Mobileszköz-felügyeleti szolgáltató megadásaSet the mobile device management authority

A mobileszköz-felügyeleti (MDM-) szolgáltató beállítása szabja meg, hogy miként kezelheti mobileszközeit.The mobile device management (MDM) authority setting determines how you manage your devices. Ahhoz, hogy a felhasználók felügyeletre tudják regisztrálni eszközeiket, a rendszergazdának be kell állítania egy MDM-szolgáltatót.As an IT admin, you must set an MDM authority before users can enroll devices for management.

A lehetséges konfigurációk a következők:Possible configurations are:

 • Önálló Intune – kizárólag felhőalapú felügyelet használata, amelyet az Azure Portal segítségével konfigurálhat.Intune Standalone - cloud-only management, which you configure by using the Azure portal. Az Intune-ban elérhető összes lehetőség a rendelkezésére áll.Includes the full set of capabilities that Intune offers. MDM-szolgáltató beállítása az Intune-konzolon.Set the MDM authority in the Intune console.

 • Hibrid Intune – az Intune felhőalapú megoldásainak integrációja a System Center Configuration Manager alkalmazásba.Intune Hybrid - integration of the Intune cloud solution with System Center Configuration Manager. Az Intune-t a Configuration Manager konzolja segítségével konfigurálhatja.You configure Intune by using the Configuration Manager console. MDM-szolgáltató beállítása a Configuration Managerben.Set the MDM authority in Configuration Manager.

 • Mobileszköz-felügyelet az Office 365 használatával – Az Office 365 és az Intune felhőalapú megoldásának integrációja.Mobile Device Management for Office 365 - integration of Office 365 with the Intune cloud solution. Az Intune-t az Office 365 Felügyeleti központ segítségével konfigurálhatja.You configure Intune from your Office 365 Admin Center. Az önálló Intune-nal elérhető funkciók egy részét tartalmazza.Includes a subset of the capabilities that are available with Intune Standalone. MDM-szolgáltató beállítása az Office 365 felügyeleti központjában.Set the MDM authority in Office 365 Admin Center.

Fontos

A Configuration Manager 1610-es vagy későbbi verziójában és a Microsoft Intune 1705-ös verziójában anélkül módosíthatja az MDM-szolgáltatót, hogy fel kellene vennie a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával, valamint anélkül, hogy el kellene végeznie a meglévő felügyelt eszközök regisztrációjának törlését és a regisztráció újbóli elvégzését.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. További információt a Mi a teendő, ha nem a megfelelő MDM-szolgáltatót választotta? című szakaszban talál.For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

Az Intune beállítása MDM-szolgáltatókéntSet MDM authority to Intune

Ha még nem állította be az MDM-szolgáltatót, kövesse az alábbi lépéseket.If you haven't yet set the MDM authority, follow the steps below. Az MDM-szolgáltatók váltásához lásd az alábbi Mobileszköz-felügyeleti szolgáltató módosítása szakaszt.To change from one MDM authority to another, see the change MDM authority section below.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. A Mobileszköz-kezelő szolgáltató beállítás megnyitásához válassza a narancssárga szalagcímet.Select the orange banner to open the Mobile Device Management Authority setting. A narancssárga szalagcím csak akkor jelenik meg, ha még nem állított be az MDM-szolgáltatót.The orange banner is only displayed if you haven't yet set the MDM authority.

 4. A Mobileszköz-kezelő szolgáltató szakaszban válassza ki az alábbiak közül a kívánt MDM-szolgáltatót:Under Mobile Device Management Authority, choose your MDM authority from the following options:

  • Intune MDM-szolgáltatóIntune MDM Authority
  • Configuration Manager MDM-szolgáltató.Configuration Manager MDM Authority
  • NincsenekNone

  Képernyőkép az Intune mobileszköz-kezelő szolgáltató beállítására szolgáló képernyőjéről

  Egy üzenet jelzi, hogy az Intune-t sikeresen beállította mobileszköz-kezelő szolgáltatónak.A message indicates that you have successfully set your MDM authority to Intune.

Az Intune-felügyelet felhasználói felületének munkafolyamataWorkflow of Intune Administration UI

Engedélyezett Android- vagy Apple-eszközkezelés esetén az Intune eszköz- és felhasználóadatok küldésével végzi el az eszközök kezeléséhez szükséges integrációt a külső szolgáltatásokkal.When Android or Apple device management is enabled, Intune sends device and user information to integrate with these third-party services to manage their respective devices.

Néhány új helyzet, amelyben az adatok megosztásához a rendszer jóváhagyást kér:Scenarios that add a consent to share data are included when:

 • Az androidos munkahelyi profilok engedélyezése.You enable Android work profiles.
 • Apple MDM leküldéses tanúsítványok engedélyezése és feltöltése.You enable and upload Apple MDM push certificates.
 • Olyan Apple-szolgáltatások engedélyezése, mint a Készülékregisztrációs program, a School Manager és a mennyiségi vásárlási program (VPP).You Enable any of the Apple services, such as Device Enrollment Program, School Manager, or Volume Purchasing Program.

A jóváhagyás minden esetben szigorúan csak egy mobileszköz-felügyeleti szolgáltatás futtatására vonatkozik. Ilyen például annak megerősítése, hogy egy rendszergazda engedélyezte Google- vagy Apple-eszközök regisztrálását.In each case, the consent is strictly related to running a mobile device management service, such as confirming that an IT Admin has authorized Google or Apple devices to enroll. Az új munkafolyamatok indulásakor megosztott adatokról szóló dokumentáció az alábbi helyeken érhető el:Documentation to address what information is shared when the new workflows go live is available from the following locations:

Fontos szempontokKey Considerations

Az új MDM-szolgáltatóra való váltás után, az eszköz bejelentkezése és a szolgáltatóval való szinkronizálása előtt valószínűleg egy átmeneti időszak következik, amely akár 8 órán át is tarthat.After you switch to the new MDM authority, there will likely be transition time (up to eight hours) before the device checks in and synchronizes with the service. Önnek konfigurálnia kell az új MDM-szolgáltató beállításait, hogy biztosíthassa, hogy a regisztrált eszközök továbbra is felügyelet és védelem alatt álljanak a módosítás után.You are required to configure settings in the new MDM authority (hybrid) to ensure that enrolled devices will continue to be managed and protected after the change.

 • Az eszközöknek csatlakozniuk kell a szolgáltatáshoz a váltás után annak érdekében, hogy az új MDM-szolgáltató (az Intune önálló verziója) lecserélhesse az eszköz meglévő beállításait.Devices must connect with the service after the change so that the settings from the new MDM authority (Intune standalone) replace the existing settings on the device.
 • Az MDM-szolgáltató módosítása után az előző MDM-szolgáltató (az Intune önálló verziója) egyes alapszintű beállításai (például a profilok) akár 7 napig, vagy az eszköz a szolgáltatáshoz való első csatlakozásáig az eszközön maradhatnak.After you change the MDM authority, some of the basic settings (such as profiles) from the previous MDM authority (Intune standalone) will remain on the device for up to seven days or until the device connects to the service for the first time. Javasoljuk, hogy az új, hibrid MDM-szolgáltatóban a lehető leghamarabb konfigurálja az alkalmazásokat és a beállításokat (a szabályzatokat, a profilokat, az alkalmazásokat és egyebeket), és alkalmazza a beállításokat azokra a felhasználói csoportokra, amelyek a meglévő regisztrált eszközökkel rendelkező felhasználókat tartalmazzák.It is recommended that you configure apps and settings (policies, profiles, apps, etc.) in the new MDM authority (hybrid) as soon as possible and deploy the setting to the user groups that contains users who have existing enrolled devices. Amint egy eszköz csatlakozik a szolgáltatáshoz az MDM-szolgáltató váltása után, megkapja az új MDM-szolgáltató beállításait, és meggátolja a felügyeleti és a védelmi hiányosságokat.As soon as a device connects to the service after the change in MDM authority, it will receive the new settings from the new MDM authority and prevent gaps in management and protection.
 • Ha ugyanazok az eszközkategóriák megtalálhatóak mind az Intune-ban, mind pedig Configuration Managerben, akkor az új MDM-szolgáltatóra váltás után az eszközökre vonatkozó eszközkategória-hozzárendelések nem lesznek áthozva.When the same device categories exist in both Intune and Configuration Manager, any device category assignments for devices are not carried over after you switch to the new MDM authority. Ha továbbra is használni szeretné az eszközkategóriákat, akkor azokat manuálisan kell hozzáadnia a megfelelő gyűjteményekhez azt követően, hogy az új MDM-szolgáltatóra váltás megtörtént, és az eszközök megjelennek a Configuration Manager konzolján.To continue using device categories, migrated devices have to be manually added to the appropriate collections after the MDM authority is changed and the devices display in the Configuration Manager console.
 • Azok az eszközök, amelyek nem rendelkeznek hozzárendelt felhasználókkal (általában az iOS Készülékregisztrációs programja vagy csoportos regisztrálási folyamatok esetén), nem migrálhatók az új MDM-szolgáltatóba.Devices that don't have associated users (typically when you have iOS Device Enrollment Program or bulk enrollment scenarios) are not migrated to the new MDM authority. Ezeknek az eszközöknek az új MDM-szolgáltatóba való áthelyezéséhez az ügyfélszolgálat segítségét kell kérnie.For those devices, you need to call support for assistance to move them to the new MDM authority.

A Configuration Manager beállítása mobileszköz-felügyeleti szolgáltatóként – előkészületekPrepare to change the MDM authority to Configuration Manager

Ha fel szeretne készülni az új MDM-szolgáltatóra való váltásra, tekintse át az alábbi tudnivalókat:Review the following information to prepare for the change to the MDM authority:

 • Az MDM-szolgáltató váltását lehetővé tevő beállítás eléréséhez a Configuration Manager 1610-es vagy újabb verziójával kell rendelkeznie.You must have Configuration Manager version 1610 or higher for the option to change the MDM authority to be available.

 • Az új MDM-szolgáltatóra való váltás után az eszköz a szolgáltatóhoz való csatlakozása akár 8 órát is igénybe vehet.It can take up to eight hours for a device to connect to the service after you change to the new MDM authority.

 • Hozzon létre egy olyan felhasználógyűjteményt a Configuration Managerben, amely minden, az Intune önálló verziója által kezelt felhasználót tartalmaz. Ezzel a gyűjteménnyel állíthatja be az Intune-előfizetést a Configuration Manager konzoljában.Create a Configuration Manager user collection with all users currently managed by Intune standalone that you will use when you set up the Intune subscription in the Configuration Manager console. Ezzel a lépéssel biztosíthatja, hogy a felhasználó és az eszközei Configuration Manager-licencet kapjanak, és a hibrid környezetben kezelhesse őket az új MDM-szolgáltatóra való váltás után.This helps to ensure that the user and their devices will have a Configuration Manager license assigned and be managed in the hybrid environment after the change to the MDM authority.

 • Győződjön meg arról, hogy a rendszergazda felhasználó is ebben a felhasználógyűjteményben található.Make sure that the IT Admin user is in this user collection too.

 • A váltás előtt az MDM-szolgáltató Beállítás a Microsoft Intune-hoz (önálló) értékként fog megjelenni az Intune felügyeleti konzolban.Before the change, the MDM Authority will show as Set to Microsoft Intune (standalone) in the Intune administration console.

 • Az MDM-kiszolgáló a váltás előtt Beállítás a Microsoft Intune-hoz (önálló bérlő) értéket kell, hogy mutasson a Microsoft Intune felügyeleti konzolban.The MDM authority should display Set to Microsoft Intune (standalone tenant) in the Microsoft Intune administration console prior to the change in MDM authority.

  Megjegyzés

  Ha az MDM-kiszolgáló Az Intune és az Office 365 által kezelt értéket jeleníti meg, az Office 365 által kezelt MDM-eszközei nem lesznek kezelve az MDM-szolgáltató Configuration Managerre (hibrid) való váltása után.If your MDM authority displays Managed by Intune and Office 365, then your Office 365 managed MDM devices are no longer be managed when you change your MDM authority to Configuration Manager (hybrid). Azt javasoljuk, hogy az érintett felhasználókat az MDM-szolgáltató módosítása előtt licencelje az Intune-hoz vagy az Enterprise Mobility Suite-hez.We recommend that you license those users for Intune or Enterprise Mobility Suite before you change the MDM authority.

 • A Microsoft Intune felügyeleti konzolon távolítsa el az Eszközregisztráció-kezelő szerepkört.In the Microsoft Intune administration console, remove the Device Enrollment Manager role. Részletes információ: Eszközregisztráció-kezelő törlése az Intune-ból.For details, see Delete a device enrollment manager from Intune.

 • Kapcsolja ki a konfigurált eszközcsoport-leképezéseket.Turn off any device group mappings that are configured. Részletes információ: Eszközök kategorizálása eszközcsoport-leképezéssel a Microsoft Intune-ban.For details, see Categorize devices with device group mapping in Microsoft Intune.

 • Az MDM-szolgáltató módosítása során a végfelhasználók várhatóan nem tapasztalnak észrevehető változást.There should be no noticeable impact to end users during the change in MDM authority. A módosítást azonban célszerű előre tudatnia a felhasználókkal, hogy gondoskodni tudjanak róla, hogy az eszközeik be legyenek kapcsolva, és hogy a váltás után minél hamarabb csatlakozzanak a szolgáltatáshoz.However, you might want to communicate this change to users to make sure that their devices are powered on and that they connect with the service soon after the change. Ezzel biztosíthatja, hogy a lehető legtöbb eszköz a lehető leghamarabb csatlakozzon és regisztráljon a szolgáltatásban az új szolgáltató hatásköre alatt.This ensures that as many devices as possible connect and register with the service through the new authority as soon as possible.

 • Ha az új MDM-szolgáltatóra való váltást megelőzően az Intune önálló verziójával kezeli az iOS-eszközöket, akkor meg kell újítania az Intune által korábban használt Apple Push Notification Service (APNs) tanúsítványát, és annak segítségével kell újra beállítania a bérlőt a hibrid Configuration Managerben.If you are using Intune standalone to manage iOS devices prior to the change in MDM authority, you must make sure that the same Apple Push Notification service (APNs) certificate that was previously used in Intune is renewed and used to set up the tenant again in Configuration Manager (hybrid).

  Fontos

  Ha a hibrid szolgáltatóhoz más APNs-tanúsítványt használ, az ÖSSZES korábban regisztrált iOS-eszköz regisztrációja megszűnik, és újból végre kell hajtania a regisztrációs folyamatot.If a different APNs certificate is used for hybrid, then ALL previously enrolled iOS devices become unenrolled and you have to go through the process to reenroll them. Az MDM-szolgáltató módosítása előtt győződjön meg róla, hogy tisztában van az Intune-ban az iOS-eszközök kezeléséhez használt APNs-tanúsítvány típusával.Prior to making the MDM authority change, make sure that you know exactly what APNs certificate was used to manage iOS devices in Intune. Keresse meg ugyanazt a tanúsítványt az Apple Push Certificates portálon (https://identity.apple.com), majd ellenőrizze, hogy az eredeti APNs-tanúsítvány létrehozásához használt felhasználói Apple ID-t azonosította és elérhetőként észlelte a program, így megújíthatja vele a megegyező APNs-tanúsítványt az új MDM-szolgáltatóra való váltás részeként.Find the same certificate listed in Apple Push Certificates Portal (https://identity.apple.com) and make sure the user whose Apple ID was used to create the original APNs certificate is identified and available to renew the same APNs certificate as part of the change to the new MDM authority.

A Configuration Manager beállítása mobileszköz-felügyeleti szolgáltatókéntChange the MDM authority to Configuration Manager

 1. A Configuration Manager konzolban lépjen a Felügyelet > Áttekintés > Felhőszolgáltatások > Microsoft Intune-előfizetés területre, majd kijelöléssel adjon hozzá egy Intune-előfizetést.In the Configuration Manager console, go to Administration > Overview > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and select to add an Intune subscription.
 2. Jelentkezzen be az MDM-szolgáltató eredeti beállításakor használt Intune-bérlőbe, majd kattintson a Tovább gombra.Sign in to the Intune tenant that you originally used when you set the MDM authority in Intune, and click Next.
 3. Válassza A Configuration Manager beállítása mobileszköz-felügyeleti szolgáltatóként lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.Select Change my MDM Authority to Configuration Manager, and click Next.
 4. Állítsa be, hogy a felhasználógyűjtemény az összes olyan felhasználót tartalmazza, akik továbbra is az új hibrid MDM-szolgáltató által lesznek kezelve.Select the user collection to contain all of the users that continue to be managed by the new hybrid MDM authority.
 5. Kattintson a Tovább gombra, és fejezze be a varázslót.Click Next and complete the wizard. Az MDM-szolgáltató mostantól a Configuration Manager.The MDM authority is now changed to Configuration Manager.
 6. Jelentkezzen be a Microsoft Intune felügyeleti konzolba ugyanazzal az Intune-bérlővel, majd erősítse meg, hogy az MDM-szolgáltatót módosította A Configuration Manager szolgáltatáshoz beállítva értékre.Log in to the Microsoft Intune administration console using the same Intune tenant and confirm that the MDM authority has been changed to Set to Configuration Manager.
 7. Miután beállította a Configuration Managert mobileszköz-felügyeleti szolgáltatóként, beállíthatja az iOS-regisztrációt és az Android-regisztrációt.After changing the MDM authority to Configuration manager, you can set up iOS enrollment and Android enrollment.
 8. A Configuration Manager konzolban konfigurálja és alkalmazza az új MDM-szolgáltató (hibrid) beállításait és alkalmazásait.In the Configuration Manager console, configure and deploy new settings and apps from the new MDM authority (hybrid).

Amikor az eszközök legközelebb csatlakoznak a szolgáltatáshoz, az szinkronizálja a beállításokat az új MDM-szolgáltatóval.The next time devices connect to the service, it synchronizes and receives the new settings from the new MDM authority.

Az Office 365 beállítása mobileszköz-felügyeleti szolgáltatókéntChange MDM authority to Office 365

A meglévő Intune szolgáltatásban az Office 365 mobileszköz-felügyeleti szolgáltatásként való beállításához nyissa meg a https://protection.office.com oldalt, majd válassza az Adatveszteség-megelőzés > Eszközbiztonsági szabályzatok > Felügyelt eszközök listájának megtekintése > Első lépések lehetőséget.To activate Office 365 MDM in addition to your existing Intune Service, go to https://protection.office.com, choose Data Loss Prevention > Device Security Policies > View list of Managed Devices > Let's get started.

További információ: Mobileszköz-felügyelet (MDM) beállítása az Office 365-ben.For more information, see Set up Mobile Device Management (MDM) in Office 365.

Ha azt szeretné, hogy a végfelhasználókat egyedül az Office 365 MDM felügyelje, akkor az Office 365 MDM aktiválása után távolítson el minden hozzárendelt Intune- és/vagy EMS-licencet.If you want the end users to only be managed by Office 365 MDM, then remove any assigned Intune and/or EMS licenses after activating Office 365 MDM.

Mobileszköz karbantartása az MDM-tanúsítvány lejárta utánMobile device cleanup after MDM certificate expiration

Az MDM-tanúsítvány automatikusan megújul, amikor a mobileszköz kommunikál az Intune szolgáltatással.The MDM certificate is renewed automatically when mobile devices are communicating with the Intune service. Ha egy mobileszköznek törlik a tartalmát, vagy az eszköz egy bizonyos időn át nem kommunikál az Intune szolgáltatással, akkor az MDM-tanúsítvány nem újul meg.If mobile devices are wiped, or they fail to communicate with the Intune service for some period of time, the MDM certificate will not get renewed. Az eszköz az MDM-tanúsítvány lejárta után 180 nappal törlődik az Azure Portalról.The device is removed from the Azure portal 180 days after the MDM certificate expires.

Mobileszköz-felügyeleti szolgáltató eltávolításaRemove MDM authority

A mobileszköz-felügyeleti szolgáltató nem állítható vissza Ismeretlenre.The MDM authority can't be changed back to Unknown. A Microsoft-kiszolgálók a mobileszköz-felügyeleti szolgáltató használatával állapítják meg, hogy melyik portálnak jelentenek a regisztrált eszközök (ConfigMGR, Azure Intune, Office 365 MDM).The MDM authority is used by Microsoft servers to determine which portal that enrolled devices report to (ConfigMGR, Azure Intune, Office 365 MDM).

Amire a mobileszköz-felügyeleti szolgáltató módosítása után számítani kellWhat to expect after changing the MDM authority

 • Amikor az Intune szolgáltatás észleli, hogy egy bérlő MDM-szolgáltatója módosult, értesítést küld az összes regisztrált eszköznek, amelyben bejelentkezést és a szolgáltatással való szinkronizást kér (ez a rendszeresen ütemezett bejelentkezéstől eltérően értendő).When the Intune service detects that a tenant’s MDM authority has changed, it sends out a notification message to all the enrolled devices to check in and synchronize with the service (this is outside of the regularly scheduled check-in). Emiatt miután az Intune önálló verziójáról hibridre módosítja a bérlő MDM-szolgáltatóját, az összes bekapcsolt és online eszköz csatlakozik a szolgáltatáshoz, az új MDM-szolgáltató hatásköre alá kerül, és a továbbiakban a hibrid szolgáltatás kezelése alá tartozik.Therefore, after the MDM authority for the tenant has been changed from Intune standalone to hybrid, all the devices that are powered on and online will connect with the service, receive the new MDM authority, and be managed by hybrid. Az eszközök kezelése és védelme megszakítás nélkül fennmarad.There is no interruption to the management and protection of these devices.

 • Az MDM-szolgáltató módosítása során (vagy röviddel utána) bekapcsolt és online állapotban lévő eszközök esetében akár 8 órás késés várható (a következő ütemezett rendszeres bejelentkezés idejétől függően), mielőtt az eszközök regisztrációja befejeződne az új MDM-szolgáltató szolgáltatása alatt.Even for devices that are powered on and online during (or shortly after) the change in MDM authority, there will be a delay of up to eight hours (depending on the timing of the next scheduled regular check-in) before devices are registered with the service under the new MDM authority.

  Fontos

  Az MDM-szolgáltató módosítása és a megújított APNs-tanúsítvány az új szolgáltatóra való feltöltése között az iOS-eszközök új eszközregisztrációi és -bejelentkezései sikertelenek lesznek.Between the time when you change the MDM authority and when the renewed APNs certificate is uploaded to the new authority, new device enrollments and device check-in for iOS devices fail. Emiatt fontos, hogy az MDM-szolgáltató módosítása után a lehető leghamarabb tekintse át és töltse fel az APNs-tanúsítványt az új szolgáltatóba.Therefore, it is important that you review and upload the APNs certificate to the new authority as soon as possible after the change in MDM authority.

 • A felhasználók gyorsan átválthatnak az új MDM-szolgáltatóra, ha manuálisan bejelentkeznek az eszközről a szolgáltatásba.Users can quickly change to the new MDM authority by manually starting a check-in from the device to the service. Ezt könnyen megtehetik a Céges portál alkalmazásból, egy eszközmegfelelőségi ellenőrzés elindításával.Users can easily do this by using the Company Portal app and initiating a device compliance check.

 • Ha ellenőrizni szeretné, hogy az MDM-szolgáltató módosítása után megfelelően működik-e minden a bejelentkezett és a szolgáltatással szinkronizált eszközök esetében, keresse meg az eszközöket a Configuration Manager konzolban.To validate that things are working correctly after devices have checked-in and synchronized with the service after the change in MDM authority, look for the devices the Configuration Manager console. A korábban az Intune által kezelt eszközök mostantól kezelt eszközökként jelennek meg a Configuration Manager konzolban.The devices that were previously managed by Intune are now displayed as managed devices in the Configuration Manager console.

 • Az MDM-szolgáltató váltásakor, valamint az eszköz szolgáltatásba való bejelentkezésekor az eszköz ideiglenesen offline állapotba kerül.There is an interim period when a device is offline during the change in MDM authority and when that device checks in to the service. Annak érdekében, hogy az eszköz az ideiglenes időszak alatt is védelem alatt álljon és megfelelően működjön, az alábbi profilok az eszközön maradnak legfeljebb 7 napig (vagy addig, amíg az eszköz nem csatlakozik az új MDM-szolgáltatóhoz és kapja meg a meglévő beállításokat felülíró új beállításokat):To help ensure that the device remains protected and functional during this interim period, the following profiles remain on the device for up to seven days (or until the device connects with the new MDM authority and receives new settings that overwrite the existing ones):

  • E-mail-profilE-mail profile
  • VPN-profilVPN profile
  • TanúsítványprofilCert profile
  • Wi-Fi profilWi-Fi profile
  • Konfigurációs profilokConfiguration profiles
 • Az új MDM-szolgáltatóra való váltás után a Microsoft Intune felügyeleti konzol megfelelőségi adatainak akár egy hétre is szükségük lehet, hogy pontosan jelenjenek meg.After you change to the new MDM authority, the compliance data in the Microsoft Intune administration console can take up to a week to accurately report. Az Azure Active Directory és az eszköz megfelelőségi állapotai azonban pontosak maradnak, az eszköz így továbbra is védelem alatt áll.However, the compliance states in Azure Active Directory and on the device will be accurate so the device is still be protected.

 • Ügyeljen rá, hogy a meglévő beállításokat felülírandó új beállítások ugyanazzal a névvel rendelkezzenek, mint a korábbiak. Így az új beállítások biztosan felülírják a korábbiakat.Make sure the new settings that are intended to overwrite existing settings have the same name as the previous ones to ensure that the old settings are overwritten. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az eszközökön felesleges profilok és szabályzatok maradnak.Otherwise, the devices might end up with redundant profiles and policies.

  Tipp

  Ajánlott eljárásként érdemes létrehozni minden kezelési beállítást, konfigurációt és példányt nem sokkal az MDM-szolgáltató módosítása után.As a best practice, you should create all management settings and configurations, as well as deployments, shortly after the change to the MDM authority has completed. Ezzel biztosíthatja, hogy az eszközök az ideiglenes időszak alatt is védelem és kezelés alatt álljanak.This helps ensure that devices are protected and actively managed during the interim period.

 • Az MDM-szolgáltató módosítása után végezze el az alábbi lépéseket az új eszközök sikeres regisztrációjának ellenőrzéséhez:After you change the MDM authority, perform the following steps to validate that new devices are enrolled successfully to the new authority:

  • Új eszköz regisztrációjaEnroll a new device
  • Ellenőrizze, hogy az újonnan regisztrált eszköz megjelenik-e a Configuration Manager konzolban.Make sure the newly enrolled device shows up in the Configuration Manager console.
  • Végezzen el egy, az eszközre vonatkozó műveletet (például távoli zárolást) a felügyeleti konzolban.Perform an action, such as Remote Lock, from the administration console to the device. Ha a művelet sikeres, az eszköz már az új MDM-szolgáltató által van kezelve.If it is successful, the device is being managed by the new MDM authority.
 • Ha problémába ütközik bizonyos eszközökkel, szüntesse meg azok regisztrációját, majd regisztrálja őket újra, így azok csatlakozni tudnak az új szolgáltatóhoz, és a lehető leggyorsabban újra kezelés alatt állhatnak.If you have issues with specific devices, you can unenroll and reenroll the devices to get them connected to the new authority and managed as quickly as possible.

További lépésekNext steps

A mobileszköz-felügyeleti szolgáltató beállítása után megkezdheti az eszközök regisztrálását.With the MDM authority set, you can start enrolling devices.