Intune – a hálózati konfiguráció követelményei és sávszélességeIntune network configuration requirements and bandwidth

Ez az útmutató az Intune szolgáltatás hálózati követelményeivel kapcsolatban nyújt segítséget a rendszergazdáknak.This guidance helps Intune admins understand the network requirements for the Intune service. Információt talál benne a sávszélességre vonatkozó követelményekről, valamint a proxybeállításokhoz szükséges IP-cím- és portbeállításokról.You can use this information to understand bandwidth requirements and IP address and port settings needed for proxy settings.

Átlagos hálózati forgalomAverage network traffic

A táblázat az egyes ügyfelek esetében a hálózaton áthaladó általános tartalmak hozzávetőleges méretét és gyakoriságát tartalmazza.This table lists the approximate size and frequency of common content that travels across the network for each client.

Megjegyzés

Annak biztosítása érdekében, hogy az eszközök megkapják a frissítéseket és a tartalmakat az Intune-ból, rendszeresen kapcsolódniuk kell az internethez.To ensure devices receive the updates and content from Intune, they must periodically connect to the Internet. A frissítések vagy tartalmak fogadásához szükséges idő változó lehet, de az eszközöket minden nap legalább egy óráig folyamatosan az internethez csatlakoztatva kell tartani.The time required to receive updates or content can vary, but they should remain continuously connected to the Internet for at least one hour each day.

Tartalom típusaContent type Hozzávetőleges méretApproximate size Gyakoriság és részletekFrequency and details
Intune-ügyfél telepítéseIntune client installation

Az alábbi követelmények az Intune-ügyfél telepítésén kívül értendőkThe following requirements are in addition to the Intune client installation
125 MB125 MB Egy alkalommalOne time

Az ügyfél letöltési mérete az adott ügyfélszámítógép operációs rendszerétől függ.The size of the client download varies depending on the operating system of the client computer.
Ügyfélregisztrációs csomagClient enrollment package 15 MB15 MB Egy alkalommalOne time

További letöltések is előfordulhatnak, ha frissítések érhetők el ehhez a tartalomtípushoz.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Endpoint Protection-ügynökEndpoint Protection agent 65 MB65 MB Egy alkalommalOne time

További letöltések is előfordulhatnak, ha frissítések érhetők el ehhez a tartalomtípushoz.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Operations Manager-ügynökOperations Manager agent 11 MB11 MB Egy alkalommalOne time

További letöltések is előfordulhatnak, ha frissítések érhetők el ehhez a tartalomtípushoz.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
HázirendügynökPolicy agent 3 MB3 MB Egy alkalommalOne time

További letöltések is előfordulhatnak, ha frissítések érhetők el ehhez a tartalomtípushoz.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
A Távsegítség a Microsoft Easy Assist használatával szolgáltatás ügynökeRemote Assistance via Microsoft Easy Assist agent 6 MB6 MB Egy alkalommalOne time

További letöltések is előfordulhatnak, ha frissítések érhetők el ehhez a tartalomtípushoz.Additional downloads are possible when there are updates for this content type.
Ügyfél napi szintű működéseDaily client operations 6 MB6 MB NapontaDaily

Az Intune-ügyfél rendszeresen kommunikál az Intune szolgáltatással, hogy ellenőrizze a frissítéseket és a szabályzatokat, és jelentse az ügyfél állapotát a szolgáltatásnak.The Intune client regularly communicates with the Intune service to check for updates and policies, and to report the client’s status to the service.
Az Endpoint Protection szolgáltatás kártevő-definícióinak frissítéseiEndpoint Protection malware definition updates VáltozóVaries

Általában 40 KB és 2 MB közöttTypically 40 KB to 2 MB
NapontaDaily

Naponta legfeljebb három alkalommal.Up to three times a day.
Az Endpoint Protection motor frissítéseEndpoint Protection engine update 5 MB5 MB HavontaMonthly
SzoftverfrissítésekSoftware updates VáltozóVaries

A méret a telepített frissítésektől függ.The size depends on the updates you deploy.
HavontaMonthly

Általában minden hónap második keddjén jelennek meg szoftverfrissítések.Typically, software updates release on the second Tuesday of each month.

Az újonnan regisztrált vagy telepített számítógépek a korábban kiadott frissítések teljes készletének letöltésével több hálózati sávszélességet használhatnak.A newly enrolled or deployed computer can use more network bandwidth while downloading the full set of previously released updates.
SzervizcsomagokService packs VáltozóVaries

Az egyes telepített szervizcsomagok mérete változó.The size varies for each service pack you deploy.
VáltozóVaries

A szervizcsomagok telepítésének idejétől függ.Depends on when you deploy service packs.
SzoftverterjesztésSoftware distribution VáltozóVaries

A méret a telepített szoftverektől függ.The size depends on the software you deploy.
VáltozóVaries

A szoftverek telepítésének idejétől függ.Depends on when you deploy software.

A hálózatisávszélesség-felhasználás csökkentésének módjaiWays to reduce network bandwidth use

Az alábbi eljárások közül egynek vagy többnek az alkalmazásával csökkenthető az Intune-ügyfelek által felhasznált hálózati sávszélesség.You can use one or more of the following methods to reduce network bandwidth use for Intune clients.

Proxykiszolgáló használata a tartalomkérelmek gyorsítótárazásáhozUse a proxy server to cache content requests

A proxykiszolgálók képesek gyorsítótárazni a tartalmakat, amivel csökkenthető az ismétlődő letöltések és az internetről származó tartalmakhoz felhasznált hálózati sávszélesség mennyisége.A proxy server can cache content to reduce duplicate downloads and reduce network bandwidth from content from the Internet.

Az ügyfelek tartalomkéréseit fogadó gyorsítótárazási proxykiszolgálók be tudják olvasni a megfelelő tartalmakat, és képesek gyorsítótárazni a webes válaszokat és a letöltéseket is.A caching proxy server that receives content requests from clients can retrieve that content and cache both web responses and downloads. A kiszolgáló az ügyfelek későbbi kérelmeire a gyorsítótárazott adatok alapján ad választ.The server uses cached data to answer subsequent requests from clients.

Az alábbiakban az Intune-ügyfelek számára tartalmakat gyorsítótárazó proxykiszolgálókhoz használható tipikus beállítások láthatók.The following are typical settings to use for a proxy server that caches content for Intune clients.

BeállításSetting Javasolt értékRecommended value RészletekDetails
Gyorsítótár méreteCache size 5 GB-tól 30 GB-ig5 GB to 30 GB Az érték a hálózatban lévő ügyfélszámítógépek számától és a használt beállításoktól függ.The value varies based on the number of client computers in your network and the configurations you use. A fájlok túl korai törlésének elkerülése érdekében a gyorsítótár mérete a környezethez igazítható.To prevent files from being deleted too soon, adjust the size of the cache for your environment.
Egyedi gyorsítótárfájlok méreteIndividual cache file size 950 MB950 MB Ez a beállítás nem feltétlenül érhető el minden gyorsítótárazási proxykiszolgálón.This setting might not be available in all caching proxy servers.
Gyorsítótárazandó objektumtípusokObject types to cache HTTPHTTP

HTTPSHTTPS

BITSBITS
Az Intune-csomagok olyan CAB-fájlok, amelyeket a Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) tölt le HTTP protokollal.Intune packages are CAB files retrieved by Background Intelligent Transfer Service (BITS) download over HTTP.

A proxykiszolgálók tartalmak gyorsítótárazására való használatával kapcsolatos további tudnivalókat a proxykiszolgáló-megoldása dokumentációjában találhat.For information about using a proxy server to cache content, see the documentation for your proxy server solution.

A Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás használata a számítógépekenUse Background Intelligent Transfer Service on computers

Az Intune a beállított időszakokban felhasznált hálózati sávszélesség csökkentése érdekében támogatja a Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) használatát a Windows rendszerű számítógépeken.Intune supports using Background Intelligent Transfer Service (BITS) on a Windows computer to reduce the network bandwidth that is used during the hours that you configure. A BITS szolgáltatáshoz az Intune-ügynök szabályzatának Hálózati sávszélesség lapján állíthat be házirendet.You can configure policy for BITS on the Network bandwidth page of the Intune Agent policy.

A BITS Windows rendszerű számítógépeken való használatáról a TechNet könyvtár a Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatással foglalkozó témakörében olvashat bővebben.To learn more about BITS and Windows computers, see Background Intelligent Transfer Service in the TechNet Library.

A BranchCache használata a számítógépekenUse BranchCache on computers

Az Intune-ügyfeleken a BranchCache szolgáltatással is csökkenthető a nagykiterjedésű hálózati (WAN) forgalom.Intune clients can use BranchCache to reduce wide area network (WAN) traffic. A következő operációs rendszerek támogatják a BranchCache használatát:The following operating systems support BranchCache:

  • Windows 7Windows 7
  • Windows 8.0Windows 8.0
  • Windows 8.1Windows 8.1
  • Windows 10Windows 10

A BranchCache használatához az ügyfélszámítógépen engedélyezni kell a BranchCache-t, majd az elosztott gyorsítótáras módot kell beállítani rajta.To use BranchCache, the client computer must have BranchCache enabled, and then be configured for distributed cache mode.

A BranchCache és az elosztott gyorsítótáras mód alapértelmezés szerint engedélyezve van azokon a számítógépeken, amelyekre telepítve van az Intune-ügyfél.By default, BranchCache and distributed cache mode are enabled on computers when the Intune client is installed. Ugyanakkor ha a BranchCache le van tiltva a Csoportházirendben, az Intune nem bírálja felül ezt a szabályzatot, és a BranchCache letiltva marad.However, if Group Policy has disabled BranchCache, Intune does not override that policy and BranchCache remains disabled.

A BranchCache használatakor a szervezet más rendszergazdáival együttműködve kezeljék a Csoportházirendet és az Intune-tűzfalházirendet.If you use BranchCache, work with other administrators in your organization to manage Group Policy and Intune Firewall policy. Győződjön meg arról, hogy nem alkalmaznak a BranchCache szolgáltatást vagy a tűzfalkivételeket letiltó szabályzatokat.Ensure they do not deploy policy that disables BranchCache or Firewall exceptions. A BranchCache-sel kapcsolatban bővebben lásd: BranchCache Overview (A BranchCache áttekintése).For more about BranchCache, see BranchCache Overview.

Hálózati kommunikációs követelményekNetwork communication requirements

Engedélyezze a hálózati kommunikációt a kezelt eszközök és a felhőalapú szolgáltatásokhoz szükséges webhelyek között.Enable network communications between the devices you manage and the websites required for cloud-based services.

Az Intune nem használja a helyszíni infrastruktúrát (például olyan kiszolgálót, amelyen Intune szoftverek futnak), de a helyi infrastruktúra (így például Exchange és az Active Directory szinkronizálási eszközök) használata is lehetőséges.Intune uses no on-premises infrastructure such as servers running Intune software, but there are options to use on-premises infrastructure including Exchange and Active Directory synchronization tools.

A tűzfal mögötti számítógépek és a proxykiszolgálók kezeléséhez engedélyeznie kell az Intune-nal való kommunikációt.To manage computers behind firewalls and proxy servers, you must enable communication for Intune.

  • A proxykiszolgálónak támogatnia kell mind a HTTP (80), mind a HTTPS (443) protokollt, mert az Intune-ügyfelek mindkét protokollt használjákThe proxy server must support both HTTP (80) and HTTPS (443) because Intune clients use both protocols
  • Az Intune bizonyos feladatokhoz, például szoftverek és frissítések letöltéséhez hitelesített proxykiszolgálói hozzáférést igényel a manage.microsoft.com webcímhezIntune requires unauthenticated proxy server access to manage.microsoft.com for some tasks such as downloading software and updates

Az egyes ügyfélszámítógépeken módosíthatja a proxykiszolgáló beállításait, vagy csoportházirend-beállítások segítségével módosíthatja egy adott proxykiszolgáló mögött található ügyfélszámítógépek beállításait.You can modify proxy server settings on individual client computers, or you can use Group Policy settings to change settings for all client computers that are located behind a specified proxy server.

A felügyelt eszközöket úgy kell beállítani, hogy Minden felhasználó hozzáférjen a szolgáltatásokhoz a tűzfalon keresztül.Managed devices require configurations that let All Users access services through firewalls.

A következő táblázat az Intune-ügyfél által elért portokat és szolgáltatásokat tartalmazza:The following tables list the ports and services that the Intune client accesses:

TartományokDomains IP-címIP address
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com További információ: Office 365-ös URL-címek és IP-címtartományokMore information Office 365 URLs and IP address ranges
portal.manage.microsoft.comportal.manage.microsoft.com
m.manage.microsoft.comm.manage.microsoft.com
40.86.181.8640.86.181.86
13.82.59.7813.82.59.78
13.74.184.10013.74.184.100
40.68.188.240.68.188.2
13.75.42.613.75.42.6
52.230.25.18452.230.25.184
sts.manage.microsoft.comsts.manage.microsoft.com 13.93.223.24113.93.223.241
52.170.32.18252.170.32.182
52.164.224.15952.164.224.159
52.174.178.452.174.178.4
13.75.122.14313.75.122.143
52.163.120.8452.163.120.84
Manage.microsoft.comManage.microsoft.com
i.manage.microsoft.comi.manage.microsoft.com
r.manage.microsoft.comr.manage.microsoft.com
a.manage.microsoft.coma.manage.microsoft.com
p.manage.microsoft.comp.manage.microsoft.com
EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.comEnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com
EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.comEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com
104.40.82.191104.40.82.191
13.82.96.21213.82.96.212
52.169.9.8752.169.9.87
52.174.26.2352.174.26.23
40.83.123.7240.83.123.72
13.76.177.11013.76.177.110
portal.fei.msua01.manage.microsoft.comportal.fei.msua01.manage.microsoft.com
m.fei.msua01.manage.microsoft.comm.fei.msua01.manage.microsoft.com
13.64.196.17013.64.196.170
fei.msua01.manage.microsoft.comfei.msua01.manage.microsoft.com
portal.fei.msua01.manage.microsoft.comportal.fei.msua01.manage.microsoft.com
m.fei.msua01.manage.microsoft.comm.fei.msua01.manage.microsoft.com
40.71.34.12040.71.34.120
fei.msua02.manage.microsoft.comfei.msua02.manage.microsoft.com
portal.fei.msua02.manage.microsoft.comportal.fei.msua02.manage.microsoft.com
m.fei.msua02.manage.microsoft.comm.fei.msua02.manage.microsoft.com
13.64.198.19013.64.198.190
fei.msua02.manage.microsoft.comfei.msua02.manage.microsoft.com
portal.fei.msua02.manage.microsoft.comportal.fei.msua02.manage.microsoft.com
m.fei.msua02.manage.microsoft.comm.fei.msua02.manage.microsoft.com
13.64.198.19013.64.198.190
fei.msua04.manage.microsoft.comfei.msua04.manage.microsoft.com
portal.fei.msua04.manage.microsoft.comportal.fei.msua04.manage.microsoft.com
m.fei.msua04.manage.microsoft.comm.fei.msua04.manage.microsoft.com
13.64.188.17313.64.188.173
fei.msua04.manage.microsoft.comfei.msua04.manage.microsoft.com
portal.fei.msua04.manage.microsoft.comportal.fei.msua04.manage.microsoft.com
m.fei.msua04.manage.microsoft.comm.fei.msua04.manage.microsoft.com
40.71.32.17440.71.32.174
fei.msua05.manage.microsoft.comfei.msua05.manage.microsoft.com
portal.fei.msua05.manage.microsoft.comportal.fei.msua05.manage.microsoft.com
m.fei.msua05.manage.microsoft.comm.fei.msua05.manage.microsoft.com
13.64.197.18113.64.197.181
fei.msua05.manage.microsoft.comfei.msua05.manage.microsoft.com
portal.fei.msua05.manage.microsoft.comportal.fei.msua05.manage.microsoft.com
m.fei.msua05.manage.microsoft.comm.fei.msua05.manage.microsoft.com
40.71.38.20540.71.38.205
fei.amsua0502.manage.microsoft.comfei.amsua0502.manage.microsoft.com
portal.fei.amsua0502.manage.microsoft.comportal.fei.amsua0502.manage.microsoft.com
m.fei.amsua0502.manage.microsoft.comm.fei.amsua0502.manage.microsoft.com
13.64.191.18213.64.191.182
fei.amsua0502.manage.microsoft.comfei.amsua0502.manage.microsoft.com
portal.fei.amsua0502.manage.microsoft.comportal.fei.amsua0502.manage.microsoft.com
m.fei.amsua0502.manage.microsoft.comm.fei.amsua0502.manage.microsoft.com
40.71.37.5140.71.37.51
fei.msua06.manage.microsoft.comfei.msua06.manage.microsoft.com
portal.fei.msua06.manage.microsoft.comportal.fei.msua06.manage.microsoft.com
m.fei.msua06.manage.microsoft.comm.fei.msua06.manage.microsoft.com
40.118.250.24640.118.250.246
fei.msua06.manage.microsoft.comfei.msua06.manage.microsoft.com
portal.fei.msua06.manage.microsoft.comportal.fei.msua06.manage.microsoft.com
m.fei.msua06.manage.microsoft.comm.fei.msua06.manage.microsoft.com
13.90.142.19413.90.142.194
fei.amsua0602.manage.microsoft.comfei.amsua0602.manage.microsoft.com
portal.fei.amsua0602.manage.microsoft.comportal.fei.amsua0602.manage.microsoft.com
m.fei.amsua0602.manage.microsoft.comm.fei.amsua0602.manage.microsoft.com
13.64.250.22613.64.250.226
fei.amsua0602.manage.microsoft.comfei.amsua0602.manage.microsoft.com
portal.fei.amsua0602.manage.microsoft.comportal.fei.amsua0602.manage.microsoft.com
m.fei.amsua0602.manage.microsoft.comm.fei.amsua0602.manage.microsoft.com
13.90.151.14213.90.151.142
fei.msub01.manage.microsoft.comfei.msub01.manage.microsoft.com
portal.fei.msub01.manage.microsoft.comportal.fei.msub01.manage.microsoft.com
m.fei.msub01.manage.microsoft.comm.fei.msub01.manage.microsoft.com
52.169.155.16552.169.155.165
fei.msub01.manage.microsoft.comfei.msub01.manage.microsoft.com
portal.fei.msub01.manage.microsoft.comportal.fei.msub01.manage.microsoft.com
m.fei.msub01.manage.microsoft.comm.fei.msub01.manage.microsoft.com
52.174.188.9752.174.188.97
fei.amsub0102.manage.microsoft.comfei.amsub0102.manage.microsoft.com
portal.fei.amsub0102.manage.microsoft.comportal.fei.amsub0102.manage.microsoft.com
m.fei.amsub0102.manage.microsoft.comm.fei.amsub0102.manage.microsoft.com
52.178.190.2452.178.190.24
fei.amsub0102.manage.microsoft.comfei.amsub0102.manage.microsoft.com
portal.fei.amsub0102.manage.microsoft.comportal.fei.amsub0102.manage.microsoft.com
m.fei.amsub0102.manage.microsoft.comm.fei.amsub0102.manage.microsoft.com
52.174.16.21552.174.16.215
fei.msub02.manage.microsoft.comfei.msub02.manage.microsoft.com
portal.fei.msub02.manage.microsoft.comportal.fei.msub02.manage.microsoft.com
m.fei.msub02.manage.microsoft.comm.fei.msub02.manage.microsoft.com
40.69.69.2740.69.69.27
fei.msub02.manage.microsoft.comfei.msub02.manage.microsoft.com
portal.fei.msub02.manage.microsoft.comportal.fei.msub02.manage.microsoft.com
m.fei.msub02.manage.microsoft.comm.fei.msub02.manage.microsoft.com
52.166.196.19952.166.196.199
fei.msub03.manage.microsoft.comfei.msub03.manage.microsoft.com
portal.fei.msub03.manage.microsoft.comportal.fei.msub03.manage.microsoft.com
m.fei.msub03.manage.microsoft.comm.fei.msub03.manage.microsoft.com
40.69.71.16440.69.71.164
fei.msub03.manage.microsoft.comfei.msub03.manage.microsoft.com
portal.fei.msub03.manage.microsoft.comportal.fei.msub03.manage.microsoft.com
m.fei.msub03.manage.microsoft.comm.fei.msub03.manage.microsoft.com
52.174.182.10252.174.182.102
fei.msub05.manage.microsoft.comfei.msub05.manage.microsoft.com
portal.fei.msub05.manage.microsoft.comportal.fei.msub05.manage.microsoft.com
m.fei.msub05.manage.microsoft.comm.fei.msub05.manage.microsoft.com
40.69.78.14540.69.78.145
fei.msub05.manage.microsoft.comfei.msub05.manage.microsoft.com
portal.fei.msub05.manage.microsoft.comportal.fei.msub05.manage.microsoft.com
m.fei.msub05.manage.microsoft.comm.fei.msub05.manage.microsoft.com
52.174.192.10552.174.192.105
fei.msuc01.manage.microsoft.comfei.msuc01.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc01.manage.microsoft.comportal.fei.msuc01.manage.microsoft.com
m.fei.msuc01.manage.microsoft.comm.fei.msuc01.manage.microsoft.com
13.94.46.25013.94.46.250
fei.msuc01.manage.microsoft.comfei.msuc01.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc01.manage.microsoft.comportal.fei.msuc01.manage.microsoft.com
m.fei.msuc01.manage.microsoft.comm.fei.msuc01.manage.microsoft.com
52.163.119.1552.163.119.15
fei.msuc02.manage.microsoft.comfei.msuc02.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc02.manage.microsoft.comportal.fei.msuc02.manage.microsoft.com
m.fei.msuc02.manage.microsoft.comm.fei.msuc02.manage.microsoft.com
13.75.124.14513.75.124.145
fei.msuc02.manage.microsoft.comfei.msuc02.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc02.manage.microsoft.comportal.fei.msuc02.manage.microsoft.com
m.fei.msuc02.manage.microsoft.comm.fei.msuc02.manage.microsoft.com
52.163.119.552.163.119.5
fei.msuc03.manage.microsoft.comfei.msuc03.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc03.manage.microsoft.comportal.fei.msuc03.manage.microsoft.com
m.fei.msuc03.manage.microsoft.comm.fei.msuc03.manage.microsoft.com
52.175.35.22652.175.35.226
fei.msuc03.manage.microsoft.comfei.msuc03.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc03.manage.microsoft.comportal.fei.msuc03.manage.microsoft.com
m.fei.msuc03.manage.microsoft.comm.fei.msuc03.manage.microsoft.com
52.163.119.652.163.119.6
fei.msuc05.manage.microsoft.comfei.msuc05.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc05.manage.microsoft.comportal.fei.msuc05.manage.microsoft.com
m.fei.msuc05.manage.microsoft.comm.fei.msuc05.manage.microsoft.com
52.175.38.2452.175.38.24
fei.msuc05.manage.microsoft.comfei.msuc05.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc05.manage.microsoft.comportal.fei.msuc05.manage.microsoft.com
m.fei.msuc05.manage.microsoft.comm.fei.msuc05.manage.microsoft.com
52.163.119.352.163.119.3
fef.msua01.manage.microsoft.comfef.msua01.manage.microsoft.com 138.91.243.97138.91.243.97
fef.msua02.manage.microsoft.comfef.msua02.manage.microsoft.com 52.177.194.23652.177.194.236
fef.msua04.manage.microsoft.comfef.msua04.manage.microsoft.com 23.96.112.2823.96.112.28
fef.msua05.manage.microsoft.comfef.msua05.manage.microsoft.com 138.91.244.151138.91.244.151
fef.msua06.manage.microsoft.comfef.msua06.manage.microsoft.com 13.78.185.9713.78.185.97
fef.msua07.manage.microsoft.comfef.msua07.manage.microsoft.com 52.175.208.21852.175.208.218
fef.msub01.manage.microsoft.comfef.msub01.manage.microsoft.com 137.135.128.214137.135.128.214
fef.msub02.manage.microsoft.comfef.msub02.manage.microsoft.com 137.135.130.29137.135.130.29
fef.msub03.manage.microsoft.comfef.msub03.manage.microsoft.com 23.97.165.1723.97.165.17
fef.msub05.manage.microsoft.comfef.msub05.manage.microsoft.com 23.97.166.5223.97.166.52
fef.msuc01.manage.microsoft.comfef.msuc01.manage.microsoft.com 52.230.19.8652.230.19.86
fef.msuc02.manage.microsoft.comfef.msuc02.manage.microsoft.com 23.98.66.11823.98.66.118
fef.msuc03.manage.microsoft.comfef.msuc03.manage.microsoft.com 23.101.0.10023.101.0.100
fef.msuc05.manage.microsoft.comfef.msuc05.manage.microsoft.com 52.230.16.18052.230.16.180

Apple-eszközhálózati információApple device network information

ÁllomásnévHostname URL (IP-cím/alhálózat)URL (IP address/subnet) ProtokollProtocol PortPort EszközDevice
Felügyeleti konzolAdmin Console gateway.push.apple.com (17.0.0.0/8)gateway.push.apple.com (17.0.0.0/8) TCPTCP 21952195 Apple iOS és macOSApple iOS and macOS
Felügyeleti konzolAdmin Console feedback.push.apple.com(17.0.0.0/8)feedback.push.apple.com(17.0.0.0/8) TCPTCP 21962196 Apple iOS és macOSApple iOS and macOS
Felügyeleti konzolAdmin Console Apple iTunesitunes.apple.com, *.mzstatic.com, *.phobos.apple.com, *.phobos.apple.com.edgesuite.netApple iTunesitunes.apple.com, *.mzstatic.com, *.phobos.apple.com, *.phobos.apple.com.edgesuite.net HTTPHTTP 8080 Apple iOS és macOSApple iOS and macOS
PI-kiszolgálóPI Server gateway.push.apple.com(17.0.0.0/8) feedback.push.apple.com(17.0.0.0/8)gateway.push.apple.com(17.0.0.0/8) feedback.push.apple.com(17.0.0.0/8) TCPTCP 2195, 21962195, 2196 Apple iOS és macOS esetén felhőalapú üzenetekhez.For Apple iOS and macOS cloud messaging.
EszközszolgáltatásokDevice Services gateway.push.apple.comgateway.push.apple.com TCPTCP 21952195 AppleApple
EszközszolgáltatásokDevice Services feedback.push.apple.comfeedback.push.apple.com TCPTCP 21962196 AppleApple
EszközszolgáltatásokDevice Services Apple iTunesitunes.apple.com *.mzstatic.com*.phobos.apple.com *.phobos.apple.com.edgesuite.netApple iTunesitunes.apple.com *.mzstatic.com*.phobos.apple.com *.phobos.apple.com.edgesuite.net HTTPHTTP 8080 AppleApple
Eszközök (Internet/Wi-Fi)Devices (Internet/Wi-Fi) #-courier.push.apple.com(17.0.0.0/8)#-courier.push.apple.com(17.0.0.0/8) TCPTCP 5223 és 4435223 and 443 Csak Apple.Apple only. '#' véletlenszerű szám 0 és 200 között.'#' is a random number from 0 to 200.
Eszközök (Internet/Wi-Fi)Devices (Internet/Wi-Fi) phobos.apple.comocsp.apple.comax.itunes.apple.comphobos.apple.comocsp.apple.comax.itunes.apple.com HTTP/HTTPSHTTP/HTTPS 80 vagy 44380 or 443 Csak AppleApple only