Regisztrációs korlátozások beállításaSet enrollment restrictions

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune rendszergazdájaként meghatározhatja, hogy mely eszközöket lehessen regisztrálni az Intune általi felügyelethez.As an Intune admin, you can determine which devices can enroll into management with Intune. Az Azure Portal webhelyen állíthatja be az eszközregisztráció következő korlátozásait:Use the Azure portal to set the following restrictions for device enrollment:

 • Regisztrált eszközök maximális számaMaximum number of enrolled devices
 • Regisztrációra alkalmas eszközplatformok:Device platforms that can enroll:
  • AndroidAndroid
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • WindowsWindows
 • Az operációs rendszer verziója (csak iOS és Android esetén)Platform operating system version (iOS and Android only)
  • Minimális verzióMinimum version
  • Maximális verzióMaximum version
 • Személyes tulajdonú eszközök korlátozása (csak iOS, Android vagy macOS esetén)Restrict personally owned devices (iOS, Android, macOS only)
Megjegyzés

A regisztrációs korlátozások nem biztonsági funkciók.Enrollment restrictions are not security features. A feltört eszközök más tulajdonságokat állíthatnak magukról.Compromised devices can misrepresent their character. Ezek a korlátozások a nem rosszindulatú felhasználók esetén jelentenek észszerű erőfeszítést igénylő akadályt.These restrictions are a best-effort barrier for non-malicious users.

Típus szerinti korlátozás beállításaSet device type restrictions

Az alapértelmezett regisztrációs korlátozások minden felhasználós és felhasználó nélküli regisztrációra vonatkoznak.The default enrollment restrictions apply to all users and userless enrollments.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Válassza az Eszközök regisztrálása > Regisztrációs korlátozások lehetőséget.Choose Device enrollment > Enrollment restrictions.
 4. A Regisztrációs korlátozások > Eszköztípus-korlátozások alatt válassza az Alapértelmezett lehetőséget.Under Enrollment restrictions > Device Type Restrictions, select Default.
 5. A Minden felhasználó alatt válassza a Platformok lehetőséget.Under All Users, select Platforms. Adja meg az Engedélyezés vagy a Blokkolás beállítást minden platformhoz:Choose Allow or Block for each platform:

  • AndroidAndroid
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • WindowsWindows

  Kattintson a Mentésgombra.Click Save.

 6. A Minden felhasználó alatt válassza a Platformkonfigurációk lehetőséget, és adja meg a következő beállításokat.Under All Users, select Platform Configurations and select the following configurations. Az engedélyezett platformok esetén a következő lehetőségeket konfigurálhatja:For each platform allowed, you can configure the following options:
  • Verzió – Adja meg az operációs rendszer Minimális és Maximális verzióját Android- és iOS-eszközökhöz.Versions - Specify Min and Max platform operating system versions for Android and iOS devices. Az operációs rendszer verziójának korlátozásai nem vonatkoznak a Készülékregisztrációs programmal, az Apple School Manager programmal, vagy az Apple Configurator alkalmazással regisztrált eszközökre.Operating system versions don't apply to devices enrolling with Device Enrollment Program, Apple School Manager, or the Apple Configurator app.
  • Személyes tulajdonú – Adja meg az Engedélyezés vagy a Blokkolás beállítást az Android-, iOS- és macOS-eszközökhöz.Personally Owned - Specify whether to Allow or Block for Android, iOS, and macOS devices. Az eszközkorlátozási munkaterület képernyőképe az alapértelmezett eszközplatform-konfigurációval, ahol a személyes tulajdonú eszközök beállításai meg vannak adva.Screenshot of the device restrictions workspace with the default device platform configurations showing personally owned settings configured. Kattintson a Mentésgombra.Click Save.
Megjegyzés

Ha letiltja a személyes tulajdonú Android-eszközök regisztrációját, a személyes tulajdonú Android for Work-eszközök továbbra is regisztrálhatók.If you block personally owned Android devices from enrollment, personally owned Android for Work devices can still enroll.

Regisztrált eszközök maximális számának beállításaSet device limit restrictions

Az alapértelmezett regisztrációs korlátozások minden felhasználóra vonatkoznak.The default enrollment restrictions apply to all users.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Válassza az Eszközök regisztrálása > Regisztrációs korlátozások lehetőséget.Choose Device enrollment > Enrollment restrictions.
 4. Az Azure Portal webhelyen válassza az Eszközök regisztrálása, majd a Regisztrációs korlátozások lehetőséget.In the Azure portal, choose Device enrollment, choose Enrollment restrictions.
 5. Válassza a Regisztrációs korlátozások > Eszközszámkorlátok lehetőséget.Choose Enrollment restrictions > Device Limit Restrictions.
 6. A Minden felhasználó alatt válassza az Eszközszámkorlát lehetőséget.Under All Users, select Device Limit. Adja meg a regisztrált eszközök felhasználónkénti maximális számát.Specify the maximum number of enrolled devices per user.
  Az Eszközszámkorlátok panel képernyőképe az eszközszámkorlátokkal.Screenshot of the device limit restrictions blade with the device limit restrictions.

  Kattintson a Mentésgombra.Click Save.