Az iOS rendszerű eszközökre vonatkozó VPN-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banConfigure VPN settings in Microsoft Intune for devices running iOS

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A cikk a VPN-kapcsolatoknak az iOS rendszerű eszközökön való konfigurálására használható Intune-beállításokat ismerteti.This article shows you the Intune settings you can use to configure VPN connections on devices running iOS.

A megadott beállításoktól függően a következő listában található értékek némelyike nem konfigurálható.Depending on the settings you choose, not all values in the following list are configurable.

Alapvető VPN-beállításokBase VPN settings

Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A végfelhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.End users see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakoznak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices authenticate to the VPN server from:
  • Tanúsítványok – A Hitelesítési tanúsítvány szakaszban adja meg a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilok valamelyikét.Certificates - Under Authentication certificate, Choose a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról további információt a How to configure certificates (Tanúsítványok konfigurálása) című cikkben találhat.For more information about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a username and password to log in to the VPN server.
 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:
  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • Cisco AnyConnectCisco AnyConnect
  • SonicWall Mobile ConnectSonicWall Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure
  • Cisco (IPsec)Cisco (IPSec)
  • CitrixCitrix
  • Egyéni VPNCustom VPN
 • Bújtatás megosztása - Az Engedélyezés vagy a Letiltás beállítással szabályozhatja, hogy az eszközök választhatnak-e a forgalomtól függően a kapcsolatok közül.Split tunneling - Enable or Disable this option, which lets devices decide which connection to use depending on the traffic. Egy szállodai vendég például a munkahelyi fájlok elérésére a VPN-kapcsolatot, de egyszerű böngészésre a szálloda normál hálózatát használja.For example, a user in a hotel uses the VPN connection to access work files, but use the hotel's standard network for regular web browsing.

Egyéni VPN-beállításokCustom VPN settings

Ha a kapcsolat típusaként az Egyéni VPN lehetőséget állította be, konfigurálja a következő további beállításokat:If you selected Custom VPN as the connection type, configure these further settings:

 • VPN-azonosító Ez az Ön által használt VPN-alkalmazás azonosítója, amelyet a VPN-szolgáltatója biztosított.VPN identifier This is an identifier for the VPN app you are using, and is supplied by your VPN provider.
 • Adja meg a kulcs-érték párokat az egyéni VPN attribútumainak konfigurálásához Kulcsok és Értékek hozzáadásával vagy importálásával szabhatja testre a VPN-kapcsolatot.Enter key and value pairs for the custom VPN attributes Add or import Keys and Values that customize your VPN connection. Ezeket az értékeket is rendszerint a VPN-szolgáltató biztosítja.Again, these values are typically supplied by your VPN provider.

Alkalmazások (alkalmazásonkénti VPN) beállításaiApps (per-app VPN) settings

 • Alkalmazásonkénti VPN – Igény szerint engedélyezheti ezt a beállítást olyan URL-címekhez, melyek engedélyezik a VPN-kapcsolatot, ha megnyitják őket a Safari böngészőből.Per-app VPN - Enable this option if you want to URLs that enable the VPN connection when they are visited from the Safari browser. Ennek konfiguráláshoz hitelesítési módszerként a Tanúsítványok lehetőséget kellett választania az alapvető VPN-beállításokban.To configure this, you must have selected Certificates as the authentication method in the base VPN settings.
 • Adja meg azokat az URL-címeket, amelyek a Safari böngésző használata közben lehetővé teszik a VPN-kapcsolat létrehozását – A Hozzáadás elemre kattintva hozzáadhatja egy vagy több webhely URL-címét.URLs that enable the VPN connection while using the Safari browser - Click add to add one or more web site URLs. Ezeknek a URL-címeknek a használatakor a VPN-kapcsolat engedélyezve van.When these URLs are visited, the VPN connection is enabled.

 • Igény szerinti szabályok – Ezzel a beállítással feltételes szabályokat állíthat be, melyek VPN-kapcsolat kezdeményezésekor lépnek érvénybe.On-demand rules - This lets you configure conditional rules that control when the VPN connection is initiated. Létrehozhat például egy olyan feltételt, amelyben a rendszer csak akkor használja a VPN-kapcsolatot, ha az eszköz nem kapcsolódik valamelyik vállalati Wi-Fi-hálózathoz.For example, you could create a condition where the VPN connection is only used when a device is not connected to one of your company Wi-Fi networks. Másik lehetőségként olyan feltételt is létrehozhat, amelyben ha egy eszköz nem férhet hozzá egy megadott DNS-keresési tartományhoz, akkor a rendszer nem kezdeményez VPN-kapcsolatot.Alternatively, you could create a condition where, if a device cannot access a DNS search domain you specify, then the VPN connection is not initiated.

  • SSID-k vagy DNS-keresési tartományok – Megadhatja, hogy a feltétel vezeték nélküli hálózatok SSID-it vagy DNS-keresési tartományokat használjon.SSIDs or DNS search domains - Select whether this condition uses wireless network SSIDs, or DNS search domains. Egy vagy több SSID vagy keresési tartomány konfigurálásához válassza a Hozzáadás lehetőséget.Choose Add to configure one or more SSIDs or search domains.
  • URL-sztringminta – Igény szerint megadhat egy szabály által tesztként használt URL-címet is.URL string probe - Optionally, provide a URL that the rule uses as a test. Ha az eszköz, amelyen a profil telepítve van, átirányítás nélkül el tudja érni az URL-címet, a rendszer kezdeményezi a VPN-kapcsolatot, és az eszköz kapcsolódik a célként megadott URL-címre.If the device on which this profile is installed is able to access this URL without redirection, the VPN connection is initiated and the device connects to the target URL. A felhasználó nem látja a teszthez használt URL-célhelyet.The user does not see the URL string probe site. URL-sztringmintaként meg lehet adni például egy naplózási webkiszolgálót, amely VPN-kapcsolat létrejötte előtt ellenőrzi az eszköz megfelelőségét.An example of a URL string probe is the address of an auditing Web server that checks device compliance before connecting the VPN. Egy másik lehetőség, hogy az URL-cím ellenőrzi a VPN webhelyhez történő kapcsolódási képességét azelőtt, hogy létrejönne a VPN-kapcsolat az eszköz és a célként megadott URL-cím között.Another possibility is that the URL tests the ability of the VPN to connect to a site before connecting the device to the target URL through the VPN.
  • Tartományi művelet – Válasszon a következő lehetőségek közül:Domain action - Choose one of the following items:
   • Szükség esetén kapcsolódás –Connect if needed -
   • Soha ne legyen kapcsolódás –Never connect -
  • Művelet – Válasszon a következő lehetőségek közül:Action - Choose one of the following items:
   • Kapcsolódás –Connect -
   • Kapcsolat kiértékelése –Evaluate connection -
   • Figyelmen kívül hagyás –Ignore -
   • Kapcsolat bontása –Disconnect -

ProxybeállításokProxy settings

 • Automatikus konfigurációs szkript – A proxykiszolgálót egy konfigurációs fájl segítségével konfigurálja.Automatic configuration script - Use a file to configure the proxy server. Adja meg a konfigurációs fájlt tartalmazó Proxykiszolgáló URL-címét (például http://proxy.contoso.com).Enter the Proxy server URL (for example http://proxy.contoso.com), which contains the configuration file.
 • Cím – Adja meg a proxykiszolgáló címét (IP-címként).Address - Enter the proxy server address (as an IP address).
 • Portszám – Adja meg a proxykiszolgálóhoz társított portszámot.Port number - Enter the port number associated with the proxy server.