A Windows 10 kiadásfrissítéseinek konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure Windows 10 edition upgrades in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A cikkből megtudhatja, hogyan konfigurálhat Windows 10-es kiadásfrissítési profilt.Use the information in this article to learn how to configure a Windows 10 edition upgrade profile. Ez a profil lehetővé teszi a Windows 10 egy adott kiadását futtató eszközök más kiadásra való automatikus frissítését.This profile lets you automatically upgrade devices that run Windows 10 edition to a different edition.

ElőkészületekBefore you start

Az eszközök legújabb verzióra történő frissítéséhez szüksége lesz a következők közül valamelyikre:Before you begin to upgrade devices to the latest version, you need one of:

 • Termékkulcsra, amely érvényes a Windows új verziójának – a házirend céljaként meghatározott összes eszközre történő – telepítéséhez (a Windows 10 asztali verziója esetén).A product key that is valid to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Desktop editions). A Többszörös aktiválási kulcsok (MAK), a Kulcskezelési kiszolgálói (KMS) kulcsok, vagy egy Microsoft által kiadott, a licencelési adatokat tartalmazó licencfájl segítségével telepítheti a Windows új verzióját minden eszközön, amelyet a szabályzat céljaként határozott meg (Windows 10 mobilverzió és Windows 10 Holographic esetén).You can use either Multiple Activation Keys (MAK) or Key Management Server (KMS) keys or A license file from Microsoft that contains the licensing information to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Mobile and Windows 10 Holographic editions).
 • A Windows 10 rendszerű eszközöket, amelyekhez hozzárendeli a szabályzatot, regisztrálni kell a Microsoft Intune-ban.The Windows 10 devices to which you assign the policy must be enrolled in Microsoft Intune. A kiadásfrissítési szabályzat nem használható az Intune PC-ügyfélszoftvert futtató számítógépekkel.You cannot use the edition upgrade policy with PCs that run the Intune PC client software.

A Windows 10-es kiadásfrissítési profil támogatott frissítési útvonalaiSupported upgrade paths for the Windows 10 edition upgrade profile

Az alábbi listákban a Windows 10-es kiadásfrissítési profil támogatott frissítési útvonalai találhatók meg.The following lists provide the supported upgrade paths for the Windows 10 edition upgrade profile. Félkövérrel van szedve a Windows 10 azon kiadása, melyre a frissítés történik, és ezt azon támogatott kiadások listája követi, melyekről elvégezhető a frissítés:The Windows 10 edition to upgrade to is in bold followed by the list of supported editions that you can upgrade from:

Windows 10 EducationWindows 10 Education

 • Windows 10 ProWindows 10 Pro
 • Windows 10 Pro EducationWindows 10 Pro Education
 • Windows 10 CloudWindows 10 Cloud
 • Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
 • Windows 10 CoreWindows 10 Core

Windows 10 Education N kiadásWindows 10 Education N edition

 • Windows 10 Pro N kiadásWindows 10 Pro N edition
 • Windows 10 Pro Education N kiadásWindows 10 Pro Education N edition
 • Windows 10 Cloud N kiadásWindows 10 Cloud N edition
 • Windows 10 Enterprise N kiadásWindows 10 Enterprise N edition
 • Windows 10 Core N kiadásWindows 10 Core N edition

Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise

 • Windows 10 ProWindows 10 Pro
 • Windows 10 CloudWindows 10 Cloud
 • Windows 10 CoreWindows 10 Core

Windows 10 Enterprise N kiadásWindows 10 Enterprise N edition

 • Windows 10 Pro N kiadásWindows 10 Pro N edition
 • Windows 10 Cloud N kiadásWindows 10 Cloud N edition
 • Windows 10 Core N kiadásWindows 10 Core N edition

Windows 10 ProWindows 10 Pro

 • Windows 10 CloudWindows 10 Cloud

Windows 10 Pro N kiadásWindows 10 Pro N edition

 • Windows 10 Cloud N kiadásWindows 10 Cloud N edition

Windows 10 Pro EducationWindows 10 Pro Education

 • Windows 10 ProWindows 10 Pro
 • Windows 10 CloudWindows 10 Cloud
 • Windows 10 CoreWindows 10 Core

Windows 10 Pro Education N kiadásWindows 10 Pro Education N edition

 • Windows 10 Pro N kiadásWindows 10 Pro N edition
 • Windows 10 Cloud N kiadásWindows 10 Cloud N edition
 • Windows 10 Core N kiadásWindows 10 Core N edition

Windows 10 Holographic for BusinessWindows 10 Holographic for Business

 • Windows 10 HolographicWindows 10 Holographic

Windows 10 Mobile EnterpriseWindows 10 Mobile Enterprise

 • Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile

Eszközkorlátozási beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing device restriction settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen írja be a kiadásfrissítési profil nevét és leírását a Név és a Leírás mezőbe.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the edition upgrade profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza a Windows 10 és újabb lehetőséget.From the Platform drop-down list, choose Windows 10 and later.
 8. A Profil típusa legördülő listából válassza az Kiadásfrissítés lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Edition upgrade.
 9. A Kiadásfrissítés panelen konfigurálja az alábbi beállításokat:On the Edition Upgrade blade, configure the following settings:
  • Frissítés erre a kiadásra – A legördülő listából válassza ki a Windows 10 asztali verzió, a Windows 10 Holographic vagy a Windows 10 Mobile rendszernek azt a verzióját, amelyre a megcélzott eszközöket frissíteni szeretné.Edition to upgrade to - From the drop-down list, select the version of Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic, or Windows 10 Mobile that you want to upgrade targeted devices to.
  • Termékkulcs – Adja meg a Microsofttól beszerzett termékkulcsot, mely minden megcélzott, a Windows 10 asztali verzióját futtató eszköz frissítéséhez használható.Product Key - Specify the product key that you obtained from Microsoft, which can be used to upgrade all targeted Windows 10 Desktop devices.
   Miután létrehozta a termékkulcsot tartalmazó szabályzatot, a termékkulcsot már nem szerkesztheti..After you create a policy that contains a product key, you cannot edit the product key later. Ennek oka a kulcs biztonsági okokból történő elrejtése.This is because the key is obscured for security reasons. Ha módosítani szeretné a termékkulcsot, a teljes kulcsot újra meg kell adnia.To change the product key, you must enter the entire key again.
  • Licencfájl – Válassza a Tallózás lehetőséget, és jelölje ki a Microsofttól beszerzett, a Windows Holographic vagy a Windows 10 Mobile azon kiadásának licencadatait tartalmazó licencfájlt, amelyre a célzott eszközöket frissíteni szeretné.License File - Choose Browse to select the license file you obtained from Microsoft that contains license information for the Windows Holographic or Windows 10 Mobile edition to which you want to upgrade targeted devices.
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list blade.

További lépésekNext steps

Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.

Megjegyzés

Ha később eltávolítja a szabályzat-hozzárendelést, az eszközön futó Windows-verzió nem áll vissza, és továbbra is megfelelően működik.If you later remove the policy assignment, the version of Windows on the device is not reverted, and continues to function normally.