A Windows Phone 8.1 rendszerű eszközökre vonatkozó VPN-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banConfigure VPN settings in Microsoft Intune for devices running Windows Phone 8.1

A cikk a VPN-kapcsolatoknak a Windows Phone 8.1 rendszerű eszközökön való konfigurálására használható Intune-beállításokat ismerteti.This article shows you the Intune settings you can use to configure VPN connections on devices running Windows Phone 8.1.

A megadott beállításoktól függően a következő listában található értékek némelyike nem konfigurálható.Depending on the settings you choose, not all values in the following list are configurable.

Alapvető VPN-beállításokBase VPN settings

 • Az összes beállítás alkalmazása csak Windows Phone 8.1 rendszeren – Ez a beállítás a klasszikus Intune-portálon konfigurálható.Apply all settings to Windows Phone 8.1 only - This is a setting you can configure in the Intune classic portal. Ez a beállítás az Azure Portal webhelyen nem módosítható.In the Azure portal, this setting cannot be changed. Ha ez a beállítás a Konfigurálva értékre van állítva, a rendszer minden beállítást csak a Windows Phone 8.1 rendszerű eszközökre alkalmaz.If this is set to Configured, any settings are only applied to Windows Phone 8.1 devices. Ha a Nincs konfigurálva értékre van állítva, akkor a rendszer a Windows 10 Mobile rendszerű eszközökre is alkalmazza ezeket a beállításokat.If set to Not Configured, these settings also apply to Windows 10 Mobile devices.

 • Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A felhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.Users see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices authenticate to the VPN server from:

  • Tanúsítványok – A Hitelesítési tanúsítvány szakaszban adja meg a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilok valamelyikét.Certificates - Under Authentication certificate, Choose a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról a tanúsítványok konfigurálását ismertető cikkben talál részletesebb tájékoztatást.For more details about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a username and password to log into the VPN server.
 • Kiszolgálók – Adjon meg egy vagy több olyan VPN-kiszolgálót, amelyhez az eszközök csatlakozni fognak.Servers - Add one or more VPN servers that devices connect to.

  • Hozzáadás – Megnyitja a Sor hozzáadása panelt, melyen a következőket adhatja meg:Add - Opens the Add Row blade where you can specify the following information:
   • Leírás – Adja meg a kiszolgáló leíró nevét (például Contoso VPN-kiszolgáló).Description - Specify a descriptive name for the server like Contoso VPN server.
   • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakoznak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
   • Alapértelmezett kiszolgáló – Ezt a kiszolgálót engedélyezi alapértelmezett kiszolgálóként, melyet az eszközök kapcsolat létesítéséhez fognak használni.Default server - Enables this server as the default server that devices use to establish the connection. Mindenképpen csak egy kiszolgálót állítson be alapértelmezett kiszolgálóként.Make sure to set only one server as the default.
  • Importálás – Tallózással keressen meg egy, a kiszolgálók vesszővel tagolt listáját tartalmazó fájlt, melynek formátuma a következő: leírás, IP-cím vagy teljes tartománynév, alapértelmezett kiszolgáló.Import - Browse to a file containing a comma-separated list of servers in the format description, IP address or FQDN, Default server. Az OK gombra kattintva indíthatja el ezek importálását a Kiszolgálók listába.Choose OK to import these into the Servers list.
  • Exportálás – Exportálja a kiszolgálók listáját egy vesszővel tagolt (CSV-) fájlba.Export - Exports the list of servers to a comma-separated-values (csv) file.
 • VPN mellőzése a céges Wi-Fi-hálózatban – Ezzel a beállítással letilthatja a VPN-kapcsolatot, amikor az eszköz a vállalati Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.Bypass VPN on company Wi-Fi network - Enable this option to specify that the VPN connections are not used when the device is connected to the company Wi-Fi network.

 • VPN mellőzése az otthoni Wi-Fi-hálózatban – Ezzel a beállítással letilthatja a VPN-kapcsolatot, amikor az eszköz otthoni Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.Bypass VPN on home Wi-Fi network - Enable this option to specify that the VPN connection is not used when the device is connected to a home Wi-Fi network.

 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:

  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • SonicWall Mobile ConnectSonicWall Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure
 • Bejelentkezési csoport vagy tartomány (csak SonicWall Mobile Connect esetén) – Adja meg annak a bejelentkezési csoportnak vagy tartománynak a nevét, amelyhez csatlakozni szeretne.Login group or domain (SonicWall Mobile Connect only) - Specify the name of the login group or domain that you want to connect to.

 • Szerepkör (csak Pulse Secure) – Adja meg annak a felhasználói szerepkörnek a nevét, amely hozzáfér ehhez a kapcsolathoz.Role (Pulse Secure only) - Specify the name of the user role that has access to this connection. A felhasználói szerepkörök személyes beállításokat definiálnak, és engedélyeznek vagy letiltanak bizonyos hozzáférési funkciókat.A user role defines personal settings and options, and it enables or disables certain access features.

 • Tartomány (csak Pulse Secure) – Adja meg a használni kívánt hitelesítési tartomány nevét.Realm (Pulse Secure only) - Specify the name of the authentication realm that you want to use. A hitelesítési tartomány a Pulse Secure kapcsolattípus által használt hitelesítési erőforrások csoportja.An authentication realm is a grouping of authentication resources that the Pulse Secure connection type uses.

 • DNS-utótagok keresési listája - Vegyen fel egy vagy több DNS-utótagot a Hozzáadás gombra kattintva.DNS suffix search list - Add one or more DNS suffices. A rendszer minden egyes megadott DNS-utótagra rákeres, amikor egy rövid nevet használó webhelyhez csatlakozik.Each DNS suffix that you specify is searched when connecting to a website by using a short name. Adja meg például a tartomany1.contoso.com és a tartomany2.contoso.com DNS-utótagot, majd látogasson el a http://mywebsite URL-címre. Ekkora a http://mywebsite.domain1.contoso.com és a http://mywebsite.domain2.contoso.com URL-címre fog keresni.For example, specify the DNS suffixes domain1.contoso.com and domain2.contoso.com, visit the URL http://mywebsite, and the URLs http://mywebsite.domain1.contoso.com and http://mywebsite.domain2.contoso.com is searched.

 • Egyéni XML – Itt a VPN-kapcsolatot konfiguráló egyéni XML-parancsokat adhat meg.Custom XML - Specify any custom XML commands that configure the VPN connection.

  Példa a Pulse Secure esetére:Example for Pulse Secure:

  <pulse-schema><isSingleSignOnCredential>true</isSingleSignOnCredential></pulse-schema>

Példa a CheckPoint Mobile VPN esetére:Example for CheckPoint Mobile VPN:

  <CheckPointVPN port="443" name="CheckPointSelfhost" sso="true" debug="3" />

Példa a SonicWall Mobile Connect esetére:Example for SonicWall Mobile Connect:

<MobileConnect><Compression>false</Compression><debugLogging>True</debugLogging><packetCapture>False</packetCapture></MobileConnect>

Példa az F5 Edge Client esetére:Example for F5 Edge Client:

  <f5-vpn-conf><single-sign-on-credential /></f5-vpn-conf>

Az egyéni XML-parancsok írásával kapcsolatban további információt az egyes gyártók VPN-dokumentációjában talál.Refer to each manufacturer's VPN documentation for more information about how to write custom XML commands.

 • Bújtatás megosztása - Az Engedélyezés vagy a Letiltás beállítással szabályozhatja, hogy az eszközök választhatnak-e a forgalomtól függően a kapcsolatok közül.Split tunneling - Enable or Disable this option that lets devices decide which connection to use depending on the traffic. Egy szállodai vendég például a munkahelyi fájlok elérésére a VPN-kapcsolatot, de egyszerű böngészésre a szálloda normál hálózatát használja.For example, a user in a hotel uses the VPN connection to access work files, but use the hotel's standard network for regular web browsing.

ProxybeállításokProxy settings

 • Proxybeállítások automatikus észlelése – Ha a VPN-kiszolgáló proxykiszolgálót igényel a kapcsolathoz, adja meg, hogy szeretné-e, ha az eszközök automatikusan észlelnék a kapcsolatbeállításokat.Automatically detect proxy settings - If your VPN server requires a proxy server for the connection, specify whether you want devices to automatically detect the connection settings. További információt a Windows Server dokumentációjában talál.For more information, see your Windows Server documentation.
 • Automatikus konfigurációs szkript – A proxykiszolgálót egy konfigurációs fájl segítségével konfigurálja.Automatic configuration script - Use a file to configure the proxy server. Adja meg a konfigurációs fájlt tartalmazó Proxykiszolgáló URL-címét (például http://proxy.contoso.com).Enter the Proxy server URL (for example http://proxy.contoso.com) which contains the configuration file.
 • Proxykiszolgáló használata – Ha manuálisan szeretné megadni a proxykiszolgáló beállításait, akkor engedélyezze ezt a beállítást.Use proxy server - Enable this option if you want to manually enter the proxy server settings.
  • Cím – Adja meg a proxykiszolgáló címét (IP-címként).Address - Enter the proxy server address (as an IP address).
  • Portszám – Adja meg a proxykiszolgálóhoz társított portszámot.Port number - Enter the port number associated with the proxy server.
 • Proxy mellőzése helyi címek esetén – Ha a VPN-kiszolgáló proxykiszolgálót igényel a kapcsolathoz, válassza ezt a beállítást, ha a megadott helyi címekhez nem szeretné használni a proxykiszolgálót.Bypass proxy for local addresses - If your VPN server requires a proxy server for the connection, select this option if you do not want to use the proxy server for local addresses that you specify. További információt a Windows Server dokumentációjában talál.For more information, see your Windows Server documentation.