Az e-mail-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure email settings in Microsoft Intune

E-mail-profilok segítségével konfigurálhatók a felügyelt eszközökön azok a beállítások, amelyek a vállalati levelezőrendszerhez való csatlakozáshoz és szinkronizáláshoz szükségesek.Email profiles can be used to configure devices you manage with the settings necessary to connect to and synchronize with company email. Ezáltal garantálható, hogy minden eszközön egységesek legyenek a beállítások, ráadásul kevesebbszer igényelnek segítséget olyan felhasználók, akik nem tudják a helyes e-mail-beállításokat.This can help ensure that settings are standard across all of your devices, and also help to reduce support calls from end users who do not know the correct email settings.

A beépített levelezési ügyfélprogram a legtöbb platformon támogatott.The built-in mail client is supported for most platforms. A legtöbb külső levelezési alkalmazás egyelőre nem támogatott.Most third-party email apps are not currently supported.

A következő eszköztípusokon konfigurálható a natív e-mail-ügyfélprogram e-mail-profilok segítségével:You can use email profiles to configure the native email client on the following device types:

 • Android Samsung Knox Standard (4.0-s és újabb verziók)Android Samsung Knox Standard 4.0 and later
 • Androidos munkahelyi profilos eszközökAndroid work profile devices
 • iOS 8.0 és újabb verziókiOS 8.0 and later
 • Windows Phone 8.1 és újabb verziókWindows Phone 8.1 and later
 • Windows 10 (asztali rendszer) és Windows 10 MobileWindows 10 (desktop) and Windows 10 Mobile

A cikkben található információk alapján megismerheti az e-mail-profilok konfigurálásának alapjait, és az egyes platformokra vonatkozó további témakörökben bővebben is olvashat az eszközök tulajdonságairól.Use the information in this article to learn the basics about configuring an email profile, and then read further topics for each platform to learn about device specifics.

Az e-mail-beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing email settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panel Kezelés területén válassza a Profilok lehetőséget.On the Device configuration pane under the Manage section, choose Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles pane, choose Create profile.
 6. A Profil létrehozása panelen írja be az egyéni e-mail-profil nevét és leírását a Név és a Leírás mezőbe.On the Create profile pane, enter a Name and Description for the email profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre alkalmazni szeretné az e-mail-beállításokat.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply email settings. Jelenleg az alábbi platformokra vonatkozóan lehet e-mail-eszközbeállításokat megadni:Currently, you can choose one of the following platforms for email device settings:
  • Android (csak Samsung Android Knox Standard esetén)Android (Samsung Android Knox Standard only)
  • Vállalati AndroidAndroid enterprise
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1 és újabbWindows 8.1 and later
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az E-mail lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Email.
 9. A kiválasztott platformtól függően a konfigurálható beállítások eltérőek.Depending on the platform you chose, the settings you can configure are different. Az egyes platformokra vonatkozóan az alábbi témakörökben találja a beállítások részletes ismertetését:Go to one of the following topics for detailed settings for each platform:
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create profile pane, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list pane. Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.

További információFurther information

E-mail-profil eltávolításaRemove an email profile

Ha egy eszközről törölni szeretne egy e-mail-profilt, módosítsa a hozzárendelését, és távolítson el minden olyan csoportot, amelynek tagja az eszköz.If you want to remove an email profile from a device, edit the assignment and remove any groups of which the device is a member. Ha ez az egyetlen e-mail-profil az eszközön, nem lehet ezzel a módszerrel eltávolítani.You cannot remove an email profile in this way if it is the only email profile on a device.

Az e-mail-elérés védelmeSecuring email access

Az e-mail-profilok biztonságossága az alábbi két módszer valamelyikével fokozható:You can help secure email profiles using one of two methods:

 1. Tanúsítványok – Az e-mail-profil létrehozásakor válassza ki a korábban az Intune-ban már létrehozott tanúsítványprofilt.Certificates - When you create the email profile, you choose a certificate profile that you have previously created in Intune. Ez identitástanúsítványként is ismert. Ezt hitelesíti a rendszer egy megbízható tanúsítványprofil (vagy főtanúsítvány) segítségével, hogy ellenőrizze a felhasználó eszközének csatlakozásra való jogosultságát.This is known as the identity certificate, and is used to authenticate against a trusted certificate profile (or a root certificate) to establish that the user’s device is allowed to connect. A megbízható tanúsítvány az e-mail-kapcsolatot hitelesítő számítógéphez van rendelve, amely általában a natív levelezési kiszolgáló.The trusted certificate is assigned to the computer that authenticates the email connection, typically, the native mail server. A tanúsítványprofiloknak az Intune-ban történő létrehozásáról és használatáról a következő dokumentumban olvashat bővebben: Tanúsítványok konfigurálása az Intune-nal.For more information about how to create and use certificate profiles in Intune, see How to configure certificates with Intune.
 2. Felhasználónév és jelszó – A felhasználó a natív levelezési kiszolgálón a felhasználónév és a jelszó megadásával hitelesíti magát.User name and password - The user authenticates to the native mail server by providing their user name and password. A jelszó nem szerepel az e-mail profilban, így a felhasználónak ezt minden alkalommal meg kell adnia, amikor az e-mail szolgáltatáshoz csatlakozik.The password is not contained in the email profile, so the user needs to supply this when they connect to email.

Hogyan kezeli az Intune a meglévő e-mail-fiókokat?How Intune handles existing email accounts

Ha a felhasználó már konfigurálta az e-mail-fiókot, az eszközplatformtól függ az Intune-beli e-mail-profil hozzárendelésének eredménye:If the user has already configured an email account, the result of the Intune email profile assignment depends on the device platform:

 • iOS: A rendszer az állomásnév és az e-mail-cím alapján egy már meglévő e-mail-profilt észlel.iOS: An existing, duplicate email profile is detected based on host name and email address. Az ugyanezeket az adatokat tartalmazó e-mail-profil megakadályozza az Intune-profil hozzárendelését.The duplicate email profile blocks the assignment of an Intune profile. Ebben az esetben a Munkahelyi portál tájékoztatja a felhasználót, hogy nem felel meg a szabályoknak, és felkéri a manuálisan konfigurált profil törlésére.In this case, the Company Portal informs the user that they are not compliant and prompts the user to remove the manually configured profile. A probléma megelőzése érdekében kérje meg a felhasználókat, hogy az e-mail-profil telepítése előtt regisztrálják az eszközeiket, mert ez engedélyezi az Intune-nak a profil telepítését.To help prevent this problem, instruct your users to enroll before installing an email profile, which allows Intune to set up the profile.
 • Windows: A rendszer az állomásnév és az e-mail-cím alapján egy már meglévő e-mail profilt észlel.Windows: An existing, duplicate email profile is detected based on host name and email address. Az Intune felülírja a felhasználó által létrehozott meglévő e-mail profilt.Intune overwrites the existing email profile created by the user.
 • Android Samsung Knox Standard: A rendszer az e-mail-cím alapján egy meglévő, duplikált e-mail-profilt észlelt, és felülírja azt az Intune-profillal.Android Samsung Knox Standard An existing, duplicate email profile is detected based on the email address, and overwrites it with the Intune profile. Mivel az Android nem használja az állomásnevet a profil azonosításához, ezért azt javasoljuk, hogy ne hozzon létre több e-mail-profilt azért, hogy ugyanahhoz az e-mail-címhez használja őket a különböző gazdagépeken, ezek ugyanis felülírják egymást.Since Android does not use host name to identify the profile, we recommend that you not create multiple email profiles to use on the same email address on different hosts, as these overwrite each other.
 • Az Intune két androidos munkahelyi profilos e-mail-profilt biztosít, egyet a Gmail és egyet a Nine Work levelezőalkalmazás számára.Android work profiles Intune provides two Android work profile email profiles, one for each of the Gmail and Nine Work email apps. Ezek az alkalmazások a Google Play áruházból érhetők el, telepíthetők az eszköz munkahelyi profiljába és így nem eredményeznek ismétlődő profilokat.These apps are available in the Google Play Store, and install in the device work profile, so they can't result in duplicate profiles. Mindkét alkalmazás támogatja az Exchange-kapcsolatokat.Both apps support connections to Exchange. Az e-mail-kapcsolat létrehozásához telepítse a két email-alkalmazás valamelyikét a felhasználók eszközein, majd hozza létre és telepítse a megfelelő e-mail-profilt.To enable the email connectivity, deploy one of these email apps to your users' devices, and then create and deploy the appropriate email profile. Lehetséges, hogy egyes e-mail alkalmazások, például a Nine Work, csak díjfizetés mellett használhatók.Email apps such as Nine Work might not be free. Olvassa el az alkalmazás licencelési információit, vagy kérdés esetén lépjen kapcsolatba az alkalmazás kibocsátójával.Review the app’s licensing details or contact the app company with any questions.

E-mail-profil frissítéseUpdate an email profile

Ha egy már hozzárendelt e-mail-profilt módosít, a végfelhasználókat a rendszer arra kérheti, hogy fogadják el az e-mail-beállítások újrakonfigurálását.If you make changes to an email profile you previously assigned, end users might see a message asking them to approve the reconfiguration of their email settings.