A Microsoft Intune ismert problémáiKnown issues in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Ebből a cikkből megismerheti a Microsoft Intune esetleges ismert problémáit.Use this article to learn about any known issues in Microsoft Intune.

Ha olyan hibát szeretne jelenteni, amely nem szerepel itt, nyisson meg egy támogatási kérelmet.If you want to report a bug that is not listed here, open a support request.

Ha új szolgáltatást szeretne igényelni az Intune-hoz, jelentést küldhet el a Uservoice webhelyen.If you want to request a new feature for Intune, consider filing a report on Uservoice site.

ÁttelepítésMigration

Az Intune régebbi számítógépügyfelének funkciói csak a Silverlight-konzolon érhetők elIntune legacy PC client features are only available in the Silverlight console

A Windows 10 rendszert Windows MDM-regisztráción keresztül tudja felügyelni az Azure-beli Intune-portálon.The ability to manage Windows 10 in the Intune on Azure portal is available via Windows MDM enrollment. További információt Az Azure-beli Intune-konzol és az örökölt Intune-számítógépügyfél című témakörben találhat.For more information, see Intune on Azure console and legacy Intune PC Client.

Az Intune által migrálás közben létrehozott csoportok hatással lehetnek más Microsoft-termékek működéséreGroups created by Intune during migration might affect functionality of other Microsoft products

Ha az Intune-portálról az Azure Portalra migrált, megjelenhet egy All Users - b0b08746-4dbe-4a37-9adf-9e7652c0b421 nevű új csoport.When you migrate from Intune to the Azure portal, you might see a new group named All Users - b0b08746-4dbe-4a37-9adf-9e7652c0b421. Ez a csoport az Azure Active Directory minden felhasználóját tartalmazza, nem csak az Intune-nal felügyelt felhasználókat.This group contains all users in your Azure Active Directory, not only Intune licensed users. Ez a használat akkor okozhat problémát más Microsoft-termékeknél, ha azt szeretné, hogy valamely meglévő vagy új felhasználók egyetlen csoportnak se legyenek tagjai.This usage can cause issues with other Microsoft products if you expect some existing or new users to not be a member of any groups.

A migrált szabályzatok állapotpaneljei nem működnekStatus blades for migrated policies do not work

A klasszikus Azure Portalról az Azure Portalra migrált szabályzatok állapotinformációi nem jelennek meg.You cannot view status information for policies that were migrated from the Azure classic portal in the Azure portal. A klasszikus portálon azonban megnézhetők ezeknek a szabályzatoknak az állapotinformációi.However, you can continue to view reports for these policies in the classic portal. A migrált konfigurációs szabályzatok állapotinformációit akkor jelenítheti meg, ha újra létrehozza őket az Azure Portalon.To view status information for migrated configuration policies, recreate them in the Azure portal.

AlkalmazásokApps

Több alkalmazástelepítési kérelem egyes VPP-alkalmazások esetébenMultiple app install prompts for certain VPP apps

Előfordulhat, hogy egyes VPP-alkalmazások esetében annak ellenére több alkalmazástelepítési kérelem is megjelenik, hogy az alkalmazások már telepítve vannak a végfelhasználói eszközökön.You may see multiple app install prompts for certain VPP apps which are already installed on end user devices. A problémát az okozza, hogy az Automatikus alkalmazásfrissítések beállítás Be van kapcsolva a VPP-tokenben, amelyet az Intune Azure Portalra feltöltött.This issue occurs if you have the Automatic app updates option set to On for the VPP token that you have uploaded to the Intune Azure portal.

A probléma elhárításához kapcsolja ki az Automatikus alkalmazásfrissítések beállítást a VPP-tokenben.To workaround this issue, you can disable the Automatic app updates option for the VPP token. Ehhez nyissa meg a Microsoft Intune-t az Azure Portalon.To do this, in the Azure portal open Microsoft Intune. Az Intune-ban válassza a Mobilalkalmazások > iOS VPP-tokenek lehetőséget.From Intune, select Mobile apps > iOS VPP tokens. Ezután válassza ki azt a VPP-tokent, amely az érintett alkalmazást telepítette, majd válassza ki a Szerkesztés > Automatikus alkalmazásfrissítések > Ki > Mentés lehetőségeket.Next, select the VPP Token which has deployed the affected app and select Edit > Automatic app updates > Off > Save. A másik lehetőség, hogy letiltja az érintett alkalmazás VPP-alkalmazásként történő telepítését, így a továbbiakban nem jelennek meg a telepítési kérelmek sem.Alternatively, you can stop the deployment of the affected app as a VPP app, which will stop the prompts.

Ez az egy ismert probléma a jelenlegi kiadásban.This is a known issue in the current release. Hamarosan kiadunk egy javítást, amely megoldja a problémát.We have an upcoming fix which will resolve this issue. Ha a javítás telepítve lesz, a felhasználók nem fogják többé ezeket az alkalmazástelepítési kérelmeket megkapni.When the fix is implemented, your users will no longer see multiple app install prompts.

Az iOS mennyiségi programban vásárolt alkalmazások csak az Intune-bérlő alapértelmezés szerinti nyelvén érhetők eliOS volume-purchased apps only available in default Intune tenant language

Az iOS mennyiségi programban vásárolt alkalmazások csak az Intune-fiókéval megegyező országkódnak megfelelő nyelven jelennek meg, és ahhoz rendelhetők.iOS volume-purchased apps are displayed, and can be assigned only for the same country code as your Intune account. Az Intune csak az Intune-bérlő országkódjával megegyező iTunes területi beállításról származó alkalmazásokat szinkronizálja.Intune only syncs apps from the same iTunes locale as the Intune tenant account country code. Például ha német Intune-fiókkal rendelkezik, és olyan alkalmazást vásárol, amely csak az Egyesült Államok-beli áruházban érhető el, akkor az Intune nem jeleníti meg az alkalmazást.For example, if you purchase an app only available in a U.S. store, but your Intune account is German, Intune does not show that app.

Ugyanazon iOS mennyiségi vásárlási programból több példány is feltöltődikMultiple copies of the same iOS volume-purchase program are uploaded

Ugyanazon VPP-token feltöltéséhez ne kattintson egynél többször a Feltöltés gombra.Do not click the Upload button multiple times for the same VPP token. A többszöri kattintás azt eredményezi, hogy másodpéldányok töltődnek fel a VPP-tokenből, és az alkalmazások többször szinkronizálnak ugyanazzal a tokennel.This will result in duplicate VPP tokens being uploaded, and apps syncing multiple times for the same VPP token.

Eszközök konfigurálásaDevice configuration

Egyes eszközöknél nem menthető a Windows Information Protection-szabályzatYou cannot save a Windows Information Protection policy for some devices

Az Intune-ban nem regisztrált eszközök esetén csak elsődleges tartományt adhat meg a Windows Information Protection-szabályzat beállításainak Vállalati identitás mezőjében.For devices not enrolled with Intune, you can only specify a primary domain in the Corporate Identify field in the settings for a Windows Information Protection policy. Ha a Speciális beállítások > Peremhálózat > Védett tartomány hozzáadása beállítás használatával további tartományokat ad meg, a szabályzat nem menthető.If you add additional domains (using Advanced settings > Network perimeter > Add a protected domain), you cannot save the policy. A megjelenő hibaüzenetet hamarosan pontosítani fogjuk.The error message you see will soon be changed to be more accurate.

Cisco AnyConnect és Cisco Legacy AnyConnect VPN ügyfelek támogatása – iOSCisco AnyConnect and Cisco Legacy AnyConnect VPN client support - iOS

IOS-eszközökön a hálózati hozzáférés-vezérlés (NAC) integrációja az új Cisco AnyConnect-ügyféllel nem működik.On iOS devices, network access control (NAC) integration does not work with the new Cisco AnyConnect client. Jelenleg is dolgozunk a Cisco közreműködésével a NAC-integráció elérhetővé tételén.We are working with Cisco to provide NAC integration.

A VPN-profilok létrehozása az Intune-ban című cikk bővebb tájékoztatást nyújt a Cisco AnyConnect és Cisco Legacy AnyConnect ügyfelekről.Create VPN profiles in Intune provides more details on the Cisco AnyConnect and Cisco Legacy AnyConnect clients.

Numerikus jelszó használata macOS Sierra rendszerű eszközökkelUsing the numeric password type with macOS Sierra devices

Jelenleg ha a Numerikust választja ki a Kötelező jelszó típusa értékeként a macOS Sierra-eszközök eszközkorlátozási profiljában, akkor az Alfanumerikusként lesz megkövetelve.Currently, if you select the Numeric Required password type in a device restriction profile for macOS Sierra devices, it is enforced as Alphanumeric. Ha ezeknél az eszközöknél numerikus jelszót szeretne használni, ne konfigurálja ezt a beállítást.If you want to use a numeric password with these devices, do not configure this setting. Ezt a problémát várhatóan az macOS jövőbeli kiadása javítja.This issue might be corrected in a future version of macOS.

További tudnivalók a fenti beállításokhoz: A macOS eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-ban.For more information about these settings, see macOS device restriction settings in Microsoft Intune.

MegfelelőségCompliance

Az Intune-beli megfelelőségi szabályzatok nem jelennek meg az új konzolonCompliance policies from Intune do not show up in new console

A klasszikus Intune-portálon létrehozott megfelelőségi szabályzatok migrálva lesznek, de az Azure Portal szerkezeti módosításai miatt nem jelennek meg az Azure Portalon.Compliance policies you created in the classic portal are migrated, but are not displayed in the Azure portal because of design changes in the Azure portal. A klasszikus Intune-portálon létrehozott megfelelőségi szabályzatok továbbra is érvényben vannak, de megnézni és szerkeszteni csak a klasszikus portálon lehet őket.Compliance policies you created in the Intune classic portal are still enforced, but you must view and edit them in the classic portal.

Ügyeljen továbbá arra is, hogy az Azure Portalon létrehozott új szabályzatok a klasszikus portálon már nem jelennek meg.Additionally, new compliance policies you create in the Azure portal are not visible in the classic portal.

További információt a Mi az eszközmegfelelőség című témakörben talál.For more information, see What is device compliance.

AdatvédelemData protection

iOS-es alkalmazásvédelmi szabályzatokiOS app protection policies

Megadhat olyan iOS-hez készült alkalmazásvédelmi szabályzatokat, melyek a mobilakalmazás-kezeléssel (MAM), regisztráció nélkül kezelt eszközök felhasználói számára érhetőek el.You can define app protection policies for iOS that are available for users on devices managed through mobile app management (MAM) without enrollment. Egy átmeneti hiba miatt ezeket a szabályzatok csak olyan iOS-verziókhoz adhatók meg, melyekben egyetlen, és nem pedig több tizedespont szerepel.Due to a temporary error, you can only define these policies for iOS versions with a single decimal point version rather than multiple decimal points. Ahelyett, hogy az iOS 10.3.1-et adná meg minimális verzióként, az iOS 10.3-at kell beállítania.Instead of setting a minimum version of iOS 10.3.1, you set it for iOS 10.3. Ezt a problémát az iOS SDK hamarosan megjelenő frissítése meg fogja oldani.This will be resolved with a forthcoming update to the iOS SDK.

Felügyelet és fiókokAdministration and accounts

A globális rendszergazdák (más néven a bérlői rendszergazdák) folytathatják a mindennapos adminisztrációs feladataikat különálló Intune- vagy Nagyvállalati mobilitási csomag- (EMS-) licenc nélkül.Global Admins (also referred to as Tenant Admins) can continue day-to-day administration tasks without a separate Intune or Enterprise Mobility Suite (EMS) license. Ha azonban a szolgáltatást szeretnék használni például a saját eszközük vagy vállalati eszköz regisztrálásához vagy a munkahelyi Intune portál használatához, Intune- vagy EMS-licencre van szükségük.However, to use the service, such as to enroll their own device, a corporate device, or use the Intune Company Portal, they need an Intune or EMS license.