2. fázis: migrációs kampányPhase 2: Migration campaign

Válassza ki a cége igényeiknek leginkább megfelelő migrációs megközelítést, és igazítsa az adott követelményekhez a bevezetési taktikát.Choose a migration approach that is most suitable for your organization's needs and adjust implementation tactics based on your specific requirements. A jelen útmutató fennmaradó részében ismertetjük azon eszközöket, amelyekre szüksége lesz a felhasználók eszközeinek az Intune-ban való sikeres regisztrálásához.The remainder of this guide will equip you with the tools you need to achieve the goal of getting your users’ devices enrolled into Intune.

A migrálás sikerességének ellenőrzéseKeys to a successful migration

A külső MDM-szolgáltatóktól az Intune-ba való migrálás sikerességéhez kulcsfontosságúak a következők:These are the keys to migrating successfully from a third-party MDM provider to Intune:

 • Folytasson érthető és segítőkész kommunikációt, minimálisra csökkentve a végfelhasználói üzemszünetet és elégedetlenséget.Clear and helpful communication can minimize end-user downtime and dissatisfaction.

 • Győződjön meg róla, hogy rendelkezik az adott helyzetre vonatkozó és konkrét migrálási utasításokkal.Be sure to have specific and concrete migration instructions.

 • Az összes felügyelt eszköz regisztrációjának megszüntetése a meglévő MDM-szolgáltatónál annak Intune-ban való regisztrálása előtt.All managed devices must be unenrolled from your existing MDM provider before they can be enrolled in Intune.

 • Útmutatás kérése a meglévő MDM-szolgáltatótól a végfelhasználók számára arra vonatkozóan, hogy miként szüntethetik meg eszközeik regisztrációját.Provide guidance from your existing MDM provider to end-users for how to unenroll their devices.

 • Alkalmazzon fázisos megközelítést.Use a phased approach. Kezdje a próbafelhasználók kis csoportjával, és növekményesen vegye fel a felhasználók további csoportjait, amíg el nem éri a teljes körű bevezetést.Start with a small group of pilot users and incrementally add more groups of users until you reach full scale deployment.

 • Figyelje az ügyfélszolgálat terhelését és a regisztráció sikerességét az egyes ciklusokban.Monitor the helpdesk load and enrollment success of each cycle. Hagyjon időt a sikerességi feltételek értékelésére az egyes csoportok esetében a következő csoport migrálása előtt.Leave time in the schedule to ensure success criteria can be evaluated for each group before migrating the next. A próbabevezetés során ellenőrizni kell a következőket:Your pilot deployment should validate the following:

  • A sikeres és sikertelen regisztrációk aránya az elvárásokon belül van-e.Enrollment success and failure rates are within expectations.

  • A felhasználók termelékenységét:User productivity:

   • A vállalati erőforrások, például a VPN, a Wi-Fi, a levelezés és a tanúsítványok működését.Corporate resources such as VPN, Wi-Fi, email, and certificates are working.

   • A telepített alkalmazások elérhetőségét.Provisioned apps are accessible.

  • Az adatbiztonságot:Data security:

   • A megfelelőségi jelentések készítését.Compliance reporting is occurring.

   • A mobilalkalmazás-védelmi funkciók betartatását.Mobile app protections are enforced.

Ha elégedett a migrálás első fázisával, ismételje meg a migrációs ciklust a következő fázis esetében.When you are satisfied with the first phase of migrations, repeat the migration cycle for the next phase.

 • Ismételje a fázisos ciklusokat mindaddig, amíg az összes felhasználót migrálta az Intune-ba.Repeat phased cycles until all users are migrated to Intune.

 • Győződjön meg arról, hogy az ügyfélszolgálat készen áll a végfelhasználók támogatására a teljes migrációs kampány során.Ensure the helpdesk team is ready to support end users throughout the migration campaign. Végezzen önkéntes migrálást, amíg meg tudja becsülni a támogatási hívások jelentette munkaterhelést.Run a voluntary migration until you can estimate support call workload.

 • Ne szabjon meg a regisztrációra vonatkozó határidőket, amíg az ügyfélszolgálata nem tudja kezelni a fennmaradó felhasználómennyiségetDon’t set deadlines for enrollment until the remaining population can be handled by your helpdesk

Fontos

Ne állítsa be az Intune-ban és a meglévő külső MDM-megoldásban egyaránt a hozzáférés-vezérlés alkalmazását az erőforrásokhoz, például az Exchange-hez vagy a SharePoint online-hoz.Do not configure both Intune and your existing third party MDM solution to apply access controls to resources such as Exchange or SharePoint Online. Emellett az eszközök egyszerre csak az egyik megoldásban regisztrálhatók.Additionally, devices should only be enrolled in one solution at a time.

További lépésekNext steps

Hozzon létre egy kommunikációs tervet.Create your communication plan.