket a szolgáltatásokat, a Microsoft hangadatokat gyűjthet a szolgáltatás fejlesztéséhez.If you allow these services, Microsoft might collect voice data to improve the service.
 • A társításra és adatvédelemre vonatkozó felhasználói beleegyezést kérő üzenetek automatikusa elfogadása – Lehetővé teszi a Windowsnak, hogy automatikusan elfogadja a társítási és adatvédelmi beleegyezést kérő üzeneteket az alkalmazások futtatása közben.Automatic acceptance of the pairing and privacy user consent prompts – Allow Windows to automatically accept pairing and privacy consent messages when running apps.

Zárolási képernyő felületeLocked screen experience

 • Műveletközpont értesítései (csak mobileszköz) – Engedélyezi a Műveletközpont értesítéseinek megjelenését az eszköz zárolási képernyőjén (csak Windows 10 Mobile esetén).Action center notifications (mobile only) – Lets Action Center notifications appear on the device lock screen (Windows 10 Mobile only).
 • Zárolási képernyő URL-címe (csak asztali verzióban) – A Windows zárolási képernyőjének háttérképeként használandó PNG, JPG vagy JPEG formátumú kép URL-címét adja meg.Locked screen picture URL (Desktop only) - Specify the URL to a picture in PNG, JPG, or JPEG format that will be used as the Windows lock screen wallpaper. A felhasználók ezt a beállítást nem változtathatják meg.Users will not be able to change this.
 • Felhasználó által konfigurálható képernyő-időkorlát (csak mobilon) – Engedélyezi a felhasználóknak az időtartam konfigurálásátUser configurable screen timeout (mobile only) – Lets users configure the amount of time
 • Cortana zárolt képernyőn (csak asztali verzió) – Nem engedélyezi, hogy a felhasználó interakcióba lépjen a Cortanával, ha a képernyő zárolva van (csak Windows 10 asztali verziónál).Cortana on locked screen (desktop only) – Don’t allow the user to interact with Cortana when the device is on the lock screen (Windows 10 desktop only).
 • Bejelentési értesítések zárolt képernyőn – Riasztások megjelenítésének letiltása az eszköz zárolási képernyőjén.Toast notifications on locked screen – Block alert messages from being displayed on the device lock screen.
 • Képernyő időkorlátja (csak mobilon) – A képernyő zárolási idejének megadása másodpercben, aminek elteltével kikapcsol.Screen timeout (mobile only) - Specifies the time in seconds after the screen locks, when it will turn off.

AlkalmazásáruházApp Store

 • Alkalmazás-áruház (csak mobileszköz) – Engedélyezi vagy letiltja az alkalmazásáruházat a Windows 10 Mobile rendszerű eszközökön.App store (mobile only) - Enable or block use of the app store on Windows 10 Mobile devices.
 • Áruházból származó alkalmazások automatikus frissítése – Engedélyezi a Microsoft Áruházból származó alkalmazások automatikus frissítését.Auto-update apps from store - Allows apps installed from the Microsoft Store to be automatically updated.
 • Megbízható alkalmazás telepítése – Engedélyezi a megbízható tanúsítvánnyal aláírt alkalmazások közvetlen telepítését.Trusted app installation - Allows apps signed with a trusted certificate to be sideloaded.
 • Fejlesztői zárolás feloldása – Engedélyezi, hogy a Windows fejlesztői beállításait (például alkalmazások közvetlen telepítését) a végfelhasználók megváltoztassák.Developer unlock - Allow Windows developer settings, such as allowing sideloaded apps to be modified by the end user.
 • Megosztott felhasználói alkalmazásadatok – Engedélyezi, hogy ugyanazon az eszközön a felhasználók megoszthassák egymás között az alkalmazásadatokat.Shared user app data - Allows apps to share data between different users on the same device.
 • Csak privát áruház használata – Ennek a beállításnak az engedélyezésével a felhasználók csak a privát áruházból származó alkalmazásokat tölthetik le.Use private store only - Enable this to only allow end users to download apps from your private store.
 • Áruházból származó alkalmazások indítása – Letiltja az összes előre telepített vagy Microsoft Áruházból letöltött alkalmazást az eszközön.Store originated app launch - Used to disable all apps that were pre-installed on the device, or downloaded from the Microsoft Store.
 • Alkalmazásadatok telepítése a rendszerköteten – Megakadályozza, hogy az alkalmazások adatokat tároljanak az eszköz rendszerkötetén.Install app data on system volume - Stops apps from storing data on the system volume of the device.
 • Alkalmazások telepítése a rendszermeghajtón – Megakadályozza, hogy az alkalmazások adatokat tároljanak az eszköz rendszermeghajtóján.Install apps on system drive - Stops apps from storing data on the system drive of the device.
 • Játékvideó-rögzítő (csak asztali verzióban) – Meghatározza, hogy engedélyezett-e játékok rögzítése és közvetítése.Game DVR (desktop only) - Configures whether recording and broadcasting of games is allowed.
 • Csak áruházból származó alkalmazások – Meghatározza, hogy a felhasználók telepíthetnek-e alkalmazásokat az alkalmazás-áruháztól eltérő forrásokból.Apps from the store only - Configures whether users can install apps from places other than the app store.

Edge böngészőEdge Browser

 • Microsoft Edge böngésző (csak mobil) – Engedélyezi az Edge böngésző használatát az eszközön.Microsoft Edge browser (mobile only) - Allow the use of the Edge web browser on the device.
 • Címsor legördülő funkciója (csak asztali gép) – Ezzel akadályozhatja meg, hogy az Edge megjelenítse a javaslatok listáját egy legördülő menüben gépelés közben.Address bar dropdown (desktop only) – Use this to stop Edge from displaying a list of suggestions in a drop-down list when you type. Ezzel minimalizálhatja a hálózati sávszélességnek az Edge és a Microsoft szolgáltatásai közötti használatát.This helps to minimize network bandwidth use between Edge and Microsoft services.
 • Kedvencek szinkronizálása a Microsoft-böngészők között (csak asztali gépek) – Lehetővé teszi, hogy a Windows szinkronizálja a kedvenceket az Internet Explorer és az Edge között.Sync favorites between Microsoft browsers (desktop only) – Lets Windows synchronize favorites between Internet Explorer and Edge.
 • „Do Not Track” fejlécek küldése – Arra konfigurálja az Edge böngészőt, hogy Do Not Track (Követés letiltása) fejléceket küldhessen a felhasználók által meglátogatott webhelyeknek.Send do-not-track headers - Configures the Edge browser to send do not track headers to websites that users visit.
 • Cookie-k – Engedélyezi a böngészőnek, hogy mentse az internetről érkező cookie-kat az eszközre.Cookies - Lets the browser save internet cookies to the device.
 • JavaScript – Engedélyezi a szkriptek (például a JavaScript) futtatását az Edge böngészőben.JavaScript - Allows scripts, such as Javascript, to run in the Edge browser.
 • Előugró ablakok – Blokkolja az előugró ablakokat a böngészőben (csak a Windows 10 asztali verzióra vonatkozik).Pop-ups - Blocks pop-up windows in the browser (Applies to Windows 10 desktop only).
 • Keresési javaslatok – Lehetővé teszi, hogy a keresőmotor webhelyeket javasoljon a keresőkifejezések beírása közben.Search suggestions - Lets your search engine suggest sites as you type search phrases.
 • Intranetes forgalom átirányítása az Internet Explorerbe – Engedélyezi a felhasználók számára az intranetes webhelyek megnyitását az Internet Explorerben (csak a Windows 10 asztali verzióra vonatkozik).Send intranet traffic to Internet Explorer - Lets users open intranet websites in Internet Explorer (Windows 10 desktop only).
 • Automatikus kitöltés – Engedélyezi a felhasználók számára, hogy módosítsák a böngésző automatikus kiegészítési funkciójának beállításait (csak a Windows 10 asztali verzióra vonatkozik).Autofill - Allow users to change autocomplete settings in the browser (Windows 10 desktop only).
 • Jelszókezelő – Engedélyezi vagy letiltja az Edge böngésző Jelszókezelő szolgáltatását.Password Manager - Enable or disable the Edge Password Manager feature.
 • Vállalati üzemmód webhelylistájának helye – Megadja, hogy hol található a Vállalati üzemmódban megnyíló webhelyek listája.Enterprise mode site list location - Specifies where to find the list of web sites that open in Enterprise mode. Ezt a listát a felhasználók nem szerkeszthetik.Users cannot edit this list.
  (Csak a Windows 10 asztali verzió.)(Windows 10 desktop only).
 • Fejlesztői eszközök – Megakadályozza, hogy a végfelhasználók megnyithassák az Edge fejlesztői eszközeit.Developer tools - Prevent the end user from opening the Edge developer tools.
 • Bővítmények – Engedélyezi, hogy a végfelhasználók Edge-bővítményeket telepítsenek az eszközön.Extensions - Allow the end user to install Edge extensions on the device.
 • InPrivate-böngészés – Megakadályozza, hogy a végfelhasználók InPrivate-böngészési munkamenetet nyissanak meg.InPrivate browsing - Prevent the end user from opening InPrivate browsing sessions.
 • Első futtatáskori oldal megjelenítése – Megakadályozza a bemutató lap megjelenítését az Edge első futtatásakor.Show first run page – Stops the introduction page from appearing the first time you run Edge.
  • Első futtatás URL-címe – Megadhatja annak a lapnak az URL-címét, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó első alkalommal futtatja az Edge böngészőt (csak Windows 10 mobil verziónál).First run URL – Specifies the URL of a page that is displayed the first time a user runs Edge (Windows 10 Mobile only).
 • Kezdőlapok – Azoknak a webhelyeknek a listája, amelyek kezdőlapokként szeretne megjeleníteni az Edge böngészőben (csak asztali verzióban).Homepages - Add a list of sites that you want to use as home pages in the Edge browser (desktop only).
 • Kezdőlap módosítása – Engedélyezheti a felhasználóknak, hogy megváltoztassák az Edge megnyitásakor megjelenő kezdőlapokat.Changes to start page – Lets users change the start pages displayed when Edge is opened. A Kezdőlapok beállítással hozhatja létre az Edge indításakor megjelenő lapot vagy lapok listáját.Use the Homepages setting to create the page, or list of pages that is opened when Edge starts.
 • Az about:flags laphoz való hozzáférés letiltása – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó hozzáférhessen az Edge about:flags lapjához, amely a fejlesztői és kísérleti beállításokat tartalmazza.Block access to about flags - Prevent the end user from accessing the about:flags page in Edge that contains developer and experimental settings.
 • WebRTC LocalHost IP-címe – Letiltja a felhasználó localhost IP-címének megjelenítését a WebRTC protokollal történő telefonhívások esetén.WebRtc localhost ip address - Block the users localhost IP address from being displayed when making phone calls using the web RTC protocol.
 • Alapértelmezett keresőmotor – Meghatározza az alapértelmezetten használandó keresőmotort.Default search engine - Specify the default search engine to be used. A végfelhasználók ezt az értéket bármikor módosíthatják.End users can change this value at any time.
 • Böngészési adatok törlése kilépéskor – Előzmények és böngészési adatok törlése, amikor a felhasználó bezárja az Edge böngészőt.Clear browsing data on exit – Clears history, and browsing data when the user exits Edge.
 • Adatgyűjtés élő csempéhez – Leállítja a Windows élő csempéből történő adatgyűjtését, amikor a felhasználók kitűznek az Edge böngészőből egy webhelyet a Start menübe.Live Tile data collection – Stops Windows collecting information from the Live Tile when users pin a site to the start menu from Edge.

Az Edge böngésző SmartScreen funkciójaEdge Browser SmartScreen

 • SmartScreen – Engedélyezi vagy letiltja a rosszindulatú webhelyeket blokkoló SmartScreen funkciót.SmartScreen - Enables or disables SmartScreen, which blocks fraudulent web sites.
 • SmartScreen-üzenetek felülbírálása – Engedélyezi, hogy a végfelhasználó letilthassa a SmartScreen szűrő által megjelenített, az esetlegesen rosszindulatú webhelyekre figyelmeztető üzeneteket.Smart screen prompt override - Allow the end user to bypass SmartScreen filter warnings about potentially malicious websites.
 • SmartScreen-üzenetek felülbírálása fájlok esetén – Engedélyezi, hogy a végfelhasználó letilthassa a SmartScreen szűrő által megjelenített, az esetlegesen rosszindulatú fájlok letöltésére figyelmeztető üzeneteket.Smart screen prompt override for files - Allow the end user to bypass SmartScreen filter warnings about downloading potentially malicious files.
 • Biztonságos keresés (csak mobileszközökön) – Meghatározza, hogy a Cortana hogyan szűrje a felnőtt tartalmat a keresési eredményekben.Safe Search (mobile only) - Control how Cortana filters adult content in search results. A megadható értékek a Szigorú és a Közepes, vagy engedélyezhető, hogy a végfelhasználó állítsa be az értékét.You can select Strict, Moderate, or allow the end user to choose their own settings.

Felhő és tárolásCloud and Storage

 • Microsoft-fiók – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó Microsoft-fiókot társítson az eszközhöz.Microsoft account - Lets the user associate a Microsoft account with the device.
 • Nem Microsoft-fiók – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó olyan e-mail-fiókokat vegyen fel az eszközön, amelyek nincsenek Microsoft-fiókhoz társítva.Non-Microsoft account - Lets the user add email accounts to the device that are not associated with a Microsoft account.
 • Microsoft-fiók beállításszinkronizálása – Lehetővé teszi a Microsoft-fiókhoz kapcsolódó eszköz- és alkalmazásbeállítások szinkronizálását az eszközök között.Settings synchronization for Microsoft account - Allow device and app settings that are associated with a Microsoft account to synchronize between devices.

Mobilhálózati és egyéb kapcsolatokCellular and Connectivity

 • Mobilhálózati adatcsatorna – Megakadályozza a felhasználók adathasználatát, például a webböngészést, amikor mobilhálózathoz vannak kapcsolódva.Cellular data channel – Stop users from using data, like browsing the web, when they are connected to a cellular network.
 • Adatroaming – Engedélyezi a hálózatok közötti roamingot adatok elérése közben.Data roaming - Allow roaming between networks when accessing data.
 • Mobilhálózati VPN – Azt szabályozza, hogy az eszköz létesíthet-e VPN-kapcsolatot mobilhálózat használata esetén.VPN over the cellular network - Controls whether the device can access VPN connections when connected to a cellular network.
 • Mobilhálózati VPN-barangolás – Azt szabályozza, hogy az eszköz létesíthet-e VPN-kapcsolatot mobilhálózati roaming közben.VPN roaming over the cellular network - Controls whether the device can access VPN connections when roaming on a cellular network.
 • Bluetooth – Azt szabályozza, hogy a felhasználó engedélyezheti és konfigurálhatja-e a Bluetooth-t az eszközön.Bluetooth - Controls whether the user can enable and configure Bluetooth on the device.
 • Bluetooth-észlelhetőség – Észlelhetővé teszi az eszközt más Bluetooth-kompatibilis eszközök számára.Bluetooth discoverability - Lets the device be discovered by other Bluetooth-enabled devices.
 • Előzetes Bluetooth-párosítás – Lehetővé teszi meghatározott Bluetooth-eszközök konfigurálását, hogy automatikus legyen a gazdaeszközzel való párosításuk.Bluetooth pre-pairing – Lets you configure specific Bluetooth devices to automatically pair with a host device.
 • Bluetooth-hirdetés – Lehetővé teszi az eszköz számára, hogy hirdetéseket fogadjon a Bluetooth-kapcsolaton.Bluetooth advertising - Lets the device receive advertisements over Bluetooth.
 • Csatlakoztatott eszközök szolgáltatás – Kiválaszthatja, hogy engedélyezi-e a csatlakoztatott eszközök szolgáltatást, amely lehetővé teszi más Bluetooth-eszközök észlelését és a hozzájuk való kapcsolódást.Connected devices service – Lets you choose whether to allow the connected devices service, which enables discovery and connection to other Bluetooth devices.
 • NFC – Lehetővé teszi a felhasználó számára az eszköz NFC funkciójának engedélyezését és konfigurálását.NFC - Lets the user enable and configure Near Field Communications capabilities on the device.
 • Wi-Fi – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó engedélyezze és konfigurálja a Wi-Fi funkciót az eszközön (csak Windows 10 Mobile esetén).Wi-Fi - Lets the user enable and configure Wi-Fi on the device (Windows 10 Mobile only).
 • Automatikus csatlakozás Wi-Fi-elérési pontokhoz – Engedélyezi az eszközön az ingyenes Wi-Fi-elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozást és a kapcsolódáshoz szükséges használati feltételek automatikus elfogadását.Automatically connect to Wi-Fi hotspots - Lets the device automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms and conditions for the connection.
 • Wi-Fi manuális konfigurálása – Azt szabályozza, hogy a felhasználó konfigurálhat-e saját Wi-Fi-kapcsolatokat, vagy csak a Wi-Fi-profillal konfigurált kapcsolatokat használhatja (csak Windows 10 Mobile esetén).Manual Wi-Fi configuration - Controls whether the user can configure their own Wi-Fi connections, or whether they can only use connections configured by a Wi-Fi profile (Windows 10 Mobile only).
 • Wi-Fi-ellenőrzési időköz – Meghatározza, hogy az eszközök milyen gyakorisággal keressenek Wi-Fi-hálózatokat.Wi-Fi scan interval – Specify how often devices scan for Wi-Fi networks. Adjon meg egy 1 (leggyakoribb) és 500 (legritkább) közötti értéket.Specify a value from 1 (most frequent) to 500 (least frequent).
 • Bluetooth-engedélyezett szolgáltatások – Az engedélyezett Bluetooth-szolgáltatások és -profilok meghatározása hexadecimális karakterláncokként.Bluetooth allowed services – Specify as hex strings, a list of allowed Bluetooth services and profiles.

Vezérlőpult és GépházControl Panel and Settings

 • Gépház alkalmazás – Letiltja a hozzáférést a Windows Gépház alkalmazásához.Settings app - Block access to the Windows settings app.
  • Rendszer – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Rendszer területéhez.System - Blocks access to the system area of the settings app.
   • Energiagazdálkodási és alvási beállítások módosítása (csak asztali verzióban) – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz energiagazdálkodási és alvási beállításait.Power and sleep settings modification (desktop only) - Prevents the end user from changing power and sleep settings on the device.
  • Eszközök – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Eszközök területéhez.Devices - Blocks access to the devices area of the settings app.
  • Hálózat és internet – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Hálózat és internet területéhez.Network Internet - Blocks access to the network and internet area of the settings app.
  • Személyre szabás – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Személyre szabás területéhez.Personalization - Blocks access to the personalization area of the settings app.
  • Fiókok – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Fiókok területéhez.Accounts - Blocks access to the accounts area of the settings app.
  • Idő és nyelv – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Idő és nyelv területéhez.Time and Language - Blocks access to the time and language area of the settings app.
   • Rendszeridő módosítása – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz rendszeridejét.System Time modification - Prevents the end user from changing the device date and time.
   • Területi beállítások módosítása (csak asztali verzióban) – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz területi beállításait.Region settings modification (desktop only) - Prevents the end user from changing the region settings on the device.
   • Nyelvi beállítások módosítása (csak asztali verzióban) – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz nyelvi beállításait.Language settings modification (desktop only) - Prevents the user from changing the language settings on the device.
  • Játékok – Letiltja a hozzáférést a hozzáférést a Gépház alkalmazás Játékok területéhez.Gaming - Blocks access to the Gaming app in Settings.
  • Könnyű kezelés – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Könnyű kezelés területéhez.Ease of Access - Blocks access to the ease of access area of the settings app.
  • Adatvédelem – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Adatvédelem területéhez.Privacy - Blocks access to the privacy area of the settings app.
  • Frissítés és biztonság – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Frissítés és biztonság területéhez.Update and Security - Blocks access to the updates and security area of the settings app.

DefenderDefender

 • Valós idejű figyelés engedélyezése – Engedélyezi a kártevők, kémprogramok és más nemkívánatos szoftverek valós idejű keresését.Real-time monitoring - Enables real-time scanning for malware, spyware, and other unwanted software.
 • Viselkedésfigyelés engedélyezése – Engedélyezi, hogy a Defender gyanús tevékenységekre utaló ismert mintákat keressen az eszközökön.Behavior monitoring - Lets Defender check for certain known patterns of suspicious activity on devices.
 • Hálózatvizsgáló rendszer (NIS) – Az NIS segít megvédeni az eszközöket a hálózatalapú támadásoktól.Network Inspection System (NIS) - NIS helps to protect devices against network-based exploits. A Microsoft Endpoint Protection-központból származó ismert sebezhető pontok mintázatai alapján segít észlelni és blokkolni a rosszindulatú hálózati forgalmat.It uses the signatures of known vulnerabilities from the Microsoft Endpoint Protection Center to help detect and block malicious traffic.
 • Minden letöltött fájl vizsgálata – Meghatározza, hogy a Defender megvizsgálja-e az internetről letöltött összes fájlt.Scan all downloads - Controls whether Defender scans all files downloaded from the Internet.
 • Microsoft-webböngészőkben betöltött szkriptek vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára az Internet Explorer által használt szkriptek vizsgálatát.Scan scripts loaded in Microsoft web browsers - Lets Defender scan scripts that are used in Internet Explorer.
 • Végfelhasználói hozzáférés a Defenderhez – Azt szabályozza, hogy a Windows Defender kezelőfelülete el legyen-e rejtve a végfelhasználók elől.End user access to Defender - Controls whether the Windows Defender user interface is hidden from end users. Módosítás esetén a beállítás a felhasználó számítógépének következő újraindításakor lép érvénybe.When this setting is changed, it takes effect the next time the end user's PC is restarted.
 • Aláírás-frissítési időköz (óra) – Meghatározza, hogy a Defender milyen időközönként keressen új aláírásfájlokat.Signature update interval (in hours) - Specify the interval at which Defender checks for new signature files.
 • Fájl- és programtevékenység figyelése – Engedélyezi a Defender számára az eszközökön zajló a fájl- és programtevékenység figyelését.Monitor file and program activity - Allows Defender to monitor file and program activity on devices.
 • A karanténba zárt kártevők ennyi nap után törlődjenek – A megadott számú napig engedélyezi a Defender számára az ártalmatlanított kártevők további követését a korábban érintett eszközök manuális ellenőrzése céljából.Days before deleting quarantined malware - Lets Defender continue to track resolved malware for the number of days you specify so that you can manually check previously affected devices. Ha a napok számát 0-ra állítja, a kártevő a karanténban marad, és a rendszer nem távolítja el automatikusan.If you set the number of days to 0, malware remains in the Quarantine folder and is not automatically removed.
 • CPU-használati korlát ellenőrzés közben – Lehetővé teszi a vizsgálatok processzorhasználatának korlátozását (1-től 100-ig).CPU usage limit during a scan - Lets you limit the amount of CPU that scans are allowed to use (from 1 to 100).
 • Archív fájlok vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára az archív fájlok – például .zip- vagy .cab-fájlok – vizsgálatát.Scan archive files - Allows Defender to scan archived files such as Zip or Cab files.
 • Bejövő e-mailek vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára az eszközre érkező e-mailek azonnali vizsgálatát.Scan incoming mail messages - Allows Defender to scan email messages as they arrive on the device.
 • A teljes vizsgálat a cserélhető meghajtókra is terjedjen ki – Engedélyezi a Defender számára a cserélhető meghajtók, például a pendrive-ok vizsgálatát.Scan removable drives during a full scan - Lets Defender scan removable drives like USB sticks.
 • Csatlakoztatott hálózati meghajtók vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára a csatlakoztatott hálózati meghajtókon lévő fájlok vizsgálatát.Scan mapped network drives during a full scan - Lets Defender scan files on mapped network drives.
  Ha a meghajtón található fájlok írásvédettek, a Defender nem tudja eltávolítani a bennük talált kártevőket.If the files on the drive are read-only, Defender cannot remove any malware found in them.
 • Hálózati mappákból megnyitott fájlok vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára a megosztott hálózati meghajtókon lévő (például UNC elérési úton található) fájlok vizsgálatát.Scan files opened from network folders - Lets Defender scan files on shared network drives (for example, files accessed from a UNC path). Ha a meghajtón található fájlok írásvédettek, a Defender nem tudja eltávolítani a bennük talált kártevőket.If the files on the drive are read-only, Defender cannot remove any malware found in them.
 • Felhővédelem – Engedélyezi vagy letiltja, hogy a rendszer adatokat küldjön a Microsoft Active Protection Service számára a felügyelt eszközökön észlelt kártevőkről.Cloud protection - Allows or blocks the Microsoft Active Protection Service from receiving information about malware activity from devices that you manage. Ezek az adatok a szolgáltatás további fejlesztésére szolgálnak.This information is used to improve the service in the future.
 • Rákérdezés a mintaküldés előtt – Azt szabályozza, hogy a rendszer automatikusan elküldje-e a Microsoftnak azokat a vélhetően kártevő fájlokat, amelyeknek további vizsgálata szükséges.Prompt users before sample submission - Controls whether potentially malicious files that might require further analysis are automatically sent to Microsoft.
 • Napi gyorsvizsgálat időpontja – Minden nap a választott időben végzett gyorsvizsgálat beütemezését teszi lehetővé.Time to perform a daily quick scan - Lets you schedule a quick scan that occurs daily at the time you select.
 • Rendszervizsgálat típusa – Megadható, hogy milyen szintű vizsgálatra kerüljön sor az ütemezett rendszervizsgálatok alkalmával.Type of system scan to perform - Lets you specify the level of scanning that is performed when you schedule a system scan.
 • Vélhetően nemkívánatos alkalmazások észlelése – A védelmi szint kiválasztása arra az esetre, ha a Windows vélhetően nem kívánatos alkalmazásokat észlel:Detect potentially unwanted applications – Choose the level of protection when Windows detects potentially unwanted applications from:
  • TiltásBlock
  • Naplózás A vélhetően nem kívánatos alkalmazásokról bővebben ebben a témakörben olvashat.Audit For more information about potentially unwanted apps, see this topic.
 • Kártevők észlelése esetén végrehajtandó műveletek – Ennek a beállításnak az engedélyezésével adhatja meg, hogy a Defender milyen műveleteket hajtson végre az észlelt fenyegetési szinteken (alacsony, közepes, magas és súlyos).Actions on detected malware threats – Enable this option to specify the actions you want Defender to take for each threat level it detects (Low, Moderate, High, and Severe). Az elvégezhető műveletek a következők:The actions you can take are:
  • TisztításClean
  • KaranténQuarantine
  • EltávolításRemove
  • EngedélyezésAllow
  • Felhasználó által definiáltUser defined
  • TiltásBlock

A Defender vizsgálata alóli kivételekDefender Exclusions

 • A vizsgálatokból és a valós idejű védelemből kizárandó fájlok és mappák – Felvesz egy vagy több fájlt vagy mappát (például C:\Elérési út vagy %ProgramFiles%\Elérési út\fájlnév.exe) a kivételek listájára.Files and folders to exclude from scans and real-time protection - Adds one or more files and folders like C:\Path or %ProgramFiles%\Path\filename.exe to the exclusions list. A rendszer a valós idejű és ütemezett vizsgálatok során nem vizsgálja ezeket a fájlokat és mappákat.These files and folders aren't included in any real-time or scheduled scans.
 • A vizsgálatokból és a valós idejű védelemből kizárandó fájlkiterjesztések – Ezzel a beállítással egy vagy több fájlnév-kiterjesztés (például jpg vagy txt) vehető fel a kivételek listájára.File extensions to exclude from scans and real-time protection - Add one or more file extensions like jpg or txt to the exclusions list. A rendszer nem vizsgálja az ilyen kiterjesztésű fájlokat a valós idejű és a ütemezett vizsgálatok során.Any files with these extensions are not included in any real-time or scheduled scans.
 • A vizsgálatokból és a valós idejű védelemből kizárandó folyamatok – Ezzel a beállítással egy vagy több .exe, .com vagy .scr típusú folyamat vehető fel a kivételek listájára.Processes to exclude from scans and real-time protection - Add one or more processes of the type .exe, .com, or .scr to the exclusions list. A rendszer a valós idejű és ütemezett vizsgálatok során nem vizsgálja ezeket a folyamatokat.These processes are not included in any real-time, or scheduled scans.

Hálózati proxyNetwork proxy

 • Proxybeállítások automatikus észlelése – Ha a beállítás engedélyezve van, az eszköz megpróbálja megkeresni egy PAC-szkript elérési útját.Automatically detect proxy settings - When enabled, the device attempts to find the path to a PAC script.
 • Proxyparancsfájl használata – A beállítás engedélyezésével megadhatja a PAC-szkript elérési útját a proxykiszolgáló konfigurálásához.Use proxy script - Select this if you want to specify a path to a PAC script to configure the proxy server.
  • Beállítási parancsfájl URL-címe – A proxykiszolgáló konfigurálásához használni kívánt PAC-szkript URL-címét adhatja meg.Setup script address URL - Enter the URL of a PAC script you want to use to configure the proxy server.
 • Manuális proxykiszolgáló használata – Engedélyezze ezt a beállítást, ha manuálisan szeretné megadni a proxykiszolgáló beállításait.Use manual proxy server - Select this if you want to manually provide proxy server information.
  • Cím – Adja meg a proxykiszolgáló nevét vagy IP-címét.Address - Enter the name, or IP address of the proxy server.
  • Portszám – Adja meg a proxykiszolgáló portszámát.Port number - Enter the port number of your proxy server.
  • Proxyhasználat alóli kivételek – Adja meg azokat az URL-címeket, amelyeknél nem kell proxykiszolgálót használni.Proxy exceptions - Enter any URLs that must not use the proxy server. Az egyes címeket pontosvesszővel választhatja el egymástól.Use a semicolon to separate each item.
  • Proxykiszolgáló kihagyása helyi cím esetén – Engedélyezze ezt a beállítást, ha az intranet helyi címeinél nem szeretné használni a proxykiszolgálót.Bypass proxy server for local address - If you don't want to use the proxy server for local addresses on your intranet, enable this option .

Windows ReflektorfényWindows Spotlight

 • Windows Reflektorfény – Ezzel a beállítással tilthatja le az összes Windows Reflektorfény-funkciót a Windows 10-es eszközökön.Windows Spotlight – Use this setting to block all Windows Spotlight functionality on Windows 10 devices. Ha letiltja ezt a beállítást, a következő beállítások nem lesznek elérhetők.If you block this setting, the following settings are not available.
  • Windows Reflektorfény a zárolási képernyőn – Megakadályozza, hogy a Windows Reflektorfény információt jelenítsen meg az eszköz zárolási képernyőjén.Windows Spotlight on lock screen – Stop Windows Spotlight from displaying information on the device lock screen.
  • Külső féltől származó javaslatok a Windows Reflektorfényben – Megakadályozza, hogy a Windows Reflektorfény nem a Microsoft által közzétett javaslatokat jelenítsen meg.Third-party suggestions in Windows Spotlight – Stop Windows Spotlight from suggesting content that is not published by Microsoft.
  • Fogyasztói funkciók – Letilthatja az olyan fogyasztói funkciókat, mint a Start menü javaslatai vagy a tagsági értesítések.Consumer Features - Lets you block consumer features like Start menu suggestions, and membership notifications.
  • Windows-tippek – A beállítással letilthatja az előugró Windows-tippek megjelenítését.Windows Tips - Lets you block pop-up tips from displaying in Windows.
  • Windows Reflektorfény a műveletközpontban – A Windows Reflektorfény-javaslatok, például az új alkalmazásról vagy biztonsági tartalomról szólók, Windows Műveletközpontban való megjelenítésének letiltása.Windows Spotlight in action center – Block Windows Spotlight suggestions like new app or security content from appearing in the Windows Action Center.
  • Windows Reflektorfény személyre szabása – Megakadályozza, hogy a Windows Reflektorfény személyre szabja az eredményeket az eszköz használata alapján.Windows Spotlight personalization – Stops Windows Spotlight from personalizing results based on the usage of a device.
  • Windows-újdonságok az üdvözlőképernyőn – A felhasználó számára új vagy frissített funkciókra vonatkozó információkat megjelenítő Windows-újdonságok az üdvözlőképernyőn letiltása.Windows welcome experience – Block the Windows welcome experience that shows the user information about new, or updated features.

KivetítésProjection

 • Felhasználói bevitel vezeték nélküli kijelzők vevőegységeiről – Letiltja a felhasználói bevitelt a vezeték nélküli kijelzők vevőegységeiről.User input from wireless display receivers - Blocks user input from wireless display receivers.
 • Kivetítés erre a számítógépre – Megakadályozza, hogy más eszközök felderíthessék a számítógépet kivetítéshez.Projection to this PC - Stops other devices from discovering the PC for projection.
 • PIN-kód kérése párosításhoz – PIN-kód kérésének megkövetelése vetítőeszközhöz való csatlakozáskor.Require PIN for pairing - Require a PIN when connecting to a projection device.

IndításStart

 • Alkalmazások levétele a tálcáról – Megakadályozza, hogy a felhasználó alkalmazásokat távolítson el a Start menüből.Unpin apps from task bar - Stop the user from unpinning apps from the Start menu.
 • Dokumentumok a Start menüben – A Windows Start menü Dokumentumok mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Documents on Start - Hide or show the Documents folder in the Windows Start menu.
 • Letöltések a Start menüben – A Windows Start menü Letöltések mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Downloads on Start - Hide or show the Downloads folder in the Windows Start menu.
 • Fájlkezelő a Start menüben – A Fájlkezelő alkalmazás megjelenítése vagy elrejtése a Windows Start menüjében.File Explorer on Start - Hide or show the File Explorer app in the Windows Start menu.
 • Otthoni csoport a Start menüben – A Windows Start menü Otthoni csoport mappájának megjelenítése vagy elrejtése.HomeGroup on Start - Hide or show the HomeGroup folder in the Windows Start menu.
 • Zene a Start menüben – A Windows Start menü Zene mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Music on Start - Hide or show the Music folder in the Windows Start menu.
 • Hálózat a Start menüben – A Windows Start menü Hálózat mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Network on Start - Hide or show the Network folder in the Windows Start menu.
 • Személyes mappa a Start menüben – A Windows Start menü Személyes mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Personal folder on Start - Hide or show the Personal folder in the Windows Start menu.
 • Képek a Start menüben – A Windows Start menü képeket tartalmazó mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Pictures on Start - Hide or show the folder for pictures in the Windows Start menu.
 • Gépház a Start menüben – A Gépház alkalmazás elrejtése vagy megjelenítése a Windows Start menüben.Settings on Start - Hide or show the Settings app in the Windows Start menu.
 • Videók a Start menüben – A Windows Start menü videókat tartalmazó mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Videos on Start - Hide or show the folder for videos in the Windows Start menu.