Segítségnyújtás a felhasználóknak a hibaelhárítási portál használatávalUse the troubleshooting portal to help users

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A hibaelhárítási portál segítségével az ügyfélszolgálat munkatársai és az Intune-rendszergazdák felhasználói információkat tekinthetnek meg a felhasználói segítségkérések teljesítéséhez.The troubleshooting portal lets help desk operators and Intune administrators view user information to address user help requests. Az ügyfélszolgálattal rendelkező cégek Ügyfélszolgálat jogosultságot oszthatnak ki egy felhasználói csoport részére, amely a továbbiakban a Hibaelhárítás panel segítségével nyújthat támogatást a felhasználóknak.Organizations that include help desk operators in their staff can assign the Help desk operator to a group of users, who can then use the Troubleshoot blade to help users.

Például ha egy felhasználó Intune-nal kapcsolatos műszaki problémával fordul az ügyfélszolgálathoz, az ügyfélszolgálat munkatársa megadja a felhasználó nevét.For example, when a user contacts support with a technical issue with Intune, the help desk operator enters the user's name. Az Intune hasznos adatokat jelenít meg, amelyek számos 1. szintű probléma megoldásában segíthetnek, mint például:Intune shows useful data that can help resolve many tier-1 issues including:

 • Felhasználó állapotaUser status
 • HozzárendelésekAssignments
 • Megfelelőségi problémákCompliance issues
 • Az eszköz nem válaszolDevice not responding
 • Az eszközön nem működnek a VPN- vagy Wi-Fi-beállításokDevice not getting VPN or Wi-Fi settings
 • Alkalmazástelepítési hibaApp installation failure

Ügyfélszolgálati operátorok felvételeAdd help desk operators

Intune-rendszergazdaként hozzárendelheti az Ügyfélszolgálat szerepkört egy felhasználói csoporthoz.As an Intune admin, you can assign the Help Desk Operator role to a user group. A csoport tagjai az Azure Portal webhelyen elháríthatják a felhasználók problémáit.Members of that group can use the Azure portal to troubleshoot users' problems. Minden ügyfélszolgálati munkatársnak Intune-licenccel kell rendelkeznie az Azure Portal eléréséhez.Each help desk operator must have an Intune license to access the Azure portal. Ismerje meg, hogyan oszthat ki Intune-licenceket.Learn how to assign Intune licenses.

Ügyfélszolgálati felhasználók hozzáadása:To add help desk users:

 1. Felhasználók hozzáadása az Intune-hoz szükség esetén.Add users to Intune if necessary.
 2. Ügyfélszolgálati csoport létrehozása és felhasználók hozzáadása a csoporthoz.Create a help desk group and add users to the group.
 3. Végezz el az RBAC ügyfélszolgálati munkatárs szerepkör hozzárendelését.Assign the RBAC Help Desk Operator role.

  Képernyőkép az Azure Portalról, amelyen ki vannak emelve az Intune-szerepkörök és látható a beépített szerepkörök listája, köztük az Ügyfélszolgálati munkatárs szerepkör is Az ügyfélszolgálati munkatársaknak hozzáférést adhat egy egyéni szerepkör létrehozásával és személyre szabásával is.Screenshot of Azure portal showing the Intune roles highlighted and a list of built-in roles including Help Desk Operator You can also create a custom role which you can further modify to give help desk operators access. Az ügyfélszolgálati munkatársaknak a következő jogosultságokkal kell rendelkezniük a felhasználói problémák hibaelhárításához:Help desk operators require the following permissions to help troubleshoot user problems:

  • MobileApps (mobilalkalmazások): OlvasásMobileApps: Read
  • ManagedApps (felügyelt alkalmazások): OlvasásManagedApps: Read
  • ManagedDevices (felügyelt eszközök): OlvasásManagedDevices: Read
  • Organization (Munkahely): OlvasásOrganization: Read
  • DeviceCompliancePolices: OlvasásDeviceCompliancePolices: Read
  • DeviceConfigurations: OlvasásDeviceConfigurations: Read
 4. Szolgáltatás-rendszergazdaként rendszergazdai engedélyek kiosztásával engedélyezze az ügyfélszolgálati munkatársaknak a szolgáltatás állapotának megtekintését és az Intune-támogatási jegyek megnyitását.To give help desk operators permission to view the service health and open support tickets for Intune, grant users admin permissions as a Service administrator. Ne adjon Intune-beli szolgáltatás-rendszergazda engedélyt, mert ez a címtárszerepkör több jogosultsággal rendelkezik, mint amennyire az ügyfélszolgálati munkatársaknak szükségük van.Do not give Intune Service administrator permission because this directory role has more rights than those needed for help desk operators.

A hibaelhárítási portál eléréseAccess the troubleshooting portal

Az ügyfélszolgálati munkatársak és az Intune-rendszergazdák kétféleképpen érhetik el a hibaelhárítási portált:Help desk staff and Intune administrators can access the troubleshooting portal in two ways:

 • A hibaelhárítási portál megtekintéséhez nyissa meg a http://aka.ms/intunetroubleshooting oldalt egy böngészőben.Open http://aka.ms/intunetroubleshooting in a web browser to view just the troubleshooting portal. A hibaelhárítás konzoljának képernyőképeScreenshot of the Troubleshoot console
 • Jelentkezzen be az Azure Portalon, válassza a More Services (további szolgáltatások > Figyelés + Felügyelet > Intune, majd a Súgó és támogatás > Hibaelhárítás lehetőséget.Sign in to the Azure portal, choose More Services > Monitoring + Management > Intune, and then go Help and Support > Troubleshoot.

A Felhasználó kijelölése elemre kattintva tekintse meg a felhasználót és adatait.Click Select user to view a user and that user's details.

A hibaelhárítási portál használataUse the troubleshooting portal

A hibaelhárítási portálon a Felhasználó kijelölése hivatkozással lehet megnézni az egyes felhasználók adatait.In the troubleshooting portal, you can choose Select user to view a users' information. A felhasználói adatok segítséget nyújtanak a felhasználók és eszközeik aktuális állapotának áttekintésében.User information can help you understand the current state of users and their devices. A hibaelhárítási portál a következő hibaelhárítási részleteket jeleníti meg:The troubleshooting portal shows the following troubleshooting details:

 • Fiók állapotaAccount status
 • Felhasználó állapotaUser status
 • Eszközök az eszközműveletekkel együttDevices with device actions
 • CsoporttagságGroup membership
 • Alkalmazásvédelmi állapotApp protection status