Eszközök eltávolítása a gyári beállítások visszaállításával vagy a céges adatok eltávolításávalRemove devices by using factory reset or remove company data

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Eltávolíthatja az eszközt az Intune-ból, ha az eszközre már nincs szükség, azt egy megváltozott célra használják, vagy ha elveszett.You can remove devices from Intune that are no longer needed, are being repurposed, or have gone missing. Ez a céges adatok eltávolítása vagy a gyári beállítások visszaállítása parancsok kiadásával tehető meg.You can do this by issuing a remove company data or factory reset command. A saját tulajdonban lévő, Intune-ban regisztrált eszközeikre a felhasználók is kiadhatnak egy távoli parancsot az Intune céges portálon keresztül.Users can also issue a remote command from the Intune Company Portal to personally owned devices enrolled in Intune.

Megjegyzés

Mielőtt eltávolítana egy felhasználót az Azure Active Directoryból, adjon ki egy Gyári beállítások visszaállítása vagy egy Céges adatok eltávolítása parancsot az adott felhasználóhoz rendelt összes eszközre.Before you remove a user from Azure Active Directory, issue a Factory reset or Remove company data command to all devices associated with that user. Ha egy felügyelt eszközzel rendelkező felhasználót távolít el az Azure Active Directoryból, akkor az Intune már nem fogja tudni visszaállítani az eszközén a gyári beállításokat vagy törölni a céges adatokat.If you remove users with managed devices from Azure Active Directory, Intune can no longer issue factory reset or remove company data to those devices.

Gyári beállítások visszaállításaFactory reset

A Gyári beállítások visszaállítása visszaállítja az eszközt a gyári beállításokra, és eltávolít minden vállalati és felhasználói adatot és beállítást.Factory reset restores a device to its factory default settings, removing all company and user data and settings. Az eszközt a rendszer eltávolítja az Intune-ból.The device is removed from Intune management. A gyári beállítások visszaállítását akkor érdemes használni, ha szeretne alaphelyzetbe állítani egy adott eszközt, mielőtt új felhasználónak adná, illetve abban az esetben, ha az eszközt elveszítették vagy ellopták.Factory reset is useful for resetting a device before giving it to a new user, or for instances where the device has been lost or stolen. A gyári beállítások visszaállítását óvatosan használja.Be careful about selecting factory reset. Az eszközön tárolt adatok a művelet után nem állíthatók vissza.Data on the device cannot be recovered.

Az eszköz gyári beállításainak visszaállításaTo factory reset a device

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
 4. Válassza ki az eszköz nevét, amelyen vissza szeretné állítani a gyári beállításokat.Choose the name of the device you want to factory reset.
 5. Az eszköz nevét tartalmazó panelen válassza a Gyári beállítások visszaállítása lehetőséget.On the blade showing the device's name, choose Factory reset
 6. A Windows 10 rendszer 1709-es és újabb verzióihoz egy további lehetőség is rendelkezésre áll a regisztrációállapot és a felhasználói fiók megőrzéséhez.For Windows 10 version 1709 or higher, there is an additional option to "Retain enrollment state and user account".

  Megőrződik a gyári beállítások visszaállításakorRetained through a factory reset Nem őrződik megNot retained
  Az eszközhöz társított felhasználói fiókokUser accounts associated with the device Felhasználói fájlokUser files
  A gép állapota (tartományhoz való csatlakozás, Azure Active Directory-csatlakozás)Machine state (domain join, Azure Active Directory-joined) A felhasználók által telepített alkalmazások (áruházbeli és Win32-alkalmazások)User installed apps (store and Win32 apps)
  MDM-regisztrációMDM enrollment Nem alapértelmezett eszközbeállításokNon-default device settings
  Az eredeti berendezésgyártók által telepített alkalmazások (áruházbeli és Win32-alkalmazások)OEM installed apps (store and Win32 apps)
  Felhasználói profilUser profile
  A felhasználói profilon kívüli felhasználói adatokUser data outside of user profile
  Felhasználói automatikus bejelentkezésUser autologon
 7. A gyári beállítások visszaállításának megerősítéséhez válassza az Igen lehetőséget.Choose Yes to confirm the factory reset.

Ha az eszköz be van kapcsolva és csatlakoztatva van, a gyári beállítások visszaállításának az összes eszköztípusra való propagálása kevesebb, mint 15 percet vesz igénybe.If the device is on and connected, it takes less than 15 minutes for a factory reset command to propagate across all device types.

Céges adatok eltávolításaRemove company data

A céges adatok eltávolítása a felügyelt alkalmazásadatokat (ha vannak ilyenek), a beállításokat és az eszközhöz az Intune használatával hozzárendelt e-mail-profilokat távolítja el.The remove company data command removes managed app data (where applicable), settings, and email profiles that were assigned by using Intune. A céges adatok eltávolítása esetén a felhasználó személyes adatai az eszközön maradnak.Remove company data leaves the user's personal data on the device. Az eszközt a rendszer eltávolítja az Intune-ból.The device is removed from Intune management. Az alábbi táblázatok ismertetik, hogy milyen adatokat távolít el a rendszer, és hogy az eszközön maradó adatokra milyen hatással van a céges adatok eltávolítsa.The following tables describe what data is removed, and the effect on data that remains on the device after company data is removed.

iOSiOS

AdattípusData type iOSiOS
Vállalati alkalmazások és az Intune által telepített egyéb vonatkozó adatokCompany apps and associated data installed by Intune Törlődnek az alkalmazások.Apps are uninstalled. Törlődnek a vállalati alkalmazásadatok.Company app data is removed.

Törlődnek a mobilalkalmazás-felügyeletet használó Microsoft-alkalmazások adatai.App data from Microsoft apps that use mobile app management is removed. Az alkalmazások nem törlődnek.The app is not removed.
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A tanúsítványok törlődnek és visszavonásra kerülnek.Certificates are removed and revoked.
Felügyeleti ügynökManagement Agent Törlődik a felügyeleti profil.Management profile is removed.
E-mailEmail Törlődnek az Intune által telepített levelezési profilok és az eszközön gyorsítótárazott e-mailek.Email profiles that are provisioned through Intune are removed, and cached email on the device is deleted.
OutlookOutlook Törlődnek az iOS rendszerhez készült Microsoft Outlook alkalmazás által fogadott e-mailek.Email received by the Microsoft Outlook app for iOS is removed.
Azure Active Directory (AAD) elhagyásaAzure Active Directory (AD) Unjoin Törlődik az Azure AD rekord.Azure AD record is removed.
NévjegyekContacts Az alkalmazásból a natív címjegyzékbe közvetlenül szinkronizált névjegyeket a rendszer eltávolítja.Contacts synced directly from the app to the native address book are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem távolíthatók el.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be removed.

Jelenleg csak az Outlook alkalmazás használata támogatott.Currently, only Outlook app is supported.

AndroidAndroid

AdattípusData type AndroidAndroid Android Samsung Knox StandardAndroid Samsung Knox Standard
WebhivatkozásokWeb links Eltávolítva.Removed. Eltávolítva.Removed.
Nem felügyelt Google Play-alkalmazásokUnmanaged Google Play apps A telepített alkalmazások és azok adatai megmaradnak.Apps and data remain installed. A telepített alkalmazások és azok adatai megmaradnak.Apps and data remain installed.
Nem felügyelt üzletági alkalmazásokUnmanaged line of business apps A telepített alkalmazások és azok adatai megmaradnak.Apps and data remain installed. Az alkalmazások el lesznek távolítva, és emiatt az alkalmazás helyi adatai is törlődnek.Apps are uninstalled and data local to the app is removed as a result. Az alkalmazáson kívüli adatok (például amelyek az SD-kártyán vannak) nem fognak törlődni.No data outside the app (for example, on an SD card) is removed.
Felügyelt Google Play-alkalmazásokManaged Google Play apps Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazás nem lesz eltávolítva.App is not removed. Az alkalmazáson kívüli (például az SD-kártyán lévő), MAM-titkosítás által védett adatok titkosítva és használhatatlan állapotban maradnak, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data protected by MAM encryption outside the app (for example, an SD card) remain encrypted and unusable, but aren't removed. Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazás nem lesz eltávolítva.App is not removed. Az alkalmazáson kívül (például az SD-kártyán lévő), MAM titkosítás által védett adatok titkosítva maradnak, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data protected by MAM encryption outside the app (for example, an SD card) remain encrypted, but aren't removed.
Felügyelt üzletági alkalmazásokManaged line of business apps Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazás nem lesz eltávolítva.App is not removed. Az alkalmazáson kívüli (például az SD-kártyán lévő), MAM-titkosítás által védett adatok titkosítva és használhatatlan állapotban maradnak, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data protected by MAM encryption outside the app (for example, an SD card) remain encrypted and unusable, but aren't removed. Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazás nem lesz eltávolítva.App is not removed. Az alkalmazáson kívüli (például az SD-kártyán lévő), MAM-titkosítás által védett adatok titkosítva és használhatatlan állapotban maradnak, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data protected by MAM encryption outside the app (for example, an SD card) remain encrypted and unusable, but aren't removed.
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed. Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A tanúsítványok visszavonódnak, de nem törlődnek.Certificates revoked, but not removed. A tanúsítványok törlődnek és visszavonódnak.Certificates removed and revoked.
Felügyeleti ügynökManagement Agent Visszavonódik az eszköz-rendszergazdai jogosultság.Device Administrator privilege is revoked. Visszavonódik az eszköz-rendszergazdai jogosultság.Device Administrator privilege is revoked.
E-mailEmail Nem alkalmazható (az androidos eszközök nem támogatják az e-mail-profilokat)n/a (email profiles are not supported by Android devices) Törlődnek az Intune által telepített levelezési profilok és az eszközön gyorsítótárazott e-mailek.Email profiles that are provisioned through Intune are removed, and cached email on the device is deleted.
OutlookOutlook Az androidos Microsoft Outlook alkalmazás által fogadott e-mailek törlődnek, de csak abban az esetben, ha az Outlook MAM-szabályzatokkal védett.Email received by the Microsoft Outlook app for Android is removed, but only if Outlook is protected by MAM policies. Ellenkező esetben az Outlook adatai nem törlődnek a regisztráció törlésekor.Otherwise, Outlook is not wiped on unenrollment. Az androidos Microsoft Outlook alkalmazás által fogadott e-mailek törlődnek, de csak abban az esetben, ha az Outlook MAM-szabályzatokkal védett.Email received by the Microsoft Outlook app for Android is removed, but only if Outlook is protected by MAM policies. Ellenkező esetben az Outlook adatai nem törlődnek a regisztráció törlésekor.Otherwise, Outlook is not wiped on unenrollment.
Azure Active Directory (AAD) elhagyásaAzure Active Directory (AD) Unjoin Törlődik az Azure AD rekord.Azure AD Record removed. Törlődik az Azure AD rekord.Azure AD Record removed.
NévjegyekContacts Az alkalmazásból a natív címjegyzékbe közvetlenül szinkronizált névjegyeket a rendszer eltávolítja.Contacts synced directly from the app to the native address book are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem távolíthatók el.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be removed.

Jelenleg csak az Outlook alkalmazás használata támogatott.Currently, only Outlook app is supported.
Az alkalmazásból a natív címjegyzékbe közvetlenül szinkronizált névjegyeket a rendszer eltávolítja.Contacts synced directly from the app to the native address book are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem távolíthatók el.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be removed.

Jelenleg csak az Outlook alkalmazás használata támogatott.Currently, only Outlook app is supported.

Android for WorkAndroid for Work

Az Android for Work-eszközökről a céges adatok eltávolítása a munkahelyi profilban lévő összes adatot, alkalmazást és beállítást eltávolítja.Removing company data from an Android for Work device removes all data, apps, and settings in the work profile on that device. Az eszköz így kikerül az Intune felügyelete alól.This retires the device from management with Intune. Az Android for Work esetében a gyári beállítások visszaállítása nem támogatott.Factory reset is not supported for Android for Work.

macOSmacOS

AdattípusData type macOSmacOS
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A rendszer az MDM-mel telepített tanúsítványokat eltávolítja és visszavonja.Certificates that were deployed through MDM are removed and revoked.
Felügyeleti ügynökManagement Agent Törlődik a felügyeleti profil.Management profile is removed.
OutlookOutlook Ha a feltételes hozzáférés engedélyezve van, az eszközre nem fog új üzenet érkezni.If conditional access is enabled, no new mail will be received by the device.
Azure Active Directory (AAD) elhagyásaAzure Active Directory (AD) Unjoin Törlődik az Azure AD rekord.Azure AD record is removed.

WindowsWindows

AdattípusData type Windows 8.1 (MDM) és Windows RT 8.1Windows 8.1 (MDM) and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 és Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 Windows 10Windows 10
Vállalati alkalmazások és az Intune által telepített egyéb vonatkozó adatokCompany apps and associated data installed by Intune A titkosított fájlrendszerrel (EFS) védett fájlok kulcsát a rendszer visszavonja, és a felhasználó nem fogja tudni megnyitni őket.Files protected by EFS will have their key revoked and the user will not be able to open the files. Nem törlődnek a vállalati alkalmazások.Will not remove company apps. Törlődnek az eredetileg a vállalati portálon keresztül telepített alkalmazások.Apps originally installed through the company portal are uninstalled. Törlődnek a vállalati alkalmazásadatok.Company app data is removed. Az alkalmazások és a közvetlen telepítési kulcsok el lesznek távolítva.Apps are uninstalled and sideloading keys are removed.
A Windows 10 1703-as (Creator Update) és újabb verziója esetén az Office 365 ProPlus-alkalmazások nem lesznek eltávolítva.For Windows 10 version 1703 (Creator Update) and later, Office 365 ProPlus apps are not removed.
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik, és ezután a felhasználók megváltoztathatják ezeket a beállításokat.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced, and users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed. Eltávolítva.Removed. Nem támogatott.Not supported. Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A tanúsítványok törlődnek és visszavonódnak.Certificates removed and revoked. A tanúsítványok törlődnek és visszavonódnak.Certificates removed and revoked. Nem támogatott.Not supported. A tanúsítványok törlődnek és visszavonódnak.Certificates removed and revoked.
E-mailEmail Törlődnek az EFS által védett e-mailek, ideértve a Windows Posta alkalmazásban tárolt leveleket és mellékleteket is.Removes email that is EFS enabled, which includes the Mail app for Windows email and attachments. Nem támogatott.Not supported. Törlődnek az Intune által telepített levelezési profilok és az eszközön gyorsítótárazott e-mailek.Email profiles that are provisioned through Intune are removed, and cached email on the device is deleted. Törlődnek az EFS által védett e-mailek, ideértve a Windows Posta alkalmazásban tárolt leveleket és mellékleteket is.Removes email that is EFS enabled, which includes the Mail app for Windows email and attachments. A rendszer eltávolítja az Intune által telepített e-mail-fiókokat.Removes mail accounts that were provisioned by Intune.
Azure Active Directory (AAD) elhagyásaAzure Active Directory (AD) Unjoin Nem.No. Nem.No. Törlődik az Azure AD rekord.Azure AD Record removed. Nem alkalmazható.Not applicable. A Windows 10 nem támogatja a céges adatok eltávolítását az Azure Active Directoryhoz csatlakoztatott eszközökön.Windows 10 does not support remove company data for Azure Active Directory joined devices.

A céges adatok eltávolításaTo remove company data

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
 4. Válassza ki az eszköz nevét, amelyről szeretné eltávolítani a céges adatokat.Choose the name of the device from which you want to remove company data.
 5. Az eszköz nevét tartalmazó panelen válassza a Céges adatok eltávolítása lehetőséget, majd kattintson az Igen gombra az eltávolítás megerősítéséhez.On the blade showing the device's name, choose Remove company data, and then choose Yes to confirm.

Ha az eszköz be van kapcsolva és csatlakoztatva van, a céges adatok eltávolításának az összes eszköztípusra való propagálása kevesebb, mint 15 percet vesz igénybe.If the device is on and connected, it takes less than 15 minutes for a remove data command to propagate across all device types.

Eszközök törlése az Azure Active Directory portálrólDelete devices from the Azure Active Directory portal

Kommunikációs problémák vagy elveszett eszközök miatt előfordulhat, hogy el kell távolítania egy eszközt az Azure Active Directoryból (AD-ból).Due to communication issues or missing devices, you might need to delete devices from Azure Active Directory (AD). A törlés parancs nem távolítja el az eszközt a felügyeletből, de a Törlés opcióval eltávolíthatók az Azure Portalról egy olyan eszköz rekordjai, amelyikről tudja, hogy nem érhető el, és nem valószínű, hogy újra kommunikálni fog az Azure-ral.The delete command does not remove a device from management but you can use Delete to remove device records from the Azure portal that you know are unreachable and unlikely to communicate with Azure again.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalon az Azure Active Directoryba a rendszergazdai hitelesítő adataival.Sign in to the Azure Active Directory in the Azure portal with your admin credentials. Bejelentkezhet az Office 365 portálon is, majd válassza a Rendszergazda > Azure AD elemet a lap bal oldalán található hivatkozást használva.You can also sign in to the Office 365 portal and then choose Admin > Azure AD from using the link on the left side of the page.
 2. Ha még nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, hozzon létre egyet.Create an Azure subscription if you don’t have one. Ha díjköteles fiókkal rendelkezik, ennek elvégzéséhez nem szükséges hitelkártya vagy díjrendezés (kattintson a Register your free Azure Active Directory előfizetési hivatkozásra).This should not require a credit card or payment if you have a paid account (choose the Register your free Azure Active Directory subscription link).
 3. Válassza az Active Directory lehetőséget, és jelölje ki a szervezetét.Select Active Directory and then select your organization.
 4. Válassza a Felhasználók fület.Select the Users tab.
 5. Jelölje ki azokat a felhasználókat, akiknek az eszközeit törölni szeretné.Select the user whose devices you want to delete.
 6. Válassza az Eszközök lehetőséget.Choose Devices.
 7. Szükség szerint távolítson el eszközöket, többek között azokat, amelyeket már nem használnak vagy pontatlan definíciókkal rendelkeznek.Remove devices as appropriate, such as those that are no longer in use, or those that have inaccurate definitions.