Az Intune tesztelése és ellenőrzéseIntune testing and validation

A Microsoft Intune üzemelésének tesztelésénél javasoljuk, hogy végezzen működésbeli ellenőrzést és különféle használati eseteken alapuló ellenőrzést.When testing the implementation of Microsoft Intune, consider functional validation and use-case validation. A funkcionális ellenőrzési tesztelés során minden egyes összetevő és konfiguráció tesztelésre kerül, melynek során megállapítható, hogy azok megfelelően működnek-e.Functional validation consists of testing each component and configuration to determine if it is working correctly. A használati eseteken alapuló ellenőrzés részeként tesztelni érdemes, hogy többféle feladatot magában foglaló esetekben is megfelelő működés tapasztalható-e.Use-case validation involves testing to verify that the scenarios involving a series of tasks work as expected.

A tesztelési folyamatba ajánlatos bevonni az informatikai és a támogatási munkatársakat, így elkészíthető a támogatási dokumentáció, és biztosítható, hogy a támogatási munkatársak megfelelő támogatást tudjanak nyújtani a termékhez.We recommend that you incorporate your IT support and helpdesk staff in the testing phase so that support documentation is created, and the IT support and helpdesk staff become comfortable supporting the product. Ha a használati esetek alapján egyes összetevők vagy forgatókönyvek nem működnek megfelelően, a szükséges változtatásokat a változtatás okának feltüntetésével dokumentálni érdemes.If a component or scenario does not function based on the use cases, make sure to document the necessary changes, and include the reason a change was made.

ElőkészületekBefore you begin

Ajánlott dokumentálni a következőket:We recommend that you document the following:

  • Tesztkritériumok: a méréshez használt referenciapontokat adja meg.Test criteria: Identify the benchmarks to be measured against.

  • Szerkezeti összetevők: legalább egy tesztkritériumban szerepelniük kell.Design components: Must exist in at least one testing criteria.

Ha egy adott szerkezeti összetevő nem szerepel legalább egy olyan tesztkritériumban, amely követelményhez vagy forgatókönyvhöz társul, érdemes megfontolni, valóban szükség van-e rá.If a design component does not exist in at least one test criteria that aligns to a requirement or scenario, consider whether the design component is required or not. Az alábbiak ugyancsak szükségesek:In addition, make sure to have the following items:

  • Fiókok: ahhoz, hogy az összes használatieset-forgatókönyvet tesztelni lehessen, a tesztfiókoknak EMS- és Office 365-licenccel kell rendelkezniük.Accounts: Test accounts that are licensed for EMS and Office 365 to test all use-case scenarios.

  • Eszközök: törölhető vagy a gyári beállításokra visszaállítható teszteszközök.Devices: Test devices that can be wiped or reset to factory defaults.

  • Integrálási összetevők: szükség szerint telepíteni és konfigurálni kell az integrálási összetevőket (a tanúsítvány-összekötőt, az Intune szolgáltatások közötti összekötőt az üzemeltetett Exchange-hez, valamint az Intune helyszíni Exchange-összekötőt).Integration components: All integration components (certificate connector, Intune service-to-service connector for hosted Exchange, and Intune on-premises Exchange connector) should be installed and configured if needed.

Az előre nem látható problémák elhárításához szerkezetátalakításokra lehet szükség.You may need design changes to accommodate unforeseen difficulties. Minden szerkezeti változást teljes körűen dokumentálni kell a változás okának feltüntetésével.In addition, all design changes should be fully documented with the reason for each change. Az alábbi példa azt mutatja meg, mi indokolhat ilyen változást:Here's an example to illustrate what a change could be:

Kiderülhet, hogy nem teljesülnek az NDES (hálózati eszközök tanúsítványigénylési szolgáltatása) feltételei, mindemellett azonban legfelső szintű hitelesítésszolgáltatóval is konfigurálhatók a VPN- és a Wi-Fi profilok, és így is teljesíthetők ugyanezen feltételek NDES-megoldás nélkül is.You realize that you don’t meet the requirements of Network Device Enrollment Service (NDES), and you also learn that the VPN and Wi-Fi profiles can be configured with a root CA satisfying the same requirements without an NDES implementation.

Előfordulhat, hogy a tesztelés és ellenőrzés során olyan problémák vagy kérdések merülnek fel, amelyek műszaki útmutatást vagy speciális hibaelhárítást tesznek szükségessé.You might experience challenges or issues that require technical guidance or specialized troubleshooting during the testing and validation process. Javasoljuk, hogy forduljon segítségért a Microsofthoz valamely támogatási csatornáján keresztül.We recommend that you seek assistance through the Microsoft support channels.

Funkcionális ellenőrzési tesztelésFunctional validation testing

A funkcionális ellenőrzési tesztelés során minden egyes összetevő és konfiguráció tesztelésre kerül, melynek során megállapítható, hogy azok megfelelően működnek-e.Functional validation consists of testing each component and configuration to determine if it is working correctly. Az alábbi táblázatban a funkcionális ellenőrzési tesztelésre látható példa.An example of validation testing is in the table below.

9. szakasz, 1. táblázat

Használatieset-ellenőrzési tesztelésUse-case validation testing

A használatieset-ellenőrzési tesztelés a használati forgatókönyvek teljességének és működőképességének tesztelésére szolgál.Perform use-case validation testing to verify the scenarios are complete and functional. A használatieset-forgatókönyveknek két típusa van: rendszergazdai és végfelhasználói.There are two types of use-case scenarios: IT admin and end user.

RendszergazdaiIT admin

A rendszergazdai ellenőrzési tesztelés célja annak ellenőrzése, hogy az eszközökre és a felhasználókra irányuló rendszergazdai tevékenységek megfelelően működnek-e.Perform IT admin validation testing to validate that administrative actions performed on a device or user function correctly. Az alábbiakban egy teljes körű rendszergazdai ellenőrzésre talál példát.Below is an example of an IT admin end-to-end validation scenario.

9. szakasz, 2. táblázat

VégfelhasználóEnd user

A végfelhasználói ellenőrzési tesztelés célja annak ellenőrzése, hogy a végfelhasználói élmény az elvárásoknak megfelelő-e, és hogy megfelelően jelenik-e meg minden felhasználói kommunikáció során.Perform end-user validation testing to validate that the end-user experience is as expected and presented correctly in all user communications. Fontos ellenőrizni, hogy megfelelő-e a végfelhasználói élmény.It is important to validate that the end-user experience is correct. Ennek elmaradása a bevezetési szakasz sikerét csökkentheti, és a támogatási segítségkérések számának megnövekedéséhez vezethet.If you fail to validate, it can lead to lower adoption rates and higher volumes of helpdesk calls.

9. szakasz, 3. táblázat

További lépésekNext steps

Most, hogy elvégezte az Intune funkcionális és használatieset-forgatókönyveinek ellenőrzését és tesztelését, készen áll az Intune használatára éles környezetben.Now that you have tested and validated your Intune functional and use-case scenarios, you're ready for your Intune production rollout.

További tervezési sablonokért és információkért lásd a további erőforrásokat.See additional resources for more planning templates and information.