Segítségnyújtás a céges felhasználóknak a hibaelhárítási portál használatávalUse the troubleshooting portal to help users at your company

A hibaelhárítási portál segítségével az ügyfélszolgálat munkatársai és az Intune-rendszergazdák felhasználói információkat tekinthetnek meg a felhasználói segítségkérések teljesítéséhez.The troubleshooting portal lets help desk operators and Intune administrators view user information to address user help requests. Az ügyfélszolgálattal rendelkező cégek Ügyfélszolgálat jogosultságot oszthatnak ki egy felhasználói csoport részére.Organizations that include a help desk can assign the Help desk operator to a group of users. Az ügyfélszolgálati szerepkörrel rendelkezők a Hibaelhárítás panelt használhatják.The help desk operator role can use the Troubleshoot pane.

A Hibaelhárítás panelen megtalálhatók lesznek a felhasználói regisztrálással kapcsolatos problémák.The Troubleshoot pane also shows user enrollment issues. A hiba adatai és a megoldáshoz javasolt lépések segítséget nyújtanak a rendszergazdának és az ügyfélszolgálati munkatársaknak a hibalehárításban.Details about the issue and suggested remediation steps can help administrators and help desk operators troubleshoot problems. A rendszer nem jegyez fel minden regisztrálási hibát, és bizonyos hibáknál nem kínál fel megoldási javaslatokat.Certain enrollment issues aren't captured and some errors might not have remediation suggestions.

Az ügyfélszolgálati szerepkör hozzárendeléséről a Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) az Intune-nal című témakör nyújt további információt.For steps on adding a help desk operator role, see Role-based administration control (RBAC) with Intune

Ha egy felhasználó Intune-nal kapcsolatos műszaki problémával fordul az ügyfélszolgálathoz, az ügyfélszolgálat munkatársa megadja a felhasználó nevét.When a user contacts support with a technical issue with Intune, the help desk operator enters the user's name. Az Intune hasznos adatokat jelenít meg, amelyek számos 1. szintű probléma megoldásában segíthetnek, mint például:Intune shows useful data that can help resolve many tier-1 issues, including:

 • Felhasználó állapotaUser status
 • HozzárendelésekAssignments
 • Megfelelőségi problémákCompliance issues
 • Az eszköz nem találhatóDevice not
 • Az eszközön nem működnek a VPN- vagy Wi-Fi-beállításokDevice not getting VPN or Wi-Fi settings
 • Alkalmazástelepítési hibaApp installation failure

A hibaelhárítási adatok ellenőrzéseTo review troubleshooting details

A hibaelhárítási panelen a Felhasználó kiválasztása hivatkozással lehet megnézni a felhasználó adatait.In the troubleshooting pane, choose Select user to view user information. A felhasználói adatok segítséget nyújtanak a felhasználók és eszközeik aktuális állapotának áttekintésében.User information can help you understand the current state of users and their devices.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Hibaelhárítás lehetőséget.On the Intune pane, choose Troubleshoot.
 4. A felhasználó kiválasztásához kattintson a Kijelölés lehetőségre.Click Select to select a user to troubleshoot.
 5. Jelöljön ki egy felhasználót a megfelelő név vagy e-mail cím beírásával.Select a user by typing the name or email address. Kattintson a Kiválasztás lehetőségre.Click Select. A felhasználóval kapcsolatos hibaelhárítási információ a Hibaelhárítás panelen jelenik meg.The troubleshooting information for the user shows in the Troubleshooting pane. Az alábbi táblázat tartalmazza az információk leírását.The following tables explains the information.

Megjegyzés

A Hibaelhárítás panel a böngészőben a https://aka.ms/intunetroubleshooting címen is elérhető.You can also access the troubleshooting pane by pointing your browser to: https://aka.ms/intunetroubleshooting.

A hibaelhárítási irányítópult területeiAreas of troubleshooting dashboard

A Hibaelhárítás panel használatával felhasználói információkat tekinthet meg.You can use the Troubleshoot pane to review user information.

TerületArea NévName DescriptionDescription
1.1. Fiók állapotaAccount status Az aktuális Intune-bérlő állapotát jeleníti meg, amely lehet Aktív vagy Inaktív.Shows the status of the current Intune tenant as Active or Inactive.
2.2. Felhasználó kiválasztásaUser selection Az aktuálisan kiválasztott felhasználó neve.The name of the currently selected user. Új felhasználó kiválasztásához kattintson a Felhasználó váltása lehetőségre.Click Change user to choose a new user.
3.3. Felhasználó állapotaUser status Megjeleníti a felhasználó Intune-licencének állapotát, az eszközök számát, az egyes eszközök megfelelőségét, az alkalmazások számát és az alkalmazások megfelelőségét.Displays the status of the user's Intune license, number of devices, each device compliance, number of apps, and app compliance.
4.4. Felhasználói adatokUser information A listából kiválaszthatja a panelen megtekintendő információkat.Use the list to select the details to review in the pane.
Az alábbiak közül választhat:You can select:
 • MobilalkalmazásokbanMobile apps
 • Alkalmazásvédelmi szabályzatokApp protection policies
 • Megfelelőségi szabályzatokCompliance policies
 • Konfigurációs szabályzatokConfiguration policies
5.5. CsoporttagságGroup membership YaddaYadda

Mobilalkalmazások információiMobile apps reference

Az eszközökön, vagy az Intune és az Azure Active Directory (AD) által kezelt felhasználói tulajdonú eszközökön futó alkalmazások.The apps that are running on devices or devices owned by users managed by Intune and Azure Active Directory (AD).

TulajdonságokProperties

A mobilalkalmazások tulajdonságai.The properties of mobile apps.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
NévName Az alkalmazás neve.The name of the application.
Operációs rendszerOS Az eszközön telepített operációs rendszer.The operating system installed on the device.
TípusType Mindegyik alkalmazáshoz kiválaszthat egy hozzárendelési típust.You can choose an assignment type for each app.
Elérhető – A felhasználók a Céges portál alkalmazásban vagy webhelyen telepítik az alkalmazást.Available - Users install the app from the Company Portal app or website.
Nem alkalmazható – Az alkalmazás nincs telepítve, vagy nem jelenik meg a Céges portálon.Not Applicable - The app is not installed or shown in the Company Portal.
Eltávolítás – A rendszer eltávolítja az alkalmazást a kiválasztott csoportok eszközeiről.Uninstall - The app is uninstalled from devices in the selected groups.
Regisztrációval vagy anélkül is elérhető – Az alkalmazás hozzárendelése olyan felhasználók csoportjaihoz, akik eszközei nincsenek regisztrálva az Intune-ban.Available with or without enrollment - Assign this app to groups of users whose devices are not enrolled with Intune.
Utolsó módosításLast Modified Az eszköztípus neve.The name of the type of device.

EszközökDevices

Az Intune által, vagy az Intune vagy az Azure AD által kezelt felhasználók által kezelt eszközök.Devices managed by Intune or by users managed by Intune or Azure AD.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
Eszköz neveDevice name Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
FelügyeliManaged by A szabályzat módosítási idejének időbélyege.The timestamp the policy was modified.
Azure AD-összekapcsolási típusAzure AD join type Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
TulajdonosOwnership Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Intune-kompatibilisIntune compliant Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Azure AD-kompatibilisAzure AD compliant Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
Operációs rendszerOS Az eszközön telepített operációs rendszer.The operating system installed on the device.
Operációs rendszer verziójaOS version Az eszköz operációs rendszerének verziószáma.The Operating System version number of the device.
Legutóbbi bejelentkezésLast check-in Az eszköztípus neve.The name of the type of device.

Alkalmazásvédelem állapotaApp protection status

Az alkalmazásvédelmi szabályzat az Enterprise Mobility Solution- (EMS-) technológiával integrált mobilalkalmazásoknál érhető el.An app protection policy is available to mobile apps that integrate with Enterprise Mobility Solution (EMS) technologies. Ez biztosítja a vállalati adatok alapvető védelmét, amikor azokat különféle, például Office-os mobilalkalmazások töltik le.This gives a baseline of protection for your corporate data when it is downloaded to mobile apps, including the Office mobile apps.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
ÁllapotStatus Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Alkalmazás neveApp name Az alkalmazás neveThe name of the application
Eszköz neveDevice name Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Eszköz típusaDevice type Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
HázirendekPolicies Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Legutóbbi szinkronizálásLast sync Időbélyeg, amely az eszköz Intune-nal való szinkronizálásának utolsó idejét mutatja.The timestamp of the last time the device synchronized with Intune.

Alkalmazásvédelmi szabályzatok információiApp protection policies reference

Az alkalmazásvédelmi szabályzat az EMS-technológiával integrált mobilalkalmazásoknál érhető el.An app protection policy is available to mobile apps that integrate with EMS technologies. Ez biztosítja a vállalati adatok alapvető védelmét, amikor azokat különféle, például Office-os mobilalkalmazások töltik le.This gives a baseline of protection for your corporate data when it is downloaded to mobile apps, including the Office mobile apps.

TulajdonságokProperties

A táblázat az Intune által kezelt eszközök alkalmazásvédelmi szabályzatainak állapotát mutatja be.The table summarizes app protection policies status for devices managed by Intune.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
NévName Az alkalmazás neve.The name of the application.
TelepítveDeployed Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
PlatformPlatform Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
BeléptetésEnrollment Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Legutóbbi frissítésLast Update A szabályzat módosítási idejének időbélyege.The timestamp the policy was modified.

EszközökDevices

Az Intune által, vagy az Intune vagy az Azure AD által kezelt felhasználók által kezelt eszközök.Devices managed by Intune or by users managed by Intune or Azure AD.

TulajdonságProperty SzövegText
Eszköz neveDevice Name Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
FelügyeliManaged By A szabályzat módosítási idejének időbélyege.The timestamp the policy was modified.
Azure AD-összekapcsolási típusAzure AD join type Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
TulajdonosOwnership Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Intune-kompatibilisIntune compliant Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Azure AD-kompatibilisAzure AD compliant Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
Azure AD-kompatibilisAzure AD compliant Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
Operációs rendszerOS Az eszközön telepített operációs rendszer.The operating system installed on the device.
Operációs rendszer verziójaOS version Az eszköz operációs rendszerének verziószáma.The Operating System version number of the device.
Legutóbbi bejelentkezésLast Check in Az eszköztípus neve.The name of the type of device.

Megfelelőségi szabályzatok információiCompliance policies reference

Gondoskodik róla, hogy a vállalati alkalmazások és adatok elérésére használt eszközök megfeleljenek bizonyos szabályoknak, például használjanak PIN-kódot az eszközhöz való hozzáféréshez, illetve titkosítsák az eszközön tárolt adatokat.Makes sure that the devices used to access company apps and data, comply with certain rules like using a PIN to access the device, and encryption of data stored on the device.

TulajdonságokProperties

A megfelelőségi szabályzatok tulajdonságai.The properties of the compliance policies.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
HozzárendelésAssignment Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
NévName Az alkalmazás neve.The name of the application.
Operációs rendszerOS Az eszközön telepített operációs rendszer.The operating system installed on the device.
SzabályzattípusPolicy Type Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Utolsó módosításLast Modified Az eszköztípus neve.The name of the type of device.

EszközökDevices

Az Intune által, vagy az Intune vagy az Azure AD által kezelt felhasználók által kezelt eszközök.Devices managed by Intune or by users managed by Intune or Azure AD.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
Eszköz neveDevice name Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
FelügyeliManaged by A szabályzat módosítási idejének időbélyege.The timestamp the policy was modified.
Azure AD-összekapcsolási típusAzure AD join type Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
TulajdonosOwnership Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Intune-kompatibilisIntune compliant Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Azure AD-kompatibilisAzure AD compliant Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
Operációs rendszerOS Az eszközön telepített operációs rendszer.The operating system installed on the device.
Operációs rendszer verziójaOS version Az eszköz operációs rendszerének verziószáma.The Operating System version number of the device.
Legutóbbi bejelentkezésLast check-in Az eszköztípus neve.The name of the type of device.

Alkalmazásvédelmi szabályzatokApp protection policies

Az alkalmazásvédelmi szabályzat az EMS-technológiával integrált mobilalkalmazásoknál érhető el.An app protection policy is available to mobile apps that integrate with EMS technologies. Ez biztosítja a vállalati adatok alapvető védelmét, amikor azokat különféle, például Office-os mobilalkalmazások töltik le.This gives a baseline of protection for your corporate data when it is downloaded to mobile apps, including the Office mobile apps.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
ÁllapotStatus Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Alkalmazás neveApp name Az alkalmazás neveThe name of the application
Eszköz neveDevice name Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Eszköz típusaDevice type Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
HázirendekPolicies Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Legutóbbi szinkronizálásLast sync Időbélyeg, amely az eszköz Intune-nal való szinkronizálásának utolsó idejét mutatja.The timestamp of the last time the device synchronized with Intune.

Konfigurációs szabályzatok információiConfiguration policies reference

Alkalmazásvédelmi szabályzat szállítóspecifikus konfigurációval rendelkező mobilalkalmazásoknál érhető el.An app configuration policy is available to mobile apps with vendor-specific configuration.

TulajdonságokProperties

A konfigurációs szabályzatok tulajdonságai.The properties of the configuration policies.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
HozzárendelésAssignment Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
NévName Az alkalmazás neve.The name of the application.
Operációs rendszerOS Az eszközön telepített operációs rendszer.The operating system installed on the device.
SzabályzattípusPolicy Type Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Utolsó módosításLast Modified Az eszköztípus neve.The name of the type of device.

EszközökDevices

Az Intune által, vagy az Intune vagy az Azure AD által kezelt felhasználók által kezelt eszközök.Devices managed by Intune or by users managed by Intune or Azure AD.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
Eszköz neveDevice name Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
FelügyeliManaged by A szabályzat módosítási idejének időbélyege.The timestamp the policy was modified.
Azure AD-összekapcsolási típusAzure AD join type Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
TulajdonosOwnership Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Intune-kompatibilisIntune compliant Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Azure AD-kompatibilisAzure AD compliant Az egyes felhasználók alkalmazásvédelmi alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' app protection apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.
Operációs rendszerOS Az eszközön telepített operációs rendszer.The operating system installed on the device.
Operációs rendszer verziójaOS version Az eszköz operációs rendszerének verziószáma.The Operating System version number of the device.
Legutóbbi bejelentkezésLast check-in Az eszköztípus neve.The name of the type of device.

Alkalmazásvédelmi szabályzatokApp protection policies

Az alkalmazásvédelmi szabályzat az EMS-technológiával integrált mobilalkalmazásoknál érhető el.An app protection policy is available to mobile apps that integrate with EMS technologies. Ez biztosítja a vállalati adatok alapvető védelmét, amikor azokat különféle, például Office-os mobilalkalmazások töltik le.This gives a baseline of protection for your corporate data when it is downloaded to mobile apps, including the Office mobile apps.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
ÁllapotStatus Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Alkalmazás neveApp name Az alkalmazás neveThe name of the application
Eszköz neveDevice name Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
Eszköz típusaDevice type Az eszköztípus neve.The name of the type of device.
HázirendekPolicies Az eszköz tulajdonlástípusa.The type of device ownership. A típus lehet Vállalati, Személyes vagy Ismeretlen.This can be Company, Personal, and Unknown.
Legutóbbi szinkronizálásLast sync Időbélyeg, amely az eszköz Intune-nal való szinkronizálásának utolsó idejét mutatja.The timestamp of the last time the device synchronized with Intune.

Rendelkezésre álló adatok gyűjtése mobileszközönCollect available data from mobile device

A következő erőforrásokkal eszközadatokat gyűjthet a felhasználói eszközök hibáinak elhárításakor:Use the following resources to help collect device data when troubleshooting user's device issues:

További lépésekNext steps

Megismerkedhet a szerepköralapú adminisztrációval (RBAC), és hogy az miként használható szerepkörök definiálására a szervezet eszközein, a mobileszköz-kezelésben és az adatvédelmi feladatokban.You can learn more about Role-based administration control (RBAC) to define roles in your organizational device, mobile application management, data protection tasks. További információt a Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) az Intune-nal című témakörben talál.For more information, see Role-based administration control (RBAC) with Intune.

Ismertető a Microsoft Intune esetleges ismert problémáiról.Learn about any known issues in Microsoft Intune. További információt Az Intune ismert problémái című témakörben talál.For more information, see Known issues in Microsoft Intune.

Megtudhatja, hogyan hozhat létre támogatási jegyeket, és hogyan kérhet segítséget, ha szüksége van rá.Learn how to create a support ticket a get help when you need it. Támogatás kérése.Get support.