Regisztrációs korlátozások beállításaSet enrollment restrictions

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Intune-rendszergazdaként létrehozhat és felügyelhet olyan regisztrációs korlátozásokat, amelyek meghatározzák az Intune-ban regisztrálható eszközök számát és típusát.As an Intune administrator, you can create and manage enrollment restrictions that define the number and types of devices that can enroll into management with Intune. Több korlátozást is létrehozhat, melyeket alkalmazhat különféle felhasználói csoportokra.You can create multiple restrictions and apply them to different user groups. Az egyes korlátozásokhoz prioritássorrendet állíthat be.You can set the priority order for your different restrictions.

Megjegyzés

A regisztrációs korlátozások nem biztonsági funkciók.Enrollment restrictions are not security features. A feltört eszközök más tulajdonságokat állíthatnak magukról.Compromised devices can misrepresent their character. Ezek a korlátozások a nem rosszindulatú felhasználók esetén jelentenek észszerű erőfeszítést igénylő akadályt.These restrictions are a best-effort barrier for non-malicious users.

Megjegyzés

A cikkben említett csoporthoz rendelhető regisztrációs korlátozás és a prioritási funkció jelenleg bevezetés alatt áll az Intune ügyfélbázisa számára.The group-assigned enrollment restrictions and priority functionality mentioned in this article are in the process of being rolled out across the Intune customer base. A bevezetés befejezéséig elképzelhető, hogy nem lehet hozzáférni a csoportra és a prioritásra vonatkozó funkciókhoz.Until this rollout is complete, you might not have access to the group and priority features.

Többek között az alábbi regisztrációs korlátozásokat hozhatja létre:The specific enrollment restrictions that you can create include:

 • Regisztrált eszközök maximális száma.Maximum number of enrolled devices.
 • Regisztrációra alkalmas eszközplatformok:Device platforms that can enroll:
  • Android.Android.
  • Android for Work.Android for Work.
  • iOS.iOS.
  • macOS.macOS.
  • Windows.Windows.
 • Platform operációsrendszer-verziók iOS, Android, Android for Work és Windows rendszerhez.Platform operating system version for iOS, Android, Android for Work, and Windows. (Csak a Windows 10-es verziók használhatók.(Only Windows 10 versions can be used. Hagyja üresen, ha a Windows 8.1 engedélyezett.)Leave this blank if Windows 8.1 is allowed.)
  • Minimális verzió.Minimum version.
  • Maximális verzió.Maximum version.
 • Személyes tulajdonú eszközök korlátozása (csak iOS, Android, Android for Work vagy macOS esetén).Restrict personally owned devices (iOS, Android, Android for Work, macOS only).

Alapértelmezett korlátozásokDefault restrictions

A rendszer tartalmaz alapértelmezett korlátozásokat mind az eszköztípusra, mind az eszközszámra vonatkozóan.Default restrictions are automatically provided for both device type and device limit enrollment restrictions. Módosíthatja az alapértelmezések beállításait.You can change the options for the defaults. Az alapértelmezett korlátozások minden felhasználós és felhasználó nélküli regisztrációra vonatkoznak.Default restrictions apply to all user and userless enrollments. Felülbírálhatja ezeket az alapértelmezéseket új, magasabb prioritású korlátozások létrehozásával.You can override these defaults by creating new restrictions with higher priorities.

Korlátozás létrehozásaCreate a restriction

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások lehetőséget, írja be az Intune keresési kifejezést, majd válassza az Intune lehetőséget.Select More Services, search for Intune, and then choose Intune.
 3. Válassza az Eszközök regisztrálása > Regisztrációs korlátozások lehetőséget.Select Device enrollment > Enrollment restrictions.
 4. Válassza a Korlátozás létrehozása lehetőséget.Select Create restriction.
 5. Adjon meg nevet és leírást a korlátozás számára.Give the restriction a name and description.
 6. Adja meg a Korlátozás típusa beállítás értékét, és válassza a Létrehozás lehetőséget.Choose a Restriction type, and then select Create.
 7. Eszközszámkorlát esetén válassza az Eszközszámkorlát lehetőséget a felhasználó által regisztrálható eszközök maximális számának beállításához.For device limit restrictions, select Device limit to set the maximum number of devices that a user can enroll.
 8. Eszköztípuskorlát esetén kattintson a Platformok és a Platformkonfigurációk lehetőségre a különféle platformok és verziók engedélyezéséhez vagy blokkolásához.For device type restrictions, select Platforms and Platform configurations to allow or block various platforms and versions.
 9. Válassza a Hozzárendelések > + Csoportok kiválasztása lehetőséget.Select Assignments > + Select groups.
 10. A Csoportok kiválasztása területen válasszon egy vagy több csoportot, és válassza a Kiválasztás lehetőséget.Under Select groups, select one or more groups, and then choose Select. A korlátozás csak azokra a csoportokra lesz érvényes, amelyekhez hozzárendelte azt.The restriction applies only to groups to which it's assigned. Ha egy korlátozást egyetlen csoporthoz sem rendel hozzá, akkor az adott korlátozásnak semmilyen hatása nem lesz.If you don't assign a restriction to at least one group, it won't have any effect.
 11. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.
 12. Az új korlátozások az alapértelmezett korlátozásnál eggyel magasabb prioritással jönnek létre.The new restriction is created with a priority just above the default. Igény esetén módosíthatja a prioritást.You can change the priority.

Típus szerinti korlátozás beállításaSet device type restrictions

Az eszköztípuskorlátok beállításait az alábbi lépésekkel módosíthatja:You can change the settings for a device type restriction by following these steps:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások lehetőséget, írja be az Intune keresési kifejezést, majd válassza az Intune lehetőséget.Select More Services, search for Intune, and then choose Intune.
 3. Válassza az Eszközök regisztrálása > Regisztrációs korlátozások lehetőséget.Select Device enrollment > Enrollment restrictions.
 4. Az Eszköztípus-korlátozások területen válassza ki a beállítani kívánt korlátot.Under Device Type Restrictions, choose the restriction that you want to set.
 5. A korlát neve alatt (mely az alapértelmezett korlát esetében Minden felhasználó) válassza a Platformok lehetőséget.Under the restriction name (All Users for the default restriction), select Platforms. Adja meg az Engedélyezés vagy a Blokkolás beállítást az összes felsorolt platformhoz.Choose Allow or Block for each platform listed.
 6. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.
 7. A korlát neve alatt (mely az alapértelmezett korlát esetében Minden felhasználó) válassza a Platformkonfigurációk lehetőséget.Under the restriction name (All Users for the default restriction), select Platform Configurations. Ezután válassza ki a felsorolt platformokhoz a minimális és maximális Verziók értékét.Then select the minimum and maximum Versions for the platforms listed. Példa a támogatott verziókra:Supported versions include:
  • Az Android és az Android for Work a főverzió.alverzió.változat.build formátumot támogatja.Android and Android for Work support major.minor.rev.build.
  • Az iOS a főverzió.alverzió.változat formátumot támogatja.iOS supports major.minor.rev.
  • A Windows a főverzió.alverzió.változat.build formátumot támogatja, csak Windows 10 esetén.Windows supports major.minor.rev.build for Windows 10 only. Az operációs rendszer verziójának korlátozásai nem vonatkoznak a Készülékregisztrációs programban, az Apple School Manager programban vagy az Apple Configurator alkalmazással regisztrált Apple-eszközökre.Operating system versions don't apply to Apple devices that enroll with the Device Enrollment Program, Apple School Manager, or the Apple Configurator app.
 8. Válassza a személyes tulajdonú eszközök Engedélyezés vagy Blokkolás lehetőségét az összes felsorolt platform esetében.Specify whether to Allow or Block Personally owned devices for each platform listed. Eszközkorlátozási munkaterület az alapértelmezett eszközplatform-konfigurációkkal, ahol a személyes tulajdonú eszközök beállításai meg vannak advaDevice restrictions workspace with the default device platform configurations showing personally owned settings configured
 9. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.

Megjegyzés

 • Ha letiltja a személyes tulajdonú Android-eszközök regisztrációját, a személyes tulajdonú Android for Work-eszközök továbbra is regisztrálhatók.If you block personally owned Android devices from enrollment, personally owned Android for Work devices can still enroll.
 • Alapértelmezés szerint az Android for Work-eszközök beállításai ugyanazok, mint az Android-eszközöké.By default, your Android for Work devices settings are the same as your settings for your Android devices. Az Android for Work-beállítások módosítása után ez már nem lesz így.After you change your Android for Work settings, that's no longer the case.
 • Ha letiltja a személyes Android for Work-regisztrációt, csak a vállalati Android-eszközök regisztrálhatók Android for Work-eszközként.If you block personal Android for Work enrollment, only corporate Android devices can enroll as Android for Work.

Regisztrált eszközök maximális számának beállításaSet device limit restrictions

Az eszközszámkorlátok beállításait az alábbi lépésekkel módosíthatja:You can change the settings for a device limit restriction by following these steps:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások lehetőséget, írja be az Intune keresési kifejezést, majd válassza az Intune lehetőséget.Select More Services, search for Intune, and then choose Intune.
 3. Válassza az Eszközök regisztrálása > Regisztrációs korlátozások lehetőséget.Select Device enrollment > Enrollment restrictions.
 4. Az Eszközszámkorlátok területen válassza ki a beállítani kívánt korlátot.Under Device Limit Restrictions, choose the restriction that you want to set.
 5. Válassza az Eszközszámkorlát lehetőséget, majd a legördülő listában válassza ki a felhasználó által regisztrálható eszközök maximális számát.Select Device Limit, and then in the drop-down list, select the maximum number of devices a user can enroll. Az Eszközszámkorlátok panel az eszközszámkorlátokkalDevice limit restrictions blade with the device limit restrictions
 6. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.

A felhasználók üzenetet kapnak majd, ha elérték a regisztrálható eszközök maximális számát.Users see a notification that tells them when they've met their limit of enrolled devices. iOS rendszer esetében ez az alábbi módon jelenik meg:For example, on iOS, it looks like this:

Az iOS-eszközön megjelenő limitértesítés

A regisztrációs korlátozások prioritásának módosításaChange enrollment restriction priority

A prioritást akkor használja a rendszer, ha egy felhasználó több olyan csoportnak is a tagja, amelyhez korlátozások vannak hozzárendelve.Priority is used when a user exists in multiple groups that are assigned restrictions. A felhasználókra a rendszer egyedül a vonatkozó csoportok legmagasabb prioritású korlátozását alkalmazza.Users are subject only to the highest priority restriction assigned to a group that they are in. Tegyük fel például, hogy Attila tagja az A csoportnak, melyhez egy 5-ös prioritású korlátozás van hozzárendelve, illetve tagja a B csoportnak is, melyhez egy 2-es prioritású korlátozás van hozzárendelve.For example, Joe is in group A assigned to priority 5 restrictions and also in group B assigned to priority 2 restrictions. Ez esetben Attilára csak a 2-es prioritású korlátozást alkalmazza a rendszer.Joe is subject only to the priority 2 restrictions.

Az Ön által létrehozott korlátozások az alapértelmezettnél eggyel magasabb prioritást kapnak.When you create a restriction, it's added to the list just above the default.

Az eszközregisztráció tartalmaz alapértelmezett korlátozásokat mind az eszköztípusra, mind az eszközszámra vonatkozóan.Device enrollment includes default restrictions for both device type and device limit restrictions. Ez a két korlátozás az összes felhasználóra érvényes, hacsak felül nem bírálják őket magasabb prioritású korlátozások.These two restrictions apply to all users unless they're overridden by higher-priority restrictions.

Az összes egyéni korlátozás prioritását módosíthatja.You can change the priority of any non-default restriction.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások lehetőséget, írja be az Intune keresési kifejezést, majd válassza az Intune lehetőséget.Select More Services, search for Intune, and then choose Intune.
 3. Válassza az Eszközök regisztrálása > Regisztrációs korlátozások lehetőséget.Select Device enrollment > Enrollment restrictions.
 4. Vigye az egérmutatót a korlátozás fölé a prioritáslistában.Hover over the restriction in the priority list.
 5. A három függőleges pontot alkotó ikon használatával húzza a prioritást a lista megfelelő helyére.Using the three vertical dots, drag the priority to the desired position in the list.