A Microsoft Intune ismert problémáiKnown issues in Microsoft Intune

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

Ebből a témakörből megismerheti a Microsoft Intune esetleges ismert problémáit.Use this topic to learn about any known issues in Microsoft Intune.

Ha olyan hibát szeretne jelenteni, amely nem szerepel itt, nyisson meg egy támogatási kérelmet.If you want to report a bug that is not listed here, open a support request.

Ha új szolgáltatást szeretne igényelni az Intune-hoz, jelentést küldhet el Uservoice webhelyünkön.If you want to request a new feature for Intune, consider filing a report on our Uservoice site.

ÁttelepítésMigration

Az Intune által migrálás közben létrehozott csoportok hatással lehetnek más Microsoft-termékek működéséreGroups created by Intune during migration might affect functionality of other Microsoft products

Ha a klasszikus Intune-portálról az Azure Portalra migrált, megjelenhet egy All Users - b0b08746-4dbe-4a37-9adf-9e7652c0b421 nevű új csoport.When you migrate from classic Intune to the Azure portal, you might see a new group named All Users - b0b08746-4dbe-4a37-9adf-9e7652c0b421. Ez a csoport az Azure Active Directory minden felhasználóját tartalmazza, nem csak az Intune-nal felügyelt felhasználókat.This group contains all users in your Azure Active Directory, not only Intune licensed users. Ez a használat akkor okozhat problémát más Microsoft-termékeknél, ha azt szeretné, hogy valamely meglévő vagy új felhasználók egyetlen csoportnak se legyenek tagjai.This usage can cause issues with other Microsoft products if you expect some existing or new users to not be a member of any groups.

Egyes képességekhez szükséges másodlagos migrálásSecondary migration required for select capabilities

A 2017 januárja előtt létrehozott Intune-fiókokat migrálni kell, hogy az alábbi lehetőségek használhatók legyenek az Azure Portalon:Intune accounts created before January 2017 must be migrated before these capabilities can be used in the Azure portal:

  • Vállalati eszközregisztrációs profilokCorporate Device Enrollment profiles
  • Apple Készülékregisztrációs programApple Device Enrollment Program
  • Előre regisztrált vállalati eszközök iOS-es sorozatszám-csoportok alapjánCorporate pre-enrolled devices by iOS serial number group
  • Eszközregisztráció-kezelőkDevice Enrollment Managers
  • Apple Volume Purchase ProgramApple Volume Purchase Program

Mivel ezek a lehetőségek nem kezelhetők egyszerre a klasszikus Silverlight- és az Azure-konzolon is, a migrálás az alábbi hatást váltja ki:Because these capabilities cannot be managed from both the classic Silverlight and Azure consoles, the migration:

  • letiltja őket a klasszikus konzolonDisables them in the classic console
  • engedélyezi őket az Azure-konzolonEnables them in the Azure console

Ha a továbbiakban ezeket az Intune-lehetőségeket az Azure Portalon kezeli, vegye figyelembe az alábbi pontokat:If you now manage these Intune capabilities in the Azure portal, be aware of the following points:

Eltávolítja a céges eszközregisztrációs profilokat az Apple DEP-benRemoves default Corporate Device Enrollment profiles in Apple DEP

Az Azure Portal nem támogat alapértelmezett céges eszközregisztrációs profilt az Apple Készülékregisztrációs program (DEP) eszközeihez.The Azure portal does not support a default Corporate Device Enrollment profile for Apple Device Enrollment Program (DEP) devices. A klasszikus Silverlight Intune-konzol ezen funkcióját a profilok szándékolatlan hozzárendelésének megelőzése érdekében megszüntetjük.This functionality, available in the classic Silverlight Intune console, is discontinued to prevent unintentional profile assignment. Az Azure Portalon az Apple DEP-fiókokból szinkronizált sorozatszámokhoz a rendszer nem rendel alapértelmezett céges eszközregisztrációs profilt.When DEP serial numbers sync in the Azure portal, no Corporate Device Enrollment profile is assigned. Az eszköz használata előtt regisztrációs profilt kell hozzárendelni.An enrollment profile must be assigned before using the device.

Az Apple DEP-token migráláskor visszaállApple DEP token restored with migration

Ha a klasszikus Intune-portálon (Silverlight) törli az Apple Device Enrollment Program tokenjét, és nem tölt fel új tokent az Azure Portalra, akkor migráláskor az eredeti token áll vissza az Azure Portalon.If you deleted an Apple Device Enrollment Program token in the Intune classic (Silverlight) portal and do not upload a new token to the Azure portal, the original token is restored in the Azure portal when you migrate. A token eltávolításához és a DEP-regisztráció megakadályozásához törölje a tokent az Azure Portalról.To remove this token and prevent DEP enrollment, delete the token from the Azure portal.

A migrált szabályzatok állapotpaneljei nem működnekStatus blades for migrated policies do not work

A klasszikus portálról az Azure Portalra migrált szabályzatok állapotinformációi nem jelennek meg.You cannot view status information for policies that were migrated from the classic portal in the Azure portal. A klasszikus portálon azonban megnézhetők ezeknek a szabályzatoknak az állapotinformációi.However, you can continue to view reports for these policies in the classic portal. A migrált konfigurációs szabályzatok állapotinformációit akkor jelenítheti meg, ha újra létrehozza őket az Azure Portalon.To view status information for migrated configuration policies, recreate them in the Azure portal.

AlkalmazásokApps

Az iOS mennyiségi programban vásárolt alkalmazások csak az Intune-bérlő alapértelmezés szerinti nyelvén érhetők eliOS volume-purchased apps only available in default Intune tenant language

Az iOS mennyiségi programban vásárolt alkalmazások csak az Intune-fiókéval megegyező országkódnak megfelelő nyelven jelennek meg, és ahhoz rendelhetők.iOS volume-purchased apps are displayed, and can be assigned only for the same country code as your Intune account. Az Intune csak az Intune-bérlő országkódjával megegyező iTunes területi beállításról származó alkalmazásokat szinkronizálja.Intune only sync apps from the same iTunes locale as the Intune tenant account country code. Például ha német Intune-fiókkal rendelkezik, és olyan alkalmazást vásárol, amely csak az Egyesült Államok-beli áruházban érhető el, akkor az Intune nem jeleníti meg az alkalmazást.For example, if you purchase an app which is only available in the U.S. store, but your Intune account is German, Intune will not show that app.

Ugyanazon iOS mennyiségi vásárlási programból több példány is feltöltődikMultiple copies of the same iOS volume-purchase program are uploaded

Ugyanazon VPP-token feltöltéséhez ne kattintson egynél többször a Feltöltés gombra.Do not click the Upload button multiple times for the same VPP token. A többszöri kattintás azt eredményezi, hogy másodpéldányok töltődnek fel a VPP-tokenből, és az alkalmazások többször szinkronizálnak ugyanazzal a tokennel.This will result in duplicate VPP tokens being uploaded, and apps syncing multiple times for the same VPP token.

Eszközök konfigurálásaDevice configuration

Egyes eszközöknél nem menthető a Windows Information Protection-szabályzatYou cannot save a Windows Information Protection policy for some devices

Az Intune-ban nem regisztrált eszközök esetén csak elsődleges tartományt adhat meg a Windows Information Protection-szabályzat beállításainak Vállalati identitás mezőjében.For devices not enrolled with Intune, you can only specify a primary domain in the Corporate Identify field in the settings for a Windows Information Protection policy. Ha a Speciális beállítások > Peremhálózat > Védett tartomány hozzáadása beállítás használatával további tartományokat ad meg, a szabályzat nem menthető.If you add additional domains (using Advanced settings > Network perimeter > Add a protected domain), you cannot save the policy. A megjelenő hibaüzenetet hamarosan pontosítani fogjuk.The error message you see will soon be changed to be more accurate.

Cisco AnyConnect VPN-ügyfelek támogatásaCisco AnyConnect VPN client support

A Cisco AnyConnect VPN-ügyfél legújabb kiadása (4.0.07072) jelenleg nem kompatibilis az Intune-nal.The latest release of the Cisco AnyConnect VPN client (4.0.07072) is not currently compatible with Intune. Egy jövőbeli Intune-frissítés tartalmazni fogja a kompatibilitást ezzel a verzióval.A future Intune update will include compatibility with this VPN client version. Addig is azt javasoljuk, hogy használja tovább a jelenlegi verziót, és ne frissítse a Cisco AnyConnect VPN-ügyfelet.Until then, we recommend that you do not update your Cisco AnyConnect VPN client, and continue to use the existing version.

Numerikus jelszó használata macOS Sierra rendszerű eszközökkelUsing the numeric password type with macOS Sierra devices

Jelenleg ha a Numerikust választja ki a Kötelező jelszó típusa értékeként a macOS Sierra-eszközök eszközkorlátozási profiljában, akkor az Alfanumerikusként lesz megkövetelve.Currently, if you select the Numeric Required password type in a device restriction profile for macOS Sierra devices, it is enforced as Alphanumeric. Ha ezeknél az eszközöknél numerikus jelszót szeretne használni, ne konfigurálja ezt a beállítást.If you want to use a numeric password with these devices, do not configure this setting. Ezt a problémát várhatóan az macOS jövőbeli kiadása javítja.This issue might be corrected in a future version of macOS.

További tudnivalók a fenti beállításokhoz: A macOS eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-ban.For more information about these settings, see macOS device restriction settings in Microsoft Intune.

MegfelelőségCompliance

Az Intune-beli megfelelőségi szabályzatok nem jelennek meg az új konzolonCompliance policies from Intune do not show up in new console

A klasszikus Intune-portálon létrehozott megfelelőségi szabályzatok migrálva lesznek, de az Azure Portal szerkezeti módosításai miatt nem jelennek meg az Azure Portalon.Compliance policies you created in the classic portal are migrated, but are not displayed in the Azure portal because of design changes in the Azure portal. A klasszikus Intune-portálon létrehozott megfelelőségi szabályzatok továbbra is érvényben vannak, de megnézni és szerkeszteni csak a klasszikus Intune-portálon lehet őket.Compliance policies you created in the classic Intune portal are still enforced, but you must view and edit them in the classic Intune portal. Ügyeljen továbbá arra is, hogy az Azure Portalon létrehozott új szabályzatok a klasszikus Intune-portálon már nem jelennek meg.Additionally, new compliance policies you create in the Azure portal are not visible in the classic Intune portal.

További információt a Mi az eszközmegfelelőség című témakörben talál.For more information, see What is device compliance.

AdatvédelemData protection

iOS-es alkalmazásvédelmi szabályzatokiOS app protection policies

Megadhat olyan iOS-hez készült alkalmazásvédelmi szabályzatokat, melyek a mobilakalmazás-kezeléssel (MAM), regisztráció nélkül kezelt eszközök felhasználói számára érhetőek el.You can define app protection policies for iOS that are available for users on devices managed through mobile app management (MAM) without enrollment. Egy átmeneti hiba miatt ezeket a szabályzatok csak olyan iOS-verziókhoz adhatók meg, melyekben egyetlen, és nem pedig több tizedespont szerepel.Due to a temporary error, you can only define these policies for iOS versions with a single decimal point version rather than multiple decimal points. Ahelyett, hogy az iOS 10.3.1-et adná meg minimális verzióként, az iOS 10.3-at kell beállítania.Instead of setting a minimum version of iOS 10.3.1, you set it for iOS 10.3. Ezt a problémát az iOS SDK hamarosan megjelenő frissítése meg fogja oldani.This will be resolved with a forthcoming update to the iOS SDK.

Felügyelet és fiókokAdministration and accounts

A globális rendszergazdák (más néven a bérlői rendszergazdák) folytathatják a mindennapos adminisztrációs feladataikat különálló Intune- vagy Nagyvállalati mobilitási csomag- (EMS-) licenc nélkül.Global Admins (also referred to as Tenant Admins) can continue day-to-day administration tasks without a separate Intune or Enterprise Mobility Suite (EMS) license. Ha azonban a szolgáltatást szeretnék használni például a saját eszközük vagy vállalati eszköz regisztrálásához vagy a munkahelyi Intune portál használatához, Intune- vagy EMS-licencre van szükségük.However, to use the service, such as to enroll their own device, a corporate device, or use the Intune Company Portal, they need an Intune or EMS license.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback