Az iOS-beli Osztályterem alkalmazás Intune-beállításainak konfigurálásaHow to configure Intune settings for the iOS Classroom app

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Megjegyzés

Az Osztályterem alkalmazás Intune-beállításai elavultak az Intune-ban.Intune settings for the Classroom App have been made obsolete in Intune. Ez a cikk csak azokra a felhasználókra vonatkozik, akiknek már van meglévő oktatási profiljuk az Intune-ban.This article is only applicable for users with existing education profiles in Intune.

BevezetésIntroduction

Az Osztályterem egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi az oktatóknak a tanulási folyamat és a diákok eszközeinek irányítását az osztályteremben.Classroom is an app that helps teachers to guide learning, and control student devices in the classroom. Néhány példa a tanároknak az alkalmazás által elérhető lehetőségeire:For example, the app enables teachers to:

 • Megnyithat alkalmazásokat a diákok eszközeinOpen apps on student devices
 • Zárolhatja az iPad képernyőjét és feloldhatja annak zárolásátLock, and unlock the iPad screen
 • Megtekintheti egy diák iPadjének képernyőjétView the screen of a student iPad
 • Egy könyvjelzőre vagy egy könyv adott fejezetére léptetheti a diákok iPadjeitNavigate students iPads to a bookmark, or chapter in a book
 • Megjelenítheti egy diák iPad-képernyőjét az Apple TV-nDisplay the screen from a student iPad on an Apple TV

Az Osztályterem alkalmazást csak az után telepítheti eszközére, hogy létrehozott és konfigurált egy Intune iOS oktatási eszközprofilt.To set up Classroom on your device, you will need to create and configure an Intune iOS education device profile.

ElőkészületekBefore you start

A beállítások konfigurálása előtt vegye figyelembe a következőket:Consider the following before you begin to configure these settings:

 • Az oktatók és a diákok iPadjeinek regisztrálva kell lenniük az Intune-ban.Both teachers and student iPads must be enrolled in Intune.
 • Győződjön meg arról, hogy az oktató eszközén telepítve van az Apple Osztályterem alkalmazás.Ensure that you have installed the Apple Classroom app on the teacher’s device. Telepítheti az alkalmazást manuálisan, vagy használhatja az Intune-alkalmazáskezelést.You can either install the app manually, or use Intune app management.
 • Tanúsítványokat kell konfigurálnia az oktatói és a diákeszközök közötti kapcsolat hitelesítéséhez (lásd a 2. lépést: iOS-es oktatási profil létrehozása és hozzárendelése az Intune-ban).You must configure certificates to authenticate connections between teacher and student devices (see Step 2, Create and assign an iOS Education profile in Intune).
 • A tanári és a hallgatói iPadeknek azonos Wi-Fi hálózaton kell lenniük, és a Bluetooth használatának engedélyezése is szükséges.Teacher and student iPads must be on the same Wi-Fi network, and also have Bluetooth enabled.
 • Az Osztályterem alkalmazás iOS 9.3 vagy újabb operációs rendszerű felügyelt iPadeken működik.The Classroom app runs on supervised iPads running iOS 9.3 or later.
 • Ebben a kiadásban az Intune az 1:1-es forgatókönyv kezelését támogatja, amelynek esetén minden diák saját dedikált iPad készülékkel rendelkezik.In this release, Intune supports managing a 1:1 scenario where each student has their own dedicated iPad.

1. lépés – Importálja az iskolai adatokat az Azure Active DirectorybaStep 1 - Import your school data into Azure Active Directory

A Microsoft School Data Sync (SDS) használatával importálja az iskolai adatokat egy meglévő hallgatói információs rendszerből (Student Information System, SIS) az Azure Active Directoryba (Azure AD).Use Microsoft's School Data Sync (SDS) to import school records from an existing Student Information System (SIS) to Azure Active Directory (Azure AD). Az SDS szinkronizálja a SIS adatait, és tárolja azokat az Azure AD-ben.SDS synchronizes information from your SIS and stores it in Azure AD. Az Azure AD egy Microsoft felügyeleti rendszer, amely segítséget nyújt a felhasználók és eszközök rendezéséhez.Azure AD is a Microsoft management system that helps you organize users and devices. Ezeket az adatokat felhasználhatja a diákok és a tanórák kezeléséhez.You can then use this data to help you manage your students and classes. További információk az SDS üzembe helyezésével kapcsolatban.Learn more about how to deploy SDS.

Adatok importálása az SDS használatávalHow to import data using SDS

Az SDS-be a következő módszerek valamelyikével importálhat adatokat:You can import information into SDS by using one of the following methods:

 • CSV-fájlok – Vesszővel tagolt (.csv) fájlok manuális exportálása és összeállításaCSV files - Manually export and compile comma-separated value (.csv) files
 • PowerSchool API – Egy SIS-szolgáltató, amely egyszerűsíti a szinkronizálást az Azure AD-velPowerSchool API - An SIS provider that simplifies syncing with Azure AD
 • OneRoster – Ebbe a CSV-formátumba exportálhat, és konvertálhatja az Azure AD-vel való szinkronizáláshozOneRoster - A CSV format that you can export and convert to sync with Azure AD

További tudnivalókFind out more

2. lépés – Egy iOS-es Oktatás profil létrehozása és hozzárendelése az Intune-banStep 2 - Create and assign an iOS Education profile in Intune

Általános beállítások konfigurálásaConfigure general settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panel Kezelés területén válassza a Profilok lehetőséget.On the Device configuration pane under the Manage section, choose Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles pane, choose Create profile.
 6. A Profil létrehozása panelen adja meg az iOS-es oktatási profil Nevét és Leírását.On the Create profile pane, enter a Name and Description for the iOS education profile.
 7. A Platform legördülő listájában válassza az iOS lehetőséget.From the Platform drop-down list, choose iOS.
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Oktatás lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Education.
 9. Válassza a Beállítások > Konfigurálás lehetőséget.Choose Settings > Configure.

A következő lépésben tanúsítványokat fog létrehozni az oktató és a diákok iPadjei közötti megbízhatósági kapcsolat létrehozásához.In the next section, you'll create certificates to establish a trust relationship between teacher and student iPads. A tanúsítványok az eszközök közötti kapcsolatok felhasználónevek és jelszavak megadása nélküli, zökkenőmentes és csendes hitelesítéséhez használatosak.Certificates are used to seamlessly and silently authenticate connections between devices without having to enter user names and passwords.

Fontos

A használt oktatói és diáktanúsítványokat különböző hitelesítésszolgáltatóknak (CA) kell kiállítaniuk.The teacher and student certificates you use must be issued by different certification authorities (CAs). Létre kell hoznia két új alárendelt hitelesítésszolgáltatót a meglévő tanúsítvány-infrastruktúrához kapcsolódva: egyet az oktatók és egyet a diákok számára.You must create two new subordinate CAs connected to your existing certificate infrastructure; one for teachers, and one for students.

Az iOS oktatási profiljai csak a PFX-tanúsítványokat támogatják.iOS education profiles support only PFX certificates. Az SCEP-tanúsítványok nem támogatottak.SCEP certificates are not supported.

A létrehozott tanúsítványoknak a kiszolgálói hitelesítést és a felhasználóhitelesítést is támogatniuk kell.Created certificates must support server authentication and user authentication.

Oktatói tanúsítványok konfigurálásaConfigure teacher certificates

Az Oktatás panelen válassza a Oktatói tanúsítványok lehetőséget.On the Education pane, choose Teacher certificates.

Oktatói főtanúsítvány konfigurálásaConfigure teacher root certificate

A Tanári főtanúsítvány alatt válassza a böngészés gombot.Under Teacher root certificate, choose the browse button. Válassza a következő főtanúsítványok egyikét:Select the root certificate with either:

 • .cer kiterjesztésű (DER vagy Base64 kódolású)Extension .cer (DER, or Base64 encoded)
 • .P7B kiterjesztésű (teljes lánccal vagy anélkül)Extension .P7B (with or without full chain)

Oktatói PKCS#12 tanúsítvány konfigurálásaConfigure teacher PKCS#12 certificate

Az Oktatói PKCS#12-tanúsítvány területen konfigurálja a következő értékeket:Under Teacher PKCS#12 certificate, configure the following values:

 • Tulajdonos nevének formátuma: Az Intune a tanári tanúsítványokban szereplő teljes nevet automatikusan ellátja a vezető előtaggal.Subject name format - Intune automatically prefixes common names for teacher certificates with leader. A tanulói tanúsítványban szereplő teljes nevek előtagja tag lesz.Common names for Student certificates are prefixed with member.
 • Hitelesítésszolgáltató: Olyan vállalati hitelesítésszolgáltató (CA), amelyen a Windows Server 2008 R2 vagy újabb rendszer Enterprise kiadása fut.Certification authority - An Enterprise Certification Authority (CA) that runs on an Enterprise edition of Windows Server 2008 R2 or later. Az önálló hitelesítésszolgáltató nem támogatott.A Standalone CA is not supported.
 • Hitelesítésszolgáltató neve – Adja meg a hitelesítésszolgáltatója nevét.Certification authority name - Enter the name of your certification authority.
 • Tanúsítványsablon neve – Válassza ki annak a tanúsítványsablonnak a nevét, amely hozzá van adva egy kiállító hitelesítésszolgáltatóhoz.Certificate template name - Enter the name of a certificate template that has been added to an issuing CA.
 • Megújítási küszöb (%) – Adja meg, hogy az eszköz a tanúsítvány élettartamának hány százalékos hátralévő idejénél igényelje a tanúsítvány megújítását.Renewal threshold (%) - Specify the percentage of the certificate lifetime that remains before the device requests renewal of the certificate.
 • Tanúsítvány érvényességi időtartama – Adja meg a tanúsítvány lejáratáig hátralévő időt.Certificate validity period - Specify the amount of remaining time before the certificate expires. A megadott tanúsítványsablonban meghatározott érvényességi időszaknál rövidebb értéket is beállíthat, hosszabbat azonban nem.You can specify a value that is lower than the validity period in the specified certificate template, but not higher. Ha például a tanúsítványsablonban két év van meghatározva a tanúsítvány érvényességi idejeként, akkor egy évet beállíthat értékként, öt évet azonban nem.For example, if the certificate validity period in the certificate template is two years, you can specify a value of one year but not a value of five years. Az értéknek emellett a kiállító hitelesítésszolgáltató tanúsítványának hátralévő érvényességi időszakánál is kevesebbnek kell lennie.The value must also be lower than the remaining validity period of the issuing CA certificate.

Miután befejezte a tanúsítványok konfigurálását, kattintson az OK gombra.When you're finished configuring certificates, choose OK.

Diáktanúsítványok konfigurálásaConfigure student certificates

 1. Az Oktatás panelen válassza a Diáktanúsítványok lehetőséget.On the Education pane, choose Student certificates.
 2. A Diáktanúsítványok panelen a Tanulóieszköz-tanúsítványok típusa listából válassza az 1:1 lehetőséget.On the Student certificates pane, from the Student device certificates type list, choose 1:1.

Tanulói főtanúsítvány konfigurálásaConfigure student root certificate

A Tanulói főtanúsítvány alatt válassza a böngészés gombot.Under Student root certificate, choose the browse button. Válassza a következő főtanúsítványok egyikét:Select the root certificate with either:

 • .cer kiterjesztésű (DER vagy Base64 kódolású)Extension .cer (DER, or Base64 encoded)
 • .P7B kiterjesztésű (teljes lánccal vagy anélkül)Extension .P7B (with or without full chain)

Tanulói PKCS#12-tanúsítvány konfigurálásaConfigure student PKCS#12 certificate

Az Tanulói PKCS#12-tanúsítvány területen konfigurálja a következő értékeket:Under Student PKCS#12 certificate, configure the following values:

 • Tulajdonos nevének formátuma: Az Intune a tanári tanúsítványokban szereplő teljes nevet automatikusan ellátja a vezető előtaggal.Subject name format - Intune automatically prefixes common names for teacher certificates with leader. A tanulói tanúsítványban szereplő teljes nevek előtagja tag lesz.Common names for Student certificates are prefixed with member.
 • Hitelesítésszolgáltató: Olyan vállalati hitelesítésszolgáltató (CA), amelyen a Windows Server 2008 R2 vagy újabb rendszer Enterprise kiadása fut.Certification authority - An Enterprise Certification Authority (CA) that runs on an Enterprise edition of Windows Server 2008 R2 or later. Az önálló hitelesítésszolgáltató nem támogatott.A Standalone CA is not supported.
 • Hitelesítésszolgáltató neve – Adja meg a hitelesítésszolgáltatója nevét.Certification authority name - Enter the name of your certification authority.
 • Tanúsítványsablon neve – Válassza ki annak a tanúsítványsablonnak a nevét, amely hozzá van adva egy kiállító hitelesítésszolgáltatóhoz.Certificate template name - Enter the name of a certificate template that has been added to an issuing CA.
 • Megújítási küszöb (%) – Adja meg, hogy az eszköz a tanúsítvány élettartamának hány százalékos hátralévő idejénél igényelje a tanúsítvány megújítását.Renewal threshold (%) - Specify the percentage of the certificate lifetime that remains before the device requests renewal of the certificate.
 • Tanúsítvány érvényességi időtartama – Adja meg a tanúsítvány lejáratáig hátralévő időt.Certificate validity period - Specify the amount of remaining time before the certificate expires. A megadott tanúsítványsablonban meghatározott érvényességi időszaknál rövidebb értéket is beállíthat, hosszabbat azonban nem.You can specify a value that is lower than the validity period in the specified certificate template, but not higher. Ha például a tanúsítványsablonban két év van meghatározva a tanúsítvány érvényességi idejeként, akkor egy évet beállíthat értékként, öt évet azonban nem.For example, if the certificate validity period in the certificate template is two years, you can specify a value of one year but not a value of five years. Az értéknek emellett a kiállító hitelesítésszolgáltató tanúsítványának hátralévő érvényességi időszakánál is kevesebbnek kell lennie.The value must also be lower than the remaining validity period of the issuing CA certificate.

Miután befejezte a tanúsítványok konfigurálását, kattintson az OK gombra.When you're finished configuring certificates, choose OK.

BefejezésFinish up

 1. Az Oktatás panelen kattintson az OK gombra.On the Education pane, choose OK.
 2. A Profil létrehozása panelen válassza a Létrehozás lehetőséget.On the Create profile pane, choose Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list pane.

Rendelje hozzá a profilt az iskolai adatok az Azure AD-vel való szinkronizálásakor létrehozott osztálytermi csoportokban található tanulói eszközökhöz (lásd: Eszközprofilok hozzárendelése).Assign the profile to student devices in the classroom groups that were created when you synchronized your school data with Azure AD (see How to assign device profiles.

További lépésekNext steps

Az oktatók ez után az Osztályterem alkalmazás használatakor teljes hozzáféréssel rendelkeznek a diákok eszközeihez.Now when teachers use the Classroom app, they'll have full control over student devices.

Az Osztályterem alkalmazással kapcsolatos további tudnivalókért lásd az Osztályterem alkalmazás súgóját az Apple webhelyén.For more information about the Classroom app, see Classroom help, on the Apple web site.

Ha szeretne megosztott iPad eszközöket konfigurálni a diákoknak, olvassa el Az Intune oktatási beállításainak konfigurálása megosztott iPad eszközökhöz szakaszt.If you want to configure shared iPad devices for students, see How to configure Intune education settings for shared iPad devices.