Mennyiségi vásárlási program keretében vásárolt iOS-alkalmazások kezelése a Microsoft Intune-nalHow to manage iOS apps purchased through a volume-purchase program with Microsoft Intune

Az iOS App Store áruháza lehetővé teszi, hogy több licencet is vásároljon a vállalatnál használni kívánt alkalmazásokhoz.The iOS app store lets you purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Több licenc vásárlásával hatékonyabban kezelhetők a vállalaton belüli alkalmazások.Purchasing multiple copies helps you to efficiently manage apps in your company.

A Microsoft Intune segítséget nyújt az ilyen program keretében vásárolt alkalmazások több példányának kezelésében a következő módon:Microsoft Intune helps you manage multiple copies of apps purchased through this program by:

 • Licencinformációk jelentése az App Store-ból.Reporting license information from the app store.
 • A felhasznált licencek számának nyilvántartása.Tracking how many of the licenses you have used.
 • Annak megakadályozása, hogy több példányt telepítsen az alkalmazásból, mint amennyit vásárolt.Helping you to not install more copies of the app than you own.

A mennyiségi programban vásárolt alkalmazásokat kétféle módszerrel lehet hozzárendelni:There are two methods you can use to assign volume-purchased apps:

EszközlicencelésDevice licensing

Ha eszközhöz rendeli az alkalmazást, egyetlen alkalmazáslicenc lesz használatban, továbbra is ahhoz az eszközhöz társítva, amelyhez hozzárendelte.When you assign an app to devices, one app license is used, and remains associated with the device to which you assigned it.

Ha mennyiségi programban vásárolt alkalmazásokat rendel az eszközhöz, a végfelhasználónak nem kell Apple ID azonosítót megadnia az áruházhoz való hozzáféréshez.When you assign volume-purchased apps to a device, the end user of the device does not have to supply an Apple ID to access the store.

Felhasználói licencelésUser licensing

Ha felhasználóhoz rendeli az alkalmazást, egyetlen alkalmazáslicenc lesz használatban, a felhasználóhoz társítva.When you assign an app to a user, one app license is used for and is associated with the user. Az alkalmazás több, a felhasználó tulajdonában lévő eszközön is futhat (ennek a korlátját az Apple határozza meg).The app can be run on multiple devices that the user owns (with a limit controlled by Apple).

Ha mennyiségi programban vásárolt alkalmazásokat rendel felhasználókhoz, minden végfelhasználónak érvényes, egyedi Apple ID azonosítóval kell rendelkeznie az App Store-hoz való hozzáféréshez.When you assign a volume-purchased app to users, each end user must have a valid and unique Apple ID in order to access the app store.

Ezen kívül az Apple mennyiségi vásárlásra (VPP) szolgáló áruházából vásárolt könyvek szinkronizálhatók, felügyelhetők és hozzárendelhetők az Intune-nal.Additionally, you can synchronize, manage, and assign books you purchased from the Apple volume-purchase program (VPP) store with Intune. További információkat a Mennyiségi vásárlási program keretében vásárolt iOS-es e-könyvek kezelése című cikkben talál.For more information, see How to manage iOS eBooks you purchased through a volume-purchase program.

Nagy mennyiségben vásárolt alkalmazások felügyelete iOS-eszközökönManage volume-purchased apps for iOS devices

Az Apple Volume Purchase Program keretében vásárolt iOS-alkalmazások támogatásaSupports Apple Volume Purchase Program volume-purchased apps for iOS devices

Az Apple Volume Purchase Program for Business (VPP) vagy az Apple Volume Purchase Program for Education programon keresztül vásárolhat egyszerre több licencet az iOS-alkalmazásokhoz.Purchase multiple licenses for iOS apps through the Apple Volume Purchase Program for Business or the Apple Volume Purchase Program for Education. Ez az eljárás magában fogalja Apple VPP-fiók beállítását az Apple webhelyén, és az Apple VPP-token feltöltését az Intune-ba.This process involves setting up an Apple VPP account from the Apple website and uploading the Apple VPP token to Intune. Ezután szinkronizálhatja a mennyiségi vásárlás adatait az Intune-nal, és nyomon követheti a mennyiségi programban vásárolt alkalmazás használatát.You can then synchronize your volume purchase information with Intune and track your volume-purchased app use.

Vállalatok közötti mennyiségi vásárlás keretében vásárolt iOS-alkalmazások támogatásaSupports Business-to-Business volume-purchased apps for iOS devices

Ezenkívül, az iTunes Connectben megadott, megfelelő jogosultságokkal rendelkező Volume Purchase Program for Business-tagoknak külsős fejlesztők is terjeszthetik alkalmazásaikat.In addition, third-party developers can also privately distribute apps to authorized Volume Purchase Program for Business members specified in iTunes Connect. Ezek a VPP for Business-tagok be tudnak jelentkezni a Volume Purchase Program App Store áruházba, és ott meg tudják venni azokat az alkalmazásokat, amelyekre szükségük van.These VPP for Business members can sign in to the Volume Purchase Program App Store and purchase their apps. A végfelhasználók által a VPP for Business keretében megvásárolt alkalmazások Intune-bérlőikkel szinkronizálják magukat.VPP for Business apps purchased by the end user will sync to their Intune tenants.

ElőkészületekBefore you start

Mielőtt hozzálát, be kell szereznie a VPP-tokent az Apple-től, és fel kell töltenie azt az Intune-fiókjába.Before you start, you need to get a VPP token from Apple and upload it to your Intune account. Ezenkívül tisztában kell lennie a következő feltételekkel:Additionally, you should understand the following criteria:

 • Intune-fiókjához több VPP-tokent is társíthat.You can associate multiple VPP tokens with your Intune account.
 • Ha korábban VPP-tokent használt egy másik termékkel, egy újat kell létrehoznia az Intune használatához.If you previously used a VPP token with a different product, you must generate a new one to use with Intune.
 • A tokenek egy évig érvényesek.Each token is valid for one year.
 • Alapértelmezés szerint az Intune naponta kétszer szinkronizál az Apple VPP szolgáltatással.By default, Intune syncs with the Apple VPP service twice a day. Manuális szinkronizálás bármikor kezdeményezhető.You can start a manual sync at any time.
 • Mielőtt az Apple VPP-t az Intune-nal kezdené használni, távolítsa el a más mobileszköz-felügyeleti (MDM) megoldás használatával létrehozott összes meglévő VPP-felhasználói fiókot.Before you start to use Apple VPP with Intune, remove any existing VPP user accounts created with other mobile device management (MDM) vendors. Az Intune biztonsági okokból nem szinkronizálja ezeket a felhasználói fiókokat az Intune-ba.Intune does not synchronize those user accounts into Intune as a security measure. Az Intune csak az Intune által létrehozott adatokat szinkronizálja az Apple VPP szolgáltatásból.Intune only synchronizes data from the Apple VPP service that Intune created.
 • Az Intune legfeljebb 256 VPP-token hozzáadását támogatja.Intune supports adding up to 256 VPP tokens.
 • Az Apple készülékregisztrációs profil (DEP) program automatizálja a mobileszközök felügyeleti célú regisztrációját (MDM regisztrációját).Apple's Device Enrollment Profile (DEP) program automates mobile device management (MDM) enrollment. A készülékregisztrációs profilt használva a vállalati eszközöket kézbevétel nélkül is be tudja állítani.Using DEP, you can configure enterprise devices without touching them. A DEP programba ugyanazzal a programügynök-fiókkal tud regisztrálni, mint amit az Apple VPP-hez használt.You can enroll in the DEP program using the same program agent account that you used with Apple's VPP. Az Apple Központi Telepítési Program oldalon felsorolt valamennyi program egyedi azonosítóval rendelkezik, amellyel nem lehet bejelentkezni az olyan Apple-szolgáltatásokba, mint amilyen például az iTunes áruház.The Apple Deployment Program ID is unique to programs listed under the Apple Deployment Programs website and cannot be used to log in to Apple services such as the iTunes store.
 • Ha felhasználólicencelési modellel rendel hozzá VPP-alkalmazásokat a felhasználókhoz vagy eszközökhöz (felhasználói affinitással), minden egyes Intune-felhasználót társítani kell egy egyedi Apple ID-vel vagy egy e-mail-címmel, amikor az eszközükön elfogadják az Apple használati feltételeit.When you assign VPP apps using the user licensing model to users or devices (with user affinity), each Intune user needs to be associated with a unique Apple ID or an email address when they accept the Apple terms and conditions on their device. Amikor beállít egy eszközt egy új Intune-felhasználó számára, konfigurálja azt a felhasználó egyedi Apple ID-jével vagy e-mail-címével.Ensure that when you set up a device for a new Intune user, you configure it with that user's unique Apple ID or email address. Az Apple ID vagy e-mail-cím és az Intune-felhasználó egyedi párt alkot, amely akár öt eszközön használható.The Apple ID or email address and Intune user form a unique pair and can be used on up to five devices.
 • A VPP-token használata egyszerre csak egy Intune-fiókban támogatott.A VPP token is only supported for use on one Intune account at a time. Nem használja újra ugyanazt a VPP-tokent több Intune-bérlőhöz.Do not reuse the same VPP token for multiple Intune tenants.
 • Ha felhasználólicencelési modellel rendel hozzá VPP-alkalmazásokat a felhasználókhoz vagy eszközökhöz (felhasználói affinitással), minden egyes Intune-felhasználót társítani kell egy egyedi Apple ID-vel vagy egy e-mail-címmel, amikor az eszközükön elfogadják az Apple használati feltételeit.When you assign VPP apps using the user licensing model to users or devices (with user affinity), each Intune user needs to be associated with a unique Apple ID or an email address when they accept the Apple terms and conditions on their device. Amikor beállít egy eszközt egy új Intune-felhasználó számára, konfigurálja azt a felhasználó egyedi Apple ID-jével vagy e-mail-címével.Ensure that when you set up a device for a new Intune user, you configure it with that users unique Apple ID or email address. Az Apple ID vagy e-mail-cím és az Intune-felhasználó egyedi párt alkot, amely akár öt eszközön használható.The Apple ID or email address and Intune user form a unique pair and can used on up to five devices.

Fontos

Miután a VPP-tokent az Intune-ba importálta, ne importálja ugyanezt a tokent egy másik eszközfelügyeleti megoldásba.After you have imported the VPP token to Intune, do not import the same token to any other device management solution. Ez a licenc-hozzárendelések és a felhasználói rekordok elvesztését eredményezheti.Doing so might result in the loss of license assignment and user records.

Apple VPP-token beszerzése és feltöltéseTo get and upload an Apple VPP token

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások > iOS-es VPP-tokenek elemet a Beállítás lehetőség alatt.On the Intune pane, choose Mobile apps > iOS VPP tokens under Setup.
 4. A VPP-tokenek panel listájában válassza a Létrehozás elemet.On the list of VPP tokens pane, select Create.
 5. Az VPP-token Létrehozása panelen adja meg az alábbi adatokat:On the Create VPP token pane, specify the following information:
  • VPP-jogkivonatfájl – Ha még nem tette meg, iratkozzon fel a vállalati Volume Purchase Programra vagy az oktatási programra.VPP token file - If you haven't already, sign up for the Volume Purchase Program for Business or the program for Education. A regisztrációt követően töltse le a fiókjához tartozó Apple VPP-tokent, és itt jelölje ki.After you sign up, download the Apple VPP token for your account and select it here.

  • Apple ID – Adja meg a mennyiségi vásárlási programhoz kapcsolódó fiók Apple ID-ját.Apple ID - Enter the Apple ID of the account associated with the volume-purchase program.

  • Ország/régió – Válassza ki a VPP országkódját.Country/Region - Select the VPP country store. Az Intune a megadott VPP-ország áruházából az összes területi beállításhoz tartozó VPP-alkalmazást szinkronizálja.Intune synchronizes VPP apps for all locales from the specified VPP country store.

   Figyelmeztetés

   Az ország módosításakor az ezzel a tokennel létrehozott alkalmazásoknál az Apple-szolgáltatással való legközelebbi szinkronizálás alkalmával frissülni fognak az alkalmazás metaadatai és az áruházi URL-cím.Changing the country will update the apps metadata and store URL on next sync with the Apple service for apps created with this token. Az alkalmazás nem fog frissülni, ha az nem található meg az új országhoz tartozó áruházában.The app will not be updated if it does not exist in the new country store.

  • VPP-fiók típusa –A következő lehetőségek közül választhat: Üzlet és Oktatás.Type of VPP account - Choose from Business or Education.

  • Alkalmazások automatikus frissítése – Az automatikus frissítés engedélyezéséhez válasszon a Be és Ki érték közül.Automatic app updates - Choose from On to Off to enable automatic updates. Ha ez a funkció engedélyezve van, a készülék bejelentkezésekor az Intune frissíti az adott tokennel vásárolt összes alkalmazást az Intune szolgáltatáson keresztül.When enabled, Intune updates all apps purchased for the specified token through the Intune service when the device checks-in. Az App Store áruházban észleli a VPP-alkalmazások frissítéseit, és automatikusan leküldi azokat az eszközre, amikor az eszköz bejelentkezik.detect the VPP app updates inside the app store and automatically push them to the device when the device checks-in.

 6. Amikor elkészült, válassza a Létrehozás gombot.When you are done, select Create.

A token a jogkivonatok panel listájában jelenik meg.The token is displayed in the list of tokens pane.

Az Apple által tárolt adatok bármikor szinkronizálhatók az Intune-nal a Szinkronizálás lehetőség kiválasztásával.You can synchronize the data held by Apple with Intune at any time by choosing Sync now.

Mennyiségi programban vásárolt alkalmazás hozzárendeléseTo assign a volume-purchased app

 1. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások > Alkalmazások elemet a Kezelés lehetőség alatt.On the Intune pane, choose Mobile apps > Apps under Manage.
 2. Az alkalmazáslista paneljén válassza ki a hozzárendelni kívánt alkalmazást, és válassza a Hozzárendelés lehetőséget.On the list of apps pane, choose the app you want to assign, and then choose Assignments.
 3. Az Alkalmazás neve - Hozzárendelések panelen kattintson a Csoport hozzáadása elemre, majd a Csoport hozzáadása panelen válasszon egy hozzárendelés-típust és azokat az Azure AD-beli felhasználói vagy eszközcsoportokat, amelyekhez hozzá kívánja rendelni az alkalmazást.On the App name - Assignments pane, choose Add group then, on the Add group pane, choose an Assignment type and choose the Azure AD user or device groups to which you want to assign the app.
 4. Minden kijelölt csoporthoz válassza ki az alábbi beállításokat:For each group you selected, choose the following settings:
  • Típus – Határozza meg, hogy az alkalmazás Elérhető, azaz a végfelhasználók telepíthetik a Céges portálról, vagy Kötelező, azaz a végfelhasználók automatikusan megkapják az telepített alkalmazást.Type - Choose whether the app will be Available (end users can install the app from the Company Portal), or Required (end user devices will automatically get the app installed).
  • Licenc típusa – Válassza a Felhasználói licencelés vagy az Eszközlicencelés lehetőséget.License type - Choose from User licensing, or Device licensing.
 5. Ha elkészült, válassza a Mentés elemet.Once you are done, choose Save.

Megjegyzés

A megjelenített alkalmazások listája egy tokenhez van társítva.The list of apps displayed is associated with a token. Ha van egy olyan alkalmazása, amely több VPP-tokenhez is társítva van, akkor ugyanaz az alkalmazás többször is megjelenik; minden tokenhez egyszer.If you have an app that is associated with multiple VPP tokens, you see the same app being displayed multiple times; once for each token.

VPP-figyelmeztetés a végfelhasználónakEnd-User Prompts for VPP

A végfelhasználó különféle helyzetekben figyelmeztetést fog kapni VPP-alkalmazások telepítésére.The end-user will receive prompts for VPP app installation in a number of scenarios. A különféle feltételek az alábbi táblázatban láthatók:The following table explains each condition:

# ForgatókönyvScenario Meghívás az Apple VPP-programbaInvite to Apple VPP program Figyelmeztetés alkalmazástelepítésreApp install prompt Apple ID bekérésePrompt for Apple ID
11 BYOD – licenccel rendelkező felhasználóBYOD – user licensed IY IY IY
22 Corp (Vállalat) – licenccel rendelkező felhasználó (nem felügyelt eszköz)Corp – user licensed (not supervised device) IY IY IY
33 Corp (Vállalat) – licenccel rendelkező felhasználó (felügyelt eszköz)Corp – user licensed (supervised device) IY NN IY
44 BYOD – licenccel rendelkező eszközBYOD – device licensed NN IY NN
55 CORP (Vállalat) – licenccel rendelkező eszköz (nem felügyelt eszköz)CORP – device licensed (not supervised device) NN IY NN
66 CORP (Vállalat) – licenccel rendelkező eszköz (felügyelt eszköz)CORP – device licensed (supervised device) NN NN NN
77 Teljes képernyős mód (felügyelt eszköz) – licenccel rendelkező eszközKiosk mode (supervised device) – device licensed NN NN NN
88 Teljes képernyős mód (felügyelt eszköz) – licenccel rendelkező felhasználóKiosk mode (supervised device) – user licensed --- --- ---

Megjegyzés

VPP-alkalmazásokat nem ajánlott teljes képernyős eszközökhöz rendelni VPP-felhasználói licenceléssel.It is not recommended to assign VPP apps to Kiosk-mode devices using the VPP user licensing.

Alkalmazásengedélyek visszavonása és tokenek törléseRevoking app licenses and deleting tokens

Visszavonhatja az iOS-es mennyiségi licencprogramban (VPP) részt vevő összes társított alkalmazáslicencet az adott eszköz, felhasználó vagy alkalmazás alapján.You can revoke all associated iOS volume-purchase program (VPP) app licenses based on a given device, user, or app. A felhasználókat értesítheti, amikor megszűnik az alkalmazás hozzájuk rendelése.You can notify users when an app is no longer assigned to them. Az alkalmazáslicenc visszavonása nem törli a vonatkozó VPP-alkalmazást az eszközről.Revoking an app license will not uninstall the related VPP app from the device. A VPP-alkalmazás eltávolításához és a felhasználóhoz vagy eszközhöz társított alkalmazáslicenc visszaszerzéséhez a hozzárendelési műveletet meg kell változtatnia Eltávolítás műveletre.To uninstall a VPP app and reclaim an app license assigned to a user or device, you must change the assignment action to Uninstall. Ha egy felhasználóhoz hozzárendelt alkalmazást eltávolít, az Intune visszaigényli a felhasználó vagy az eszköz licencét, és eltávolítja az alkalmazást az eszközről.When you remove an app that was assigned to a user, Intune reclaims the user or device license and uninstalls the app from the device. A visszavont licencek száma látható lesz az Intune Alkalmazások tevékenységcsoportján belüli Licencelt alkalmazások csomóponton.The reclaimed license count will be reflected in Licensed Apps node in the App workload of Intune. Miután eltávolított egy VPP-alkalmazást és visszavonta az alkalmazás licencét, választhatja, hogy hozzárendeli az alkalmazás licencét egy másik felhasználóhoz vagy eszközhöz.Once an VPP app has been uninstall and the app license has been reclaimed, you can choose to assign the app license to another user or device.

Megjegyzés

Ha egy alkalmazott távozik a cégtől, és nem tagja már AAD-csoportoknak, az Intune visszaszerez minden olyan alkalmazáslicencet, amely felhasználó által licencelt iOS VPP-alkalmazáshoz tartozik.Intune will retrieve all user licensed iOS VPP apps licenses when an employee leaves the company and is no longer part of the AAD groups.

A konzol segítségével törölheti az iOS Volume Purchasing Program (VPP) tokenjét.You can delete an iOS Volume Purchasing Program (VPP) token using the console. Ez akkor lehet szükséges, ha egy VPP-token több példányban van meg.This may be necessary when you have duplicate instances of a VPP token. A token törlésével a kapcsolódó alkalmazásokat és hozzárendelést is törli.Deleting a token will also delete any associated apps and assignment. A token törlésével azonban nem vonja vissza az alkalmazáslicenceket, és nem töröl alkalmazásokat.However, deleting a token does not revoke app licenses or uninstall apps.

Megjegyzés

Az Intune a token törlése után már nem tudja visszavonni az alkalmazáslicenceket.Intune cannot revoke app licenses after a token has been deleted.

Ha egy VPP-token összes VPP-alkalmazásának licenceit törölni szeretné, először vissza kell vonnia a tokenhez társított összes alkalmazáslicencet, majd törölnie kell a tokent.To revoke the license of all VPP apps for a given VPP token, you must first revoke all app licenses associated with the token, then delete the token.

További információFurther information

Amikor egy jogosult eszközzel rendelkező felhasználó először próbál VPP-alkalmazást telepíteni egy eszközön, a rendszer megkéri, hogy csatlakozzon az Apple Volume Purchase Programhoz.When a user with an eligible device first tries to install a VPP app to a device, they are asked to join the Apple Volume Purchase program. Még az alkalmazás telepítésének folytatása előtt csatlakozniuk kell.They must join before the app installation proceeds. Az Apple Volume Purchase programhoz való csatlakozás meghívójához az szükséges, hogy a felhasználó tudja használni az iTunes alkalmazást az iOS-eszközön.The invitation to join the Apple Volume Purchase program requires that the user can use the iTunes app on the iOS device. Ha szabályzatot állított be az iTunes Store alkalmazás letiltásához, a VPP-alkalmazások felhasználói alapú licencelése nem fog működni.If you have set a policy to disable the iTunes Store app, user-based licensing for VPP apps does not work. A megoldás az, hogy vagy engedélyezi az iTunes alkalmazást a szabályzat eltávolításával, vagy eszközalapú licencelést használ.The solution is to either allow the iTunes app by removing the policy, or use device-based licensing.

Gyakori kérdésekFrequently asked questions

Mennyi ideig tart, mire a portál frissíti a licencszámot egy alkalmazás telepítése vagy az eszközről való eltávolítása után?How long does the portal take to update the license count once an app is installed or removed from the device?

A licenc néhány órával az alkalmazások telepítése vagy eltávolítása után frissül.The license should be updated within a few hours after installing or uninstalling an app. Megjegyzés: Ha a végfelhasználó eltávolítja az alkalmazást, a licenc továbbra is a felhasználóhoz vagy az eszközhöz lesz rendelve.Note that if the end user removes the app from the device, the license is still assigned to that user or device.

Túlléphető egy alkalmazáselőfizetés? Ha igen, milyen körülmények között?Is it possible to oversubscribe an app and, if so, in what circumstance?

Igen.Yes. Az Intune rendszergazdája túllépheti az alkalmazáselőfizetéseket.The Intune admin can oversubscribe an app. Ha például a rendszergazda 100 licencet vásárol XYZ alkalmazáshoz, majd egy 500 tagú csoporthoz rendeli azt.For example, if the admin purchases 100 licenses for app XYZ, and then targets the app to a group with 500 members in it. Az első 100 tag (felhasználó vagy eszköz) megkapja a licencet, a többi taghoz azonban nem lesz hozzárendelve licenc.The first 100 members (users or devices) will get the license assigned to them, the rest of the members will fail on license assignment.

Jól tudom, hogy az Intune naponta automatikusan szinkronizálja az alkalmazáslicenceket az Apple-lel?I understand Intune automatically syncs app licenses each day with Apple, is that correct?

Az Intune naponta kétszer szinkronizálja az Apple-lel az alkalmazáslicenceket.Intune syncs app licenses twice a day with Apple.

További lépésekNext steps

Az alkalmazás-hozzárendelések figyeléséhez a How to monitor apps (Alkalmazások figyelése) című témakörben találhat segítséget.See How to monitor apps for information to help you monitor app assignments.