A Vállalati portál alkalmazás üzeneteinek ismertetése a végfelhasználókkalHelp end users understand Company Portal app messages

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Megjegyzés

A következő információk kizárólag Android 6.0-s és újabb rendszerű eszközökre vonatkoznak.The following information applies only on devices with Android 6.0+.

A regisztrációs folyamat közben a végfelhasználók két olyan üzenetet is láthatnak, amelyek aggodalomra adhatnak okot.At different points in the enrollment process, end users will see two different messages that could be cause for concern.

  • Allow Company Portal to make and manage phone calls? (Engedélyezi, hogy a Munkahelyi portál alkalmazás telefonhívásokat indítson és kezeljen?)Allow Company Portal to make and manage phone calls?
  • Allow Company Portal to access photos, media, and files on your device? (Engedélyezi a Munkahelyi portál alkalmazásnak, hogy hozzáférjen az eszközén tárolt fényképekhez, médiatartalmakhoz és fájlokhoz?)Allow Company Portal to access photos, media, and files on your device?

Allow Company Portal to make and manage phone calls? (Engedélyezi, hogy a Munkahelyi portál alkalmazás telefonhívásokat indítson és kezeljen?)Allow Company Portal to make and manage phone calls?

Megjelenési helyeWhere it appears

Az Allow Company Portal to make and manage phone calls? (Engedélyezi, hogy a Munkahelyi portál alkalmazás telefonhívásokat indítson és kezeljen?) üzenet akkor jelenik meg, amikor az eszköz regisztrációja során a felhasználók a Regisztráció elemre koppintanak a Vállalati portál alkalmazásban.The message Allow Company Portal to make and manage phone calls? appears when users tap Enroll in the Company Portal app while they are enrolling their device.

JelentésWhat it means

Megerősítő válasszal a felhasználó engedélyezi, hogy az eszköz telefonszámát és IMEI-számát elküldje a rendszer az Intune szolgáltatásnak.By accepting this prompt, users allow their device's phone and IMEI numbers to be sent to the Intune service. Ezek az információk a felügyeleti konzol Hardver lapján jelennek meg.These will appear on the admin console on the Hardware page.

Megjegyzés

A Munkahelyi portál alkalmazás soha nem indít telefonhívásokat, és nem is kezeli azokat.The Company Portal app never makes or manages phone calls! Az üzenet szövegét a Google szabja meg, és nem módosítható.The message text is controlled by Google and cannot be changed.

A Hardver lap megnyitásához válassza a Csoportok > Minden mobileszköz > Eszközök lehetőséget.To see the Hardware page, go to Groups > All mobile devices > Devices. Jelölje ki a felhasználó eszközét, és válassza a Tulajdonságok megjelenítése > Hardver lehetőséget.Select the user's device, and go to View Properties > Hardware.

Mi történik, ha a felhasználók nem engedélyezik a hozzáféréstWhat happens if users deny access

Ha a felhasználó nem engedélyezi a hozzáférést, attól továbbra is használhatja a Vállalati portál alkalmazást, és regisztrálhatja az eszközeit.If users deny access, they can continue to use the Company Portal app and enroll their device. Az eszköz telefonszáma és IMEI-száma azonban ebben az esetben nem jelenik meg a felügyeleti konzol Hardver lapján.However, the device phone number and IMEI number will be blank on the Hardware page in the admin console. Amikor a felhasználók a hozzáférés megtagadása után másodszor bejelentkeznek a Vállalati portál alkalmazásba, az üzenetben látható egy Ne jelenjen meg többé feliratú jelölőnégyzet, amelynek bejelölésével végleg kikapcsolhatják az üzenet megjelenítését.The second time that users sign in to the Company Portal app after denying access, the message displays a Never ask again check box that users can select to stop the prompt.

Ha a felhasználó engedélyezi a hozzáférést, de később megtagadja azt, az üzenet újból megjelenik, amikor a felhasználó a regisztrálást követően először bejelentkezik a Vállalati portál alkalmazásba.If users allow, but then later deny access, the message appears the next time users sign in to the Company Portal app after enrollment.

Amennyiben a felhasználók később ismét engedélyezni szeretnék a hozzáférést, a Beállítások > Alkalmazások > Vállalati portál > Engedélyek > Telefon lapon tehetik ezt meg.If users later decide to allow access, they can go to Settings > Apps > Company Portal > Permissions > Phone, and turn it on.

A felhasználók tájékoztatásának módjaHow to explain this to your users

További információért ajánlja a felhasználóknak az Android-eszközök regisztrálása az Intune-ban című témakört.Send your users to Enroll your Android device in Intune for more information.

Engedélyezi, hogy a Vállalati Portál hozzáférjen a névjegyekhez?Allow Company Portal to access your contacts?

Megjelenési helyeWhere it appears

Az Allow Company Portal to access your contacts? (Engedélyezi, hogy a Munkahelyi portál alkalmazás hozzáférjen a névjegyekhez?) üzenet akkor jelenik meg, amikor az eszköz regisztrációja során a felhasználók a Regisztráció elemre koppintanak a Vállalati portál alkalmazásban.The message Allow Company Portal to access your contacts? appears when users tap Enroll in the Company Portal app while they are enrolling their device.

JelentésWhat it means

Megerősítő válasszal a felhasználó engedélyezi az Intune számára, hogy létrehozza munkahelyi fiókjukat és kezelje az eszköz felhasználójához regisztrált Active Directory-identitást.By accepting this prompt, users allow Intune to create their work account and manage the Azure Active Directory identity that is registered for the user on that device.

Megjegyzés

A Microsoft soha nem fér hozzá a névjegyeihez!Microsoft never accesses your contacts! Az üzenet szövegét a Google szabja meg, és nem módosítható.The message text is controlled by Google and cannot be changed.

Mi történik, ha a felhasználók nem engedélyezik a hozzáféréstWhat happens if users deny access

Ha a felhasználó tiltja a hozzáférést, az eszköz nem regisztrál az Intune-ban és nem felügyelhető.If users deny access, their device will not be enrolled in Intune and cannot be managed. Amikor a felhasználók a hozzáférés megtagadása után másodszor bejelentkeznek a Vállalati portál alkalmazásba, az üzenetben látható egy Ne jelenjen meg többé feliratú jelölőnégyzet, amelynek bejelölésével végleg kikapcsolhatják az üzenet megjelenítését.The second time that users sign in to the Company Portal app after denying access, the message displays a Never ask again check box that users can select to stop the prompt.

Ha a felhasználó engedélyezi a hozzáférést, de később megtagadja azt, az üzenet újból megjelenik, amikor a felhasználó a regisztrálást követően először bejelentkezik a Vállalati portál alkalmazásba.If users allow, but then later deny access, the message appears the next time users sign in to the Company Portal app after enrollment.

Amennyiben a felhasználók később ismét engedélyezni szeretnék a hozzáférést, a Beállítások > Alkalmazások > Vállalati portál > Engedélyek > Telefon lapon tehetik ezt meg.If users later decide to allow access, they can go to Settings > Apps > Company Portal > Permissions > Phone, and turn it on.

A felhasználók tájékoztatásának módjaHow to explain this to your users

További információért ajánlja a felhasználóknak az Android-eszközök regisztrálása az Intune-ban című témakört.Send your users to Enroll your Android device in Intune for more information.

Allow Company Portal to access photos, media, and files on your device? (Engedélyezi a Munkahelyi portál alkalmazásnak, hogy hozzáférjen az eszközén tárolt fényképekhez, médiatartalmakhoz és fájlokhoz?)Allow Company Portal to access photos, media, and files on your device?

Megjelenési helyeWhere it appears

Az Allow Company Portal to access photos, media, and files on your device? (Engedélyezi a Vállalati portál alkalmazásnak, hogy hozzáférjen az eszközén tárolt fényképekhez, médiatartalmakhoz és fájlokhoz?) üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó az Adatok elküldése elemre koppintva naplókat küld a rendszergazdának.The message Allow Company Portal to access photos, media, and files on your device? appears when users tap Send Data to send logs to their IT admin.

JelentésWhat it means

Megerősítő válasszal a felhasználó engedélyezi, hogy eszköze adatnaplókat írjon az eszköz SD-kártyájára, és engedélyezi, hogy a rendszer ezeket a naplókat USB-kábel segítségével más helyre másolja.By accepting this prompt, users allow their device to write data logs to the device's SD card and enable those logs to be moved using a USB cable.

Megjegyzés

A Munkahelyi portál alkalmazás sohasem próbál hozzáférni a felhasználó fényképeihez, médiatartalmaihoz és fájljaihoz.The Company Portal app never accesses users' photos, media, and files! Az üzenet szövegét a Google szabja meg, és nem módosítható.The message text is controlled by Google and cannot be changed.

Mi történik, ha a felhasználók nem engedélyezik a hozzáféréstWhat happens if users deny access

Ha a felhasználó nem engedélyezi a hozzáférést, e-mailben akkor is elküldheti az adatnaplókat, ám azok nem másolhatók az SD-kártyára.If users deny access, they can still send data logs via email, but the logs won't be copied to the device's SD card.

Amikor a felhasználók a hozzáférés megtagadása után másodszor bejelentkeznek a Vállalati portál alkalmazásba, az üzenetben látható egy Ne jelenjen meg többé feliratú jelölőnégyzet, amelynek bejelölésével végleg kikapcsolhatják az üzenet megjelenítését.The second time that users sign in to the Company Portal app after denying access, the message displays a Never ask again check box that users can select so that the message never shows again. Ha a felhasználó engedélyezi a hozzáférést, de később megtagadja, az üzenet újból megjelenik, amikor a felhasználó a legközelebb megpróbálja elküldeni a naplókat.If users allow, but then later deny access, the message appears the next time users try to send logs. Amennyiben a felhasználók később ismét engedélyezni szeretnék a hozzáférést, a Beállítások > Alkalmazások > Vállalati portál > Engedélyek > Tárterület lapon tehetik ezt meg.If users later decide to allow access, they can go to Settings > Apps > Company Portal > Permissions > Storage, and then turn on the permission.

A felhasználók tájékoztatásának módjaHow to explain this to your users

Ajánlja a felhasználóknak a Naplók elküldése a rendszergazdának e-mailben című témakört.Send your users to Send logs to your IT admin by email. Javasolhatja ezen kívül a Naplók elküldése a rendszergazdának USB-kábel használatával című témakört is, ha a két módszer összehasonlítását szeretné lehetővé tenni.You can also send them to Send logs to your IT admin by cable if you want to let them compare the two methods.

A céges ügyfélszolgálatnak hozzáférést kell nyújtania Önnek a céges erőforrásokhozYour company support needs to give you access to company resources

Megjelenési helyeWhere it appears

Ha nem adta hozzá a Céges portált az Engedélyezett alkalmazások vagy a Mentesített alkalmazások listájához, és egy felhasználó megpróbál bejelentkezni, a bejelentkezés meghiúsul.If you have not added the Company Portal app to the Allowed apps or Exempt apps list, and a user attempts to sign in, the sign in will fail. Az alábbi üzenet jelenik meg:The following message displays:

A céges ügyfélszolgálatnak hozzáférést kell nyújtania Önnek a céges erőforrásokhozYour company support needs to give you access to company resources
A cége a Windows Információvédelem szabályzataival védi az eszközt.Your company is using Windows Information Protection policies to protect your device. A céges ügyfélszolgálatnak meg kell győződnie arról, hogy engedélyezi-e a Céges portálnak a hozzáférést.Your company support will need to make sure they allow the Company Portal to access those.

JelentésWhat it means

Adja hozzá a Céges portált az Engedélyezett alkalmazások vagy a Mentesített alkalmazások listájához a Windows Információvédelem (WIP) alkalmazásvédelmi szabályzatában.Add the Company Portal the Allowed apps or Exempt apps list in the Windows Information Protection (WIP) app protection policy. További információ: A Windows Információvédelem (WIP) alkalmazásvédelmi szabályzatainak létrehozása és bevezetése az Intune használatával.For more information, see Create and deploy Windows Information Protection (WIP) app protection policy with Intune.

További információSee also

Mit kell tudniuk a végfelhasználóknak az Intune használatáról?What to tell your end users about using Intune