iOS-eszközökre vonatkozó VPN-beállítások a Microsoft Intune-banVPN settings for iOS devices in Microsoft Intune

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

A megadott beállításoktól függően az alábbi listában található értékek némelyike nem konfigurálható.Depending on the settings you choose, not all values in the list below will be configurable.

Alapvető VPN-beállításokBase VPN settings

Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A végfelhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.End users will see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakozni fognak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices will connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices will authenticate to the VPN server from:
  • Tanúsítványok – A Hitelesítési tanúsítvány szakaszban adja meg a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilok valamelyikét.Certificates - Under Authentication certificate, Choose a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról a tanúsítványok konfigurálását ismertető cikkben talál részletesebb tájékoztatást.For more details about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a username and password to log into the VPN server.
 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:
  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • Cisco AnyConnectCisco AnyConnect
  • Dell SonicWALL Mobile ConnectDell SonicWALL Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure
  • Cisco (IPsec)Cisco (IPSec)
  • CitrixCitrix
  • Egyéni VPNCustom VPN
 • Bújtatás megosztása - Az Engedélyezés vagy a Letiltás beállítással szabályozhatja, hogy az eszközök választhatnak-e a forgalomtól függően a kapcsolatok közül.Split tunneling - Enable or Disable this option which lets devices decide which connection to use depending on the traffic. Egy szállodai vendég például a munkahelyi fájlok elérésére a VPN-kapcsolatot, de egyszerű böngészésre a szálloda normál hálózatát használja.For example, a user in a hotel will use the VPN connection to access work files, but use the hotel's standard network for regular web browsing.

Egyéni VPN-beállításokCustom VPN settings

Ha a kapcsolat típusaként az Egyéni VPN lehetőséget állította be, konfigurálja a következő további beállításokat:If you selected Custom VPN as the connection type, configure these further settings:

 • VPN-azonosító Ez az Ön által használt VPN-alkalmazás azonosítója, amelyet a VPN-szolgáltatója biztosított.VPN identifier This is an identifier for the VPN app you are using, and is supplied by your VPN provider.
 • Adja meg a kulcs-érték párokat az egyéni VPN attribútumainak konfigurálásához Kulcsok és Értékek hozzáadásával vagy importálásával szabhatja testre a VPN-kapcsolatot.Enter key and value pairs for the custom VPN attributes Add or import Keys and Values that customize your VPN connection. Ezeket az értékeket is rendszerint a VPN-szolgáltató biztosítja.Again, these values are typically supplied by your VPN provider.

Alkalmazások (alkalmazásonkénti VPN) beállításaiApps (per-app VPN) settings

 • Alkalmazásonkénti VPN – Igény szerint engedélyezheti ezt a beállítást olyan URL-címekhez, melyek engedélyezik a VPN-kapcsolatot, ha megnyitják őket a Safari böngészőből.Per-app VPN - Enable this option if you want to URLs that will enable the VPN connection when they are visited from the Safari browser. Ennek konfiguráláshoz hitelesítési módszerként a Tanúsítványok lehetőséget kellett választania az alapvető VPN-beállításokban.To configure this, you must have selected Certificates as the authentication method in the base VPN settings.
 • Adja meg azokat az URL-címeket, amelyek a Safari böngésző használata közben lehetővé teszik a VPN-kapcsolat létrehozását – A Hozzáadás elemre kattintva hozzáadhatja egy vagy több webhely URL-címét.URLs that will enable the VPN connection while using the Safari browser - Click add to add one or more web site URLs. A rendszer ezen URL-címek megnyitásakor engedélyezi a VPN-kapcsolatot.When these URL's are visited, the VPN connection will be enabled.

 • Igény szerinti szabályok – Ezzel a beállítással feltételes szabályokat állíthat be, melyek VPN-kapcsolat kezdeményezésekor lépnek érvénybe.On-demand rules - This lets you configure conditional rules that control when the VPN connection is initiated. Létrehozhat például egy olyan feltételt, amelyben a rendszer csak akkor használja a VPN-kapcsolatot, ha az eszköz nem kapcsolódik valamelyik vállalati Wi-Fi-hálózathoz.For example, you could create a condition where the VPN connection is only used when a device is not connected to one of your company Wi-Fi networks. Másik lehetőségként olyan feltételt is létrehozhat, amelyben ha egy eszköz nem férhet hozzá egy megadott DNS-keresési tartományhoz, akkor a rendszer nem kezdeményez VPN-kapcsolatot.Alternatively, you could create a condition where, if a device cannot access a DNS search domain you specify, then the VPN connection is not initiated.

  • SSID-k vagy DNS-keresési tartományok – Megadhatja, hogy a feltétel vezeték nélküli hálózatok SSID-it vagy DNS-keresési tartományokat használjon.SSIDs or DNS search domains - Select whether this condition will use wireless network SSIDs, or DNS search domains. Egy vagy több SSID vagy keresési tartomány konfigurálásához válassza a Hozzáadás lehetőséget.Choose Add to configure one or more SSIDs or search domains.
  • URL-sztringminta – Igény szerint megadhat egy szabály által tesztként használt URL-címet is.URL string probe - Optionally, provide a URL that the rule uses as a test. Ha az eszköz, amelyen a profil telepítve van, átirányítás nélkül el tudja érni az URL-címet, a rendszer kezdeményezi a VPN-kapcsolatot, és az eszköz kapcsolódik a célként megadott URL-címre.If the device on which this profile is installed is able to access this URL without redirection, the VPN connection will be initiated and the device will connect to the target URL. A felhasználó nem látja a teszthez használt URL-célhelyet.The user will not see the URL string probe site. URL-sztringmintaként meg lehet adni például egy naplózási webkiszolgálót, amely VPN-kapcsolat létrejötte előtt ellenőrzi az eszköz megfelelőségét.An example of a URL string probe is the address of an auditing Web server that checks device compliance before connecting the VPN. Egy másik lehetőség, hogy az URL-cím ellenőrzi a VPN webhelyhez történő kapcsolódási képességét azlőtt, hogy létrejönne a VPN-kapcsolat az eszköz és a célként megadott URL-cím között.Another possibility is that the URL tests the ability of the VPN to connect to a site, before connecting the device to the target URL through the VPN.
  • Tartományi művelet – Válasszon a következő lehetőségek közül:Domain action - Choose one of the following:
   • Szükség esetén kapcsolódás –Connect if needed -
   • Soha ne legyen kapcsolódás –Never connect -
  • Művelet – Válasszon a következő lehetőségek közül:Action - Choose one of the following:
   • Kapcsolódás –Connect -
   • Kapcsolat kiértékelése –Evaluate connection -
   • Figyelmen kívül hagyás –Ignore -
   • Kapcsolat bontása –Disconnect -

ProxybeállításokProxy settings

 • Automatikus konfigurációs szkript – A proxykiszolgálót egy konfigurációs fájl segítségével konfigurálja.Automatic configuration script - Use a file to configure the proxy server. Adja meg a konfigurációs fájlt tartalmazó Proxykiszolgáló URL-címét (például http://proxy.contoso.com).Enter the Proxy server URL (for example http://proxy.contoso.com) which contains the configuration file.
 • Cím – Adja meg a proxykiszolgáló címét (IP-címként).Address - Enter the proxy server address (as an IP address).
 • Portszám – Adja meg a proxykiszolgálóhoz társított portszámot.Port number - Enter the port number associated with the proxy server.
A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback