Az Intune helyszíni Exchange-összekötőjének telepítése az Azure-beli Microsoft Intune-banSet up the Intune on-premises Exchange connector in Microsoft Intune Azure

Helyszíni Exchange Server-környezetben az Intune feltételes hozzáférési funkciójával engedélyezheti vagy letilthatja a helyszíni Exchange-postaládák elérését.In an on-premises Exchange Server environment, Intune conditional access can be used to allow or block access to Exchange on-premises mailboxes. Exchange Active Sync helyszíni összekötőkkel csatlakoztathatja az Intune-t az Exchange-szervezetéhez, és beállíthatja az Intune feltételes hozzáférési funkcióját eszközmegfelelőségi szabályzatokkal együtt.Use Exchange Active Sync on-premises connectors to connect Intune to your Exchange organizations, and set up Intune conditional access along with device compliance policies. Ezután, amikor egy eszköz megpróbál csatlakozni az Exchange-hez, az Intune megállapítja, hogy az eszköz regisztrálva van-e az Intune-ban, és hogy megfelelő állapotú-e.Then, when a device attempts to connect to Exchange, Intune determines if the device is enrolled in Intune and is compliant. Az Intune-ban való regisztráció megállapításához a helyszíni Exchange-összekötő leképezi az Exchange Serverben lévő Exchange Active Sync (EAS) -rekordokat Intune-rekordokká.To determine which devices are enrolled in Intune, the on-premises Exchange connector maps Exchange Active Sync (EAS) records in Exchange Server to Intune records. További információért lásd: Mik a feltételes hozzáférés használatának szokásos módjai az Intune-ban?For more about how this works, see What are common ways to use conditional access with Intune?

Fontos

Az Intune mostantól egy előfizetésben több helyszíni Exchange-összekötőt is támogat.Intune now supports multiple on-premises Exchange connectors per subscription. Ha a cége egynél több helyszíni Exchange-összekötővel rendelkezik, minden Exchange-szervezet részére külön összekötőt építhet ki.If you have more than one on-premises Exchange organization, you can set up a separate connector for each Exchange organization.

Ha engedélyezni szeretne egy kapcsolatot, amely lehetővé teszi, hogy a Microsoft Intune kommunikáljon a helyszíni Exchange Serverrel, ennek általános lépései a következők:To set up a connection that enables Microsoft Intune to communicate with the on-premises Exchange Server, here are the general steps:

 1. Töltse le az Intune helyszíni Exchange-összekötőjét az Azure Portalról.Download the Intune on-premises Exchange connector from the Azure portal.
 2. Telepítse és konfigurálja az Exchange-összekötőt a helyszíni Exchange-szervezet egyik számítógépén.Install and configure the Exchange connector on a computer in the on-premises Exchange organization.
 3. Az Exchange-kapcsolat ellenőrzése.Validate the Exchange connection.
 4. Ismételje meg ezeket a lépéseket az összes olyan Exchange-szervezetnél, amelyet csatlakoztatni szeretne az Intune-hoz.Repeat these steps for each Exchange organization you want to connect to Intune.

Az Intune helyszíni Exchange-összekötő követelményeiIntune on-premises Exchange connector requirements

A következő táblázat a helyszíni Exchange-összekötő számítógépre vonatkozó követelményeit tartalmazza.The following table lists the requirements for the computer on which you install the on-premises Exchange connector.

KövetelményRequirement További információMore information
Operációs rendszerekOperating systems Az Intune a helyszíni Exchange-összekötőt olyan számítógépen támogatja, amelyen a Windows Server 2008 SP2 64 bites, a Windows Server 2008 R2, a Windows Server 2012, a Windows Server 2012 R2 vagy a Windows Server 2016 rendszer valamelyik kiadása fut.Intune supports the on-premises Exchange connector on a computer that runs any edition of Windows Server 2008 SP2 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, or Windows Server 2016.

Az összekötő nem támogatott a Server Core telepítéseken.The connector is not supported on any Server Core installation.
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange A helyszíni összekötőhöz a Microsoft Exchange 2010 SP1 vagy újabb verziójára, vagy régi dedikált Exchange Online-ra van szükség.On-premises connectors require Microsoft Exchange 2010 SP1 or later or legacy Exchange Online Dedicated. Lépjen kapcsolatba a fiókkezelővel annak megállapításához, hogy a dedikált Exchange Online-környezet új vagy régi konfigurációval rendelkezik-e.To determine if your Exchange Online Dedicated environment is in the new or legacy configuration, contact your account manager.
Mobileszköz-kezelő szolgáltatóMobile device management authority Mobileszköz-kezelő szolgáltatóként a Microsoft Intune-t állítsa be.Set the mobile device management authority to Intune.
HardverHardware Azon számítógépnek, amelyre az összekötőt telepíteni kívánja, 1,6 GHz-es processzorral, 2 GB memóriával és legalább 10 GB szabad lemezterülettel kell rendelkeznie.The computer on which you install the connector requires a 1.6 GHz CPU with 2 GB of RAM and 10 GB of free disk space.
Active Directory-szinkronizálásActive Directory synchronization Mielőtt az Intune-t az összekötő segítségével csatlakoztathatná az Exchange-kiszolgálóhoz, állítsa be az Active Directory-szinkronizálást, hogy a helyi felhasználók és biztonsági csoportok szinkronizálva legyenek az Azure Active Directory meglévő példányával.Before you can use the connector to connect Intune to your Exchange Server, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.
További szoftverekAdditional software Az összekötőt futtató számítógépnek a Microsoft .NET-keretrendszer 4.5-ös és a Windows PowerShell 2.0-s verziójának teljes telepítésével kell rendelkeznie.A full installation of Microsoft .NET Framework 4.5 and Windows PowerShell 2.0 must be installed on the computer that hosts the connector.
HálózatNetwork Az összekötő telepítéséhez használt számítógépnek olyan tartományhoz kell tartoznia, amely megbízhatósági kapcsolatban áll az Exchange Server-t üzemeltető tartománnyal.The computer on which you install the connector must be in a domain that has a trust relationship to the domain that hosts your Exchange Server.

A számítógépet úgy kell beállítani, hogy a 80-as és a 443-as porton, a tűzfalakon és a proxykiszolgálókon keresztül hozzáférjen az Intune szolgáltatáshoz.The computer requires configurations to enable it to access the Intune service through firewalls and proxy servers over Ports 80 and 443. Az Intune által használt tartományok a következők: manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com és *.manage.microsoft.com.Domains that are used by Intune include manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com, and *.manage.microsoft.com.

Exchange-parancsmagokkal kapcsolatos követelményekExchange cmdlet requirements

Létre kell hoznia egy Active Directory-felhasználói fiókot, amelyet a helyszíni Exchange-összekötő fog használni.You must create an Active Directory user account that is used by the on-premises Exchange connector. A fióknak engedéllyel kell rendelkeznie az alábbi szükséges Windows PowerShell Exchange-parancsmagok futtatásához:The account must have permission to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

 • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
 • Get-CasMailbox, Set-CasMailboxGet-CasMailbox, Set-CasMailbox
 • Get-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicyGet-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicy
 • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
 • Get-ActiveSyncDeviceStatisticsGet-ActiveSyncDeviceStatistics
 • Get-ActiveSyncDeviceGet-ActiveSyncDevice
 • Get-ExchangeServerGet-ExchangeServer
 • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass
 • Get-RecipientGet-Recipient
 • Clear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDeviceClear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDevice
 • Set-ADServerSettingsSet-ADServerSettings
 • Get-CommandGet-Command

A helyszíni Exchange-összekötő szoftver telepítőcsomagjának letöltéseDownload the on-premises Exchange connector software installation package

 1. Egy, a helyszíni Exchange-összekötőt támogató Windows Server rendszerben nyissa meg az Azure Portalt, és jelentkezzen be egy olyan felhasználói fiókkal, amely rendszergazda a helyszíni Exchange Serveren, és rendelkezik licenccel az Exchange Server használatához.On a supported Windows Server operating system for the on-premises Exchange connector, open the Azure portal and sign in with a user account that is an administrator in the on-premises Exchange server, and that has a license to use Exchange Server.

 2. Válassza a bal oldali menü Minden szolgáltatás pontját, majd írja be a szűrő szövegmezőbe az Intune nevet.Choose All services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

 3. Válassza az Intune lehetőséget az Intune irányítópult megnyitásához. Itt válassza a Helyszíni hozzáférés lehetőséget.Choose Intune, and when the Intune Dashboard opens, choose On-premises access.

 4. A Beállítás területen válassza az Exchange ActiveSync összekötő lehetőséget, majd A helyszíni összekötő letöltése elemet.Under Setup, choose Exchange ActiveSync connectors, and then choose Download the on-premises connector.

 5. A helyszíni Exchange-összekötőt egy tömörített (.zip) mappa tartalmazza, amelyet megnyithat vagy a számítógépre menthet.The on-premises Exchange connector is contained in a compressed (.zip) folder that can be opened or saved. A Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Mentés parancsra a tömörített mappa biztonságos helyre való mentéséhez.In the File Download dialog box, choose Save to store the compressed folder to a secure location.

  Fontos

  Ne nevezze és ne helyezze át a helyszíni Exchange-összekötő mappájában levő fájlokat.Do not rename or move the files that are in the on-premises Exchange connector folder. A mappa tartalmának áthelyezése vagy átnevezése az Exchange-összekötő sikertelen telepítését eredményezi.Moving or renaming the folder's contents will cause the Exchange connector installation to fail.

A helyszíni Intune Exchange-összekötő telepítése és konfigurálásaInstall and configure the Intune on-premises Exchange connector

A helyszíni Intune Exchange-összekötő telepítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.Perform the following steps to install the Intune on-premises Exchange connector. Ha több Exchange-szervezettel rendelkezik, ismételje meg ezeket a lépéseket az összes további beállítandó Exchange-összekötő esetében.If you have multiple Exchange organizations, repeat these steps for each additional Exchange connector you want to set up.

 1. Egy, a helyszíni Exchange-összekötő által támogatott operációs rendszerben bontsa ki az Exchange_Connector_Setup.zip fájl tartalmát egy biztonságos helyre.On a supported operating system for the on-premises Exchange connector, extract the files in Exchange_Connector_Setup.zip to a secure location.

 2. A fájlok kibontása után nyissa meg a kibontott mappát, majd kattintson duplán az Exchange_Connector_Setup.exe fájlra a helyszíni Exchange-összekötő telepítéséhez.After the files are extracted, open the extracted folder and double-click Exchange_Connector_Setup.exe to install the on-premises Exchange connector.

  Fontos

  Ha a célmappa nem biztonságos hely, akkor a helyszíni összekötők telepítése után törölje a MicrosoftIntune.accountcert tanúsítványfájlt.If the destination folder is not a secure location, you should delete the certificate file MicrosoftIntune.accountcert when you are finished installing your on-premises connectors.

 3. A Microsoft Intune Exchange Connector párbeszédpanelen válassza ki a Helyszíni Microsoft Exchange Server vagy Üzemeltetett Microsoft Exchange Server lehetőségek egyikét.In the Microsoft Intune Exchange Connector dialog box, select either On-premises Microsoft Exchange Server or Hosted Microsoft Exchange Server.

  Kép az Exchange-kiszolgáló típusának kiválasztási helyéről

  Helyszíni Exchange-kiszolgáló esetén adja meg az Ügyfélelérési kiszolgáló szerepkört futtató Exchange-kiszolgáló nevét vagy teljes tartománynevét.For an on-premises Exchange server, provide either the server name or the fully-qualified domain name of the Exchange server that hosts the Client Access Server role.

  Üzemeltetett Exchange-kiszolgáló esetén adja meg az Exchange-kiszolgáló címét.For a hosted Exchange server, provide the Exchange server address. Az üzemeltetett Exchange-kiszolgáló URL-címének megkeresése:To find the hosted Exchange server URL:

  1. Nyissa meg az Office 365-ös Webes Outlookot.Open Outlook on the web for Office 365.

  2. Kattintson a ?Choose the ? ikonra baloldalt felül, majd válassza a Névjegy lehetőséget.icon at the upper left, and then select About.

  3. Keresse meg a POP külső kiszolgáló értéket.Locate the POP External Server value.

  4. Kattintson a Proxykiszolgáló elemre az üzemeltetett Exchange proxykiszolgáló-beállításainak megadásához.Choose Proxy Server to specify proxy server settings for your hosted Exchange server.

   1. Válassza a Proxykiszolgáló használata mobileszköz-információk szinkronizálásakorlehetőséget.Select Use a proxy server when synchronizing mobile device information.

   2. Adja meg a proxykiszolgáló nevét és portszámát a kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.Enter the proxy server name and the port number to be used to access the server.

   3. Ha a proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz hitelesítő adatok megadása szükséges, válassza a Hitelesítő adatok használata a proxykiszolgálóhoz való csatlakozáshoz lehetőséget.If it's necessary to provide user credentials to access the proxy server, select Use credentials to connect to the proxy server. Ezután adja meg a tartomány\felhasználó és a jelszó értékét.Then enter the domain\user and the password.

   4. Válassza az OK gombot.Choose OK.

  5. A Felhasználó (Tartomány\felhasználó) és Jelszó mezőknél adja meg az Exchange-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz szükséges hitelesítő adatokat.In the User (Domain\user) and Password fields, enter the credentials that are necessary to connect to your Exchange server.

  6. Adja meg azokat a hitelesítő adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az értesítéseket egy felhasználó Exchange Server-postaládájába küldhesse a rendszer.Provide the necessary credentials to send notifications to a user’s Exchange Server mailbox. Ezt a felhasználót dedikálhatja kizárólag az értékesítésekre.This user can be dedicated to just notifications. Az értesítésekkel foglalkozó felhasználónak egy Exchange-postaládára van szüksége az értesítések e-mailes küldéséhez.The notifications user needs an Exchange mailbox to be able to send notifications by email. Ezeket az értesítéseket a feltételes hozzáférési szabályzatokon keresztül konfigurálhatja az Intune-ban.You can configure these notifications with conditional access policies in Intune.

   Győződjön meg arról, hogy az Automatikus észlelés szolgáltatás és az Exchange-webszolgáltatások konfigurálva vannak az Exchange ügyfélelérési kiszolgálón.Ensure that the Autodiscover service and Exchange Web Services are configured on the Exchange Client Access Server. Az ezzel kapcsolatos további információkért lásd: Ügyfélelérési kiszolgáló.For more information, see Client Access server.

  7. A Jelszó mezőben adja meg a fiók jelszavát, hogy az Intune hozzáférhessen az Exchange-kiszolgálóhoz.In the Password field, provide the password for this account to enable Intune to access the Exchange Server.

  8. Válassza a Csatlakozás elemet.Choose Connect.

  Megjegyzés

  A kapcsolat konfigurálása néhány percig is eltarthat.It might take a few minutes for the connection to be configured.

A konfiguráció során az Exchange-összekötő tárolja a proxybeállításait, hogy lehetővé tegye a kapcsolódást az internethez.During configuration, the Exchange connector stores your proxy settings to enable access to the Internet. Ha a proxybeállításai megváltoznak, az Exchange-összekötő ismételt konfigurálásával frissítenie kell az Exchange-összekötő proxybeállításait.If your proxy settings change, you will have to reconfigure the Exchange connector to apply the updated proxy settings to the Exchange connector.

Miután az Exchange-összekötő létrehozta a kapcsolatot, azokat a mobileszközöket, amelyek az Exchange-ben felügyelt felhasználókhoz vannak társítva, a rendszer automatikusan szinkronizálja és hozzáadja az Exchange-összekötőhöz.After the Exchange connector sets up the connection, mobile devices that are associated with users that are managed in Exchange are automatically synchronized and added to the Exchange connector. Ez a szinkronizálás eltarthat egy ideig.This synchronization might take some time to complete.

Megjegyzés

Ha telepítette a helyszíni Exchange-összekötőt, de később törli az Exchange-kapcsolatot, akkor el kell távolítania a helyszíni Exchange-összekötőt is arról a számítógépről, amelyre telepítette.If you have installed the on-premises Exchange connector, and if at some point you delete the Exchange connection, you must uninstall the on-premises Exchange connector from the computer onto which it was installed.

Összekötők telepítése több Exchange-szervezethezInstall connectors for multiple Exchange organizations

Az Intune egy előfizetésben több helyszíni Exchange-összekötőt is támogat.Intune supports multiple on-premises Exchange connectors per subscription. Ha a bérlője több Exchange-szervezettel rendelkezik, minden Exchange-szervezet részére külön összekötőt állíthat be.For a tenant with multiple Exchange organizations, you can set up one connector for each Exchange organization. Töltse le egyszer a .zip mappát, majd az előző szakasz lépéseit követve bontsa ki és futtassa a telepítőprogramot az egyes Exchange-szervezetek egyik kiszolgálóján.Download the .zip folder once, and then for each Exchange organization, follow the steps in the previous section to extract and run the setup program on a server in the organization.

Az alábbi szakaszokban ismertetett magas rendelkezésre állási, figyelési és manuális szinkronizálási szolgáltatásokat a rendszer az Intune-hoz csatlakoztatott összes Exchange-szervezetnél támogatja.The high availability, monitoring, and manual sync features described in the following sections are supported for each Exchange organization connected to Intune.

Magas rendelkezésre állású helyszíni Exchange Connector támogatásaOn-premises Exchange connector high availability support

Miután az Exchange-összekötő létrehozott egy Exchange-kapcsolatot a megadott CAS (ügyfél-hozzáférési kiszolgáló) használatával, képes felfedezni más CAS kiszolgálókat is.After the Exchange connector creates a connection to Exchange using the specified CAS, the connector has the ability to discovery other CASs. Ha az elsődleges CAS elérhetetlenné válik, az összekötő átvált egy másik CAS-ra (ha elérhető), amíg az elsődleges CAS elérhetősége helyre nem áll.If the primary CAS becomes unavailable, the connector will failover to another CAS, if available, until the primary CAS becomes available. Ez a funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.This feature is on by default. Ha szeretné kikapcsolni a funkciót, kövesse az alábbi eljárást:You can turn this feature off by using the following procedure:

 1. Az Exchange-összekötőt futtató kiszolgálón nyissa meg a %ProgramData%\Microsoft\Windows Intune Exchange Connector mappát.On the server where the Exchange Connector is installed, go to %ProgramData%\Microsoft\Windows Intune Exchange Connector.
 2. Nyissa meg egy szövegszerkesztőben az OnPremisesExchangeConnectorServiceConfiguration.xml fájlt.Using a text editor, open OnPremisesExchangeConnectorServiceConfiguration.xml.
 3. Módosítsa az <IsCasFailoverEnabled>true</IsCasFailoverEnabled> értéket az <IsCasFailoverEnabled>false</IsCasFailoverEnabled> értékre a funkció letiltásához.Change <IsCasFailoverEnabled>true</IsCasFailoverEnabled> to <IsCasFailoverEnabled>false</IsCasFailoverEnabled> to disable the feature.

Az Exchange Connector tevékenységének figyeléseMonitor the Exchange connector activity

Az Exchange-összekötő sikeres konfigurálása után megtekintheti a kapcsolat és a legutóbbi sikeres szinkronizálási kísérlet állapotát.After you have successfully configured Exchange connectors, you can view the status of the connections and the last successful synchronization attempt. Az Exchange-összekötő kapcsolatainak ellenőrzése:To validate the Exchange connector connections:

 1. Az Intune irányítópultján válassza a Helyszíni hozzáférés lehetőséget.On the Intune Dashboard, choose On-premises access.
 2. A Beállítás területen válassza az Exchange ActiveSync összekötők lehetőséget az egyes Exchange-összekötők csatlakozási állapotának ellenőrzéséhez.Under Setup, select Exchange ActiveSync connectors to verify the connection status for each Exchange connector.

Ellenőrizheti a legutóbbi sikeres szinkronizálási kísérlet dátumát és időpontját is.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.

System Center Operations Manager (SCOM) felügyeleti csomagSystem Center Operations Manager (SCOM) management pack

Az Intune 1710-es kadásától kezdve használható az Exchange Connectorhoz és az Intune-hoz készült SCOM felügyeleti csomag.Beginning with the Intune 1710 release, you can use the SCOM management pack for Exchange connector and Intune. Ez számos megoldást nyújt az Exchange Connector figyelésére, amikor hibaelhárítás szükséges.This gives you different ways of monitoring the Exchange connector when you need to troubleshoot issues.

Gyors szinkronizálás vagy teljes szinkronizálás manuális kényszerítéseManually force a quick sync or full sync

A helyszíni Exchange-összekötők automatikusan szinkronizálják az EAS- és az Intune-eszközrekordokat rendszeres időközönként.An on-premises Exchange connector automatically synchronizes EAS and Intune device records on a regular basis. Ha egy eszköz megfelelőségi állapota megváltozik, az automatikus szinkronizálási folyamat rendszeresen frissíti a rekordokat az eszközelérés letiltásához vagy engedélyezéséhez.If the compliance status of a device changes, the automatic sync process regularly updates records so that device access can be blocked or allowed accordingly.

 • Gyors szinkronizálás rendszeresen történik, naponta többször.Quick sync occurs regularly, several times a day. A gyors szinkronizálás beolvassa azoknak az Intune-licenccel rendelkező és helyszíni feltételes Exchange-hozzáféréshez beállított felhasználóknak az eszközadatait, amelyek megváltoztak az utolsó szinkronizálás óta.A quick sync retrieves device information for Intune-licensed and on-premises Exchange conditional access-targeted users that have changed since the last sync.

 • Teljes szinkronizálás naponta egyszer történik alapértelmezés szerint.Full sync occurs once per day by default. A teljes szinkronizálás beolvassa az összes, Intune-licenccel rendelkező és helyszíni feltételes Exchange-hozzáféréshez beállított felhasználó eszközadatait.A full sync retrieves device information for all Intune-licensed and on-premises Exchange conditional access-targeted users. A teljes szinkronizálás emellett beolvassa az Exchange kiszolgálói adatait is, és biztosítja, hogy az Intune által az Azure Portalon megadott konfiguráció frissüljön az Exchange-kiszolgálón.A full sync also retrieves Exchange server information and ensures that the configuration specified by Intune in the Azure portal is updated on the Exchange server.

Kényszerítheti a szinkronizálás futtatását egy összekötőn, ha a Gyors szinkronizálás vagy a Teljes szinkronizálás lehetőséget választja az Intune-irányítópulton. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:You can force a connector to run a sync by using the Quick Sync or Full Sync options on the Intune dashboard with the following steps:

 1. Az Intune irányítópultján válassza a Helyszíni hozzáférés lehetőséget.On the Intune dashboard, choose On-premises access.
 2. A Beállítás területen válassza az Exchange Active Sync összekötő lehetőséget.Under Setup, choose Exchange Active Sync Connectors.
 3. Válassza a szinkronizálni kívánt összekötőt, majd válassza a Gyors szinkronizálás vagy a Teljes szinkronizálás lehetőséget.Select the connector you want to sync, and then choose Quick Sync or Full Sync.

További lépésekNext steps

Feltételes hozzáférési szabályzat létrehozása helyszíni Exchange-hezCreate a conditional access policy for Exchange on-premises