Hová kerültek az Intune-funkciók az Azure-ban?Where did my Intune feature go in Azure?

Az Intune Azure Portalra való költöztetésekor éltünk a lehetőséggel, és logikusabban rendeztünk el néhány feladatot.We took the opportunity to organize some tasks more logically as we moved Intune into the Azure portal. Minden ilyen előrelépés azzal jár, hogy meg kell tanulni az új elrendezést.But every improvement comes with the cost of learning the new organization. Ez az útmutató azoknak készült, akik jól ismerik a klasszikus Intune-portált, és szeretnék megtudni, hogyan végezhetik el a feladatokat az Azure Portalbeli Intune-ban.This reference guide is for those of you who are thoroughly familiar with Intune in the classic portal and are wondering how to get something done in Intune in the Azure portal. Ha a cikk nem tartalmazza az Ön által keresett információt, írja meg a lap alján hozzászólásban, hogy pótolhassuk.If this article doesn’t cover a feature you’re trying to find, leave a comment at the end of the article so we can update it.

Rövid összefoglaló útmutatóQuick reference guide

FunkcióFeature Elérési útvonal a klasszikus portálonPath in classic portal Elérési útvonal az Azure Portalbeli Intune-banPath in Intune in the Azure portal
Készülékregisztrációs program (DEP) [csak iOS rendszeren]Device Enrollment Program (DEP) [iOS only] Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS > Készülékregisztrációs programAdmin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program Eszközregisztráció > Apple-regisztráció > Regisztrációs program tokenjeDevice enrollment > Apple Enrollment > Enrollment Program Token
Készülékregisztrációs program (DEP) [csak iOS rendszeren]Device Enrollment Program (DEP) [iOS only] Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS és macOS > Készülékregisztrációs programAdmin > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Device Enrollment Program Eszközregisztráció > Apple-regisztráció > Regisztrációs program sorozatszámaiDevice enrollment > Apple Enrollment > Enrollment Program Serial Numbers
Beléptetési szabályokEnrollment Rules Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Regisztrációs szabályokAdmin > Mobile Device Management > Enrollment Rules Eszközregisztráció > Regisztrációs korlátozásokDevice enrollment > Enrollment Restrictions
Csoportok iOS-sorozatszám szerintGroups by iOS Serial Number Csoportok > Minden eszköz > Előre regisztrált vállalati eszközök > iOS-sorozatszám szerintGroups > All Devices > Corporate Pre-enrolled devices > By iOS Serial Number Eszközregisztráció > Apple-regisztráció > Regisztrációs program sorozatszámaiDevice enrollment > Apple Enrollment > Enrollment Program Serial Numbers
Csoportok iOS-sorozatszám szerintGroups by iOS Serial Number Csoportok > Minden eszköz > Előre regisztrált vállalati eszközök > iOS-sorozatszám szerintGroups > All Devices > Corporate Pre-enrolled devices > By iOS Serial Number Eszközregisztráció > Apple-regisztráció > AC-sorozatszámokDevice enrollment > Apple Enrollment > AC Serial numbers
Csoportok IMEI szerint (minden platform)Groups by IMEI (all platforms) Csoportok > Minden eszköz > Előre regisztrált vállalati eszközök > IMEI szerint (minden platform)Groups > All Devices > Corporate Pre-enrolled devices > By IMEI (All platforms) Eszközregisztráció > Céges készülékazonosítókDevice enrollment > Corporate Device Identifiers
Vállalati eszközregisztrációs profilCorporate Device Enrollment profile Szabályzat > Vállalati eszközök regisztrációjaPolicy > Corporate Device Enrollment Eszközregisztráció > Apple-regisztráció > Regisztrációs programprofilokDevice enrollment > Apple Enrollment > Enrollment Program Profiles
Vállalati eszközregisztrációs profilCorporate Device Enrollment profile Szabályzat > Vállalati eszközök regisztrációjaPolicy > Corporate Device Enrollment Eszközregisztráció > Apple-regisztráció > AC-profilokDevice enrollment > Apple Enrollment > AC Profiles
Android for WorkAndroid for Work Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Android for WorkAdmin > Mobile Device Management > Android for Work Eszközregisztráció > Android eszközök beléptetéseDevice enrollment > Android enrollment
Feltételek és kikötésekTerms and Conditions Szabályzatok > Használati feltételekPolicy > Terms and Conditions Eszközregisztráció > Használati feltételekDevice enrollment > Terms and Conditions
A céges portál beállításaiCompany Portal settings Felügyelet > Céges portálAdmin > Company Portal Kezelés > MobilalkalmazásokManage > Mobile apps
Telepítő > A Céges portál védjegyezéseSetup > Company Portal branding

Hol lehet a csoportokat kezelni?Where do I manage groups?

Az Azure Portalbeli Intune az Azure Active Directory (AD) segítségével kezeli a csoportokat.Intune in the Azure portal uses Azure Active Directory (AD) to manage groups.

Hová tűntek a regisztrációs szabályok?Where did enrollment rules go?

A klasszikus portálon be lehetett állítani a modern windowsos és macOS-es, valamint mobileszközök MDM-regisztrációjára vonatkozó szabályokat.In the classic portal, you could set rules governing the MDM enrollment of mobile and modern Windows and macOS devices.

Klasszikus mobileszköz-regisztrációs szabályok képe

Ezek a szabályok kivétel nélkül vonatkoztak az Intune-fiók összes felhasználójára.These rules applied to all users in your Intune account without exception. Az Azure Portalon ezek a szabályok két szabályzattípusba (eszköztípus szerinti és eszközök száma szerinti korlátozások) lettek szétválasztva.In the Azure portal, these rules now appear in two distinct policy types: Device Type Restrictions and Device Limit Restrictions.

Azure-os mobileszköz-regisztrációs korlátozások képe

Az eszközök száma szerinti alapértelmezett korlátozás megfelel a klasszikus portálon a Regisztrált eszközök maximális száma szabálynak.The default Device Limit Restriction corresponds to the Device Enrollment Limit in the classic portal.

Azure-os eszközszám-korlátozások képe

Az eszköztípus szerinti alapértelmezett korlátozás megfelel a klasszikus portálon a platformkorlátozási szabálynak.The default Device Type Restriction corresponds to the Platform Restrictions in the classic portal.

Azure-os eszköztípus-korlátozások képe

A személyes tulajdonú eszközök letiltásának vagy engedélyezésének képességét az eszköztípus szerinti korlátozások platformkonfigurációjában lehet kezelni.The ability to allow or block personally owned devices is now managed under the Device Type Restriction’s Platform Configurations.

Azure-os személyes eszközletiltási beállítások képe

A további korlátozási képességek csak az Azure Portalon érhetők el.New restriction capabilities are added to the Azure portal only.

Mi történt a feltételes hozzáférési szabályzataimmal?Where did my conditional access policies go?

Miután a bérlője migrál az Azure Portalra, a bérlő feltételes hozzáférési szabályzatai továbbra is érvényesülnek.After your tenant migrates to the Azure portal, your tenant's conditional access policies continue to be enforced. Megtekinteni vagy módosítani viszont nem tudja őket az Intune-ból az Azure Portalon.However, you are not able to view or modify them from Intune in the Azure portal.

Ha meg kívánja tekinteni vagy módosítani szeretné a feltételes hozzáférési szabályzatokat az Azure Portalon, akkor el kell távolítania a régi szabályzatokat a klasszikus portálról.If you would like to view and make changes to conditional access policies from the Azure portal, you will need to remove the old policies from the classic portal. Ez után újra létrehozhatja azokat az Azure Portalon.Then recreate them in the Azure portal. További információk a feltételes hozzáférési szabályzatok migrálásáról: Klasszikus szabályzatok migrálása az Azure Portalon.For more information about migrating conditional access policies, see Migrate classic policies in the Azure Portal.

Mi történt a megfelelőségi szabályzataimmal?Where did my compliance policies go?

Miután a bérlője migrál az Azure Portalra, a bérlő megfelelőségi szabályzatai továbbra is érvényesülnek.After your tenant migrates to the Azure portal, your tenant's compliance policies continue to be enforced. Megtekinteni vagy módosítani viszont nem tudja őket az Intune-ból az Azure Portalon.However, you are not able to view or modify them from Intune in the Azure portal.

Ha meg kívánja tekinteni vagy módosítani szeretné a megfelelőségi szabályzatokat az Azure Portalon, akkor el kell távolítania a régi szabályzatokat a klasszikus portálról.If you would like to view and make changes to compliance policies from the Azure portal, you will need to remove the old policies from the classic portal. Ez után újra létrehozhatja azokat az Azure Portalon.Then recreate them in the Azure portal. További információk az eszközmegfelelőségi szabályzatokról: Az Intune eszközmegfelelőségi szabályzatai – első lépések.For more information about device compliance policies, see Get started with device compliance policies in Intune.

Hová tűnt az Apple DEP?Where did Apple DEP go?

A klasszikus portálon az Intune-t integrálni lehetett az Apple készülékregisztrációs programjával, és manuálisan szinkronizálást kérni az Apple szolgáltatásával:In the classic portal, you could set up Intune to integrate with Apple’s Device Enrollment Program and manually request synchronization with Apple’s service:

Klasszikus DEP-token képe

Az Azure Portalon ugyanazokkal a lépésekkel lehet beállítani az Apple DEP-et, mint a klasszikus Intune-ban:In the Azure portal, you set up Apple Device Enrollment Program with the same steps as in Intune classic:

Azure-os DEP-token képe

A klasszikus portál Szinkronizálás lehetősége azonban a sorozatszám-kezelési munkafolyamatba került, hiszen a manuális szinkronizálás eredménye is ott jelenik meg:However the Sync option in the classic portal has been moved to the serial number management workflow since the results of a manual sync appear there:

Azure-os DEP-szinkronizálás képe

Hová tűntek az előre regisztrált vállalati eszközök?Where did corporate pre-enrolled devices go?

iOS-sorozatszám szerintBy iOS serial number

A klasszikus portálon az iOS-es eszközöket az Apple készülékregisztrációs programjával (DEP) és az Apple Configurator eszközzel lehet regisztrálni.In the classic portal, you can enroll iOS devices through the Apple Device Enrollment Program (DEP) and the Apple Configurator tool. Mindkét módszerrel lehetséges a sorozatszám-alapú előzetes regisztráció, és mindkettőhöz speciális Céges eszközregisztrációs profilokat kell kiosztani.Both methods offer device pre-enrollment by serial number and involve the assignment of special Corporate Device Enrollment profiles. A regisztráció előtt a regisztrációs profilok kiosztását a Előre regisztrált vállalati eszközök iOS-sorozatszám szerint eszközcsoporttal lehet kezelni:Prior to enrollment, the enrollment profile assignment can be managed through the Corporate Pre-enrolled Device by iOS Serial Number device group:

Klasszikus Apple-sorozatszámok képe

Az Apple DEP-pel és a Configurator eszközzel végzett regisztrációk sorozatszámai közös listán jelennek meg.This lists serial numbers for both Apple DEP and Configurator enrollment in a single list. A téves profilkiosztások (DEP-profil AC-sorozatszámhoz vagy fordítva) számának csökkentése érdekében az Azure Portalon két listába osztottuk szét a sorozatszámokat:To reduce profile assignment mis-match (DEP profile to AC serial number and vice-versa), we have separated the serial numbers into two lists in the Azure portal:

DEP-sorozatszámok Azure-os DEP-sorozatszámok képeDEP serial numbers Image of Azure DEP serial numbers

Apple Configurator-sorozatszámok Azure-os Apple Configurator-sorozatszámok képeApple Configurator serial numbers Image of Azure Apple Configurator serial numbers

IMEI-szám szerint (minden platform)By IMEI (all platforms)

A klasszikus portálon előzetesen meg lehet adni azoknak az eszközöknek a sorozatszámát, amelyeket az Intune-regisztráció alkalmával céges tulajdonúként kell megjelölni:In the classic portal, you can pre-list the IMEI numbers of devices to mark them as corporate when they enrolled to Intune:

Klasszikus IMEI-számlista képe

Az Azure Portalon ugyanezeket az IMEI-számokat a Céges készülékazonosítók listába kell feltölteni vesszőkkel tagolt (CSV) fájlként.In the Azure portal, you must upload the same IMEI to the Corporate Device Identifiers list with a comma-separated-values (CSV) file. Az új portálon nem lehet manuálisan bevinni az IMEI-számokat:The new portal does not support manual entry of IMEI numbers:

Azure-os IMEI-számlista képe

Az Azure-beli Intune fel van készítve az IMEI mellett másféle azonosítók kezelésére is, de jelenleg csak az IMEI-számokat lehet előzetesen bevinni.Intune in the Azure portal is future-proofed to support other types of identifiers beside IMEI, but currently only allows IMEI numbers for pre-listing.

Hová tűntek a céges eszközregisztrációs profilok?Where did Corporate Device Enrollment profiles go?

Ha az Apple DEP program keretében vagy az Apple Configurator eszközzel iOS-es eszközöket szeretne regisztrálni, meg kell adnia az eszköznek kiosztandó céges eszközregisztrációs profilt.To enroll iOS devices through the Apple Device Enrollment Program or with the Apple Configurator tool, you must supply a Corporate Device Enrollment profile to be assigned the device. A klasszikus portálon ezeknek a profiloknak a létrehozása és kezelése egyetlen listában történt:In the classic portal, the creation and management of these profiles was located in a single list:

Klasszikus eszközregisztrációs profilok képe

Ebben a listában láthatók az Apple DEP programmal használható (DEP On – DEP engedélyezve) és a csak az Apple Configurator eszközzel használható (DEP Off – DEP letiltva) profilok.This list shows profiles enabled for use with the Apple Device Enrollment Program (DEP On) and profile only enabled for use with the Apple Configurator tool (DEP Off).

A két profiltípus keveredésének és az ebből fakadó téves profilkiosztásoknak (DEP-profil AC-sorozatszámhoz vagy fordítva) az elkerülése érdekében elkülönítettük (az Apple készülékregisztrációs programját és az Apple School Managert is támogató) DEP-profilok, illetve az Apple Configurator-profilok létrehozását és kezelését:To reduce confusion between the two profile types and potential mis-matched assignments (DEP profile to Configurator devices and vice-versa), we have separated creation and management of Enrollment Program profiles (support both Apples Device Enrollment Program and Apple School Manager) and Apple Configurator profiles:

DEP-profilok Azure-os DEP-profilok képeDEP profiles Image of Azure DEP profiles

Apple Configurator-profilok Azure-os Apple Configurator-profilok képeApple Configurator profiles Image of Azure Apple Configurator profiles