A Wi-Fi-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure Wi-Fi settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Wi-Fi-profiljaival a vezeték nélküli hálózati beállításokat a szervezet felhasználóihoz és eszközeihez rendelheti hozzá.Use Microsoft Intune Wi-Fi profiles to assign wireless network settings to users and devices in your organization. Wi-Fi-profil hozzárendelése esetén a felhasználók anélkül csatlakozhatnak a vállalati Wi-Fi hálózathoz, hogy azt maguknak kellene konfigurálniuk.When you assign a Wi-Fi profile, your users will have access to your corporate Wi-Fi network without having to configure it themselves.

Tegyük fel például, hogy egy új, Contoso Wi-Fi nevű vezeték nélküli hálózatot helyezett üzembe, és szeretné beállítani, hogy az összes iOS-eszköz kapcsolódjon ehhez a hálózathoz.For example, you install a new Wi-Fi network named Contoso Wi-Fi and want to set up all iOS devices to connect to this network. Ennek folyamata a következő:Here's the process:

 1. Hozza létre a Contoso Wi-Fi vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás beállításait tartalmazó Wi-Fi profilt.Create a Wi-Fi profile containing the settings necessary to connect to the Contoso Wi-Fi wireless network.
 2. Rendelje hozzá a profilt az iOS-eszközök összes felhasználóját tartalmazó csoporthoz.Assign the profile to a group containing all users of iOS devices.
 3. A felhasználók eszközeiken megtalálják az új Contoso Wi-Fi hálózatot a vezeték nélküli hálózatok között, és könnyedén csatlakozhatnak hozzá.Users find the new Contoso Wi-Fi network in the list of wireless networks on their device and can easily connect to it.

A Wi-Fi-profilok a következő eszközplatformokat támogatják:Wi-Fi profiles support the following device platforms:

 • Android 4 és újabb verziókAndroid 4 and later
 • Android for WorkAndroid for Work
 • iOS 8.0 és újabb verziókiOS 8.0 and later
 • macOS (a Mac OS X 10.9-es vagy újabb verziója)macOS (Mac OS X 10.9 and later)

Windows 8.1, Windows 10 és Windows 10 Mobile rendszerű eszközök esetén importálhatja egy másik eszköz korábban exportált Wi-Fi-konfigurációját.For devices running Windows 8.1, Windows 10, and Windows 10 Mobile, you can import a Wi-Fi configuration that was previously exported from another device.

A témakörben található információk alapján megismerheti a Wi-Fi-profilok konfigurálásának alapjait, és az egyes platformokra vonatkozó további témakörökben bővebben is olvashat az eszközök tulajdonságairól.Use the information in this topic to learn the basics about configuring a Wi-Fi profile, and then read further topics for each platform to learn about device specifics.

A Wi-Fi-beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing Wi-Fi settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok panelen válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen írja be az egyéni Wi-Fi-profil nevét és leírását a Név és a Leírás mezőbe.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the Wi-Fi profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre alkalmazni szeretné a Wi-Fi-beállításokat.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply Wi-Fi settings. Jelenleg az alábbi platformokra vonatkozóan lehet Wi-Fi-beállításokat megadni:Currently, you can choose one of the following platforms for Wi-Fi settings:
  • AndroidAndroid
  • Android for WorkAndroid for Work
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • Windows 8.1 és újabb (profil importálása)Windows 8.1 and later (import a profile)
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Alap Wi-Fi vagy a Vállalati Wi-Fi lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Wi-Fi basic or Wi-Fi enterprise. Ha alapvető jellemzőket, például a hálózat nevét és SSID azonosítóját szeretné megadni, használhatja az Alap Wi-Fi lehetőséget.You can use Wi-fi basic to supply basic features like the network name, and the SSID. A Vállalati Wi-Fi lehetőséggel több speciális adatot adhat meg, mint például az EAP protokoll használatát, ha a Wi-Fi-hálózata ezt használja.Wi-Fi enterprise lets you supply more advanced information like the Extensible Authentication Protocol (EAP) if your Wi-Fi network uses this. A Wi-Fi-importálás (Windows 8.1 és Windows 10 esetén) lehetővé teszi, hogy egy másik eszközön XML-fájlba exportált Wi-Fi-beállításokat importálhasson.Wi-Fi import (for Windows 8.1 and Windows 10) lets you import Wi-Fi settings as an XML file that you previously exported from a different device.
 9. A kiválasztott platformtól függően a konfigurálható beállítások eltérőek.Depending on the platform you chose, the settings you can configure will be different. Az egyes platformokra vonatkozóan az alábbi témakörökben találja a beállítások részletes ismertetését:Go to one of the following topics for detailed settings for each platform:
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list blade. Ha szeretné a profil csoportokhoz való hozzárendelésével folytatni, erről a How to assign device profiles (Eszközprofilok hozzárendelése) című témakörben olvashat.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.