Közös használatú eszköz konfigurációs beállításai üzenetek megjelenítéséhez az iOS-eszköz zárolási képernyőjénShared device configuration settings to display messages on the iOS device lock screen

Ez a cikk ismerteti az iOS-eszköz zárolási képernyőjén információ megjelenítéséhez használható Microsoft Intune-beállításokat.This article shows you the Microsoft Intune settings you can use to display information on the iOS device lock screen.

A közös használatú eszköz konfigurációs beállításai lehetővé teszik választható szöveg megjelenítését a bejelentkezési ablakban és a zárolási képernyőn.Shared device configuration settings let you specify optional text displayed on the login window and lock screen. Megadhat például „Elvesztés esetén küldje vissza” üzenetet és eszközcímkeadatokat.For example, you can enter an "If Lost, Return to" message and Asset Tag Information.

Fontos

Ez a funkció az iOS 9.3-as vagy újabb verzióját futtató felügyelt eszközökön támogatott.This capability is supported on supervised devices running iOS 9.3 and later.

Közös használatú eszköz beállításainak létrehozásaCreate shared device settings

  1. Az Intune az Azure Portalon felületről lépjen az eszközkonfigurációs terület Eszközfunkciók részére.From Intune in the Azure Portal, navigate to Device features in the device configuration area.
  2. Az Eszközfunkciók panelen válassza a Megosztott eszköz konfigurációja (csak felügyelt eszközökön) lehetőséget.On the Device features pane, choose Shared Device Configuration (supervised only).
  3. A Megosztott eszköz konfigurációja (csak felügyelt eszközökön) panelen konfigurálja a következőket:On the Shared Device Configuration (supervised only) pane, configure the following settings:
    • Eszközcímke-információ – Adjon meg információkat az eszköz eszközcímkéjéről.Asset tag information - Enter information about the asset tag of the device. Például: A Contoso vállalat tulajdona. A megadott információ minden eszközön megjelenik, amelyhez ezt a profilt hozzárendeli.For example: Owned by Contoso Corp. The information you enter is applied to all devices you assign this profile to.
    • Lábjegyzet a zárolási képernyőn – Adjon meg egy szöveget, amely elősegíti, hogy az elvesztett vagy ellopott eszközt visszahozzák.Lock screen footnote - If the device is lost or stolen, enter a note that might help get the device returned. Például: Ha megtalálta, kérjük, hívja ezt a számot: <telefonszám>.For example: If found, call 'number'.
  4. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget annyiszor, amíg vissza nem tér a Profil létrehozása panelhez, majd válassza a Létrehozás elemet.When you are finished, choose OK until you return to the Create profile pane, then choose Create.

További lépésekNext steps

Most hozzárendelheti az eszközprofilt a kiválasztott csoportokhoz.You can now assign the device profile to the groups you choose. A részletekért lásd: Eszközprofilok hozzárendelése.For details, see How to assign device profiles.