Mennyiségi vásárlási program keretében vásárolt iOS-es e-könyvek kezelése a Microsoft Intune-nalHow to manage iOS eBooks you purchased through a volume-purchase program with Microsoft Intune

Az Apple Volume Purchase Program (VPP) keretében a vállalat felhasználói közt elosztani kívánt könyvekhez több licencet is vásárolhat.The Apple Volume Purchase Program (VPP) lets you purchase multiple licenses for a book that you want to distribute to users in your company. Az üzleti és az oktatási áruházakból vásárolt könyveket oszthatja el.You can distribute books from the Business, or Education stores.

A Microsoft Intune segít a program keretében vásárolt könyvek szinkronizálásában, kezelésében és hozzárendelésében.Microsoft Intune helps you synchronize, manage, and assign books that you purchased through this program. Importálhatja az áruházból a licencadatokat, és nyomon követheti a felhasznált licencek számát.You can import license information from the store and track how many of the licenses you have used.

A könyvek kezelésének eljárásai hasonlók a VPP-alkalmazások kezeléséhez.The procedures to manage books are similar to managing VPP apps.

Mennyiségi programban vásárolt könyvek kezelése iOS-eszközökönManage volume-purchased books for iOS devices

Az Apple Volume Purchase Program for Business (VPP) vagy az Apple Volume Purchase Program for Education programon keresztül vásárolhat egyszerre több licencet az iOS-könyvekhez.You buy multiple licenses for iOS books through the Apple Volume Purchase Program for Business or the Apple Volume Purchase Program for Education. Ez az eljárás magában fogalja Apple VPP-fiók beállítását az Apple webhelyén, és az Apple VPP-token feltöltését az Intune-ba.This process involves setting up an Apple VPP account from the Apple website and uploading the Apple VPP token to Intune. Ezután szinkronizálhatja a mennyiségi vásárlás adatait az Intune-nal, és nyomon követheti a mennyiségi programban vásárolt könyvek használatát.You can then synchronize your volume purchase information with Intune and track your volume-purchased book use.

ElőkészületekBefore you start

Mielőtt hozzálát, szerezzen be VPP-tokent az Apple-től, és töltse fel az Intune-fiókjába.Before you start, get a VPP token from Apple and upload it to your Intune account. Egyéb rendelkezések:Additionally:

 • Intune-fiókjához akár 256 VPP-tokent is társíthat.You can associate up to 256 VPP tokens with your Intune account.
 • Ha korábban VPP-tokent használt egy másik termékkel, egy újat kell létrehoznia az Intune használatához.If you previously used a VPP token with a different product, you must generate a new one to use with Intune.
 • A tokenek egy évig érvényesek.Each token is valid for one year.
 • Alapértelmezés szerint az Intune naponta kétszer szinkronizál az Apple VPP szolgáltatással.By default, Intune syncs with the Apple VPP service twice a day. Manuális szinkronizálás bármikor kezdeményezhető.You can start a manual sync at any time.
 • Miután a VPP-tokent az Intune-ba importálta, ne importálja ugyanezt a tokent egy másik eszközfelügyeleti megoldásba.After you have imported the VPP token to Intune, do not import the same token to any other device management solution. Ez a licenc-hozzárendelések és a felhasználói rekordok elvesztését eredményezheti.Doing so might result in the loss of license assignment and user records.
 • Mielőtt az iOS-könyveket az Intune-nal kezdené használni, távolítsa el a más mobileszköz-felügyeleti (MDM) megoldás használatával létrehozott összes meglévő VPP-felhasználói fiókot.Before you start to use iOS books with Intune, remove any existing VPP user accounts created with other mobile device management (MDM) vendors. Az Intune biztonsági okokból nem szinkronizálja ezeket a felhasználói fiókokat az Intune-ba.Intune does not synchronize those user accounts into Intune as a security measure. Az Intune csak az Intune által létrehozott adatokat szinkronizálja az Apple VPP szolgáltatásból.Intune synchronizes only data from the Apple VPP service that Intune created.
 • Csak olyan eszközhöz rendelhet hozzá könyvet, amelyen telepítve van a beépített iBooks alkalmazás.When you assign a book to a device, that device must have the built-in iBooks app installed. Ha nincs, akkor a felhasználónak újra kell telepítenie az alkalmazást, hogy el tudják olvasni a könyvet.If it is not, the end user must reinstall the app before they can read the book. Az Intune jelenleg nem használható eltávolított beépített alkalmazások újratelepítésére.You cannot currently use Intune to restore removed built-in apps.
 • Csak az Apple Volume Purchase Program webhelyéről rendelhet hozzá könyveket.You can only assign books from the Apple Volume Purchase Program site. A házon belül létrehozott könyveket nem töltheti fel és rendelheti hozzá.You cannot upload, then assign books you created in-house.
 • Jelenleg nem rendelhet hozzá könyveket a felhasználói kategóriákhoz ugyanúgy, ahogyan az alkalmazásokat.You cannot currently assign books to end-user categories in the same way as you do apps.
 • A könyv hozzárendelése után nem igényelhet vissza licencet.You cannot reclaim a license once the book is assigned.
 • Amikor egy arra jogosult eszközzel rendelkező felhasználó először próbál VPP-könyvet telepíteni, először csatlakoznia kell az Apple Volume Purchase programhoz.When a user with an eligible device first tries to install a VPP book, they must join the Apple Volume Purchase program before they can install a book. A felügyelt Apple-azonosítókkal rendelkező biztonsági csoportokhoz is hozzárendelhet licenceket.You can also assign licenses to security groups with managed Apple IDs. Ha ezt teszi, akkor a könyvek telepítésekor a rendszer nem kéri a felhasználóktól az Apple-azonosítót.If you do this, then users are not prompted for their Apple ID when a book is installed.

Apple VPP-token beszerzése és feltöltéseTo get and upload an Apple VPP token

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune pane, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások munkafolyamatban válassza a Telepítés > iOS VPP-jogkivonatok elemet.In the Mobile apps workload, choose Setup > iOS VPP Tokens.
 5. A VPP-tokenek panel listájában kattintson a Létrehozás elemre.On the list of VPP tokens pane, click Create.
 6. Az Új VPP-token panelen adja meg az alábbi adatokat:On the New VPP Token pane, specify the following information:
  • VPP-jogkivonatfájl – Ha még nem tette meg, iratkozzon fel a Volume Purchase Program for Business vagy a Volume Purchase Program for Education programra.VPP token file - Ensure you have signed for the Volume Purchase Program for Business or the Volume Purchase Program for Education. Ezután töltse le a fiókjához tartozó Apple VPP-tokent, és itt jelölje ki.Then, download the Apple VPP token for your account and select it here.
  • Apple ID – Adja meg a mennyiségi vásárlási programhoz kapcsolódó fiók Apple ID-ját.Apple ID - Enter the Apple ID of the account associated with the volume-purchase program.
  • VPP-fiók típusa –A következő lehetőségek közül választhat: Üzlet és Oktatás.Type of VPP account - Choose from Business or Education.
 7. Ha végzett, kattintson a Létrehozás gombra.When you are done, click Create.

A token a jogkivonatok panel listájában jelenik meg.The token is displayed in the list of tokens pane.

Az Apple által tárolt adatok bármikor szinkronizálhatók az Intune-nal a Szinkronizálás lehetőség kiválasztásával.You can synchronize the data held by Apple with Intune at any time by choosing Sync now.

Mennyiségi programban vásárolt alkalmazás hozzárendeléseTo assign a volume-purchased app

 1. Az Intune panelen válassza az e-könyvek lehetőséget.On the Intune pane, choose eBooks.
 2. Az e-könyvek munkaterhelésben válassza a Felügyelet > Összes e-könyv lehetőséget.In the eBooks workload, choose Manage > All eBooks.
 3. A könyvlista paneljén válassza ki a hozzárendelni kívánt könyvet, és válassza a ... > Csoportok hozzárendelése lehetőséget.On the list of books pane, choose the book you want to assign, and then choose '...' > Assign Groups.
 4. A <könyv neve> – Hozzárendelt csoportok panelen válassza a Felügyelet > Hozzárendelt csoportok lehetőséget.On the <book name> - Groups Assigned pane, choose Manage > Groups Assigned.
 5. Válassza a Hozzárendelt csoportok, majd a Csoportok kiválasztása panelt, és jelölje ki azon Azure AD felhasználói csoportokat, amelyekhez hozzá szeretné rendelni a könyvet.Choose Assign Groups then, on the Select groups pane, choose the Azure AD user groups to which you want to assign the book. Az eszközcsoportok jelenleg nem támogatottak.Device groups are currently not supported. Válassza az Elérhető vagy a Kötelező hozzárendelési műveletet.Choose an assignment action of Available, or Required.
 6. Ha elkészült, válassza a Mentés elemet.Once you are done, choose Save.

További lépésekNext steps

Lásd az alkalmazások figyelésével foglalkozó útmutatót, amely segítséget nyújt a könyvhozzárendelések figyeléséhez.See How to monitor apps for information to help you monitor book assignments.