Üzembe helyezési célok, célkitűzések és kihívások meghatározásaDetermine deployment goals, objectives, and challenges

A jó telepítési tervhez legelőször is meg kell határozni munkahelye telepítési céljait, célkitűzéseit, valamint a lehetséges kihívásokat.Having a good deployment plan begins with first identifying your organization’s deployment goals and objectives, along with potential challenges. Az alábbiakban mindegyik kérdést részletesen is megtárgyaljuk.Let’s discuss each area in more detail.

Üzembe helyezés céljaiDeployment goals

Az üzembe helyezési célok azok a hosszútávú eredmények, amelyeket az Intune vállalatnál történő üzembe helyezésével el szeretne érni.Deployment goals are the long-term achievements you intend to gain by deploying Intune in your organization. Az alábbi felsorolásban ezekre a célokra találhatók példák a leírásukkal és az üzleti értékükkel együtt.Listed below are some examples of such goals along with the description and business value for each.

 • Integráció az Office 365-tel és az Office-mobilalkalmazások támogatásaIntegrate with Office 365 and support the use of Office mobile apps

  • Leírás: Szoros integráció biztosítása az Office 365-tel, valamint az Office-mobilalkalmazások alkalmazásvédelemmel történő használata.Description: Provide tight integration with Office 365 and the use of Office mobile apps with app protection.

  • Üzleti érték: Biztonságos és fokozott felhasználói élmény azáltal, hogy a felhasználók az számukra ismerős és kedvelt alkalmazásokat használhatnak.Business value: Secure and improved user experience by allowing users to use apps they are familiar with and prefer.

 • Belső céges szolgáltatásokhoz való hozzáférés engedélyezése mobileszközökönEnable access to internal corporate services on mobile devices

  • Leírás: Az alkalmazottak termelékenyen dolgozhatnak, bárhol is kell végezniük a munkát és bármely eszközzel, ami számukra a legelőnyösebb.Description: Enable employees to be productive wherever they need to work from, and with whichever device is most appropriate for them. Ez magába foglalja a mobileszközökről végzett hatékony munkát, valamint a céges adatokhoz való biztonságos hozzáférést.This project should look to enable mobile productivity and access to corporate data in a safe manner.

  • Üzleti érték: Ha a munkavállalók agilisak lehetnek és bárhonnan tudnak dolgozni, a vállalkozás versenyképesebbé, a munkakörnyezet pedig jobbá válik.Business value: Enabling employees to be agile and work from where they need allows the business to be more competitive and to provide a more rewarding working environment.

 • Adatvédelem biztosítása a mobileszközökönProvide data protection on mobile devices

  • Leírás: Ahol az adatokat mobileszközökön tárolják, ott meg kell védeni azokat a rosszindulatú vagy véletlenszerű elvesztésektől vagy megosztásoktól.Description: When data is stored on a mobile device, it should be protected from malicious and accidental loss or sharing.

  • Üzleti érték: Az adatvédelem életbevágóan fontos, hogy versenyképesek maradjunk, valamint hogy saját és ügyfeleink adatait a lehető legkörültekintőbben kezeljük.Business value: Data protection is vital to ensure that we remain competitive, and that we treat our clients and their data with the utmost diligence.

 • KöltségcsökkentésReduce costs

  • Leírás: A projekt lehetőség szerint csökkenti a telepítési és működtetési költségeket.Description: When possible, the project reduces deployment and operating costs.

  • Üzleti érték: Az erőforrások hatékony felhasználásával a vállalkozás más területeken is befektethet, hatékonyabban versenyezhet, valamint jobb szolgáltatásokat nyújthat ügyfeleinek.Business value: The efficient use of resources enables the business to invest in other areas, compete more effectively, and provide better service to clients.

Üzembe helyezés feladataiDeployment objectives

Az üzembe helyezés feladatai olyan műveletek, amelyekkel az adott munkahely elérheti az Intune üzembe helyezési céljait.Deployment objectives are the actions your organization can take to reach its Intune deployment goals. Az alábbiakban néhány példa következik az üzembe helyezési feladatokra, valamint azok megvalósítására.Below are listed some examples of deployment objectives, and how each would be accomplished.

 • Az eszközkezelési megoldások számának csökkentéseReduce the number of device management solutions

  • Megvalósítás: Alkalmazásai és eszközei vállalati védelméhez szorítkozzon egyetlen mobileszköz-felügyeleti megoldásra, mégpedig a Microsoft Intune-ra.Implementation: Consolidate to a single mobile device management solution: Microsoft Intune for corporate data protection of apps and devices.
 • Biztosítson az Exchange-hez és a SharePoint Online-hoz biztonságos hozzáféréstProvide secure access to Exchange and SharePoint Online

  • Megvalósítás: Alkalmazzon feltételes hozzáférést az Exchange-hez és a SharePoint Online-hoz.Implementation: Apply conditional access for Exchange and SharePoint Online.
 • Ne engedje, hogy a céges adatok a mobileszköz nem céges szolgáltatásain kerüljenek tárolásra vagy továbbításraPrevent corporate data from being stored or forwarded to non-corporate services on the mobile device

  • Megvalósítás: Intune alkalmazásvédelmi szabályok alkalmazása a Microsoft Office-ra és az üzletági alkalmazásokra.Implementation: Apply Intune app protection policies for Microsoft Office and line-of-business apps.
 • Biztosítsa a céges adatok törlésének képességét az eszközrőlProvide capability to wipe corporate data from the device

  • Megvalósítás Eszközök regisztrálása az Intune-ban.Implementation: Enroll devices into Intune. Ez lehetővé teszi a vállalati adatok és erőforrások törlését a távolból, ha szükséges.This gives you the capability to perform a remote wipe of corporate data and resources when appropriate.

Üzembe helyezés kihívásaiDeployment challenges

Az üzembe helyezés kihívásai kiemelt fontossággal bírnak a cégek életében, és előfordulhat, hogy negatív hatást gyakorolhatnak magára a telepítésre.Deployment challenges are issues that are top of mind for an organization and that may have a negative impact on deployment. Olykor ezek régi projekteknél fellépő múltbéli problémákkal kapcsolatosak, amelyeket szeretne elkerülni, vagy pedig a jelenlegi üzembe helyezéskor felmerülő újakkal.Sometimes they are related to past issues from previous projects that you would like to avoid or new issues related to the current deployment effort. Az alábbi listában néhány példa található az Intune üzembe helyezési kihívásaira és lehetséges kezelésükre.Listed below are some examples of Intune deployment challenges along with potential mitigations.

 • A kezdeti projekt nem terjed ki a támogatásra és a végfelhasználói élményre.Support readiness and end-user experience are not included in an initial project scope. Ez gyenge végfelhasználói adaptációhoz és a támogatás szervezésében jelentkező kihívásokhoz vezet.This leads to poor end-user adoption and challenges for your support organization.

  • Megoldás: Támogatási képzések beiktatása.Mitigation: Incorporate support training. A végfelhasználói tapasztalat érvényesítése az üzembe helyezési terv sikerességi metrikáival.Validate the end-user experience with success metrics in your deployment plan.
 • A világosan meghatározott célok és sikerkritériumok metrikáinak hiánya miatt nincsenek kézzelfogható eredmények.Lack of clearly defined goals and success metrics leads to intangible results. Emiatt problémák jelentkezésekor a cég reaktív üzemmódba válthat.It may also shift your organization into reactive mode when issues arise.

  • Megoldás: A célokat és a siker kritériumait már a projekthatókör meghatározásának korai szakaszában definiálja, és ezeket az adatokat vegye alapul a bevezetés további fázisainak tervezéséhez.Mitigation: Define your goals and success metrics early in your project scope, and use these data points to flesh out your other rollout phases. Győződjön meg róla, hogy SMART céljai vannak (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Timely – meghatározottak, mérhetőek, elérhetőek, reálisok és időbeliek).Make sure goals are SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Timely). Tervezze meg céljai mérését minden fázisban, hogy bevezetési projektjei biztosan a megfelelő irányba haladjanak.Plan to measure against your goals at each phase and to ensure your rollout project stays on track.
 • Elmulasztotta a cég értékeivel összhangban álló, világos értékjavaslat létrehozását, érvényesítését és agresszív megosztását.You neglect to create, validate, and aggressively share a clear value proposition that resonates for your organization. Ez gyakran korlátozott adaptációhoz és befektetésmegtérüléshez (ROI) vezet.This often leads to limited adoption and a lack of return on investment (ROI).

  • Megoldás: Bár bizonyára izgatottan várja, hogy belevágjon a projektbe, gondoskodjon arról, hogy pontosan meghatározza a céljait és törekvéseit.Mitigation: While you may be excited to jump into your project, ensure you have clearly-defined your goals and objectives. Ezeket foglalja bele valamennyi tájékoztatási és képzési tevékenységbe, hogy a felhasználók tisztában legyenek azzal, miért választotta a szervezet az Intune-t.Include these in all awareness and training activities to help ensure users understand why your organization selected Intune.

További lépésekNext steps

Most, hogy már meghatározta a telepítési célokat, célkitűzéseket és a lehetséges kihívásokat, áttérhet a következő szakaszra: Tipikus használatieset-forgatókönyvek.Now that you have identified your deployment goals, objectives, and potential challenges, let’s move to the next section: Identify use case scenarios.