Az adattárház adatmodelljeData Warehouse data model

Az Intune-adattárház napi adatgyűjtéssel dokumentálja a mobileszközök folyamatosan változó környezetének előzményeit.The Intune Data Warehouse samples data daily to provide a historical view of your continually changing environment of mobile devices. A nézet az egymással összefüggő entitások időbeli képe.The view is composed of related entities in time.

Entitások: EntitáskészletekEntities: Entity sets

Az adattárház a következő magas szintű területeken tünteti fel az adatokat:The warehouse exposes data in the following high-level areas:

  • Alkalmazásvédelem által engedélyezett alkalmazások és használatApp protection enabled apps and usage
  • Regisztrált eszközök, tulajdontárgyak és készletEnrolled devices, properties, and inventory
  • Alkalmazások és szoftverleltárApps and software inventory
  • Eszközkonfigurációs és megfelelőségi szabályzatokDevice configuration and compliance policies

Ezek a területek tartalmazzák az Intune-környezet számára jelentős entitásokat.These areas contain the entities that are meaningful to your Intune environment. Az entitáscsoportokról a következő témakörökben talál részletes információt:You find details about the entity sets in the following topics:

Kapcsolatok: Csillagséma-modellRelationships: Star-schema model

Az adattárház olyan kapcsolatokba rendezi az entitásokat, amelyek fontosak lehetnek a feltenni kívánt kérdések szempontjából.The warehouse organizes the entities in relationships that are meaningful to the type of questions you want to ask. Például áttekintheti egy belső fejlesztésű Android-alkalmazás telepítéseinek számát.For example, you can review the number of installations of an in-house developed Android application. Az adattárház szerkezete lehetővé teszi a mobil környezet alapos megismerését.The structure of the data warehouse enables you to gain insight into your mobile environment. Az olyan elemzési eszközök pedig, mint a Microsoft Power BI, képi megjelenítéseket és dinamikus irányítópultokat hozhatnak létre az adattárház adatmodellje alapján.In turn, analytics tools, such as Microsoft Power BI, can use the Data Warehouse data model to create visualizations and dynamic dashboards.

Az entitások és a kapcsolatok a csillagséma-modell alapján rendeződnek.The entities and relationships use a star-schema model. A csillagséma az idő dimenziójában kapcsolja össze a tényadatokat.A star-schema correlates facts over the dimension of time. Ebben a modellben a tényadat mennyiségi mérőszám, mint például az eszközök száma, az alkalmazások száma, vagy a regisztráció ideje.A fact in the context of the model is a quantitative measurement such as the number of devices, number of apps, or time of enrollment. A ténytáblák nagy mennyiségű adatot tárolnak.Fact tables store a lot of data. Néha igen nagy méretet is elérhetnek, ezért általában 30 napra korlátozzák az információt.They can get very large, and so they typically limit information to 30 days. A dimenzió összefüggésbe helyezi a tényeket.A dimension provides context to the facts. A tény azt jelzi, hogy mi történt, a dimenziók arra mutatnak rá, hogy kivel.Where the fact measures what happened, the dimensions indicate to whom it happened. A dimenziótáblák, mint például a Felhasználó tábla, kisebbek a ténytábláknál, és hosszabb ideig tárolhatják az adatokat.Dimension tables, such as the like the User table are smaller and can retrain data for longer periods of time= than fact tables.

A rugalmasságra és adatelemzésre optimalizált csillagséma-modell segít összeállítani a folyamatosan változó mobilkörnyezet megértéséhez szükséges jelentéseket.A star-schema model is optimized for flexibility and data analysis so that you can create the reports needed to understand your evolving mobile environment.

Idő: Napi pillanatképekTime: Daily snapshots

Az adattárház az Intune alsóbb rétege.The warehouse is downstream from your Intune data. Az Intune az egyezményes világidő (UTC) szerint éjfélkor napi pillanatképet készít, és ezt a pillanatképet az adattárházban tárolja.Intune takes a daily snapshot at Midnight UTC and stores the snapshot in the warehouse. A pillanatképek tárolási ideje ténytábláról ténytáblára változik.The duration of held snapshots vary from fact table to fact table. Némelyiket hét napig, némelyiket 30 napig, vagy akár tovább is tárolja a rendszer.Some may hold seven days, others 30 days, and some even longer durations.

További lépésekNext steps