Eszközkorlátozási beállítások Windows 10-hez (és újabb rendszerekhez) az Intune-banDevice restriction for Windows 10 (and newer) settings in Intune

A cikk bemutatja a Microsoft Intune összes olyan eszközkorlátozásokra vonatkozó beállítását, melyek konfigurálhatók Windows 10 rendszerű eszközökhöz.This article shows you all the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running Windows 10.

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

ÁltalánosGeneral

 • Képernyőfelvétel (csak mobileszköz) – A felhasználó képként rögzítheti a képernyőn látható tartalmat.Screen capture (mobile only) - Lets the user capture the device screen as an image.

 • Másolás és beillesztés (csak mobileszköz) – Engedélyezi az alkalmazások közötti másolási és beillesztési műveletet az eszközön.Copy and paste (mobile only) - Allow copy and paste actions between apps on the device.

 • Regisztráció manuális törlése – Lehetővé teszi a felhasználó számára a munkahelyi fiók manuális törlését az eszközről.Manual unenrollment - Lets the user manually delete the workplace account from the device.

  • A rendszer nem alkalmazza ezt a szabályzatbeállítást, ha a számítógép az Azure Active Directoryhoz van csatlakoztatva, és engedélyezve van az automatikus regisztráció.This policy setting is not applied if the computer is Azure Active Directory joined and auto-enrollment is enabled.
  • A szabályzatbeállítás a Windows 10 Home rendszerű számítógépekre nem vonatkozik.This policy setting does not apply to computers running Windows 10 Home.
 • Főtanúsítvány manuális telepítése (csak mobileszköz) – Letiltja a felhasználó számára a főtanúsítványok és a köztes szolgáltatói tanúsítványok manuális telepítését.Manual root certificate installation (mobile only) - Stops the user from manually installing root certificates, and intermediate CAP certificates.

 • Kamera – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz kamerájának használatát.Camera - Allow or block use of the camera on the device.

 • OneDrive-fájlszinkronizálás – Letiltja az eszköz fájljainak OneDrive-ba való szinkronizálását.OneDrive file sync - Blocks the device from synchronizing files to OneDrive.

 • Cserélhető tároló – Meghatározza, hogy az eszközzel használható-e külső tárolóeszköz, például SD-kártya.Removable storage - Specifies whether external storage devices, like SD cards can be used with the device.

 • Földrajzi hely – Meghatározza, hogy az eszköz használhatja-e a helyalapú szolgáltatások adatait.Geolocation - Specifies whether the device can use location services information.

 • Internetkapcsolat megosztása – Engedélyezi az internetkapcsolat megosztását az eszközön.Internet sharing - Allow the use of Internet connection sharing on the device.

 • Telefon alaphelyzetbe állítása – Azt szabályozza, hogy a felhasználó visszaállíthatja-e az eszköz gyári beállításait.Phone reset - Controls whether the user can do a factory reset on their device.

 • USB-kapcsolat (csak mobileszköz) – Azt szabályozza, hogy az eszközök elérhetnek-e külső tárolóeszközöket USB-kapcsolaton keresztül.USB connection (mobile only) - Controls whether devices can access external storage devices through a USB connection.

 • Lopásgátló üzemmód (csak mobileszköz) – Itt az állítható be, hogy engedélyezve van-e a Windows lopásgátló üzemmódja.AntiTheft mode (mobile only) - Configure whether Windows Antitheft mode is enabled.

 • Cortana – Engedélyezi vagy letiltja a Cortana beszédfelismerési asszisztenst.Cortana - Enable or disable the Cortana voice assistant.

 • Hangrögzítés (csak mobileszköz) – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz hangrögzítőjét.Voice recording (mobile only) - Allow or block use of the device voice recorder.

 • Az eszköz nevének módosítása – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz nevét (csak Windows 10 mobil verzió esetén)Device name modification - Prevents the end user from changing the device name (Windows 10 Mobile only)

 • Kiépítési csomagok hozzáadása – Megakadályozza, hogy a konfigurációs ügynök kiépítési csomagokat telepítsen.Add provisioning packages - Blocks the run time configuration agent that installs provisioning packages.

 • Kiépítési csomagok eltávolítása – Megakadályozza, hogy a konfigurációs ügynök kiépítési csomagokat távolítson el.Remove provisioning packages - Blocks the run time configuration agent that removes provisioning packages.

 • Eszközfelderítés – Letiltja az eszköz más eszközök általi felderíthetőségét.Device discovery - Block a device from being discovered by other devices.

 • Feladatváltó (csak mobileszköz) – Letiltja a feladatváltót az eszközön.Task Switcher (mobile only) - Blocks the task switcher on the device.

 • SIM-kártyahibát jelző párbeszédpanel (csak mobileszköz) – Letiltja a hibaüzenetet, amely akkor jelenne meg, amikor a rendszer nem észlel SIM-kártyát az eszközön.SIM card error dialog (mobile only) - Blocks an error message from displaying on the device if no SIM card is detected.

 • Szabadkézi munkaterület – Megakadályozza, hogy a felhasználók hozzáférjenek a szabadkézi munkaterülethez.Ink Workspace - Block users from accessing the ink workspace. Ha ez a beállítás nincs konfigurálva, a szabadkézi munkaterület engedélyezve lesz (a funkció elérhető), így a felhasználók a zárolási képernyőn is elérhetik azt.When this setting is not configured, the ink workspace is enabled (feature is turned on), and the user is allowed to use it above the lock screen.

 • Automatikus újbóli üzembe helyezés – Lehetővé teszi a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóknak, hogy az eszköz zárolási képernyőjén a CTRL + Win + R billentyűkombinációval törölhessék az összes felhasználói adatot és beállítást.Automatic redeployment - Allows users with administrative rights to delete all user data and settings using CTRL + Win + R at the device lock screen. Ennek hatására automatikusan megtörténik az eszköz újbóli konfigurálása és regisztrálása felügyeletre.The device is automatically reconfigured and reenrolled into management.

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Password - Require the end user to enter a password to access the device.
  • Kért jelszótípus – Azt határozza meg, hogy a jelszó csak számokból vagy számokból és betűkből állhat.Required password type - Specifies whether the password must be numeric only, or alphanumeric.
  • Jelszó minimális hossza – Csak a Windows 10 Mobile verzióra vonatkozik.Minimum password length - Applies to Windows 10 Mobile only.
  • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Windows 10 rendszerű eszközök esetében: ha a BitLocker engedélyezve van az eszközön, akkor az a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után a BitLocker helyreállítási módjába kerül.Number of sign-in failures before wiping device - For devices running Windows 10: If the device has BitLocker enabled, it's put into BitLocker recovery mode after sign-in fails the number of times that you specified. Ha az eszközön nincs engedélyezve a BitLocker, akkor ez a beállítás nem alkalmazható.If the device is not BitLocker enabled, then this setting doesn't apply. Windows 10 Mobile-eszközök esetében: a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után az eszköz tartalma törlődik.For devices running Windows 10 Mobile: After sign-in fails the number of times you specify, the device is wiped.
  • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Meghatározza, hogy az eszköznek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő zárolása előtt.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specifies the length of time a device must be idle before the screen is locked.
  • Jelszó érvényessége (nap) – Meghatározza, hogy mennyi idő elteltével kell módosítani a jelszót.Password expiration (days) - Specifies the length of time after which the device password must be changed.
  • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Azt határozza meg, hogy az eszköz hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Prevent reuse of previous passwords - Specifies the number of previously used passwords that are remembered by the device.
  • Jelszó kérése, ha az eszköz visszatér az inaktív állapotból (csak mobil verzióban) – Azt adja meg, hogy köteles-e a felhasználó jelszót megadni az eszköz feloldásához (csak Windows 10 Mobile esetén).Require password when device returns from idle state (Mobile only) - Specifies that the user must enter a password to unlock the device (Windows 10 Mobile only).
  • Egyszerű jelszavak – Lehetővé teszi egyszerű jelszavak használatát, például 1111 vagy 1234.Simple passwords – Lets you allow the use of simple passwords like 1111 and 1234. Ez a beállítás a Windows-képjelszavak használatát is engedélyezi vagy letiltja.This setting also allows or blocks the use of Windows picture passwords.
 • Titkosítás – Titkosítás engedélyezése a megcélzott eszközökön.Encryption - Enable encryption on targeted devices.

Személyre szabásPersonalization

 • Az asztal háttérképének URL-címe (csak asztali verzió) – A Windows asztali háttérképeként használandó JPEG formátumú kép URL-címének megadása.Desktop background picture URL (Desktop only) - Specify the URL to a picture in JPEG format that you want to use as the Windows desktop wallpaper. A felhasználók ezt nem tudják módosítani.Users can't change this.

Személyes adatok védelmePrivacy

 • Bemenet személyre szabása – Letiltja a felhőalapú beszédszolgáltatások használatát a Cortanához, a diktáláshoz vagy a Microsoft Áruház alkalmazásaihoz.Input personalization – Don’t allow the use of cloud-based speech services for Cortana, dictation, or Microsoft Store apps. Ha engedélyezi ezeket a szolgáltatásokat, a Microsoft hangadatokat gyűjthet a szolgáltatás fejlesztéséhez.If you allow these services, Microsoft might collect voice data to improve the service.
 • A társításra és adatvédelemre vonatkozó felhasználói beleegyezést kérő üzenetek automatikusa elfogadása – Lehetővé teszi a Windowsnak, hogy automatikusan elfogadja a társítási és adatvédelmi beleegyezést kérő üzeneteket az alkalmazások futtatása közben.Automatic acceptance of the pairing and privacy user consent prompts – Allow Windows to automatically accept pairing and privacy consent messages when running apps.
 • Felhasználói tevékenységek közzététele: A megosztott élmények és a feladatváltóban nemrég használt erőforrások megelőzéséhez ezt a beállítást tiltsa le.Publish user activities: Set this to Block to prevent shared experiences and discovery of recently used resources in the task switcher.
 • Csak a helyi tevékenységek: A csak a helyi tevékenységek alapján megosztott használat és a feladatváltóban nemrég használt erőforrások felderítésének megelőzéséhez ezt a beállítást tiltsa le.Local activities only: Set this to Block to prevent shared experiences and discovery of recently used resources in task switcher based only on local activity.

Meghatározhatja azon adatok körét, amelyeket az eszközön futó összes alkalmazás elérhet.You can define information that all apps on the device can access. Definiálhat kivételeket alkalmazásonként az Alkalmazásonkénti adatvédelmi kivételek segítségével.You can define exceptions on a per-app basis using Per-app privacy exceptions.

KivételekExceptions

 • Fiókadatok – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a felhasználó nevéhez, képéhez és kapcsolati adataihoz.Account information - Define whether this app can access the user name, picture, and other contact info.
 • Háttérben futó alkalmazások – Megadhatja, hogy az alkalmazás futhat-e a háttérben.Background apps - Define whether this app can run in the background.
 • Naptár – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a naptárhoz.Calendar - Define whether this app can access the calendar.
 • Híváslista – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a híváslistához.Call history - Define whether this app can access my call history.
 • Kamera – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a kamerához.Camera - Define whether this app can access the camera.
 • Névjegyek – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a névjegyekhez.Contacts - Define whether this app can access contacts.
 • E-mail – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e az e-mailekhez, és küldhet-e e-mailt.Email - Define whether this app can access and send email.
 • Tartózkodási hely – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a tartózkodási hellyel kapcsolatos adatokhoz.Location - Define whether this app can access location information.
 • Üzenetkezelés – Megadhatja, hogy az alkalmazás olvashat és küldhet-e SMS- és MMS-üzeneteket.Messaging - Define whether this app can read or send text or MMS messages.
 • Mikrofon – Megadhatja, hogy az alkalmazás használhatja-e a mikrofont.Microphone - Define whether this app can use the microphone.
 • Mozgásérzékelő – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e az eszköz mozgásérzékelőjének adataihoz.Motion - Define whether this app can access device motion information.
 • Értesítések – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e az értesítésekhez.Notifications - Define whether this app can access notifications.
 • Telefon – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a telefonhoz.Phone - Define whether this app can access the phone.
 • Antennák – Egyes alkalmazások adatokat küldenek és fogadnak az eszközben lévő antennákkal (például Bluetooth-antennával). Az ilyen alkalmazásoknak szüksége lehet az antennák be- és kikapcsolására.Radios - Some apps use radios (for example, Bluetooth) in your device to send and receive data and need to turn these radios on or off. Megadhatja, hogy az alkalmazás kezelheti-e ezeket az antennákat.Define whether this app can control these radios.
 • Feladatok – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a feladatokhoz.Tasks - Define whether this app can access your tasks.
 • Megbízható eszközök – Megadhatja, hogy az alkalmazás használhat-e megbízható eszközöket (már csatlakoztatott, illetve a PC-hez, táblagéphez vagy telefonhoz gyárilag tartozó hardvereket).Trusted devices - Define whether this app can use trusted devices (hardware you've already connected or that comes with this PC, tablet, or phone). Például: televíziók és kivetítők.For example: TVs, projectors, and so on.
 • Visszajelzés és diagnosztika – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a diagnosztikai adatokhoz.Feedback and diagnostics - Define whether this app can access diagnostic information.
 • Szinkronizálás eszközökkel – Megadhatja, hogy az alkalmazás oszthat-e meg és szinkronizálhat-e adatokat automatikusan olyan vezeték nélküli eszközökkel, amelyek nincsenek kifejezetten párosítva az adott PC-vel, táblagéppel vagy telefonnal.Sync with devices -Define whether this app can automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with this PC, tablet, or phone.

Alkalmazásonkénti adatvédelmi kivételekPer-app privacy exceptions

Az egyes alkalmazásokhoz beállíthat az alapértelmezett adatvédelmi beállításoktól eltérő adatvédelmi működést.You can add apps that should have a different privacy behavior from what you defined in “Default privacy”.

 • Csomag neve – Az alkalmazás csomagcsaládjának neve.Package Name - App package family name.
 • Alkalmazás neve – Az alkalmazás neve.App Name - The name of the app.

KivételekExceptions

 • Fiókadatok – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a felhasználó nevéhez, képéhez és kapcsolati adataihoz.Account information - Define whether this app can access the user name, picture, and other contact info.
 • Háttérben futó alkalmazások – Megadhatja, hogy az alkalmazás futhat-e a háttérben.Background apps - Define whether this app can run in the background.
 • Naptár – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a naptárhoz.Calendar - Define whether this app can access the calendar.
 • Híváslista – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a híváslistához.Call history - Define whether this app can access my call history.
 • Kamera – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a kamerához.Camera - Define whether this app can access the camera.
 • Névjegyek – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a névjegyekhez.Contacts - Define whether this app can access contacts.
 • E-mail – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e az e-mailekhez, és küldhet-e e-mailt.Email - Define whether this app can access and send email.
 • Tartózkodási hely – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a tartózkodási hellyel kapcsolatos adatokhoz.Location - Define whether this app can access location information.
 • Üzenetkezelés – Megadhatja, hogy az alkalmazás olvashat és küldhet-e SMS- és MMS-üzeneteket.Messaging - Define whether this app can read or send text or MMS messages.
 • Mikrofon – Megadhatja, hogy az alkalmazás használhatja-e a mikrofont.Microphone - Define whether this app can use the microphone.
 • Mozgásérzékelő – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e az eszköz mozgásérzékelőjének adataihoz.Motion - Define whether this app can access device motion information.
 • Értesítések – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e az értesítésekhez.Notifications - Define whether this app can access notifications.
 • Telefon – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a telefonhoz.Phone - Define whether this app can access the phone.
 • Antennák – Egyes alkalmazások adatokat küldenek és fogadnak az eszközben lévő antennákkal (például Bluetooth-antennával). Az ilyen alkalmazásoknak szüksége lehet az antennák be- és kikapcsolására.Radios - Some apps use radios (for example, Bluetooth) in your device to send and receive data and need to turn these radios on or off. Megadhatja, hogy az alkalmazás kezelheti-e ezeket az antennákat.Define whether this app can control these radios.
 • Feladatok – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a feladatokhoz.Tasks - Define whether this app can access your tasks.
 • Megbízható eszközök – Megadhatja, hogy az alkalmazás használhat-e megbízható eszközöket (már csatlakoztatott, illetve a PC-hez, táblagéphez vagy telefonhoz gyárilag tartozó hardvereket).Trusted devices - Define whether this app can use trusted devices (hardware you've already connected or that comes with this PC, tablet, or phone). Például: televíziók és kivetítők.For example: TVs, projectors, and so on.
 • Visszajelzés és diagnosztika – Megadhatja, hogy az alkalmazás hozzáférhet-e a diagnosztikai adatokhoz.Feedback and diagnostics - Define whether this app can access diagnostic information.
 • Szinkronizálás eszközökkel – Megadhatja, hogy az alkalmazás oszthat-e meg és szinkronizálhat-e adatokat automatikusan olyan vezeték nélküli eszközökkel, amelyek nincsenek kifejezetten párosítva az adott PC-vel, táblagéppel vagy telefonnal.Sync with devices -Define whether this app can automatically share and sync info with wireless devices that don't explicitly pair with this PC, tablet, or phone.

Zárolási képernyő felületeLocked screen experience

 • Műveletközpont értesítései (csak mobileszköz) – Engedélyezi a Műveletközpont értesítéseinek megjelenését az eszköz zárolási képernyőjén (csak Windows 10 Mobile esetén).Action center notifications (mobile only) – Lets Action Center notifications appear on the device lock screen (Windows 10 Mobile only).
 • Zárolási képernyő URL-címe (csak asztali verzióban) – A Windows zárolási képernyőjének háttérképeként használandó JPEG formátumú kép URL-címét adja meg.Locked screen picture URL (Desktop only) - Specify the URL to a picture in JPEG format that will be used as the Windows lock screen wallpaper. A felhasználók ezt nem tudják módosítani.Users can't change this.
 • Felhasználó által konfigurálható képernyő-időkorlát (csak mobilon) – Engedélyezi a felhasználóknak az időtartam konfigurálásátUser configurable screen timeout (mobile only) – Lets users configure the amount of time
 • Cortana zárolt képernyőn (csak asztali verzió) – Nem engedélyezi, hogy a felhasználó interakcióba lépjen a Cortanával, ha a képernyő zárolva van (csak Windows 10 asztali verziónál).Cortana on locked screen (desktop only) – Don’t allow the user to interact with Cortana when the device is on the lock screen (Windows 10 desktop only).
 • Bejelentési értesítések zárolt képernyőn – Riasztások megjelenítésének letiltása az eszköz zárolási képernyőjén.Toast notifications on locked screen – Block alert messages from being displayed on the device lock screen.
 • Képernyő időkorlátja (csak mobilon) – A képernyő zárolási idejének megadása másodpercben, aminek elteltével kikapcsol.Screen timeout (mobile only) - Specifies the time in seconds after the screen locks, when it will turn off.

AlkalmazásáruházApp Store

 • Alkalmazás-áruház (csak mobileszköz) – Engedélyezi vagy letiltja az alkalmazásáruházat a Windows 10 Mobile rendszerű eszközökön.App store (mobile only) - Enable or block use of the app store on Windows 10 Mobile devices.
 • Áruházból származó alkalmazások automatikus frissítése – Engedélyezi a Microsoft Áruházból származó alkalmazások automatikus frissítését.Auto-update apps from store - Allows apps installed from the Microsoft Store to be automatically updated.
 • Megbízható alkalmazás telepítése – Engedélyezi a megbízható tanúsítvánnyal aláírt alkalmazások közvetlen telepítését.Trusted app installation - Allows apps signed with a trusted certificate to be sideloaded.
 • Fejlesztői zárolás feloldása – Engedélyezi, hogy a Windows fejlesztői beállításait (például alkalmazások közvetlen telepítését) a végfelhasználók megváltoztassák.Developer unlock - Allow Windows developer settings, such as allowing sideloaded apps to be modified by the end user.
 • Megosztott felhasználói alkalmazásadatok – Engedélyezi, hogy ugyanazon az eszközön a felhasználók megoszthassák egymás között az alkalmazásadatokat.Shared user app data - Allows apps to share data between different users on the same device.
 • Csak privát áruház használata – Ennek a beállításnak az engedélyezésével a felhasználók csak a privát áruházból származó alkalmazásokat tölthetik le.Use private store only - Enable this to only allow end users to download apps from your private store.
 • Áruházból származó alkalmazások indítása – Letiltja az összes előre telepített vagy Microsoft Áruházból letöltött alkalmazást az eszközön.Store originated app launch - Used to disable all apps that were pre-installed on the device, or downloaded from the Microsoft Store.
 • Alkalmazásadatok telepítése a rendszerköteten – Megakadályozza, hogy az alkalmazások adatokat tároljanak az eszköz rendszerkötetén.Install app data on system volume - Stops apps from storing data on the system volume of the device.
 • Alkalmazások telepítése a rendszermeghajtón – Megakadályozza, hogy az alkalmazások adatokat tároljanak az eszköz rendszermeghajtóján.Install apps on system drive - Stops apps from storing data on the system drive of the device.
 • Játékvideó-rögzítő (csak asztali verzióban) – Meghatározza, hogy engedélyezett-e játékok rögzítése és közvetítése.Game DVR (desktop only) - Configures whether recording and broadcasting of games is allowed.
 • Csak áruházból származó alkalmazások – Meghatározza, hogy a felhasználók telepíthetnek-e alkalmazásokat az alkalmazás-áruháztól eltérő forrásokból.Apps from the store only - Configures whether users can install apps from places other than the app store.

Microsoft Edge böngészőEdge Browser

 • Microsoft Edge böngésző (csak mobil) – Engedélyezi az Edge böngésző használatát az eszközön.Microsoft Edge browser (mobile only) - Allow the use of the Edge web browser on the device.
 • Címsor legördülő funkciója (csak asztali gép) – Ezzel akadályozhatja meg, hogy a Microsoft Edge megjelenítse a javaslatok listáját egy legördülő menüben gépelés közben.Address bar dropdown (desktop only) – Use this to stop Edge from displaying a list of suggestions in a drop-down list when you type. Ezzel minimalizálhatja a hálózati sávszélességnek a Microsoft Edge és a Microsoft szolgáltatásai közötti használatát.This helps to minimize network bandwidth use between Edge and Microsoft services.
 • Kedvencek szinkronizálása a Microsoft-böngészők között (csak asztali gépek) – Lehetővé teszi, hogy a Windows szinkronizálja a kedvenceket az Internet Explorer és a Microsoft Edge között.Sync favorites between Microsoft browsers (desktop only) – Lets Windows synchronize favorites between Internet Explorer and Edge.
 • „Do Not Track” fejlécek küldése – Arra konfigurálja a Microsoft Edge böngészőt, hogy Do Not Track (Követés letiltása) fejléceket küldhessen a felhasználók által meglátogatott webhelyeknek.Send do-not-track headers - Configures the Edge browser to send do not track headers to websites that users visit.
 • Cookie-k – Engedélyezi a böngészőnek, hogy mentse az internetről érkező cookie-kat az eszközre.Cookies - Lets the browser save internet cookies to the device.
 • JavaScript – Engedélyezi a szkriptek (például a JavaScript) futtatását a Microsoft Edge böngészőben.JavaScript - Allows scripts, such as Javascript, to run in the Edge browser.
 • Előugró ablakok – Blokkolja az előugró ablakokat a böngészőben (csak a Windows 10 asztali verzióra vonatkozik).Pop-ups - Blocks pop-up windows in the browser (Applies to Windows 10 desktop only).
 • Keresési javaslatok – Lehetővé teszi, hogy a keresőmotor webhelyeket javasoljon a keresőkifejezések beírása közben.Search suggestions - Lets your search engine suggest sites as you type search phrases.
 • Intranetes forgalom átirányítása az Internet Explorerbe – Engedélyezi a felhasználók számára az intranetes webhelyek megnyitását az Internet Explorerben (csak a Windows 10 asztali verzióra vonatkozik).Send intranet traffic to Internet Explorer - Lets users open intranet websites in Internet Explorer (Windows 10 desktop only).
 • Automatikus kitöltés – Engedélyezi a felhasználók számára, hogy módosítsák a böngésző automatikus kiegészítési funkciójának beállításait (csak a Windows 10 asztali verzióra vonatkozik).Autofill - Allow users to change autocomplete settings in the browser (Windows 10 desktop only).
 • Jelszókezelő – Engedélyezi vagy letiltja a Microsoft Edge böngésző Jelszókezelő szolgáltatását.Password Manager - Enable or disable the Edge Password Manager feature.
 • Vállalati üzemmód webhelylistájának helye – Megadja, hogy hol található a Vállalati üzemmódban megnyíló webhelyek listája.Enterprise mode site list location - Specifies where to find the list of web sites that open in Enterprise mode. Ezt a listát a felhasználók nem szerkeszthetik.Users cannot edit this list.
  (Csak a Windows 10 asztali verzió.)(Windows 10 desktop only).
 • Fejlesztői eszközök – Megakadályozza, hogy a végfelhasználók megnyithassák a Microsoft Edge fejlesztői eszközeit.Developer tools - Prevent the end user from opening the Edge developer tools.
 • Bővítmények – Engedélyezi, hogy a végfelhasználók Microsoft Edge-bővítményeket telepítsenek az eszközön.Extensions - Allow the end user to install Edge extensions on the device.
 • InPrivate-böngészés – Megakadályozza, hogy a végfelhasználók InPrivate-böngészési munkamenetet nyissanak meg.InPrivate browsing - Prevent the end user from opening InPrivate browsing sessions.
 • Első futtatáskori oldal megjelenítése – Megakadályozza a bemutató lap megjelenítését a Microsoft Edge első futtatásakor.Show first run page – Stops the introduction page from appearing the first time you run Edge.
  • Első futtatás URL-címe – Megadhatja annak a lapnak az URL-címét, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó első alkalommal futtatja a Microsoft Edge böngészőt (csak Windows 10 mobil verziónál).First run URL – Specifies the URL of a page that is displayed the first time a user runs Edge (Windows 10 Mobile only).
 • Kezdőlapok – Azoknak a webhelyeknek a listája, amelyek kezdőlapokként szeretne megjeleníteni az Edge böngészőben (csak asztali verzióban).Homepages - Add a list of sites that you want to use as home pages in the Edge browser (desktop only).
 • Kezdőlap módosítása – Engedélyezheti a felhasználóknak, hogy megváltoztassák a Microsoft Edge megnyitásakor megjelenő kezdőlapokat.Changes to start page – Lets users change the start pages displayed when Edge is opened. A Kezdőlapok beállítással hozhatja létre a Microsoft Edge indításakor megjelenő lapot vagy lapok listáját.Use the Homepages setting to create the page, or list of pages that is opened when Edge starts.
 • Az about:flags laphoz való hozzáférés letiltása – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó hozzáférhessen a Microsoft Edge about:flags lapjához, amely a fejlesztői és kísérleti beállításokat tartalmazza.Block access to About flags - Prevent the end user from accessing the about:flags page in Edge that contains developer and experimental settings.
 • WebRTC LocalHost IP-címe – Letiltja a felhasználó localhost IP-címének megjelenítését a WebRTC protokollal történő telefonhívások esetén.WebRtc localhost ip address - Block the users localhost IP address from being displayed when making phone calls using the web RTC protocol.
 • Alapértelmezett keresőmotor – Meghatározza az alapértelmezetten használandó keresőmotort.Default search engine - Specify the default search engine to be used. A végfelhasználók ezt az értéket bármikor módosíthatják.End users can change this value at any time.
 • Böngészési adatok törlése kilépéskor – Előzmények és böngészési adatok törlése, amikor a felhasználó bezárja az Edge böngészőt.Clear browsing data on exit – Clears history, and browsing data when the user exits Edge.
 • Adatgyűjtés élő csempéhez – Leállítja a Windows élő csempéből történő adatgyűjtését, amikor a felhasználók kitűznek az Microsoft Edge böngészőből egy webhelyet a Start menübe.Live Tile data collection – Stops Windows collecting information from the Live Tile when users pin a site to the start menu from Edge.
 • Kedvencek lista – A kedvencek fájl elérési útját adja meg.Favorites List - Defines the path to the favorites file. Például: http://contoso.com/favorites.html.For example, http://contoso.com/favorites.html.
 • A kedvencek módosításának korlátozása – Ha ezt Letiltva értékre állítja, a felhasználók nem használhatják a Kedvencek listában a hozzáadás, importálás, rendezés és szerkesztés funkciókat.Restrict changes to Favorites - Set this to Block to prevent users from adding, importing, sorting, or editing the Favorites list.

Windows Defender SmartScreenWindows Defender Smart Screen

 • SmartScreen a Microsoft Edge böngészőhöz – Az Edge SmartScreen webhely- és fájlletöltésekhez való hozzáférésének engedélyezése.SmartScreen for Microsoft Edge - Enable Edge SmartScreen for accessing site and file downloads.
 • Rosszindulatú webhelyelérés - Meggátolja a felhasználókat abban, hogy figyelmen kívül hagyják a Windows Defender SmartScreen szűrő figyelmeztetéseit, és letiltja a webhely elérését.Malicious site access - Block users from ignoring the Windows Defender SmartScreen Filter warnings and block them from going to the site.
 • Ellenőrizetlen fájlletöltés - Meggátolja a felhasználókat abban, hogy figyelmen kívül hagyják a Windows Defender SmartScreen szűrő figyelmeztetéseit, és letiltja az ellenőrizetlen fájlok letöltését.Unverified file download - Block users from ignoring the Windows Defender SmartScreen Filter warnings and block them from downloading unverified files.
 • Biztonságos keresés (csak mobileszközökön) – Meghatározza, hogy a Cortana hogyan szűrje a felnőtt tartalmat a keresési eredményekben.Safe Search (mobile only) - Control how Cortana filters adult content in search results. A megadható értékek a Szigorú és a Közepes, vagy engedélyezhető, hogy a végfelhasználó állítsa be az értékét.You can select Strict, Moderate, or allow the end user to choose their own settings.
 • Internetes keresési találatok megjelenítése – Letiltja vagy engedélyezi az internetes találatok megjelenítését az eszközön való kereséskor.Display web results in search - Block or allow web results to appear in searches made on the device.

Felhő és tárolásCloud and Storage

 • Microsoft-fiók – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó Microsoft-fiókot társítson az eszközhöz.Microsoft account - Lets the user associate a Microsoft account with the device.
 • Nem Microsoft-fiók – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó olyan e-mail-fiókokat vegyen fel az eszközön, amelyek nincsenek Microsoft-fiókhoz társítva.Non-Microsoft account - Lets the user add email accounts to the device that are not associated with a Microsoft account.
 • Microsoft-fiók beállításszinkronizálása – Lehetővé teszi a Microsoft-fiókhoz kapcsolódó eszköz- és alkalmazásbeállítások szinkronizálását az eszközök között.Settings synchronization for Microsoft account - Allow device and app settings that are associated with a Microsoft account to synchronize between devices.

Mobilhálózati és egyéb kapcsolatokCellular and Connectivity

 • Mobilhálózati adatcsatorna – Megakadályozza a felhasználók adathasználatát, például a webböngészést, amikor mobilhálózathoz vannak kapcsolódva.Cellular data channel – Stop users from using data, like browsing the web, when they are connected to a cellular network.
 • Adatroaming – Engedélyezi a hálózatok közötti roamingot adatok elérése közben.Data roaming - Allow roaming between networks when accessing data.
 • Mobilhálózati VPN – Azt szabályozza, hogy az eszköz létesíthet-e VPN-kapcsolatot mobilhálózat használata esetén.VPN over the cellular network - Controls whether the device can access VPN connections when connected to a cellular network.
 • Mobilhálózati VPN-barangolás – Azt szabályozza, hogy az eszköz létesíthet-e VPN-kapcsolatot mobilhálózati roaming közben.VPN roaming over the cellular network - Controls whether the device can access VPN connections when roaming on a cellular network.
 • Bluetooth – Azt szabályozza, hogy a felhasználó engedélyezheti és konfigurálhatja-e a Bluetooth-t az eszközön.Bluetooth - Controls whether the user can enable and configure Bluetooth on the device.
 • Bluetooth-észlelhetőség – Észlelhetővé teszi az eszközt más Bluetooth-kompatibilis eszközök számára.Bluetooth discoverability - Lets the device be discovered by other Bluetooth-enabled devices.
 • Előzetes Bluetooth-párosítás – Lehetővé teszi meghatározott Bluetooth-eszközök konfigurálását, hogy automatikus legyen a gazdaeszközzel való párosításuk.Bluetooth pre-pairing – Lets you configure specific Bluetooth devices to automatically pair with a host device.
 • Bluetooth-hirdetés – Lehetővé teszi az eszköz számára, hogy hirdetéseket fogadjon a Bluetooth-kapcsolaton.Bluetooth advertising - Lets the device receive advertisements over Bluetooth.
 • Csatlakoztatott eszközök szolgáltatás – Kiválaszthatja, hogy engedélyezi-e a csatlakoztatott eszközök szolgáltatást, amely lehetővé teszi más Bluetooth-eszközök észlelését és a hozzájuk való kapcsolódást.Connected devices service – Lets you choose whether to allow the connected devices service, which enables discovery and connection to other Bluetooth devices.
 • NFC – Lehetővé teszi a felhasználó számára az eszköz NFC funkciójának engedélyezését és konfigurálását.NFC - Lets the user enable and configure Near Field Communications capabilities on the device.
 • Wi-Fi – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó engedélyezze és konfigurálja a Wi-Fi funkciót az eszközön (csak Windows 10 Mobile esetén).Wi-Fi - Lets the user enable and configure Wi-Fi on the device (Windows 10 Mobile only).
 • Automatikus csatlakozás Wi-Fi-elérési pontokhoz – Engedélyezi az eszközön az ingyenes Wi-Fi-elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozást és a kapcsolódáshoz szükséges használati feltételek automatikus elfogadását.Automatically connect to Wi-Fi hotspots - Lets the device automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms and conditions for the connection.
 • Wi-Fi manuális konfigurálása – Azt szabályozza, hogy a felhasználó konfigurálhat-e saját Wi-Fi-kapcsolatokat, vagy csak a Wi-Fi-profillal konfigurált kapcsolatokat használhatja (csak Windows 10 Mobile esetén).Manual Wi-Fi configuration - Controls whether the user can configure their own Wi-Fi connections, or whether they can only use connections configured by a Wi-Fi profile (Windows 10 Mobile only).
 • Wi-Fi-ellenőrzési időköz – Meghatározza, hogy az eszközök milyen gyakorisággal keressenek Wi-Fi-hálózatokat.Wi-Fi scan interval – Specify how often devices scan for Wi-Fi networks. Adjon meg egy 1 (leggyakoribb) és 500 (legritkább) közötti értéket.Specify a value from 1 (most frequent) to 500 (least frequent).
 • Bluetooth-engedélyezett szolgáltatások – Az engedélyezett Bluetooth-szolgáltatások és -profilok meghatározása hexadecimális karakterláncokként.Bluetooth allowed services – Specify as hex strings, a list of allowed Bluetooth services and profiles.

Vezérlőpult és GépházControl Panel and Settings

 • Gépház alkalmazás – Letiltja a hozzáférést a Windows Gépház alkalmazásához.Settings app - Block access to the Windows settings app.
  • Rendszer – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Rendszer területéhez.System - Blocks access to the system area of the settings app.
   • Energiagazdálkodási és alvási beállítások módosítása (csak asztali verzióban) – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz energiagazdálkodási és alvási beállításait.Power and sleep settings modification (desktop only) - Prevents the end user from changing power and sleep settings on the device.
  • Eszközök – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Eszközök területéhez.Devices - Blocks access to the devices area of the settings app.
  • Hálózat és internet – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Hálózat és internet területéhez.Network Internet - Blocks access to the network and internet area of the settings app.
  • Személyre szabás – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Személyre szabás területéhez.Personalization - Blocks access to the personalization area of the settings app.
  • Fiókok – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Fiókok területéhez.Accounts - Blocks access to the accounts area of the settings app.
  • Idő és nyelv – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Idő és nyelv területéhez.Time and Language - Blocks access to the time and language area of the settings app.
   • Rendszeridő módosítása – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz rendszeridejét.System Time modification - Prevents the end user from changing the device date and time.
   • Területi beállítások módosítása (csak asztali verzióban) – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz területi beállításait.Region settings modification (desktop only) - Prevents the end user from changing the region settings on the device.
   • Nyelvi beállítások módosítása (csak asztali verzióban) – Megakadályozza, hogy a végfelhasználó megváltoztassa az eszköz nyelvi beállításait.Language settings modification (desktop only) - Prevents the user from changing the language settings on the device.
  • Játékok – Letiltja a hozzáférést a hozzáférést a Gépház alkalmazás Játékok területéhez.Gaming - Blocks access to the Gaming app in Settings.
  • Könnyű kezelés – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Könnyű kezelés területéhez.Ease of Access - Blocks access to the ease of access area of the settings app.
  • Adatvédelem – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Adatvédelem területéhez.Privacy - Blocks access to the privacy area of the settings app.
  • Frissítés és biztonság – Letiltja a hozzáférést a Gépház alkalmazás Frissítés és biztonság területéhez.Update and Security - Blocks access to the updates and security area of the settings app.

IndításStart

 • Alkalmazások levétele a tálcáról – Megakadályozza, hogy a felhasználó alkalmazásokat távolítson el a Start menüből.Unpin apps from task bar - Stop the user from unpinning apps from the Start menu.
 • Dokumentumok a Start menüben – A Windows Start menü Dokumentumok mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Documents on Start - Hide or show the Documents folder in the Windows Start menu.
 • Letöltések a Start menüben – A Windows Start menü Letöltések mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Downloads on Start - Hide or show the Downloads folder in the Windows Start menu.
 • Fájlkezelő a Start menüben – A Fájlkezelő alkalmazás megjelenítése vagy elrejtése a Windows Start menüjében.File Explorer on Start - Hide or show the File Explorer app in the Windows Start menu.
 • Otthoni csoport a Start menüben – A Windows Start menü Otthoni csoport mappájának megjelenítése vagy elrejtése.HomeGroup on Start - Hide or show the HomeGroup folder in the Windows Start menu.
 • Zene a Start menüben – A Windows Start menü Zene mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Music on Start - Hide or show the Music folder in the Windows Start menu.
 • Hálózat a Start menüben – A Windows Start menü Hálózat mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Network on Start - Hide or show the Network folder in the Windows Start menu.
 • Személyes mappa a Start menüben – A Windows Start menü Személyes mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Personal folder on Start - Hide or show the Personal folder in the Windows Start menu.
 • Képek a Start menüben – A Windows Start menü képeket tartalmazó mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Pictures on Start - Hide or show the folder for pictures in the Windows Start menu.
 • Gépház a Start menüben – A Gépház alkalmazás elrejtése vagy megjelenítése a Windows Start menüben.Settings on Start - Hide or show the Settings app in the Windows Start menu.
 • Videók a Start menüben – A Windows Start menü videókat tartalmazó mappájának megjelenítése vagy elrejtése.Videos on Start - Hide or show the folder for videos in the Windows Start menu.

MegjelenítésDisplay

 • GDI-méretezés bekapcsolása az alkalmazásoknálTurn on GDI scaling for apps

 • GDI-méretezés kikapcsolása az alkalmazásoknálTurn off GDI scaling for apps

  A GDI DPI-méretezés lehetővé teszi, hogy a nem DPI-figyelő alkalmazások monitoronként DPI-figyelővé váljanak.GDI DPI Scaling lets apps that are not DPI aware to become per-monitor DPI aware. Megadhatja az örökölt alkalmazásokat, melyek esetében a GDI DPI-méretezés be van kapcsolva.Specify the legacy apps that have GDI DPI Scaling turned on. Ha a GDI DPI-méretezés bekapcsolása és kikapcsolása egyaránt konfigurálva van egy alkalmazás esetében, akkor a méretezés ehhez az alkalmazáshoz ki lesz kapcsolva.With GDI DPI Scaling configured to both turn on and turn off on an app, scaling is turned off for the app.

Kioszk (előnézet)Kiosk (Preview)

A kioszkeszközök jellemzően egyetlen alkalmazást futtatnak, vagy az alkalmazások egy előre meghatározott készletét.A kiosk device typically runs one app, or a specific set of apps. A rendszer a felhasználóknak csak ezekhez a kioszkalkalmazásokhoz ad hozzáférést, és meggátolja az eszköz más funkcióinak és szolgáltatásainak elérését.Users are prevented from accessing any features or functions on the device outside of any kiosk apps.

 • Kioszkmód – Azonosítja a szabályzat által támogatott teljes képernyős mód típusát.Kiosk mode - Identifies the type of kiosk mode supported by the policy. A lehetőségek a következők:Options include:

  • Nincs konfigurálva (alapértelmezés) – A szabályzat nem engedélyezi a teljes képernyős módot.Not Configured (default) - The policy does not enable a kiosk mode.
  • Egyalkalmazásos kioszk – A profil csak egyetlen alkalmazás futtatását engedélyezi az eszköznek.Single app kiosk - The profile enables the device to only run one app. Amikor a felhasználó bejelentkezik, elindul az adott alkalmazás.When the user signs in, a specific app starts. Ez a mód emellett meggátolja a felhasználót abban, hogy új alkalmazásokat nyisson meg vagy másik futó alkalmazásra váltson.This mode also restricts the user from opening new apps, or changing the running app.
  • Többalkalmazásos kioszk – A profil engedélyezi több alkalmazás futtatását az eszköznek.Multi-app kiosk - The profile enables the device to run multiple apps. Csak a hozzáadott alkalmazások lesznek elérhetők a felhasználónak.Only the apps you add are available to the user. A többalkalmazásos kioszk (vagy fix célú eszköz) előnye az, hogy egy olyan, könnyen érthető környezetet nyújt a felhasználónak, amely csak a szükséges alkalmazások elérését engedélyezi, a többi alkalmazást pedig elrejti a felhasználó elől.The benefit of a multi-app kiosk, or fixed-purpose device, is to provide an easy-to-understand experience for individuals by only accessing apps they need, and removing from their view the apps they don’t need.

Egyalkalmazásos kioszkSingle app kiosks

Adja meg a következő beállításokat:Enter the following settings:

 • Felhasználói fiók – Adja meg a kioszkalkalmazáshoz társított helyi (eszközön létező) felhasználói fiókot, vagy az Azure AD-fiókot.User account - Enter the local (to the device) user account or the Azure AD account login associated with the kiosk app. Azure AD-tartományhoz csatlakozó fiókot a következő formában tud megadni: domain\username@tenant.org.For accounts joined to Azure AD domains, enter the account using the domain\username@tenant.org format.

  Nyilvános környezetben működő, automatikus bejelentkezésű kioszkeszköz esetében ajánlott a legalacsonyabb szintű hozzáféréssel rendelkező felhasználótípust (például egyszerű helyi felhasználó fiókot) választania.For kiosks in public-facing environments with auto logon enabled, a user type with the least privilege (such as the local standard user account) should be used. Ha Azure Active Directory- (AD-) fiókot kíván konfigurálni a kioszkmódhoz, használja az AzureAD\user@contoso.com formátumot.To configure an Azure Active Directory (AD) account for kiosk mode, use the AzureAD\user@contoso.com format.

 • Az alkalmazás alkalmazásfelhasználói modellben használt azonosítója (AUMID) – Adja meg a kioszkalkalmazás alkalmazásfelhasználói modellben használt azonosítóját.Application user model ID (AUMID) of app - Enter the AUMID of the kiosk app. További információkat a Find the Application User Model ID of an installed app (Telepített alkalmazás alkalmazásfelhasználói modellben használt azonosítójának megkeresése) című témakörben találhat.To learn more, see Find the Application User Model ID of an installed app.

Többalkalmazásos kioszkMulti-app kiosks

A többalkalmazásos kioszkeszközök olyan kioszkkonfigurációt használnak, amely más beállítások mellett tartalmazza az engedélyezett alkalmazások listáját.Multi-app kiosks use a kiosk configuration that lists the allowed apps, and other settings.

Hozzon létre egy kioszkkonfigurációt a Hozzáadás gomb használatával (vagy válasszon egy meglévőt).Use the Add button to create a kiosk configuration (or select an existing configuration). Ezután adja meg a következő beállításokat:Then, enter the following settings:

 • Kioszkkonfiguráció neve – Írja be a konfiguráció azonosítására szolgáló felhasználóbarát nevet.Kiosk configuration name - Enter a friendly name used to identify the configuration.

 • Kioszkalkalmazások – Adja meg a Start menüben elérhető alkalmazásokat.Kiosk apps - Enter the apps that are available on the Start menu. A felhasználó kizárólag a megadott alkalmazásokat fogja tudni elérni.The apps you add are the only apps the user can open.

 • Tálca – Válassza az Engedélyezés beállítást a tálca megjelenítéséhez, vagy hagyja meg az alapértelmezett Nincs konfigurálva beállítást a tálca kioszkeszközön való elrejtéséhez.Taskbar: Choose to Enable (show) the taskbar, or keep it Not configured (hidden) on the kiosk.

 • Start menü elrendezése – Adjon meg egy XML-fájlt, amely meghatározza, hogyan jelenjenek meg az alkalmazások a Start menüben.Start menu layout - Enter an XML file that describes how the apps appear on the Start menu. A Start menü elrendezésének testreszabása és exportálása című cikkben találhat útmutatást és XML-mintát.Customize and export Start layout provides some guidance, and sample XML.

  Az XML-fájlok használatáról és létrehozásáról bővebb információt a Több alkalmazást futtató Windows 10 rendszerű kioszk létrehozása című cikkben találhat.Create a Windows 10 kiosk that runs multiple apps provides more details on using and creating XML files.

 • Hozzárendelt felhasználók – Adjon meg egy vagy több olyan felhasználói fiókot, amely jogosult a társított alkalmazások használatára.Assigned users - Add one or more user accounts that can use the apps you add. A fiókkal való bejelentkezéskor csak a konfigurációban meghatározott alkalmazások érhetők el.When the account signs in, only the apps defined in the configuration are available. Ez lehet egy helyi fiók az eszközön, vagy egy Azure AD-fiók, amely a teljes képernyős alkalmazáshoz van társítva.The account may be local to the device or an Azure AD account login associated with the kiosk app.

  Nyilvános környezetben működő, automatikus bejelentkezésű kioszkeszköz esetében ajánlott a legalacsonyabb szintű hozzáféréssel rendelkező felhasználótípust (például egyszerű helyi felhasználó fiókot) választania.For kiosks in public-facing environments with auto logon enabled, a user type with the least privilege (such as the local standard user account) should be used. Ha Azure Active Directory- (AD-) fiókot kíván konfigurálni a kioszkmódhoz, használja az domain\user@tenant.com formátumot.To configure an Azure Active Directory (AD) account for kiosk mode, use the domain\user@tenant.com format.

Windows Defender víruskeresőWindows Defender Antivirus

 • Valós idejű figyelés engedélyezése – Engedélyezi a kártevők, kémprogramok és más nemkívánatos szoftverek valós idejű keresését.Real-time monitoring - Enables real-time scanning for malware, spyware, and other unwanted software.
 • Viselkedésfigyelés engedélyezése – Engedélyezi, hogy a Defender gyanús tevékenységekre utaló ismert mintákat keressen az eszközökön.Behavior monitoring - Lets Defender check for certain known patterns of suspicious activity on devices.
 • Hálózatvizsgáló rendszer (NIS) – Az NIS segít megvédeni az eszközöket a hálózatalapú támadásoktól.Network Inspection System (NIS) - NIS helps to protect devices against network-based exploits. A Microsoft Endpoint Protection-központból származó ismert sebezhető pontok mintázatai alapján segít észlelni és blokkolni a rosszindulatú hálózati forgalmat.It uses the signatures of known vulnerabilities from the Microsoft Endpoint Protection Center to help detect and block malicious traffic.
 • Minden letöltött fájl vizsgálata – Meghatározza, hogy a Defender megvizsgálja-e az internetről letöltött összes fájlt.Scan all downloads - Controls whether Defender scans all files downloaded from the Internet.
 • Microsoft-webböngészőkben betöltött szkriptek vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára az Internet Explorer által használt szkriptek vizsgálatát.Scan scripts loaded in Microsoft web browsers - Lets Defender scan scripts that are used in Internet Explorer.
 • Végfelhasználói hozzáférés a Defenderhez – Azt szabályozza, hogy a Windows Defender kezelőfelülete el legyen-e rejtve a végfelhasználók elől.End user access to Defender - Controls whether the Windows Defender user interface is hidden from end users. Módosítás esetén a beállítás a felhasználó számítógépének következő újraindításakor lép érvénybe.When this setting is changed, it takes effect the next time the end user's PC is restarted.
 • Aláírás-frissítési időköz (óra) – Meghatározza, hogy a Defender milyen időközönként keressen új aláírásfájlokat.Signature update interval (in hours) - Specify the interval at which Defender checks for new signature files.
 • Fájl- és programtevékenység figyelése – Engedélyezi a Defender számára az eszközökön zajló a fájl- és programtevékenység figyelését.Monitor file and program activity - Allows Defender to monitor file and program activity on devices.
 • A karanténba zárt kártevők ennyi nap után törlődjenek – A megadott számú napig engedélyezi a Defender számára az ártalmatlanított kártevők további követését a korábban érintett eszközök manuális ellenőrzése céljából.Days before deleting quarantined malware - Lets Defender continue to track resolved malware for the number of days you specify so that you can manually check previously affected devices. Ha a napok számát 0-ra állítja, a kártevő a karanténban marad, és a rendszer nem távolítja el automatikusan.If you set the number of days to 0, malware remains in the Quarantine folder and is not automatically removed.
 • CPU-használati korlát ellenőrzés közben – Lehetővé teszi a vizsgálatok processzorhasználatának korlátozását (1-től 100-ig).CPU usage limit during a scan - Lets you limit the amount of CPU that scans are allowed to use (from 1 to 100).
 • Archív fájlok vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára az archív fájlok – például .zip- vagy .cab-fájlok – vizsgálatát.Scan archive files - Allows Defender to scan archived files such as Zip or Cab files.
 • Bejövő e-mailek vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára az eszközre érkező e-mailek azonnali vizsgálatát.Scan incoming mail messages - Allows Defender to scan email messages as they arrive on the device.
 • A teljes vizsgálat a cserélhető meghajtókra is terjedjen ki – Engedélyezi a Defender számára a cserélhető meghajtók, például a pendrive-ok vizsgálatát.Scan removable drives during a full scan - Lets Defender scan removable drives like USB sticks.
 • Csatlakoztatott hálózati meghajtók vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára a csatlakoztatott hálózati meghajtókon lévő fájlok vizsgálatát.Scan mapped network drives during a full scan - Lets Defender scan files on mapped network drives.
  Ha a meghajtón található fájlok írásvédettek, a Defender nem tudja eltávolítani a bennük talált kártevőket.If the files on the drive are read-only, Defender cannot remove any malware found in them.
 • Hálózati mappákból megnyitott fájlok vizsgálata – Engedélyezi a Defender számára a megosztott hálózati meghajtókon lévő (például UNC elérési úton található) fájlok vizsgálatát.Scan files opened from network folders - Lets Defender scan files on shared network drives (for example, files accessed from a UNC path). Ha a meghajtón található fájlok írásvédettek, a Defender nem tudja eltávolítani a bennük talált kártevőket.If the files on the drive are read-only, Defender cannot remove any malware found in them.
 • Felhővédelem – Engedélyezi vagy letiltja, hogy a rendszer adatokat küldjön a Microsoft Active Protection Service számára a felügyelt eszközökön észlelt kártevőkről.Cloud protection - Allows or blocks the Microsoft Active Protection Service from receiving information about malware activity from devices that you manage. Ezek az adatok a szolgáltatás további fejlesztésére szolgálnak.This information is used to improve the service in the future.
 • Rákérdezés a mintaküldés előtt – Azt szabályozza, hogy a rendszer automatikusan elküldje-e a Microsoftnak azokat a vélhetően kártevő fájlokat, amelyeknek további vizsgálata szükséges.Prompt users before sample submission - Controls whether potentially malicious files that might require further analysis are automatically sent to Microsoft.
 • Napi gyorsvizsgálat időpontja – Minden nap a választott időben végzett gyorsvizsgálat beütemezését teszi lehetővé.Time to perform a daily quick scan - Lets you schedule a quick scan that occurs daily at the time you select.
 • Rendszervizsgálat típusa – Megadható, hogy milyen szintű vizsgálatra kerüljön sor az ütemezett rendszervizsgálatok alkalmával.Type of system scan to perform - Lets you specify the level of scanning that is performed when you schedule a system scan.
 • Vélhetően nemkívánatos alkalmazások észlelése – A védelmi szint kiválasztása arra az esetre, ha a Windows vélhetően nem kívánatos alkalmazásokat észlel:Detect potentially unwanted applications – Choose the level of protection when Windows detects potentially unwanted applications from: - TiltásBlock - Naplózás A vélhetően nem kívánatos alkalmazásokról bővebben ebben a témakörben olvashat.Audit For more information about potentially unwanted apps, see this topic.
 • Kártevők észlelése esetén végrehajtandó műveletek – Ennek a beállításnak az engedélyezésével adhatja meg, hogy a Defender milyen műveleteket hajtson végre az észlelt fenyegetési szinteken (alacsony, közepes, magas és súlyos).Actions on detected malware threats – Enable this option to specify the actions you want Defender to take for each threat level it detects (Low, Moderate, High, and Severe). Az elvégezhető műveletek a következők:The actions you can take are:
  • TisztításClean
  • KaranténQuarantine
  • EltávolításRemove
  • EngedélyezésAllow
  • Felhasználó által definiáltUser defined
  • TiltásBlock

Windows Defender víruskereső – kizárásokWindows Defender Antivirus Exclusions

 • A vizsgálatokból és a valós idejű védelemből kizárandó fájlok és mappák – Felvesz egy vagy több fájlt vagy mappát (például C:\Elérési út vagy %ProgramFiles%\Elérési út\fájlnév.exe) a kivételek listájára.Files and folders to exclude from scans and real-time protection - Adds one or more files and folders like C:\Path or %ProgramFiles%\Path\filename.exe to the exclusions list. A rendszer a valós idejű és ütemezett vizsgálatok során nem vizsgálja ezeket a fájlokat és mappákat.These files and folders aren't included in any real-time or scheduled scans.
 • A vizsgálatokból és a valós idejű védelemből kizárandó fájlkiterjesztések – Ezzel a beállítással egy vagy több fájlnév-kiterjesztés (például jpg vagy txt) vehető fel a kivételek listájára.File extensions to exclude from scans and real-time protection - Add one or more file extensions like jpg or txt to the exclusions list. A rendszer nem vizsgálja az ilyen kiterjesztésű fájlokat a valós idejű és a ütemezett vizsgálatok során.Any files with these extensions are not included in any real-time or scheduled scans.
 • A vizsgálatokból és a valós idejű védelemből kizárandó folyamatok – Ezzel a beállítással egy vagy több .exe, .com vagy .scr típusú folyamat vehető fel a kivételek listájára.Processes to exclude from scans and real-time protection - Add one or more processes of the type .exe, .com, or .scr to the exclusions list. A rendszer a valós idejű és ütemezett vizsgálatok során nem vizsgálja ezeket a folyamatokat.These processes are not included in any real-time, or scheduled scans.

Hálózati proxyNetwork proxy

 • Proxybeállítások automatikus észlelése – Ha a beállítás engedélyezve van, az eszköz megpróbálja megkeresni egy PAC-szkript elérési útját.Automatically detect proxy settings - When enabled, the device attempts to find the path to a PAC script.
 • Proxyparancsfájl használata – A beállítás engedélyezésével megadhatja a PAC-szkript elérési útját a proxykiszolgáló konfigurálásához.Use proxy script - Select this if you want to specify a path to a PAC script to configure the proxy server.
  • Beállítási parancsfájl URL-címe – A proxykiszolgáló konfigurálásához használni kívánt PAC-szkript URL-címét adhatja meg.Setup script address URL - Enter the URL of a PAC script you want to use to configure the proxy server.
 • Manuális proxykiszolgáló használata – Engedélyezze ezt a beállítást, ha manuálisan szeretné megadni a proxykiszolgáló beállításait.Use manual proxy server - Select this if you want to manually provide proxy server information.
  • Cím – Adja meg a proxykiszolgáló nevét vagy IP-címét.Address - Enter the name, or IP address of the proxy server.
  • Portszám – Adja meg a proxykiszolgáló portszámát.Port number - Enter the port number of your proxy server.
  • Proxyhasználat alóli kivételek – Adja meg azokat az URL-címeket, amelyeknél nem kell proxykiszolgálót használni.Proxy exceptions - Enter any URLs that must not use the proxy server. Az egyes címeket pontosvesszővel választhatja el egymástól.Use a semicolon to separate each item.
  • Proxykiszolgáló kihagyása helyi cím esetén – Engedélyezze ezt a beállítást, ha az intranet helyi címeinél nem szeretné használni a proxykiszolgálót.Bypass proxy server for local address - If you don't want to use the proxy server for local addresses on your intranet, enable this option.

Windows ReflektorfényWindows Spotlight

 • Windows Reflektorfény – Ezzel a beállítással tilthatja le az összes Windows Reflektorfény-funkciót a Windows 10-es eszközökön.Windows Spotlight – Use this setting to block all Windows Spotlight functionality on Windows 10 devices. Ha letiltja ezt a beállítást, a következő beállítások nem lesznek elérhetők.If you block this setting, the following settings are not available.
  • Windows Reflektorfény a zárolási képernyőn – Megakadályozza, hogy a Windows Reflektorfény információt jelenítsen meg az eszköz zárolási képernyőjén.Windows Spotlight on lock screen – Stop Windows Spotlight from displaying information on the device lock screen.
  • Külső féltől származó javaslatok a Windows Reflektorfényben – Megakadályozza, hogy a Windows Reflektorfény nem a Microsoft által közzétett javaslatokat jelenítsen meg.Third-party suggestions in Windows Spotlight – Stop Windows Spotlight from suggesting content that is not published by Microsoft.
  • Fogyasztói funkciók – Letilthatja az olyan fogyasztói funkciókat, mint a Start menü javaslatai vagy a tagsági értesítések.Consumer Features - Lets you block consumer features like Start menu suggestions, and membership notifications.
  • Windows-tippek – A beállítással letilthatja az előugró Windows-tippek megjelenítését.Windows Tips - Lets you block pop-up tips from displaying in Windows.
  • Windows Reflektorfény a műveletközpontban – A Windows Reflektorfény-javaslatok, például az új alkalmazásról vagy biztonsági tartalomról szólók, Windows Műveletközpontban való megjelenítésének letiltása.Windows Spotlight in action center – Block Windows Spotlight suggestions like new app or security content from appearing in the Windows Action Center.
  • Windows Reflektorfény személyre szabása – Megakadályozza, hogy a Windows Reflektorfény személyre szabja az eredményeket az eszköz használata alapján.Windows Spotlight personalization – Stops Windows Spotlight from personalizing results based on the usage of a device.
  • Windows-újdonságok az üdvözlőképernyőn – A felhasználó számára új vagy frissített funkciókra vonatkozó információkat megjelenítő Windows-újdonságok az üdvözlőképernyőn letiltása.Windows welcome experience – Block the Windows welcome experience that shows the user information about new, or updated features.

KivetítésProjection

 • Felhasználói bevitel vezeték nélküli kijelzők vevőegységeiről – Letiltja a felhasználói bevitelt a vezeték nélküli kijelzők vevőegységeiről.User input from wireless display receivers - Blocks user input from wireless display receivers.
 • Kivetítés erre a számítógépre – Megakadályozza, hogy más eszközök felderíthessék a számítógépet kivetítéshez.Projection to this PC - Stops other devices from discovering the PC for projection.
 • PIN-kód kérése párosításhoz – PIN-kód kérésének megkövetelése vetítőeszközhöz való csatlakozáskor.Require PIN for pairing - Require a PIN when connecting to a projection device.

Felhőbeli nyomtatóCloud Printer

 • Nyomtatófelderítési URL-cím – A felhőbeli nyomtatók felderítéséhez használt végpont.Printer discovery URL -Endpoint for discovering cloud printers.
 • Nyomtatóelérési szolgáltató URL-címe – Az OAuth-jogkivonatok beszerzésének hitelesítési végpontja.Printer access authority URL - Authentication endpoint for acquiring OAuth tokens.
 • Azure-beli natív ügyfélalkalmazás GUID-azonosítója – Az OAuth-szolgáltatótól OAuth-jogkivonatok letöltésére jogosult ügyfélalkalmazás GUID-azonosítója.Azure native client app GUID - GUID of a client application authorized to retrieve OAuth tokens from the OAuthAuthority.
 • Nyomtatási szolgáltatás erőforrás-URI-ja – A nyomtatási szolgáltatás Azure Portal webhelyen konfigurált OAuth-erőforrás-URI-ja.Print service resource URI - OAuth resource URI for print service as configured in Azure portal.
 • Lekérdezendő nyomtatók maximális száma (csak mobil) – Az egyes felderítési végpontokból lekérdezendő nyomtatók maximális száma.Maximum printers to query (Mobile only) - Maximum number of printers that should be queried from a discovery endpoint.
 • Nyomtatófelderítési szolgáltatás erőforrás-URI-ja – A nyomtatófelderítési szolgáltatás Azure Portal webhelyen konfigurált OAuth-erőforrás-URI-ja.Printer discovery service resource URI - OAuth resource URI for printer discovery service as configured in the Azure portal.

Helyi nyomtatóLocal Printer

 • Nyomtatók – A hozzáadott helyi nyomtatók listája.Printers - List of local printers that have been added.
 • Alapértelmezett nyomtató – Az alapértelmezett nyomtató beállítása.Default printer - Set the default printer.
 • Felhasználói hozzáférés új nyomtatók hozzáadásához – Helyi nyomtatók használatának engedélyezése vagy tiltása.User access to add new printers - Allow or block use of local printers.

Jelentéskészítés és telemetriaReporting and Telemetry

 • Használati adatok megosztása – Itt adhatja meg a diagnosztikai adatok küldésének szintjét.Share usage data - Select level of diagnostic data submission.

 • Telemetria proxykiszolgálójaTelemetry proxy server

  Adja meg az „Összekapcsolt felhasználói élmények és telemetria” szolgáltatásnak küldött kéréseket SSL-kapcsolaton keresztül továbbító proxykiszolgáló teljes tartománynevét (FQDN) vagy IP-címétSpecify the fully qualified domain name (FQDN) or IP address of a proxy server to forward Connected User Experiences and Telemetry requests, using a Secure Sockets Layer (SSL) connection. a következő formátumban: kiszolgáló:port.The format for this setting is server:port. Ha a megadott proxy nem érhető el, vagy ha e szabályzat engedélyezésekor nincs megadva proxy, az „Összekapcsolt felhasználói élmények és telemetria” szolgáltatás adatai nem lesznek továbbítva a helyi eszközről.If the named proxy fails, or if there is no proxy specified when this policy is enabled, the Connected User Experiences and Telemetry data is not transmitted and remains on the local device.

  Példák a formátumra:Example formats:

  IPv4: 192.246.246.106:100IPv4: 192.246.246.106:100
  IPv6: [2001:4898:4010:4013:95c1:a8b2:953c:c633]:100IPv6: [2001:4898:4010:4013:95c1:a8b2:953c:c633]:100
  FQDN: www.contoso.com:345FQDN: www.contoso.com:345

ÜzenetküldésMessaging

 • Üzenetszinkronizálás (csak mobilon) – Az Üzenetek mindenhol és a szöveges üzenetek funkció biztonsági mentésének és visszaállításának letiltása.Message sync (mobile only) - Disable Messaging Everywhere and text message backup and restore.
 • MMS (csak mobilon) – Az MMS küldése/fogadása funkció letiltása az eszközön.MMS (mobile only) - Disable the MMS send/receive functionality on the device.
 • RCS (csak mobilon) – A gazdag kommunikációs szolgáltatások (RCS) küldése/fogadása funkció letiltása az eszközön.RCS (mobile only) - Disable the Rich Communication Services send/receive functionality on the device.