Távközlésiköltség-kezelő szolgáltatás beállítása az Intune-banSet up a telecom expense management service in Intune

Az Intune segítségével kezelheti a vállalati tulajdonú mobileszközök adatforgalmából eredő távközlési költségeket.Intune enables you to manage telecom expenses incurred from data usage on corporate-owned mobile devices. Ennek lehetővé tétele érdekében az Intune egy külső szoftverfejlesztő, a Saaswedo Datalert távközlésiköltség-kezelő megoldásával van integrálva.To enable this capability, Intune has integrated with the third-party software developer Saaswedo’s Datalert telecom expense management solution. A Datalert egy valós idejű távközlésiköltség-kezelő szoftver, amellyel a távközlési adathasználatot kezelheti.Datalert is real-time telecom expense management software that lets you manage telecom data usage. A szoftverrel elkerülheti az Intune által kezelt eszközök költséges és váratlan kerettúllépéseit adatfogyasztásnál és roaming esetén.It helps you avoid costly and unexpected data and roaming overages for your Intune-managed devices.

Az Intune és a Datalert integrációja lehetővé teszi, hogy központilag állítson be, figyeljen és alkalmazzon roaming- és belföldi adathasználati korlátokat.Intune's integration with Datalert enables you centrally set, monitor, and enforce roaming and domestic data usage limits. Automatikus riasztások jelzik, ha a fogyasztások túllépnek meghatározott küszöbértékeket.Automated alerts are triggered when the limits exceed defined thresholds. A szolgáltatás konfigurálásával különféle műveleteket alkalmazhat személyekre vagy végfelhasználói csoportokra, például letilthatja a roamingot vagy a küszöbérték átlépését.You can configure the service to apply different actions to individuals or groups of end users (like disabling roaming or exceeding the threshold). Az adathasználati és figyelési információkat biztosító jelentések a Datalert kezelőkonzolján érhetők el.Reports that provide data usage and monitoring information are available from the Datalert management console.

A következő ábra bemutatja, hogy milyen integráció áll fenn az Intune és a Datalert között.The following diagram shows how Intune integrates with Datalert.

Az Intune és a Datalert integrációját bemutató ábra

A Datalert szolgáltatásnak az Intune-nal való használatához beállításokat kell konfigurálnia a Datalert-konzolon és az Intune-ban.Before you can use the Datalert service with Intune, you need to configure settings in the Datalert console and in Intune. A kapcsolatot be kell kapcsolni a Datalert szolgáltatásban és az Intune-ban is.The connection must be turned on for the Datalert service and for Intune. Ha a Datalert oldalán engedélyezve van a kapcsolat, az Intune oldalán viszont nincs, akkor az Intune fogadja ugyan a kommunikációt, de figyelmen kívül hagyja.If the Datalert side of the connection is enabled, but not the Intune side, Intune receives the communication, but ignores it.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Samsung KNOXSamsung Knox
 • iOS 8.0 és újabb verziókiOS 8.0 and later

ElőfeltételekPrerequisites

 • Microsoft Intune-előfizetés és az Azure Portalhoz való hozzáférés.A subscription to Microsoft Intune, and access to the Azure portal.
 • Előfizetés a Datalert távközlésiköltség-kezelő szolgáltatásraA subscription to the Datalert telecom expense management service

A távközlésiköltség-kezelő szolgáltatók listájaList of telecom expense management providers

Az Intune jelenleg a következő távközlésiköltség-kezelő szolgáltatókkal képes együttműködni:Intune currently integrates with the following telecom expense management providers:

Saaswedo Datalert távközlésiköltség-kezelő szolgáltatásSaaswedo Datalert telecom expense management service

Telepítse az integrált Intune és Datalert megoldástDeploy the Intune and Datalert integrated solution

Mielőtt hozzálát, győződjön meg róla, hogy van előfizetése az Intune-ra és a Datalert távközlésiköltség-kezelő szolgáltatásra.Before you start, make sure that you already have an Intune and a Datalert telecom expense management service subscription.

1. lépés: A Datalert szolgáltatás csatlakoztatása a Microsoft Intune-hozStep 1: Connect the Datalert service to Microsoft Intune

 1. Jelentkezzen be a Datalert felügyeleti konzolra a rendszergazdai hitelesítő adataival.Sign into the Datalert management console with your administrator credentials.

 2. A Datalert felügyeleti konzolon váltson a Settings (Beállítások) lapra, majd az MDM configuration (MDM-konfiguráció) területre.On the Datalert management console, go to the Settings tab, and then to MDM configuration.

 3. Válassza a Unblock (Tiltás feloldása) lehetőséget, hogy megadhassa a beállításokat a lapon.Select Unblock to enable you to enter the settings on the page.

 4. Server MDM (Kiszolgálói MDM) esetén válassza a Microsoft Intune elemet.For Server MDM, choose Microsoft Intune.

 5. Azure AD domain (Azure AD-tartomány) esetén adja meg Azure-bérlőjének azonosítóját, majd válassza a Connection (Csatlakozás) gombot.For Azure AD domain, enter your Azure tenant ID, and then select the Connection button.

  Amikor a Connection (Csatlakozás) elemet választja, a Datalert szolgáltatás bejelentkezik az Intune-ba, hogy ellenőrizze, nincsenek-e már meglévő kapcsolatok a Datalert és az Intune között.Selecting Connection makes the Datalert service check in with Intune to ensure that there are no pre-existing Datalert connections with Intune. Néhány másodperc elteltével megjelenik a Microsoft bejelentkezési oldala, amelyet a Datalert Azure-beli hitelesítése követ.After a few seconds, a Microsoft log-in page appears, followed by the Datalert Azure authentication.

 6. A Microsoft hitelesítési oldalán válassza az Elfogadás lehetőséget.On the Microsoft authentication page, select Accept. Ekkor megnyílik a Datalert „thank you” („köszönjük”) lapja, amely néhány másodperc múlva bezárul.You are redirected to a Datalert “thank you” page, which closes after a few seconds. A Datalert ellenőrzi a kapcsolatot, majd az ellenőrzött elemek listája mellett zöld színű pipákat jelenít meg.Datalert validates the connection, and displays green check marks beside a list of items that it validated. Ha az ellenőrzés nem sikerül, egy vörös üzenet jelenik meg. Vegye fel a kapcsolatot a Datalert ügyfélszolgálatával.If the validation fails, you see a message in red and should contact Datalert Support for help.

  A következő képernyőfelvételen a zöld pipák láthatók, amelyek a csatlakozás sikere esetén jelennek meg.The following screenshot shows the green check marks that you can expect to see once the connection is successful.

  A Datalert sikeres csatlakozást jelző lapja

2. lépés: Annak ellenőrzése, hogy aktív-e az Intune távközlésiköltség-kezelési funkciójaStep 2: Check that the telecom expense management feature is Active in Intune

A fenti 1. lépés befejeződése után a kapcsolatnak elvben automatikusan engedélyezve kell lennie, és az Azure Portalon az Aktív kapcsolati állapotnak kell látszania.After you complete Step 1 above, your connection should be automatically enabled, and a connection status of Active should be showing in the Azure portal. Ezek a lépések bemutatják, hogyan ellenőrizheti, Aktív-e az állapot.These steps show you how to check for the Active status.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune pane, choose Device configuration.

 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Beállítás > Távközlési költségek kezelése lehetőséget.On the Device configuration pane, choose Setup > Telecom Expense Management.

  Keresse meg a lap tetején látható Aktív kapcsolati állapotot.Look for the Active connection status at the top of the page.

  Az Intune oldala, rajta az Aktív állapotú Datalert-kapcsolattal

3. lépés: A Datalert alkalmazás telepítése a vállalat regisztrált eszközeireStep 3: Deploy the Datalert app to corporate enrolled devices

Ha biztosítani szeretné, hogy a rendszer csak a vállalati tulajdonú vonalakról gyűjtsön adathasználati adatokat, két dolgot kell tennie:To ensure that data usage from only corporate-owned lines is collected, you must do two things:

 • hozzon létre eszközkategóriákat az Intune-bancreate device categories in Intune
 • korlátozza a Datalert alkalmazást kizárólag vállalati tulajdonú telefonokra.target the Datalert app to only corporate phones.

Az eszközkategóriák és a kategóriákhoz rendelt eszközcsoportok definiálásaDefine device categories and device groups mapped to the categories

A cég szükségleteitől függően hozzon létre legalább két eszközkategóriát (például Vállalati és Saját tulajdonú).Depending on your organizational needs, create at least two device categories (for example, Corporate and Personal). Ezután hozzon létre dinamikus eszközcsoportokat minden kategóriához.Then, create dynamic device groups for each category. Szükség esetén több kategóriát is létrehozhat a szervezet számára.You can create more categories for your organization, as needed.

Amikor a felhasználók regisztrálják az eszközeiket, látják ezeket a kategóriákat.These categories will be shown to users during enrollment. Attól függően, hogy a felhasználó melyik kategóriát választja, a regisztrált eszköz a megfelelő eszközcsoportba kerül.Depending on which category users choose, the enrolled device will be moved to the corresponding device group. Az eszközkategóriák létrehozásának lépéseit az Eszközök hozzárendelése csoportokhoz című témakör ismerteti.For steps on how to create device categories, see Map devices to groups.

Képernyőkép a Szabályzat hozzáadása panelről

A Datalert alkalmazás létrehozása az Intune-banCreate the Datalert app in Intune

Hozza létre a Datalert alkalmazást mindegyik platformhoz az Intune-ban, a következő lépésekkel.Follow these steps to create the Datalert app in Intune for each platform. Az ismertetett lépésekben az iOS-t használjuk példaként.iOS is used as an example in these steps.

 1. Válassza az Azure Portal Intune paneljének Mobilalkalmazások elemét.On the Intune pane of the Azure portal, choose Mobile apps.

 2. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.On the Mobile apps pane, choose Manage > Apps.

 3. Vegyen fel egy alkalmazást a Hozzáadás gombra kattintva.Select Add to add an app.

 4. Válassza ki az alkalmazás típusát.Select the app type. iOS-esetében például az iOS Store-alkalmazás típust kell választani.For example, for iOS, you would select iOS Store App.

 5. Keressen rá a Datalert alkalmazásra a Keresés az App Store-ban szolgáltatással. Ehhez írja be a Datalert nevet a keresőablakba.In Search the App Store, look for the Datalert app by typing Datalert in the search window.

 6. Válassza ki a Datalert alkalmazást, és majd a Kiválasztás lehetőséget.Select the Datalert app, and choose Select.

  Képernyőkép a Szabályzat hozzáadása panelről

 7. Hozzon létre egy iOS-alkalmazást a hátralévő lépéseket követve.Complete the remaining steps to create an app for iOS.

  Képernyőkép a Szabályzat hozzáadása panelről

A Datalert alkalmazás hozzárendelése a vállalati eszközök csoportjáhozAssign the Datalert app to the corporate device group

 1. A Mobilalkalmazások – Alkalmazások panelen válassza ki az előző lépésben létrehozott Datalert iOS-alkalmazást.From the Mobile apps - Apps pane, select the iOS Datalert app that you created in the previous step.

 2. Az Alkalmazások panelen válassza a Kezelés > Hozzárendelések elemet.On the Apps pane, choose Manage > Assignments.

 3. Válassza a Csoport hozzáadása lehetőséget, és válassza ki a vállalati tulajdonú eszközök csoportját a lépéseknek megfelelően.Choose Add group, and follow the steps to select the corporate device group.

 4. Adja meg, hogy kötelező-e vagy sem az alkalmazás telepítése a csoport számára.Choose whether to make the app installation required or optional for the group. A példa képernyőfelvételen kötelező a telepítés. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó köteles telepíteni a Datalert alkalmazást azután, hogy regisztrálja az eszközét.The following example screenshot shows the installation as required, which means that users must install the Datalert app installation after enrolling their device.

  Képernyőkép a Szabályzat hozzáadása panelről

4. lépés: Vállalati telefon-előfizetések felvétele a Datalert konzoljábaStep 4: Add corporate paid phone lines to the Datalert console

Mostanra úgy konfigurálta az Intune és a Datalert szolgáltatást, hogy tudjanak kommunikálni egymással.You now have configured the Intune and Datalert services to communicate with each other. Most fel kell vennie a vállalati telefon-előfizetéseket a Datalert konzoljába, és meg kell határoznia, hogy milyen küszöbértékek érvényesek a honos hálózaton és a roaming során való használatra, és milyen intézkedés történik a megszegésük esetén.You now need to add your corporate paid phone lines to the Datalert console and define thresholds and actions for any cellular or roaming usage violations. A vállalati telefon-előfizetéseket manuálisan is felveheti a Datalert konzoljába, vagy megvárhatja, hogy az eszköz Intune-regisztrációja után azok automatikusan fel legyenek véve.You can manually add corporate paid phone lines to the Datalert console or automatically add them after the device is enrolled into Intune.

A beállítások megadásához látogasson el a Datalert setup for Microsoft Intune (A Datalert beállítása a Microsoft Intune-hoz, http://www.datalert.fr/microsoft-intune/intune-setup)) weblapra, és kövesse a beállítási varázsló lépéseit a Settings (Beállítások) lapon.To set these items, go to the Datalert setup for Microsoft Intune page (http://www.datalert.fr/microsoft-intune/intune-setup), and follow the steps in the setup wizard under the Settings tab.

Képernyőkép a Szabályzat hozzáadása panelről

A Datalert szolgáltatás most már aktív, és megkezdi az adathasználat figyelését, valamint a mobil és roaming-adatforgalom letiltását azokon az eszközökön, amelyek túllépik a beállított használati korlátokat.The Datalert service is now active, and it starts monitoring data usage and disabling cellular and roaming data on devices that exceed the configured usage limits.

Ügyfél-regisztrációs folyamatClient enrollment experience

Az ügyfél-regisztrációs folyamattal kapcsolatosan az alábbi információkat ajánljuk figyelmébe:For the client enrollment experience, see the following:

A Datalert szolgáltatás kikapcsolásaTurning off the Datalert service

Ha letiltja a Datalert szolgáltatást az Azure Portalon:If you disable the Datalert service in the Azure portal:

 • A rendszer az eszközökön a használati korlátok korábbi túllépései miatt végrehajtott valamennyi műveletet visszavonja.All of the actions that have been applied to devices, due to past violations of the usage limits, are undone.
 • A felhasználók számára ettől kezdve nincs letiltva az adathozzáférés és a roaming.Users are no longer blocked from data access and roaming.
 • Az Intune továbbra is fogadja a szolgáltatástól érkező jeleket, de figyelmen kívül hagyja őket.Intune still receives the signals coming from the service, but ignores them.

A szolgáltatás kikapcsolásaTo turn off the service

 1. Az Azure Portal Távközlési költségek kezelése paneljén válassza a Letiltás lehetőséget.On the Telecom Expense Management pane in the Azure portal, select Disable.

 2. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.

Az adathasználati és roamingjelentések megtekintéseViewing data usage and roaming reports

Az adathasználati jelentések jelenleg csak a Saaswedo Datalert kezelőkonzolján érhetők el.At this time, data usage reporting is available only in Saaswedo’s Datalert management console.

Rövidesen közzétesszük a Datalert alkalmazás telepítését ismertető végfelhasználói útmutatót is.The instructions that your end users follow to install the Datalert app will be added soon.