Bevezetési kommunikációs terv kidolgozásaDevelop a rollout communication plan

A jó változáskezelés a közelgő változások világos és hasznos kommunikációján alapul.Good change management relies on clear and helpful communications about the upcoming changes. Az Intune zökkenőmentes bevezetése érdekében a bevezetési kommunikációs tervnek négy területet kell tartalmaznia:To smooth the path of your Intune deployment, your rollout communication plan should include four areas:

  • Milyen információt kell kommunikálni?What information is to be communicated

  • Az információ átadásának módszereThe delivery method used for the communications

  • Ki kapja meg az információkat?Who receives the communications

  • A kommunikáció ütemterveThe timeline for communications

Az alábbiakban mindegyik kérdést részletesen is megvizsgáljuk.Let’s review each area in more detail.

Milyen információt szükséges kommunikálni?What needs to be communicated?

A kommunikálandó információt annak függvényében lehet meghatározni, hogy az Intune bevezetésének mely fázisában történik a kommunikáció.Determining what information to be communicated depends on when in the Intune rollout process you are communicating. Úgy is dönthet, hogy szakaszokban kommunikál a cég egységeivel és a felhasználókkal, először a bevezetési folyamat kezdetén, majd közvetlenül a regisztrálás előtt, végül pedig a regisztrálások után.You might decide to communicate in waves to your organizational groups and users, starting with an Intune rollout kickoff, followed by pre-enrollment, and follow up with post-enrollment. Vizsgáljuk meg, milyen információkat lehet kommunikálni az egyes szakaszokban.Let’s discuss the type of information that could be communicated in each wave.

Bevezetési szakaszKickoff wave
Széles körű kommunikáció az Intune-projekt általános bemutatására.Broad communications that introduce the Intune project itself. Ebben a szakaszban olyan kérdésekre kell választ adni, hogy mi is az az Intune, miért vezeti be a szervezet (milyen előnyökkel szolgál a szervezet és a felhasználók számára), valamint be kell mutatni egy magas szintű üzembe helyezési és bevezetési tervet.It should answer questions like what is Intune, why the organization is adopting Intune (benefits to the organization and users), and provide a high-level plan of the deployment and rollout.

Regisztrálás előtti szakaszPre-enrollment wave
Széles körű kommunikáció, amely ismerteti az Intune-ra vonatkozó egyéb tudnivalókat, a kiegészítő ajánlatokat (pl. Office, Outlook, OneDrive), a felhasználói erőforrásokat és a konkrét ütemterveket arra vonatkozóan, hogy a cég egységei és a felhasználók mikor veszik használatba az Intune-t.Broad communications that include additional information about Intune and complementary offerings (for example, Office, Outlook, OneDrive), user resources, and specific timelines for when organization groups and users are scheduled to receive Intune.

Regisztrálási szakaszEnrollment wave
Célzott kommunikáció azokkal az egységekkel és felhasználókkal, akik az ütemterv szerint használatba veszik az Intune-t.Communications targeting organization groups and users that are scheduled to receive Intune. Ennek során a felhasználók tudomására kell hozni, hogy készen állnak az Intune használatba vételére, és a rendelkezésükre kell bocsátani a regisztrációs útmutatót, valamint a kapcsolattartási adatokat segítségkérés és további kérdések esetére.These should inform the users that they are ready to receive Intune and provide enrollment instructions along with contact information for getting assistance or asking questions.

Regisztrálás utáni szakaszPost enrollment wave
Célzott kommunikáció az Intune-ban már regisztrált egységekkel és felhasználókkal.Communications targeting organization groups and users that have enrolled in Intune. Ennek során további hasznos erőforrásokat kell javasolni a felhasználóknak, és visszajelzéseket kell gyűjteni tőlük a regisztráció során és azóta keletkezett tapasztalataikról.These should provide additional resources that might be helpful to the user, and collect feedback about their experience during and after enrollment.

Ez a végfelhasználói regisztrációs útmutató hasznos segédanyag lehet.You may find this end-user enrollment guide helpful. Eredeti formájában is felhasználhatja, de a szervezet igényei szerint módosíthatja is.You can use it as is or modify for your organization.

Kommunikációs módszerekCommunication delivery methods

Az Intune bevezetéséről többféle módszerrel tájékoztathatók a releváns szervezeti egységek és felhasználók.There are several delivery methods you can use to communicate Intune rollout information to your targeted organizational groups and users. Az alábbi listában néhány példát talál arra, hogy egyes kommunikációs módszereket mely szakaszban használhat:The following list shows some examples and the wave you can use the method with:

  • Az egész szervezetre kiterjedő személyes vagy Skype-megbeszélések használata a kezdeti szakaszban javasoltOrganizational-wide in-person or Skype meetings used for kickoff wave

  • E-mail használata a regisztrálást megelőző, a regisztrálási és az azt követő szakaszokban ajánlottEmail used for pre-enrollment, enrollment, and post-enrollment waves

  • Az összes szakaszhoz használt céges webhelyekOrganization web sites used for all waves

  • A Yammer és poszterek vagy tájékoztató brosúrák használata a kezdeti és a regisztrálást megelőző szakaszban tanácsosYammer, posters, and flyers used for kickoff and pre-enrollment waves

Kommunikációs ütemtervCommunications timeline

A tájékoztatás tartalmának és módszerének kiválasztása után meg kell határozni a kommunikáció ütemtervét, beleértve azt is, hogy kit és mikor kell tájékoztatni.After determining what you need to communicate and the methods you will use, determine the timeline for your communications that includes when and who would receive the communications.

Az Intune-projekt kezdeti szakaszában például a kommunikáció kiterjedhet a teljes szervezetre vagy csak egy részére, és az Intune bevetése előtt néhány hétig tarthat.For example, the initial Intune project kickoff communications can target the entire organization or just a subset, and take place over several weeks before the Intune rollout begins. Ezt követően a szervezeti egységek és a felhasználók tájékoztatása több szakaszban valósulhat meg, az Intune bevezetésének rájuk vonatkozó ütemezése alapján.After that, information could be communicated in waves to organizational groups and users, aligned with their Intune rollout schedule. A következő példa egy átfogó szintű Intune-bevezetési kommunikációs terv:The following example is a sample high-level Intune rollout communications plan:

Kommunikációs tervCommunication plan JúliusJuly AugusztusAugust SzeptemberSeptember OktóberOctober
1. hétWave 1 ÖsszesAll
Kezdeti értekezletKickoff meeting Első hétFirst week
2. szakaszWave 2 Informatikai részlegIT Értékesítés és marketingSales and Marketing KereskedelemRetail HR, pénzügy és vezetőkHR, Finance, and Executives
Bevezetés előtti 1. e-mailPre-rollout Email 1 Első hétFirst week Első hétFirst week Első hétFirst week Első hétFirst week
3. szakaszWave 3 Informatikai részlegIT Értékesítés és marketingSales and Marketing KereskedelemRetail HR, pénzügy és vezetőkHR, Finance, and Executives
Bevezetés előtti 2. e-mailPre-rollout Email 2 Második hétSecond week Második hétSecond week Második hétSecond week Második hétSecond week
4. szakaszWave 4 Informatikai részlegIT Értékesítés és marketingSales and Marketing KereskedelemRetail HR, pénzügy és vezetőkHR, Finance, and Executives
Regisztrálási e-mailEnrollment email Harmadik hétThird week Harmadik hétThird week Harmadik hétThird week Harmadik hétThird week
5. szakaszWave 5 Informatikai részlegIT Értékesítés és marketingSales and Marketing KereskedelemRetail HR, pénzügy és vezetőkHR, Finance, and Executives
Regisztrálás utáni e-mailPost-enrollment email Negyedik hétFourth week Negyedik hétFourth week Negyedik hétFourth week Negyedik hétFourth week

A saját kommunikációs tervének kidolgozásához letöltheti a fenti táblázat sablonját.You can download a template of the above table to develop your communication plan.

Következő lépésNext step

A következő szakasz a támogatási terv kidolgozásával kapcsolatos útmutatást tartalmaz.The next section provides guidance on developing a support plan.